Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


27.2. Платник податків, який зареєстрований платником податку на додану вартість на загальних умовах та виявив бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування цього податку, одночасно з поданням документів, визначених у підпункті 27.1 цього пункту, подає до органу державної податкової служби заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ. При цьому заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ органом державної податкової служби може бути задоволена лише за умови задоволення заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС.


( Підпункт 27.2 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


27.3. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС орган державної податкової служби протягом 10 робочих днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 2-РС (додаток 7) (далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених у пункті 28 цього Положення. Якщо особа була зареєстрована як платник податку на додану вартість за загальним режимом оподаткування, то: орган державної податкової служби видає Спеціальне свідоцтво лише в обмін на оригінал Свідоцтва та всі його завірені копії; датою анулювання Свідоцтва є день, що передує даті видачі Спеціального свідоцтва.

28. Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству в реєстрації його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків: не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства або вказує у заяві про реєстрацію видів діяльності, які не входять до визначеного Кабінетом Міністрів України повного переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1 Закону;

перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків; протягом дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю, у якому подається заява про таку реєстрацію, здійснював оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує суму, визначену в статті 2 Закону. До складу таких оподатковуваних операцій не включаються операції з продажу (поставки) активів, попередньо включених до відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського підприємства за дванадцять та більше календарних місяців, що передували місяцю, у якому відбувається їх продаж (поставка). Якщо від місяця, у якому створене (проведено державну реєстрацію) сільськогосподарське підприємство, до місяця, у якому подається заява про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, минуло менше ніж дванадцять календарних місяців, сума оподатковуваних операцій з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції, обчислюється за фактичну кількість місяців існування сільськогосподарського підприємства.

29. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. На підставі відомостей, указаних у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з підпунктом 27.1 пункту 27 цього Положення, орган державної податкової служби у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1 Закону, за групами та розділами класифікації видів економічної діяльності. Спеціальне свідоцтво підлягає заміні в порядку, визначеному пунктом 30 цього Положення, у разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

При здійсненні операцій з продажу (поставки) сільськогосподарської продукції, яка відповідає видам діяльності, указаним у Спеціальному свідоцтві, сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування здійснюються нарахування та стягнення податку на додану вартість за ставками, визначеними статтею 8-1 Закону. Сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування при поставці товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, які не вказані у Спеціальному свідоцтві, суми податку на додану вартість розраховуються за загальними правилами Закону та за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 Закону. При цьому використовується індивідуальний податковий номер, який зазначено в Спеціальному свідоцтві.

30. Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у разі: виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що вказуються у Спеціальному свідоцтві, або в разі втрати Спеціального свідоцтва; зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до державної податкової інспекції в місті (структурного підрозділу в складі державного органу державної податкової служби), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків.

Порядок проведення перереєстрації у названих випадках аналогічний викладеному відповідно у пунктах 21, 22 та 23, 24 цього Положення, з урахуванням того, що: для перереєстрації сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС (додаток 6) із позначкою "Перереєстрація"; платнику податку із спеціальним режимом оподаткування видається Спеціальне свідоцтво за формою № 2-РС (додаток 7); орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) такого платника надсилає органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням Повідомлення про видачу Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою № 4-РС (додаток 8).

31. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений статтею 2 Закону, протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 Закону. До складу таких оподатковуваних операцій не включаються операції з продажу (поставки) активів, попередньо включених до відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського підприємства не пізніше ніж за дванадцять календарних місяців, що передують місяцю, у якому відбувається їх продаж (поставка).

У такому випадку для переходу на загальний режим оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до органу державної податкової служби, у якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 9) разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ разом із документом про сплату встановленої суми за Свідоцтво.


( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


32. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм Закону, чи звільнення від сплати цього податку. Для переходу юридичної особи - суб'єкта спеціального режиму оподаткування на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 10 відсотків одночасно із заявою про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за ставкою 10 відсотків таке сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.

У разі невиконання зазначених вимог орган державної податкової служби відмовляє такій особі в переході на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Якщо за результатами розгляду таких заяв органом державної податкової служби приймається рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, анулювання Спеціального свідоцтва здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 25.1 пункту 25 цього Положення.

33. Анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та анулювання Спеціального свідоцтва здійснюється у випадках та у порядку, визначених пунктами 25, 31, 32 цього Положення.


( Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню, якщо сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.


( Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


33.1. Якщо сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС і не подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ (крім випадків, передбачених пунктами 31, 32 цього Положення) та при цьому підпадає під визначення платника податку згідно з статтею 2 Закону, орган державної податкової служби: ( Абзац перший підпункту 33.1 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 ) анулює Спеціальне свідоцтво. У цьому разі платник податків зобов'язаний повернути органу державної податкової служби Спеціальне свідоцтво та всі його завірені копії; зобов'язує сільськогосподарське підприємство зареєструватись платником податку на додану вартість на загальних умовах відповідно до статті 9 Закону ( 168/97-ВР ), про що направляє відповідну письмову вимогу.


( Абзац третій підпункту 33.1 пункту 33 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


33.2. На підставі заяви сільськогосподарського підприємства про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС орган державної податкової служби протягом 10 робочих днів анулює Спеціальне свідоцтво та: виключає платника з Реєстру без видачі нового Свідоцтва, якщо сільськогосподарське підприємство одночасно з такою заявою не подає заяви про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ (крім випадків, передбачених пунктами 31, 32 цього Положення) та при цьому не підпадає під визначення платника податку згідно із статтею 2 Закону. У цьому разі платник податків зобов'язаний повернути органу державної податкової служби Спеціальне свідоцтво та всі його завірені копії; видає Свідоцтво в обмін на оригінал Спеціального свідоцтва та всі його завірені копії, якщо одночасно з такою заявою сільськогосподарське підприємство подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах (крім випадків, передбачених пунктами 31, 32 цього Положення). У цьому разі датою анулювання Спеціального свідоцтва є дата, яка передує даті видачі Свідоцтва. До реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВ має бути доданий документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво. ( Підпункт 33.2 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


( Положення доповнено розділом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 707 від 15.12.2004 )


( Заголовок розділу "Штрафні санкції" виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


34. На час призупинення дії статті 8-1 Закону не застосовуються норми цього Положення щодо реєстрації платників податку на додану вартість як суб'єктів спеціального режиму оподаткування. ( Пункт 34 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )

Оприлюднення даних з Реєстру

35. Для інформування платників податку Державна податкова адміністрація України щомісяця у термін до 12 числа місяця оприлюднює на web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua): дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва або Спеціального свідоцтва, дати його видачі;


( Абзац другий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку на додану вартість за заявою платника податку або з ініціативи органів державної податкової служби чи рішенням суду, а саме: про анульовані Свідоцтва та Спеціальні свідоцтва платників податку із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання свідоцтв.


( Розділ "Прикінцеві положення" в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 185 від 24.05.2005 )


Начальник відділу організації

обліку платників податків

К.С.Савенко


Додаток 1

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість

Форма № 1-ПДВ