Під час проведення цих робіт ділянку ґрунту, що підлягає прогріванню, слід обгородити, встановити на огородженні застережні знаки безпеки, а вночі — освітлювати.

Відстань між огородженням і контуром ділянки, що прогрівається, пови­нна бути понад 3 м.

Не дозволяється перебування людей на ділянці ґрунту, що прогрівається і перебуває під напругою.

4.15.27. Прокладати лінію тимчасового електропостачання до ділянок ґру­нту, що підлягають прогріванню, необхідно ізольованим проводом, і після кож­ного переміщування електрообладнання і перекладання електропроводки слід візуально перевіряти їхню справність.

4.15.28. У разі відігрівання ґрунту пропарюванням або димовими газами необхідно вжити заходів щодо запобігання опікам і отруєнню працівників шкі­дливими газами.

4.15.29. Стоянка і рух будівельних машин і автотранспорту, розміщення лебідок, обладнання, матеріалів тощо у межах призми обвалювання ґрунту біля виїмок з кріпленнями стінок виямок дозволяється тільки після проведення по­передньої перевірки розрахунком відповідності міцності кріплення, вказаній у ППР, з урахуванням значення динамічного навантаження.

За відсутності кріплення стінок виїмок стоянка, рух і розміщення вищеза­значених машин і механізмів, а також розміщення матеріалів у межах призми обвалювання ґрунту заборонені.

4.15.30. Переміщування, установлення і робота машин поблизу котлованів, траншей з неукріпленими схилами дозволяється тільки за межами призми обва­лювання ґрунту на відстані, встановленій ППР, або на відстані по горизонталі від основи схилу виїмки до ближніх опор машини згідно з табл. 4.7.

Таблиця 4.7

Глибина

виїмки,м

Ґрунт

піщаний

супіщаний

суглинистий

глинистий


Відстань, м

1

1,5

1,25

1,0

1,0

2

3,0

2,40

2,0

1,5

3

4,0

3,60

3,25

1,75

4

5,0

4,40

4,0

3,0

5

6,0

5,30

4,75

4,5

4.15.31. Працівники, які виконують роботи із застосуванням землерийних машин, повинні розрізняти звукові сигнали, що подає водій (машиніст).

4.15.32. Під час роботи екскаватора слід дотримуватись таких вимог:

- екскаватор слід закріплювати тільки інвентарними упорами;

- необхідно перебувати на відстані понад 5 м від зони дії екскаватора;

- очищати ківш екскаватора дозволяється тільки тоді, коли він опущений.


5. Організаційні заходи


5.1. Загальні вимоги. Працівники, які відповідають за забезпечення

проведення робіт, їхні права та обов'язки


5.1.1. Для безпечного проведення робіт слід уживати таких організацій­них заходів:

- призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

- видавання наряду або розпорядження;

- видаван-ня дозволу на підготовку робочих місць;

- підготовка робочих місць;

- видавання дозволу на допуск до роботи;

- допуск до роботи;

- нагляд під час виконання роботи;

- переведення на інше робоче місце;

- оформлення перерв у роботі та її закінчення.

5.1.2. Відповідальними за безпечне проведення робіт є:

- працівник, який видає наряд, віддає розпорядження;

- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на допуск;

- працівник, який готує робоче місце;

- працівник, який допускає до роботи (допускай);

- керівник робіт;

- виконавець робіт;

- працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

- член бригади.

5.1.3. Працівник, який видає наряд (віддає розпорядження), встановлює необ­хідність і можливість безпечного виконання даної роботи і відповідає за достат­ність і правильність вказаних у наряді (розпорядженні) заходів безпеки бригади. Крім того, він відповідає за призначення керівника робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку, а також за призначення наглядача.

Керівник робіт призначається у разі виконання робіт за нарядами. Необ­хідність призначення керівника робіт, що виконуються за розпорядженнями, визначає працівник, який віддає розпорядження.

5.1.4. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на до­пуск, несе відповідальність за достатність технічних заходів, передбачених на­рядом або розпорядженням, і можливість їх здійснення.

