4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що робиться запис у Картці працівника.


4.2. Спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

4.2.1. Розробляють:

а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам та профдобору;

в) медико-біологічні показники та маркери розвитку професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення захворювань до виробничо зумовлених;

г) стандарти:

- профілактики, ранньої діагностики та лікування профзахворювань;

- медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

ґ) методи:

- вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів.

4.2.2. Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення діагнозу, лікування, медичної реабілітації.

4.2.3. Проводять на підставі укладеного договору з роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених медоглядів у відповідності до визначеного порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати повідомляють заклади державної санепідслужби.

4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання, їх лікування та реабілітацію.

4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань сучасних методів проведення медоглядів.


4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів.

4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду ЛПЗ.

4.3.3. Беруть участь:

а) в ознайомленні лікарів ЛПЗ щодо особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою Порядком формою;

в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів;

г) за результатами медоглядів, на запит ЛПЗ, складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння);

ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів Заключного акта разом з профпатологом.

4.3.4. У межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників лікувально-профілактичних закладів згідно з чинним законодавством.

4.3.5. Подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


ПОГОДЖЕНО:


 


Заступник Міністра

аграрної політики України


 

В. К. Моцний


 


Додаток 1

до пункту 2.2 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


АКТ

визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

________________________________________________________

(найменування підприємства, відомча належність)

від "___" ____________ 200 р.


Лікарем з гігієни праці _______________________________________________________________

                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________

                                                                        (назва закладу державної санепідслужби)

за участю роботодавця _____________________________________________________________

                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи

______________________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 200_ році.


N з/п

Назва цеху

(дільниці)

Професія (посада) за ДК 003:2005

Кількість працівників за цією професією (тільки для періодичних медичних оглядів)

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Кількість осіб, які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)


усього


у т. ч. жінок

1

2

3

4

5

6

7

8


 


 


 


 


 


 


 


 

Усього


Лікар з гігієни праці

М. П.


__________

(підпис)


______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Роботодавець

М. П.


__________

(підпис)


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник профспілкової

організації (вповноважена особа)


________

(підпис)


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги

 

М. П. Жданова

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду

 

А. М. Пономаренко


 Додаток 2

до пункту 2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Роботодавець

___________________________

(найменування підприємства)

______________

(підпис)

__________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

Дата

_______________

(число, місяць, рік)


СПИСОК

працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам


__________________________________________________ у 200_ році

(найменування підприємства)Табельний

N з/п


Цех, дільниця


Прізвище, ім'я, по батькові


Стать

(ч/ж)


Дата і рік народження


Професія, (посада) за ДК 003:2005


Стаж роботи в даних умовах


Дата остан-

нього огляду


Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників


Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'яз-

ковим попередній (періодичні) медичний огляд праців-

ників


Підлягає огляду1


лікарів


лабо-

раторні, функціо-

нальні та інші дослід-

ження (указати, які)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


____________

1 Графи 11 та 12 заповнюються комісією ЛПЗ, що проводить медичний огляд.

 


Уповноважена роботодавцем особа


____________

(підпис)


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Погоджено:


 


 


Лікар з гігієни праці


____________

(підпис)


__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


М. П.


 


 


Дата


____________

(число, місяць, рік)


 


 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


 Додаток 3

до пункту 2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


НАПРАВЛЕННЯ

на обов'язковий попередній медичний огляд працівника


Прізвище ________________________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________________

Рік народження ___________________________________________________________________

Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 _____________________________________________

Характеристика умов праці:

________________________________________________________________________________

   Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

________________________________________________________________________________

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників


Підпис уповноваженої роботодавцем особи


__________

(підпис)


______________________

(прізвище та ініціали)


 

Дата ____________

         (число, місяць, рік)


 


 


(зворотний бік)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник головного лікаря з лікувальної роботи


__________

(підпис)


____________________

(прізвище та ініціали)


М. П.


 Прізвище ____________________________________________________________________

Ім'я _________________________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________________

Рік народження _______________________________________________________________

Працевлаштовується за професією (посадою) ______________________________________


Висновок медичної комісії


Придатний (не придатний) до роботи ______________________________________________

                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

за професією за ДК 003:2005 ______________________________________________________

                                                                                            (перелічити фактори виробничого середовища)

у несприятливих умовах праці.


Лікар-терапевт цехової (територіальної,

лікарняної) дільниці


__________

(підпис)


______________________

(прізвище та ініціали)


Особиста печатка


 


 


Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи


__________

(підпис)


______________________

(прізвище та ініціали)


Печатка ЛПЗ


 


 


Дата "___" ____________


 


 


 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко