ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДО РОБОТИ З ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ

В ОФІСІ


Частина 3. Вимоги до відеотерміналів


(ISO 9241-3:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9241-3-2001


Зміна 1 (ISO 9241 -3-1992/Amd. 1:2000, idt)

ДСТУ ISO 9241-З/Зм. 1


Видання офіційне


Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2002

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДО РОБОТИ З ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ

В ОФІСІ


Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

(ISO 9241-3:1992, IDT)


Видання офіційне


Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 9 листопада 2001 р. № 546

3 Стандарт відповідає ISO 9241-3:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3. Visual display requirements (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Бондаровська, канд.психол.наук; О. Куриленко; А. Рубцов; Д. Тихонов


ЗМІСТ

с.

Національний вступ........................................................................................................6

Вступ..................................................................................................................................6

1 Сфера застосування.....................................................................................................7

2 Визначення....................................................................................................................7

3 Основні принципи......................................................................................................9

4 Експлуатаційні вимоги.............................................................................................9

5 Вимоги і рекомендації до проектування...........................................................10

5.1 Проектна відстань спостереження..................................................................10

5.2 Кут лінії погляду...................................................................................................10

5.3 Кут зору....................................................................................................................11

5.4 Висота знака............................................................................................................11

5.5 Ширина штриха......................................................................................................11

5.6 Відношення ширини знака до висоти............................................................12

5.7 Растрова модуляція та коефіцієнт заповнення..........................................12

5.8 Формат матриці знака..........................................................................................12

5.9 Сталість розмірів знака.......................................................................................13

5.10 Інтервал між знаками.........................................................................................13

5.11 Інтервал між словами........................................................................................13

5.12 Інтервал між рядками........................................................................................13

5.13 Лінійність..............................................................................................................13

5.14 Ортогональність..................................................................................................14

5.15 Яскравість дисплея............................................................................................14

5.16 Контраст яскравості...........................................................................................15

5.17 Баланс яскравості...............................................................................................15

5.18 Відбиття.................................................................................................................15

5.19 Полярність зображення....................................................................................16

5.20 Однорідність яскравості..................................................................................16

5.21 Кодування яскравістю......................................................................................16

5.22 Кодування миготінням......................................................................................16

5.23 Часова нестабільність (мерехтіння)............................................................16

5.24 Просторова нестабільність (тремтіння)....................................................16

5.25 Кольоровість зображення на екрані............................................................16

6 Умови та правила проведення вимірювань....................................................17

6.1 Умови проведення вимірювань........................................................................17

6.2 Вимоги до фотометричних вимірювань........................................................17

6.3 Регулювання яскравості дисплея.....................................................................21

6.4 Розташування точок вимірювань.....................................................................21

6.5 Відстані на екрані..................................................................................................22

6.6 Спеціальні вимірювання.....................................................................................22

7 Відповідність..............................................................................................................27


Додатки

А Аналітичні методики прогнозування мерехтіння екрана...............................28

А.1 Аналітичний метод прогнозування мерехтіння екрана..............................28

А.2 Алгоритмічний метод прогнозування мерехтіння екрана....................31

В Емпіричний метод оцінки часової та просторової нестабільності (мерехтіння та тремтіння) екрана............................................................................32

В.1 Загальні положення............................................................................................32

В.2 Процедура...............................................................................................................32

В.3 Звіт..........................................................................................................................32

С Метод випробувань порівняння ефективності роботи користувача............33

С.1 Основні положення..............................................................................................33

С.2 Учасники випробувань.......................................................................................33

С.З Дисплеї...................................................................................................................34

С.4 Робоче місце і робоче середовище..............................................................34

С.5 Об'єкт випробувань.............................................................................................35

О.6 Ознайомлення з об'єктом випробувань......................................................35

С.7 Процедура проведення випробувань..........................................................36

С.8 Оцінка дискомфорту..........................................................................................36

С.9 Результати випробувань....................................................................................38

С.10 Статистична обробка результатів...............................................................38

С. 11 Відповідність вимогам стандарту..............................................................39

С. 12 Конфіденційність..............................................................................................39

D Бібліографія..............................................................................................................40


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом ISO 9241-3: 1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів)

При перевиданні структура стандарту не змінювалась і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт видається в одній брошурі зі зміною 1.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

— з назви стандарту і з тексту вилучено абревіатуру VDT як таку, що не має відповідного перекладу в українській мові. Замість абревіатури VDT у тексті застосовано ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей». З тієї ж причини в тексті вилучено абревіатури CRT, DC, CFF, замість яких застосовані відповідні терміни: кінескоп, стала складова, критична частота регенерації;

— у А. 1.2.2 надано «Національне пояснення» стосовно одиниці вимірювання «троланд»;

— з розділу 7 «Відповідність» вилучено пункт стосовно обов'язковості вимог стандарту, а також досягання відповідності обов'язковим вимогам стандарту за допомогою параметрів за умовчуванням;

— у примітці 19 виправлено помилкові позначення Ua та Ub на Uβ та Uα;

— у додатку В надано «Національну примітку» щодо перекладу українською мовою назв стандартів;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України. «Національну примітку» та «Національне пояснення» виділено в тексті стандарту рамкою.


ВСТУП


Для належного виконання задач, а також для забезпечення необхідного комфорту людей, що працюють в офісних системах, велике значення має представлення інформації на відеотерміналах (дисплеях), а також умови для зорової роботи на робочому місці.

Задоволення індивідуальних потреб людини у великій мірі залежить від дотримання правил користування. Рекомендації та вимоги, що викладаються в цьому стандарті, засновані на принципах ергономіки, встановлених в ISO 6385.


ПОПРАВКИ,

ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ


13. ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. БЕЗПЕКА

35. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ

13.180; 35.180

ДСТУ ISO 9241-3-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі.

Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-3:1992, IDT)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 1, 1 рядок знизу

Видання офіційне

Видання офіційне

(ІПС № 3-2002)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДО РОБОТИ З ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ


Частина 3. Вимоги до відеотерміналів


ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ


Часть 3. Требования к видеотерминалам


ERGONOMIC REQUIREMENTS

FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY

TERMINALS (VDTs)

Part 3. Visual display requirements

Чинний від 2002-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина ISO 9241 встановлює вимоги до якості зображення під час проектування та випробовування монохромних і кольорових відеотерміналів. Вимоги встановлені у виді експлуатаційних характеристик, а для оцінки передбачаються методи випробовувань і відповідні вимірювання. Потрібно відмітити, що ці рекомендації основані на використанні літер кирилиці, латинського та грецького алфавітів, а також арабських цифр.

Іншими чинниками, що впливають на працездатність і комфорт, є кодування, формат та спосіб представлення інформації. За винятком візуальних аспектів ці фактори не є предметом розгляду в цій частині ISO 9241.

Дана частина ISO 9241 призначена для ергономічного проектування електронних дисплеїв, призначених для виконання офісних завдань. Офісними завданнями є такі види діяльності, як уведення даних, написання та редагування текстів, оперативний інформаційний запит. В цій частині немає рекомендацій для інших специфічних застосувань, таких як комп'ютерне проектування або контроль виробничого процесу.

Для подібних застосувань планується видання спеціальних рекомендацій.


2 ВИЗНАЧЕННЯ


У цій частині ISO 9241 використовують такі визначення.


2.1 кут зору (angle of view): Це кут між лінією погляду та лінією, перпендикулярною до поверхні дисплея в точці перетину лінії погляду з поверхнею зображення на дисплеї.

2.2 загладжені знаки (anti-aliased font): Буквено-цифрові знаки, в яких технічно усунені викривлення країв.

2.3 інтервал між знаками (between-character spacing): Найменша відстань між знаками у горизонтальному напрямку.

2.4 інтервал між рядками (between-line spacing): Найменша відстань між знаками у вертикальному напрямку.

2.5 інтервал між словами (between-word spacing): Найменша відстань між сусідніми словами в горизонтальному напрямку.

2.6 кодування миготінням (blinc coding): Представлення інформації зміною яскравості зображення у часі.

2.7 формат знака (character format): Кількість горизонтальних і вертикальних елементів в матриці, що використовуються для формування одного знака.

2.8 висота знака (character height): Відстань між верхнім та нижнім краєм великої ненаголошеної літери.

2.9 сталість розміру знака (character size uniformity): Сталість розміру певного знака, який представляється в різних частинах екрана.

2.10 ширина знака (character width): Горизонтальна відстань між краями в найбільш широкій частині великої літери (за винятком засічок).

2.11 відношення ширини знака до висоти (character width-to-height ratio): Відношення ширини знака до висоти знака.

2.12 проектна відстань спостереження (design viewing distance): Відстань або діапазон відстаней (обговорені постачальником) між екраном та очима оператора, при якому зображення на дисплеї відповідають вимогам цієї частини ISO 9241 таким як: розмір знака, растрова модуляція, коефіцієнт заповнення, просторова нестабільність (тремтіння) і часова нестабільність (мерехтіння).

2.13 діакритичний знак (diacritic): Знак — модифікатор біля знака або в знаку, що визначає фонетичне значення, відмінне від того, що має немаркований знак.

2.14 екранна яскравість (display luminance): Яскравість випромінювання, що випускається та відбивається екраном, яка відповідає яскравості символів для світлих символів на темному фоні і для темних символів на світлому фоні.

2.15 коефіцієнт заповнення (fill factor): Частина загальної площі, геометрично придатної для розміщення мінімально можливого зображення, яке може бути змінене з метою представлення інформації.

2.16 полярність зображення (image polarity): Зв'язок між яскравістю фону та яскравістю зображення. Представленню світлого зображення на більш темному фоні надається негативна полярність, а темним зображенням на світлому фоні — позитивна полярність.

2.17 чіткість зображення (legibility): Візуальні властивості знака або символу, які визначають легкість їх розпізнавання.

2.18 лінія погляду (line-of-sight): Лінія, що з'єднує точку фіксації погляду і центр зіниці.

2.19 лінійність (linearity): Сталість растра, за якої рядки чи колонки сприймаються як прямі та неперервні.

2.20 баланс яскравості (luminance balance): Відношення між яскравістю відображеного на екрані зображення та яскравістю суміжного оточення чи послідовно видимих поверхонь.

2.21 кодування яскравістю (luminance coding): Інформація, що представлена незалежними від часу особливостями в яскравості зображення.

2.22 контраст яскравості (luminance contrast): Відношення між більшою (LH) та меншою (LL) яскравістю, що визначає властивість виявлення, яка вимірюється модуляцією за контрастом (Сm ):


або відношенням контрастів (CR):

2.23 однорідність яскравості (luminance uniformity): Сталість сигналів яскравості в тих ділянках екрана, що повинні мати однакову яскравість.

2.24 ортогональність (orthogonality): Зовнішній вигляд геометричної орієнтації або перпендикулярність рядків/стовпчиків по відношенню один до одного.