5.1.5 Керівник робіт відповідає за:

- призначення виконавця робіт (наглядача) - відповідно до затверджених

списків;

- кількісний склад бригади, що визначається з умов забезпечення можли­вості нагляду за бригадою з боку виконавця робіт (наглядача);

- достатність кваліфікації працівників, які включені до складу бригади;

- чіткість та вичерпність інструктажу виконавцю робіт (наглядачу) та чле­нам бригади;

- виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їхню достатність;

- наявність і придатність використання засобів захисту, інструменту, інве­нтарю та пристроїв, необхідних для проведення робіт;

- щоденний огляд риштувань перед допуском бригади до роботи;

- організацію та безпечне виконання роботи і дотримання вимог цих Правил.

Керівник робіт спільно з виконавцем робіт повинен приймати робоче місце від допускача і перевіряти виконання заходів безпеки, що зазначені у наряді.

Керівник робіт повинен здійснювати періодичний контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог правил безпеки і відсторонювати від роботи тих членів бригад, які порушують ці Правила, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Керівник газонебезпечних робіт повинен здійснювати безпосереднє керів­ництво роботою з наступною перевіркою герметичності ділянки, що ремонту­ється.

Керівниками робіт за нарядами повинні призначатись досвідчені керівники і спеціалісти структурних підрозділів електростанції (теплової мережі) і підря­дних організацій.

5.1.6. Виконавець робіт відповідає за:

- виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їхню достатність;

- дотримання ним самим і членами бригади вимог інструкцій з охорони праці і виконання заходів безпеки, визначених нарядом, проектом проведення робіт (далі — ППР), технологічними процесами і технічними умовами;

- чіткість та вичерпність інструктажу і вказівок, які він дає членам брига­ди безпосередньо на робочому місці;

- наявність, придатність і правильність використання засобів захисту, ін­струменту, інвентарю та пристроїв у процесі проведення робіт;

- стан збереження встановлених на робочому місці огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни.

Виконавець робіт, який здійснює керівництво бригадою, не повинен брати безпосередню участь у роботі, - якщо її проведення потребує неперервного на­гляду за членами бригади, а наглядача не призначено або він відсутній.

5.1.7 Виконавцями робіт за загальними нарядами повинні призначатись ке-

рівники і спеціалісти підприємства і підрядних організацій, які можуть бути ке­рівниками робіт за проміжними нарядами.

Виконавцями робіт за нарядами, проміжними нарядами і розпорядженнями повинні призначатись працівники структурних підрозділів підприємства і під­рядних організацій, які мають кваліфікацію не нижче IV розряду. У разі ремон­ту допоміжного обладнання допускається призначати виконавцями робіт пра­цівників, які мають III розряд.

5.1.8. Черговий або працівник зі складу оперативно-виробничих працівни­ків, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазна­чених у наряді (розпорядженні) заходів щодо підготовки робочого місця.

5.1.9. Допускай відповідає за:

— правильність підготовки робочих місць, повноту вжитих заходів безпеки, необхідних для виконання роботи, і відповідність їх характеру і місцю прове­дення роботи;

- правильність допуску до роботи і повноту інструктажу керівника робіт і виконавця робіт (наглядача).

5.1.10. До роботи за загальними нарядами на ремонти обладнання повинен допускати начальник зміни цеху (дільниці). У разі відсутності посади началь­ника зміни цеху (дільниці) допускачем до роботи має бути старший черговий даного цеху (дільниці).

Первинний допуск за нарядами і розпорядженнями проводить начальник зміни цеху (дільниці) або підлеглий йому оперативний працівник, який обслу­говує дане обладнання, згідно із списком, затвердженим керівником підприємства.

У теплових мережах допускачами є інженерно-технічні працівники району (майстер, старший майстер, інженер, начальник району або його заступник) і керівник робіт на даній дільниці (обладнанні). Якщо районування у теплових мережах відсутнє, то допускачами до роботи можуть бути також директор під­приємства, його заступник або диспетчер тепломережі.

5.1.11. Допускачем до роботи за загальними нарядами, нарядами та розпо­рядженнями на віддаленому об'єкті може бути оперативний працівник цього об'єкта. Якщо на віддаленому об'єкті посада оперативного працівника відсутня, допуск здійснює начальник зміни цеху (дільниці) або за його вказівкою підлеглі йому оперативні працівники, а також керівник робіт з дозволу начальника змі­ни цеху (дільниці), — якщо його внесено до списку осіб, які мають право на до­пуск за нарядами та розпорядженнями.

