ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО; Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВОТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р. № 237 з 2006-01-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 9241-7:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 7: Requirements for display with reflections (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7, Вимоги до дисплеїв з відбитками)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

2 НОРМАТИВЫ ПОСИЛАННЯ 7

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ I БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ 7

3.1 Визначення 7

3.2 Буквені позначення 9

4 НАСТАНОВЧІ ПРИНЦИПИ 13

5 ЦІЛІ 14

6 ВИМОГИ 14

6.1 Відношення яскравості зображення з відбиттями 14

6.2 Відношення яскравості дзеркального відбиття 14

6.3 Метод контролювання відбиття і вплив на якість зображення 15

6.4 Рекомендації щодо світлових умов навколишнього середовища 15

7 ВИМІРЮВАННЯ I РОЗРАХОВУВАННЯ 15

7.1 Загальні положення 16

7.2 Апаратура 16

7.3 Процедура випробовування 18

7.4 Розраховування звіту про відповідність 21

7.5 Невизначеність вимірювання 22

8 ВІДПОВІДНІСТЬ 23

8.1 Відповідність цьому стандарту може бути досягнуто, якщо: 23

8.2 У звіті про відповідність повинна міститися така інформація: 23

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ 25

А.1 Загальні положення 25

А.2 Принципи 26

А.3 Умови випробовування 27

А.4 Випробовувальне приміщення і навколишнє середовище 29

А.5 Критерій випробовування 29

ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗВ1ТУ 30

В.1 Загальні положення 30

В.2 Графічний звіт 30

В.З Визначання і формули 30

В.4 Графіки 32

ПРИКЛАД 3 РОЗВ'ЯЗАННЯМ 34

С.1 Загальні положення 34

С.2 Устаткування і схема розміщення 34

С.3 Вимірювання 34

С.3.3 Вимірювання перпендикулярно до екрана відеотермінала (0°) 35

С.3.4 Вимірювання під кутом 15° до екрана відеотермінала 35

С.4 Розрахункова частина протоколу оцінювання відповідності 36

БІБЛІОГРАФІЯ 39


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт с тотожний переклад ISO 9241-7:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 7: Requirements for display with reflections (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 9241» замінено на «цей стандарт»;

з назви стандарту і за текстом вилучено абревіатуру VDT як таку, що не має відповідного перекладу українською. Замість абревіатури VDT за текстом застосовують ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей»;

у розділі 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національні пояснення»;

у розділі 8 «Відповідність» подано «Національну примітку» стосовно можливого розроблення зміни до цього стандарту;

за текстом стандарту замість абревіатури CRT (cathode-ray tube) застосовано відповідний переклад українською ЕПТ (електронно-променева трубка);

«Національні пояснення» та «Національну примітку» виділено у тексті стандарту рамкою;

у кінці третього абзацу 7.2.1 до значення «<1» додано позначення «°»;

у першому реченні А.5 виправлено помилкове посилання А.1.1 на А.2;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

замінено позначення одиниць фізичних величин: «Іх» на «лк», «cd/m2» на «кд/м2», «sr» на «ср», «mm» на «мм».

Міжнародний стандарт ISO 9241-3:1992 впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 9241-3-2001. Копії міжнародних стандартів, на які є посилання і які не прийнято в Україні як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


ВСТУП

Відеотермінали піддаються впливу відбитків навколишніх світних об'єктів, і разом із тим поверхні дисплеїв являють собою світлове джерело. В окремих випадках відбитки турбують користувача, створюють дискомфорт і негативно впливають на показники роботи. Метою цього стандарту є видання рекомендацій щодо підтримання належної якості та прийнятності зображення відеотерміналів у середовищах, де присутність світлових джерел може стати причи­ною появи відбитків на екрані.

Цей документ призначено для осіб, що оцінюють і використовують відеотершиапіл, Він. дає рекомендації з візуальної ергономіки робочих місць з відеотерміналами і повинен бути застосовний разом із ISO 8995, ISO 9241-3, ISO 9241-6 I ISO 9241-8. Відповідність цьому стандарту залежить від характеристик технічного забезпечення відеотермінала, крім полярності, яка може залежати від застосовування.

У цьому стандарті містяться вимоги і методи вимірювання якості зображення відеотерміналів, використовуваних у світних середовищах, що можуть спричинити дзеркальні чи розсіяні відбитки на екрані. У ISO 9241-3 і ISO 9241-8 містяться вимоги до яскравості і відношення яскравостей для зображень відеотерміналів, вимірюваних в умовах, що унеможливлюють дзеркальні відображення. Зазначені частини ISO 9241 взаємозалежні з цим стандартом. Відеотермінали, що відповідають вимогам і рекомендаціям ISO 9241-3 і ISO 9241-8, не обов'язково повинні відповідати вимогам цього стандарту, і навпаки.

