Зразок


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася)

200


р. о


год.


хв.


з(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

або(категорія і характер аварії)
(прізвище, ім'я та по батькові особи,


що дає пояснення, її професія (посада), місце


роботи)


Місце проживання:

(У довільній формі дається пояснення відомих фактів, пов'язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям).(підпис)


(ініціали та прізвище)


(дата подання пояснювальної записки)


Додаток 13
до Порядку


Зразок


ПРОЦЕДУРА

встановлення зв'язку захворювання з умовами праці


1. Професійний характер захворювання (отруєння) встановлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, склад якої затверджує керівник цього закладу.

У разі потреби до роботи експертної комісії залучаються спеціалісти (представники) підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки.


2. Голова експертної комісії повинен пройти підготовку з питань професійної патології в клініках науково-дослідних інститутів гігієни праці та професійних захворювань або медицини праці з одержанням відповідного документа, а також мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.


3. Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах:

– копія трудової книжки - для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

– виписка з амбулаторної картки (форма 025/у) або з історії хвороби, у якій відображено початок та динаміку розвитку захворювання;

– медичний висновок головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя;

– санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство;

– висновки фтизіатра, нарколога та інші документи - у разі потреби;

– акт форми Н-5, акт форми Н-1 - у разі гострого професійного захворювання (отруєння).


4. Висновок експертної комісії спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного характеру захворювання хворому не видається, а надсилається головному спеціалісту з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя за місцем роботи або проживання хворого.

Хворому видається довідка про стаціонарне (амбулаторне) обстеження в спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі.

У висновку крім діагнозу обов'язково зазначається встановлення (не встановлення) професійного характеру захворювання.


Додаток 14
до Порядку


Зразок
Форма П-3

ПОВІДОМЛЕННЯ
про професійне захворювання (отруєння)

Прізвище, ім'я та по батькові
СтатьВік
(повних років)Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньОрган, до сфери управління якого належить підприємствоДіагноз:

основний

супутнійВиробничий фактор, шкідлива речовина, найменування трудового процесу, що спричинив захворювання

Дата встановлення остаточного діагнозуНайменування закладу, що встановив діагнозРеєстраційний номер повідомлення


від
200


р.Головний лікар

(підпис)


(ініціали та прізвище)

МПДата відправлення повідомлення
200


р.

(посада особи, яка надіслала повідомлення)


(підпис)


(ініціали та прізвище)


Дата одержання повідомлення
200


р.

(посада особи, яка одержала повідомлення)


(підпис)


(ініціали та прізвище)
Додаток 15
до Порядку

Зразок
Форма П-4ЗАТВЕРДЖУЮ


(посада санітарного лікаря)

(підпис)


(ініціали та прізвище)200


р.МП
АКТ
розслідування хронічного професійного захворювання


1. Дата складення
20


р.
2. Місце складення


(район, місто, село)

3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальникадата реєстраціїнайменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД
встановлений клас професійного ризику виробництва


5. Найменування цеху, дільниці, відділу


6. Орган, до сфери управління якого належить підприємство

7. Комісія


у складі голови(прізвище, ім'я та по батькові)


(посада, місце роботи)

членів комісії(прізвище, ім'я та по батькові)


(посада, місце роботи)
(прізвище, ім'я та по батькові)


(посада, місце роботи)

провела розслідування випадку хронічного професійного захворювання (отруєння)


(діагноз)


8. Дата надходження повідомлення до установи державної санітарно-епідеміологічної

служби
20


р.


9. Дата встановлення остаточного діагнозу
20


р.


10. Найменування лікувально-профілактичного закладу, який установив діагноз11. Захворювання виявлено під час медичного огляду, звернення(найменування лікувально-профілактичного закладу)


12. Відомості про хворого


(прізвище, ім'я та по батькові)

ідентифікаційний кодстать


вік
(повних років)

професія (посада)


(згідно з класифікатором ДК-003)

стаж роботи,
(загальний)


(за цією професією)
,
(у цьому цеху)


(в умовах впливу шкідливих факторів)


13. Висновок про наявність шкідливих умов праці

14. Діагноз


(найменування основного діагнозу та його код згідно з


класифікатором МХК-10)


(найменування супутнього діагнозу та його код згідно з


класифікатором МХК-10)


15. На момент розслідування потерпілий


(ініціали та прізвище)

на іншу роботу, перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізований, переведений на інвалідність, помер (непотрібне закреслити).


16. Професійне захворювання виникло за таких обставин (зазначаються конкретні факти невиконання технологічних регламентів виробничого процесу; порушень режиму експлуатації технологічного устаткування, приладів, робочого інструменту; аварійних ситуацій; пошкодження захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екранування, сигналізації, освітлення, кондиціювання повітря; порушення правил техніки безпеки, гігієни праці; відсутність (невикористання) засобів індивідуального захисту; недосконалість технології, механізмів, робочого інструменту; неефективність роботи систем вентиляції, кондиціювання повітря, захисних засобів, механізмів, засобів індивідуального захисту; відсутність заходів і засобів рятувального характеру тощо)
17. Причина професійного захворювання


(Зазначаються виробничі фактори, що призвели до захворювання:

запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), у тому числі вміст вільного двоокису кремнію:

середній -


, максимальний -


;

загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація);


підвищені та знижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони;

рівень шуму;

рівень загальної та локальної вібрації;

рівень інфразвукового коливання, ультразвуку;

рівень електромагнітного випромінювання;

рівень барометричного тиску;

рівень вологості та рухомості повітря;

рівень іонізуючого випромінювання;

контакт із джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування захворювань;

рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важкість роботи);

інші виробничі фактори згідно з гігієнічною класифікацією праці).


18. З метою ліквідації і запобігання професійним захворюванням (отруєнням) пропонується(прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, якій адресована


пропозиція, найменування організаційних, технічних і


санітарно-гігієнічних заходів, строк їх виконання)


19. Прізвища, імена та по батькові, посади осіб, які порушили законодавство про охорону праці, гігієнічні регламенти і нормативи (закони та інші нормативно-правові акти, вимоги яких порушені, із зазначенням статей, пунктів тощо):


Голова комісії

(підпис)


(ініціали та прізвище)

Члени комісії

(підпис)


(ініціали та прізвище)


(підпис)


(ініціали та прізвище)