НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів


Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній.

Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв.

Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів.

Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.

Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць встановлення з’єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.


Додаток 1

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Мінімальний стаж роботи в електроустановках достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках з посередньою групою для одержання групи, (місяців)3

ІІ

IIІ1

IV1

V1

1. Електротехнологічні працівники2

2

– –

– –

– –

2. Електротехнічні працівники.

Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:

2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою


не нормується


1


3


6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти:

3.1. Університетів, коледжів


1


3


– –


– –

3.2. Профтехучилищ

1

6

– –

– –


Примітки:

1) для одержання III–V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник;

2) присвоєння III–V груп електротехнологам проводиться в виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці;

3) стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.

Додаток 2

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Форма посвідчення про перевірку знань

Лицьова сторона обкладинки:

(Державний герб України)

П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Сторінки блоку посвідчення :

Стор. 2

Міністерство ___________________________________________________________________________

Організація, підприємство ____________________________________________________

Посвідчення № ______________________________________________________________

Видане (кому) _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові отримувача посвідчення)

Посада (спеціальність) ________________________________________________________

Допущений до роботи в електроустановках напругою ______________________________

Цеху, відділу ________________________________________________________________

В якості _____________________________________________________________________

Дата видачі __________________________________________________________________

Голова комісії __________________ ____________________

(посада; підпис) (прізвище; ініціали)

М. П.

Стор.3

Результати перевірки знань з охорони праці
(Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки

Причина перевірки

Група з електробезпеки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісіїСтор.4

Результати перевірки знань з технології робіт
(правила експлуатації, виробничі інструкції)

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.5

Результати перевірки знань правил пожежної безпеки

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.6-7

Результати перевірки знань правил ДНАОП
при виконанні спеціальних робіт

Дата перевірки

Назва Правил

Рішення комісії (знає, не знає)

Підпис голови комісії


Стор.8

Результати медичного огляду

Дата

Висновок лікаря

Підпис відповідальної особиЗворотна сторона обкладинки

Пам’ятка

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати це посвідчення з собою.

За відсутності цього посвідчення або його наявності з простроченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається.

В разі порушення нормативних актів з охорони праці посвідчення може бути вилучене.

Додаток 3

до пункту 2.1.4 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Форма журналу перевірки знань

(форма і зразок заповнення)

____________________________________________________________________

(міністерство, відомство)

Ж У Р Н А Л

протоколів перевірки знань

____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

Розпочато “__________”__________________________р.

Закінчено “__________” __________________________р.


п/п

Прізвище, ім’я та по батькові; обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальність)

Дата попередньої перевірки, група з електробезпеки

Дата і причина перевірки, група з електро безпеки

Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт)

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис особи, що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коваль Петро

Іванович,

електромонтер

з 12.05.90

05.02.95

IV група

до

1000 В

05.02.96

Чергова

IV група до 1000 В

Законодавство про охорону праці

Правила пожежної безпеки Правила технічної експлуатації


Знає


Знає


Знає

05.02.97Голова комісії ___________________ ________________________

(підпис) ( посада; прізвище, ініціали)

Члени комісії ___________________ ________________________

(підпис) (посада; прізвище, ініціали)

Додаток 4

до пункту 3.2.2 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Форма наряду  допуску

Підприємство _________________________________________________________________

Підрозділ _____________________________________________________________________

Наряд-допуск № ____________________________

(для робіт в електроустановках)

Керівнику робіт (наглядачеві)4 ___________________________________________________

(посада; прізвище4, ініціали; група з ел. безпеки*2)

до пускачеві ___________________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

з членами бригади _____________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

_____________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

доручається ___________________________________________________________________

Роботу розпочати: дата ______________________час ______________________________

Роботу закінчити: дата ______________________час _____________________________

Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць

(перелічити всі робочі місця)

Найменування електроустановок, в яких потрібно провести вимкнення та встановити заземлення

Що повинно бути вимкнено і де заземлено

1

2


Окремі вказівки ________________________________________________________________

Наряд видав: дата __________________________ час _________________________

Підпис ______________________________ ___________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

Наряд продовжив до: дата ___________________ час __________________________

Підпис _______________________________ ___________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

___________________________

дата М.П.

Таблиця 2.

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав (посада, прізвище або підпис)

(перелічити всі робочі місяця)

Дата, час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку

робочих місць і на допуск

1

2

3

Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ________________________

______________________________________________________________________

Допускач ______________________________________________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

Керівник робіт (наглядач) ________________________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

Таблиця 3.

Інструктаж членів бригади (цільовий)
при первинному допуску

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підпис осіб, які пройшли інструктаж

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підпис осіб, які пройшли інструктаж

1

2

1

2


Підписи осіб, які провели інструктаж:

Допускач ________________________________________

Керівник робіт (наглядач) __________________________

Таблиця 4.

Щоденний допуск до роботи і її закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце

Робота закінчена, бригада виведена

Назва

робочого місця

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підпис керівника робіт (наглядача)

Допускача

Керівника робіт

(наглядача)

1

2

3

4

5

6
Таблиця 5.

Зміни в складі бригади

Введений до бригади (прізвище, ініціали; група (прописом)

Виведений з бригади (прізвище, ініціали; група (прописом)

Дата, час

Дозволив (підпис)

1

2

3

4


Роботу повністю закінчено, бригаду виведено; заземлення, встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) ___________________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________________

(прізвище)

Дата ____________________ час _____________________

Керівник робіт (наглядач) ____________________________

(підпис)

Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках

1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими. Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та виправлення тексту.

2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється керівництвом підприємства.

3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.

4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.

5. Диспетчерські назви електрообладнання допускається записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад : МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор 21 Т).

6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати “Див. додатковий бланк”.

7. В рядку “Підрозділ” вказується структурний підрозділ підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого мають провадитись роботи.