У ISO 9241-6 і ISO 8995 містяться спеціальні рекомендації щодо проектування робочих місць у світному навколишньому середовищі, щоб звести до мінімуму джерела відблисків. Умови світних навколишніх середовищ, що розглянуті й оцінюються в цьому стандарт!, узяті чи узгоджуються з рекомендаціями і вимогами зазначених міжнародних стандартів. Значення освітленості навколишнього середовища, використовувані в цьому стандарті під час оцінювання відповідності, не є рекомендаціями чи вимогами до освітлення робочого місця.

Витрати на прийнятне для зору робоче місце визначають ув'язкою міжтехнічним оснащенням дисплея і характеристиками середовища, що оточує відеотермінал. Щоб бути упевненим у цьому узгодженні, необхідно досягти відповідності з цим стандартом для трьох класів дисплеїв, рішення для кожного з яких повинне ґрунтуватися на передбачуваних умовах навколишнього середовища.

Хоча у разі такого схвалення рішення умови навколишнього середовища не будуть досить точно дублюватися, але вони будуть приблизно відповідати загальним типам навколишнього середовища робочих місць, для яких, як передбачається, відеотермінали будуть придатні:

Клас

Навколишнє середовище

І

прийнятний для звичайного офісу

ІІ

прийнятний для більшості, але не для всіх умов офісних середовищ

ІІІ

під час використовування потрібне спеціальне регулювання освітленості навколишнього середовища.

Альтернативна методика випробовування призначена для відеотерміналів, характеристики яких не дозволяють використовувати кількісні методи випробовування.

Примітка. У ISO 13406 містяться визначення, вимоги та методи випробовування. аналогічні цьому стандарту, але такі, що стосуються плоских панелей, у яких кольоровість і (або) контрастність строго залежні від напрямку спостереження, а характеристики відбитків можуть змінюватись у разі зміни логічної схем и екрана.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЕРГОНОМ1ЧН1 ВИМОГИ ДО РОБОТИ 3 ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ

Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками


ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ

Часть 7. Требования к дисплеям с отражением


ERGONOMIC REQUIREMENTS FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTs)

Part 7. Requirements for display with reflections


Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт:

установлює вимоги до якості зображення дисплеїв, використовуваних у світному навколишньому середовищі, що може стати причиною появи відбиттів на екрані. Установлено вимоги до експлуатаційних характеристик чи до проектування і наведено методи випробовування;

застосовують для ергономічного проектування електронних дисплеїв із прямим показом для офісних завдань з урахуванням таких видів діяльності, як уведення даних, обробляння тек­сту, інтерактивний запит. Офісні завдання виконують у приміщеннях, в які не попадають прямі сонячні промені. Рекомендації можуть бути придатні і для вирішення інших завдань, зокрема управління процесами, графічного дизайну, комп'ютерного проектування, але ці застосовування в стандарт) не розглядають;

застосовують для одноколірних та багатоколірних дисплеїв. Проекційні дисплеї для декількох користувачів, прозорі дисплеї, дисплеї для віртуальних показів й аналогічні види дисплеїв не входять до сфери застосування цього стандарту;

застосовують для відеотерміналів, для яких можна використовувати наведені методи ви­пробовування. Методи випробовування обмежені відеотерміналами, у яких колірність і (або) контрастність не перебувають у суворій залежності від кута зору, а відбивні властивості не залежать від логічної схеми екрана. Методи випробовування прийнятні для випромінювальних технологій, таких як електронно-променеві трубки й деякі плоскі панелі.

Примітка. Відеотермінали з дисплеями, для яких метод випробовування, наведений у цьому стандарті, неприйнятний (наприклад, рідиннокристалічні дисплеї), стосуються до ISO 13406-2-

2 НОРМАТИВЫ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення, які через посилання в тексті складають вимоги цього стан­дарту Під час опублікування зазначені видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, і рішення щодо відповідності цьому стандарту заохочують досліджувати можливість застосовування останніх видань стандартів, зазначених нижче. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних на сьогодні міжнародних стандартів.

ISO 9241-3:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements

ISO 9241-8:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 8: Requirements for displayed colours

CIE 17,4:1989 International Lighting Vocabulary.

НАЦЮНАЛЫНЕ ПОЯСНЕНИЯ

ISO 9241-3:1992 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі, Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

ISO 9241-8:1997 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі, Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів

CIE 17.4:1989 Міжнародний словник з освітлення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ I БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ

3.1 Визначення

У цьому стандарті використовують визначення, наведені в ISO 9241-3 (за винятком 3.1.5) і наведені нижче.

3.1.1 темне приміщення (dark room)

Приміщення, у якому єдиним джерелом світла є випробовуваний відеотермінал і встановлені для випробовування джерела світності чи освітленості

3.1.2 розширене джерело світла (extended source of luminance)

Область з однорідною яскравістю LA(ехт) 3 шириною чи діаметром не менше ніж 15°, вимірюваними від центру екрана відеотермінала

3.1.3 коефіцієнт світності (luminance coefficient)

(у поверхневому елементі, в даному напрямку, за визначених умов освітлення) (qv, q) Частка від ділення світності поверхневого елемента в даному напрямку на освітленість середовища (див. ІЕС (50) 845-04-71). Примітка. Виражається в стерадіанах

3.1.4 коефіцієнт яскравості (luminance factor)

(у поверхневому елементі несамовипромінювального середовища, у даному напрямку, за визначених умов освітлення) (βv, β)

Відношення яскравості поверхневого елемента в даному напрямку до ідеально відбитої чи розсіяної точно визначеної випромінюваної яскравості (заснована на ІЕС (50) 845-04-69 одиниця вимірювання:1) (одиниця вимірювання: 1)

3.1.5 відношення яскравості (luminance ratio)

Відношення між найвищою і найнижчою усередненою за площею яскравістю, де кожне зі значень яскравості являє собою суму компонентів випромінюваної і відбитої яскравості, за цих умов один чи більше компонентів є загальними як для чисельника, так і для знаменника.

Примітка. Для зменшення можливої плутанини в цьому стандарті уникають уживання термінів «контрастність» і «кон­траст яскравості». Показник відношення яскравості, використовуваний у цьому стандарті, не відповідає контрасту яскравості усередині та між елементами знака, використовуваним у ISO 9241-3

3.1.6 негативна полярність (negative polarity)

Умови, за яких яскравість переднього плану LF мае вищий рівень, ніж яскравість дисплея, а яскравість тла LB — нижчий рівень, ніж дисплея

3.1.7 позитивна полярність (positive polarity)

Умови, за яких яскравість переднього плану LF має нижчий рівень, ніж яскравість дисплея, а яскравість тла LB — вищий рівень, ніж дисплея

3.1.8 показ рефлектометра (reflectometer value)

Величина, обмірювана за методикою випробовувань, викладеною е цьому стандарті для коефіцієнта дифузної світності RD (оцінковий показник q) і коефіцієнта дзеркального відбиття R$ (оцінковий показник р).

Примітка. Вимірювана рефлектометром величина залежить від геометричних характеристик методу випробовування, освітлювача, спектральної чутливості детектора (навіть коли він оснащений фільтром) і від використовуваного еталона.

(Адаптовано з СІЕ 50 (845):1987)

3.1.9 кут нахилу екрана, a (screen tilt angle, а)

Кут між площиною, дотичною до центру дисплея, і горизонтальною площиною.

Примітка 1. Це те саме, що кут А е 6.1.2 ISO 9241-3.

Примітка 2. Цей кут показаний на рисунку 1.

Примітка 3. Кут нахилу екрана виражають у градусах

Пояснення: 1 — сторона екрана; 2 — горизонтальна підставка
Рисунок 1 — Кут нахилу екрана

3.1.10 мале джерело світла (small source of luminance)

Область діаметром 1° (обмірювана біля екрана), яскравість якої однакова (LA(SML)), яку використовують під час вимірювання дзеркальних відбиттів від екранів з дифузним обробленням

3.2 Буквені позначення

3.2.1 Основні позначення

Основні буквені позначення, використовувані в цьому стандарту наведені нижче. Див. рисунок 2.

Е — освітленість, виражають у люксах (лк);

L — яскравість, виражають у канделах на квадратний метр (кд/м2);

LR — відношення яскравості (одиниця вимірювання:1);

RD — показ рефлектометра, що визначає характеристику дифузного відбиття на екрані, отриманий за процедурою, описаною нижче. Він являє собою відношення яскравості дифузного відбиття на екрані до його власної яскравості, отримане в умовах, зазначених у розділі 7 цього стандарту (див. 3.1.8). Воно виражається в стерадіанах (ср-1). На практиці використовують кандели на квадратний метр на люкс (кд/(м2 - лк));