ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держгірпромнагляду

Сторчак С.О.

16 січня 2008 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КАБІНЕТУ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (далі – Рекомендації) можуть використовуватись роботодавцями як один із інструментів забезпечення функціонування системи управління охороною праці, передбаченої статтею 13 Закону України «Про охорону праці», а саме для проведення навчання з  питань охорони праці та пропаганди безпечних методів праці.

1.2. Кабінет промислової безпеки та охорони праці є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань промислової безпеки та охорони праці серед працюючих, поширення позитивного досвіду з профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій тощо.

1.3. В Рекомендаціях пропонується порядок створення і організації роботи кабінетів промислової безпеки та охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, видів діяльності, господарювання (далі – підприємства), пропозиції щодо їх оснащення і напрямків використання.

1.4. Залежно від специфіки виробництва, чисельності працівників, порядку утворення, територіального розташування об’єктів, галузевого спрямування та інших чинників даними Рекомендаціями пропонується створення стаціонарного кабінету (куточку) промислової безпеки та охорони праці або пересувного кабінету (куточку) промислової безпеки та охорони праці, регіонального або галузевих кабінету промислової безпеки та охорони праці, кабінету (куточку) охорони праці (для підприємств невиробничої сфери діяльності).

1.5. На підприємствах з чисельністю 100 і більше працівників, а також на підприємствах, специфіка виробництва яких вимагає проведення з персоналом великого обсягу робіт з питань охорони та безпеки праці, рекомендується створення кабінету промислової безпеки та охорони праці.

На невеликих підприємствах та в структурних підрозділах підприємства може бути створено куточок охорони праці та промислової безпеки.

На підприємствах, виробнича діяльність яких має пересувний характер або працівники перебувають на тимчасових ділянках роботи (наприклад, при роботі вахтово-експедиційним методом), доцільно обладнати пересувні кабінети чи куточки промислової безпеки та охорони праці.

На підприємствах, діяльність яких не пов’язана з виробничою діяльністю, виконанням робіт підвищеної небезпеки, може створюватися кабінет чи куточок охорони праці.

1.6. Кабінет промислової безпеки та охорони праці рекомендується розміщувати в окремому приміщені, до складу якого входить одна або кілька кімнат, оснащених технічними засобами, навчальними посібниками і зразками, наочними та інформаційними матеріалами з питань охороні праці та промислової безпеки.

Приміщення для розміщення кабінету промислової безпеки та охорони праці має відповідати вимогам будівельних норм і правил.

Для нових виробничих об’єктів, або тих що реконструюються, місце розташування кабінету промислової безпеки та охорони праці доцільно визначати на стадії проектування.

1.7. Куточок промислової безпеки та охорони праці може бути у вигляді стенду, екрану, комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням тощо.

Для куточка промислової безпеки та охорони праці може виділятися як окреме приміщення, так і обладнуватися частина приміщення загального призначення.

1.8. Зміст роботи та оснащення кабінету промислової безпеки та охорони праці визначається з урахуванням специфіки діяльності підприємства.

1.9. Рекомендації можуть також використовуватися під час створення регіональних та галузевих кабінетів промислової безпеки та охорони праці.

1.10. Галузевий кабінет промислової безпеки та охорони праці може створюватися з метою організаційної та методичної допомоги підприємствам галузі за рішенням міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, об’єднання підприємств в приміщенні певного галузевого науково-дослідного інституту, підприємства галузі або навчального закладу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів підприємств галузі.

1.11. Регіональний (обласний, міський чи районний) кабінет промислової безпеки та охорони праці може створюватися за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Регіональний кабінет промислової безпеки та охорони праці може бути спеціалізованим за певним галузевим спрямуванням виробництв, провідних для даного регіону, або міжгалузевим, функціональні завдання та зміст якого охоплюють всі або пріоритетні види виробництв регіону незалежно від їх галузевого спрямування.

Регіональний кабінет промислової безпеки та охорони праці може створюватися в приміщенні певного підприємства або професійно-технічного навчального закладу, навчального комбінату підприємства тощо.

1.12. Витрати на створення, оснащення та оформлення кабінету промислової безпеки та охорони праці підприємства включаються до валових витрат підприємства відповідно до «Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №994 від 27.06.2003.

1.13. Створення, оснащення та оформлення регіональних та галузевих кабінетів промислової безпеки та охорони праці може здійснюватись шляхом включення відповідних заходів до регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2. Основні завдання та напрямки використання кабінету промислової безпеки та охорони праці

2.1. Основними завданнями кабінетів промислової безпеки та охорони праці підприємств є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань, а також методична підтримка під час навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

2.2. Кабінет промислової безпеки та охорони праці рекомендується використовувати для:

створення системи інформування працівників про: їх права і обов’язки в галузі безпеки і охорони праці; стан умов і охорони праці на підприємстві, на конкретних робочих місцях; засоби колективного та індивідуального захисту; випадки виробничого травматизму і професійних захворювань та вжиті заходи щодо їх попередження; прийняті нормативно-правові акти з охорони праці тощо;

проведення лекцій, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, перегляду тематичних кіно- та відеофільмів, розповсюдження друкованої та інших засобів наочної агітації, розміщення інформаційних стендів, що пропагують позитивний досвід роботи створення здорових і безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань;

проведення вступного та позапланового інструктажів з питань охорони праці з працівниками;

проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для працівників перед перевіркою їх знань з питань охорони праці;

навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, правил поведінки під час виникнення аварій, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;

формування та утримання бібліотечного фонду з питань охорони праці підприємства (законодавчі та нормативно-правові акти, акти підприємства з питань охорони праці, підручники, методична і довідкова література з охорони праці тощо);

експозиції засобів індивідуального та колективного захисту.

2.3. Куточок промислової безпеки та охорони праці, кабінет чи куточок охорони праці рекомендується використовувати для тих же потреб, що й кабінет охорони праці та промислової безпеки.

2.4. Куточок промислової безпеки та охорони праці структурного підрозділу підприємства може додатково містити інформацію про:

плани роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці підприємства;

графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці;

накази і розпорядження підприємства, що стосуються питань охорони та безпеки праці;

виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах;

наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них;

випадки виробничого травматизму і професійні захворювання та вжиті заходи щодо усунення причин їх виникнення;

прийняття нових нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

надходження методичної літератури, навчальних фільмів з питань охорони праці та промислової безпеки тощо.

2.5. З метою організаційної та методичної допомоги підприємствам з питань пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, поширення позитивного досвіду роботи з профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань регіональні та галузеві кабінети охорони праці та промислової безпеки можуть містити:

узагальнену інформацію щодо позитивного досвіду споріднених підприємств щодо запобігання аваріям, нещасним випадкам та професійним захворюванням;

пропозиції щодо удосконалення організаційної і методичної роботи кабінетів охорони праці та промислової безпеки підприємств;

тематичні виставки, посібники, наочні, друковані, технічні та інші засоби пропаганди, комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, методичні посібники та рекомендації щодо нових форм і методів роботи щодо пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці;

законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці;

інформаційні та довідкові матеріали.

3. Організація роботи та оснащення кабінету промислової безпеки та охорони праці

3.1. Для організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці доцільно призначити відповідальну особу. Такою особою може бути спеціаліст служби охорони праці підприємства або інша особа, яка визначатиметься наказом роботодавця.

3.2. До повноважень цієї відповідальної особи можна віднести:

організацію і забезпечення належного функціонування та обладнання кабінету промислової безпеки та охорони праці;

організацію забезпечення кабінету промислової безпеки та охорони праці інформаційними матеріалами, чинними актами законодавства та нормативно-правовими актами з охорони праці, посібниками, наочними, друкованими, технічними та іншими засобами навчання та пропаганди, спеціальною літературою та періодичними виданнями, спеціальним програмним забезпеченням для комп’ютерів, методичними посібниками та рекомендаціями щодо нових форм і методів цієї роботи;

складання плану роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, що включає розробку конкретних заходів на певний термін, з вказівкою осіб, відповідальних за їх проведення та організація проведення планових заходів;

забезпечення ефективного використання кабінету промислової безпеки та охорони праці та збереження навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, технічних засобів тощо;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення форм і методів виконуваних завдань та поліпшення оснащення кабінету промислової безпеки та охорони праці;

налагодження зв’язків з іншими підприємствами, закладами освіти та науковими установами з питань навчання та пропаганди безпеки та охорони праці, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, організацію впровадження відповідних рекомендацій;

організацію проведення нарад, семінарів з питань проблем, безпеки та охорони праці тощо.

3.3 До оснащення кабінету промислової безпеки та охорони праці можна віднести:

бібліотечний фонд, який включатиме законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали;

наочні посібники, плакати, стенди, схеми, макети, моделі, тренажери, кіно-, відео- і діафільми, комп’ютерне обладнання з відповідним програмним забезпеченням тощо;

зразки засобів індивідуального та колективного захисту;

знаки безпеки, що застосовуються на підприємстві, прилади та пристрої безпеки тощо;

засоби та пристрої для проведення практичних занять з безпечного ведення робіт тощо.

3.4. Рекомендується забезпечити вільний доступ працівників до кабінету промислової безпеки та охорони праці протягом робочого часу, принаймні упродовж однієї робочої зміни.


Начальник управління

нормативно-правового

та юридичного забезпечення В.В. Прохоров