Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)


N 317 від 08.08.2005)


4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням: заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1); копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ (для тих, відомості про які включаються до названого реєстру) або копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для тих, відомості про які не включаються до Єдиного державного реєстру). Одночасно з поданням заяви платником податків – відокремленим підрозділом пред'являється оригінал такого документа.


(Пункт 4.10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005 )


4.11. Платники податків - військові частини для взяття на облік подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи: заяву за формою N 1-ОПП; завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності; копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.


(Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 361 від 05.07.2000)


4.12. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в особовій справі платника податків.

4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл продукції подаються такі документи: заява за ф. N 1-ОПП; завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції; копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи:

заяву за ф. N 1-ОПП;

завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність;


(Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними

згідно з Наказом ДПА N 669 від 24.11.2004)


інформаційну картку договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору (тільки для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора). Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень ної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N 571 "Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987.


(Абзац п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в редакції Наказу ДПА

N 669 від24.11.2004 )

(Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)


4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2).


(Пункт 4.13 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)


4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.


(Пункт 4.14 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)


4.15. Узяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП.


{Пункт 4.15 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}


4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної особи орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.


{Пункт 4.16 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 149 від 03.04.2002,

N 317 від 08.08.2005;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006}


4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Другий примірник чи копія довідки зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи".


{Пункт 4.17 в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002;

із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005,

N 427 від 24.07.2006}


4.18. Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби. Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби. Якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в органі державної податкової служби до визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою N 4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і зазначається відповідна дата.


{Пункт 4.18 розділу 4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом 4.18 згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


4.19. Повернення до органу податкової служби рекомендованого листа з довідкою про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом 11 цього Порядку.


{Пункт 4.19 розділу 4 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005,

N 428 від 24.07.2006}


4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з цим Порядком. У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру.


{Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006 }


4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження платника податків (зі зміною адміністративного району), у підрозділі обліку юридичних осіб.


(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002,

N 669 від 24.11.2004)


4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника. Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень.


{Пункт 4.22 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків (далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох робочих днів після прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до категорії великих. Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції (підрозділу). Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N 2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.


(Абзац пункту в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)


4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника податків.


(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)


4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого платника податків з категорії великих або про зміну місця його обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку. До органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків орган державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення зміну місця обліку платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього Порядку. Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до журналів за формами N 6-ОПП (додаток 6) і N 2-ОПП або N 7-ОПП (додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.


{Пункт 4.25 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно із Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)


4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів).


{Пункт 4.26 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 від 14.04.2000)


4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає повідомлення про створення відокремленого підрозділу за ф. N 17-ОПП до того органу державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця перебування відокремленого підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.


{Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з Наказом ДПА

N 149 від 03.04.2002;

пункт 4.27 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005,

N 428 від 24.07.2006}


5. Узяття на облік фізичних осіб - платників податків


{Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказу ДПА

N 216 від 25.04.2006}


5.1. Узяття на облік фізичної особи-підприємця здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом державної податкової служби на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.


{Абзац перший пункту 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}