5.1.12. Допускачем у разі переведення бригади на інше робоче місце, а та­кож якщо бригада виконує роботи за одним нарядом на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання тепломеханічного обладнання (далі — ТМО) може бути керівник робіт з дозволу начальника зміни цеху (дільниці) або працівник, який його заміщує.

Крім того, допускачем до щоденного продовження роботи на дільниці теп­лової мережі і на окремих віддалених об'єктах, що не мають оперативних пра­цівників, може бути виконавець робіт - з дозволу начальника зміни цеху (діль­ниці) або працівника, який його заміщує.

5.1.13. Допускається суміщення одним працівником обов'язків двох пра­цівників, - якщо цей працівник має право виконувати обов'язки працівників, яких заміщає, із занесенням у кожен із списків, що встановлює ці повноваження.

Під час проведення робіт допускається суміщення обов'язків:

- працівника, який видає наряд (розпорядження) і керівника робіт;

- керівника робіт (у випадку, якщо на нього видано тільки один наряд) і виконавця робіт;

- керівника робіт і допускача - у теплових мережах і на віддаленому об'­єкті, де немає оперативних працівників.

5.1.14. Обов'язки допускана до роботи за проміжним нарядом виконує ви­конавець робіт за загальним нарядом, який одночасно є керівником робіт за проміжним нарядом.

5.1.15. Наглядач призначається для нагляду за бригадою будівельників, рі-зноробочих, такелажників та інших працівників, якщо вони виконують роботи за нарядом або розпорядженням у безпосередній близькості від діючого облад­нання.

Необхідність призначення наглядача під час проведення вищезазначених робіт визначає працівник, який видає наряд (розпорядження).

Наглядачами призначаються працівники, які мають право бути виконавця­ми робіт, або працівники зі складу оперативних працівників.

Призначаючи наглядача, у рядку "виконавцю робіт (наглядачу)" наряду необхідно записати відповідно до підрядкового тексту прізвище, ініціали, поса­ду, розряд виконавця робіт і в дужках - наглядача. Наглядач розписується у ря­дку "Виконавець робіт (наглядач)" наряду після підпису виконавця робіт.

5.1.16. Приймаючи робоче місце від допускача, наглядач перевіряє правильність його підготовки і виконання необхідних для проведення робіт заходів безпеки відповідно до вимог цих Правил.

Наглядач відповідає за:

- безпеку членів бригади від впливу на них виробничих факторів з боку діючого технологічного обладнання (стежить, щоб робітники не наближались на небезпечну "відстань до працюючого обладнання і комунікацій, створює безпечні умови для проходження оперативних працівників до робочого місця тощо);

- відповідність підготовленого робочого місця до вказівок наряду;

- наявність та збереження встановлених на робочому місці огороджень, засобів захисту, плакатів та застережних знаків безпеки.

Відповідальним за безпеку працівників, пов'язану з технологією робіт, під час виконання самої роботи є виконавець робіт, який повинен постійно перебувати на робочому місці.

Забороняється наглядачу суміщати нагляд з виконанням будь-якої іншої роботи.

Наглядач підпорядковується тільки керівнику робіт.

5.1.17. Члени бригади відповідають за:

- виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і вказівок щодо заходів безпеки, отриманих під час інструктажу перед допуском до роботи і під час її проведення;

- застосування засобів захисту, спецодягу і справність інструменту і при­строїв, що використовуються;

- чітке дотримання умов безпечного проведення робіт.

5.1.18. Керівник робіт за загальним нарядом відповідає за:

- правилкність видавання проміжних нарядів і віддавання розпоряджень у межах діючого загального наряду;

- правильність і вичерпність вказаних ним у проміжних нарядах заходів безпеки під час проведення самої роботи;

- призначення керівників робіт за проміжними нарядами відповідно до за­тверджених списків;

- чіткість та вичерпність інструктажу керівникам робіт за проміжними на­рядами і їх допуск;

- організацію безпечного проведення суміщених робіт;

- організацію нагляду і допуску бригад у разі змінної роботи за одним проміжним нарядом.

Під час проведення бригадами суміщених робіт керівник робіт за загаль­ним нарядом повинен визначити спільно з керівниками робіт за проміжними нарядами час початку і тривалість роботи бригад, які працюють за проміжними нарядами і розпорядженнями, і необхідні заходи безпеки.