Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


3. Заготовки прокатні - магнітопорошковий метод визначення тріщин.

4. З'єднання зварні відростків, відповідальних штуцерів і приваришів з трубами - магнітопорошковий контроль.

5. Крива гістерезису - визначення намагнічуваності.

6. Форсунки робочі газотурбінних двигунів - магнітопорошковий контроль паяних трубопроводів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить магнітну дефектоскопію на всіх видах магнітних і електромагнітних дефектоскопах. Працює з точними вимірювальними приладами та установками з вимірювання магнітних і електричних параметрів матеріалу виробів. Випробовує і налагоджує дефектоскопи. Виготовляє ферозондові датчики і визначає їх чутливість. Розшифровує інформацію від апаратури з ферозондовими датчиками. Визначає розміри і глибину залягання дефектів. Будує картограми розподілення магнітної провідності по деталі або зварному шву.

Повинен знати: всі види робіт щодо магнітного контролю, типи товщиномірів; будову приладів знімання магнітних характеристик матеріалу; способи градуювання приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Елементи колісних пар - магнітний контроль.

2. Лопаті гребних гвинтів - визначення глибини залягання і розмірів дефектів у кореневому перерізі.

3. Установки балістичні - калібрування.

4. Цапфи, корпус осьового шарніра, важіль лопатів втулки несучого гвинта вертольота - магнітний контроль.

25. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ультразвуковий контроль заготовок і деталей. Готує деталі і вузли до ультразвукового контролю. Включає і настроює прості дефектоскопи. Вимірює товщину металу. Визначає наявність і розміри зони розшарувань настроєним приладом у діапазоні товщин, які передбачено дефектоскопом. Визначає дефекти в деталях складної конфігурації під керівництвом дефектоскопіста з ультразвукового контролю вищої кваліфікації. Веде журнал обліку.

Повинен знати: принцип роботи ультразвукових дефектоскопів похилих і прямих та перетворювачів призначення основних органів управління дефектоскопом, основні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Заготовки фланців стальні - ультразвуковий контроль.

2. Поковки циліндричні стальні - ультразвуковий контроль.

3. Сталь листова - вимірювання товщини і визначення розшарувань.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей. Включає і настроює за еталонами ультразвукові дефектоскопи середньої складності. Перевіряє правильність показань глибиноміра, перевіряє дефектоскопи, перетворювачі. Працює прямими і похилими шукачами за однощуповою схемою. Визначає координати і протяжність дефектів. Ремонтує перетворювачі головок і з'єднувальних кабелів.

Повинен знати: будову ультрафіолетових дефектоскопів і перетворювачів, стандартні і випробувальні зразки для перевірки і настроювання ультразвукових дефектоскопів і перетворювачів; фізичну сутність ультразвукових методів контролю: ехоімпульсного, тіньового, дзеркально-тіньового і резонансного; методику визначення товщини і розшарування металів, основні типи хвиль; способи збудження ультразвукових хвиль і забезпечення акустичного контакту; види дефектів; типи зварних з'єднань; вимоги до контрольованої поверхні (параметри шорсткості); основи електроніки і металознавства; методики контролю прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей різних товщин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Деталі вантажопідйомних механізмів - ультразвуковий контроль.

2. З'єднання зварні таврові судових корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль.

3. Ковші сталерозливні - ультразвуковий контроль.

4. Конструкції сотові - виявлення зон непроклею обшивки.

5. Листи стальні - визначення протяжності і координат дефектів за допомогою дефектоскопа.

6. Лопатки ротора турбіни і компресора газотурбінних двигунів - ультразвуковий контроль крайок.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль різних типів зварних з'єднань із легованих сталей, сплавів і кольорових металів, які виконані різними видами зварювання. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками складних ультразвукових переносних, лабораторних і стаціонарних дефектоскопів. Перевіряє прямі і похилі перетворювачі. Розшифровує дефектограми. Оцінює якість прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань за результатами ультразвукового контролю і технічними умовами. Виготовляє пристрої для ведення ультразвукового контролю, прямих і похилих перетворювачів. Перевіряє ультразвукову дефектоскопічну апаратуру на відповідність основним параметрам. Здійснює розрахунок і експериментальне визначення кутів введення похилих перетворювачів. Проводить поточний ремонт дефектоскопів.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми дефектоскопів; основи електротехніки, види і способи зварювання; види дефектів, які зустрічаються у прокаті, відливках, поковках і зварних з'єднаннях; розрахунок кутів переломлення ультразвукових коливань у різних матеріалах на межі двох середовищ; основні закономірності поширення ультразвукових коливань у матеріалах; фізичні явища, які відбуваються під час проходження ультразвуку через межу двох середовищ; основні параметри контролю; способи розпізнавання помилкових сигналів, які викликано відбиттям ультразвуку від структури, змінами профілю деталей та інших факторів, від основних сигналів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Валки прокатних станів - ультразвуковий контроль.

2. Деталі литі стальні - ультразвуковий контроль.

3. Деталі повітряних несучих і рульових гвинтів вертольотів - ультразвуковий контроль.

4. З'єднання зварні з товщиною стіни до 15 мм - ультразвуковий контроль.

5. Злитки з легких сплавів - ультразвуковий контроль.

6. Прокат листовий - ультразвуковий контроль.

7. Спряження профілів шпангоутів - ультразвуковий контроль.

8. Труби із корозійностійкої сталі товщиною стінок до 4 мм у місцях прогину - замірювання товщини.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль деталей і виробів із кольорових металів, сталей з крупнокристалічною структурою. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками особливо складних і точних дефектоскопів і установок автоматичного ультразвукового контролю з дистанційним передаванням показань. Виготовляє випробувальні зразки, складає ескізи. Оброблює результати контролю. Складає відомості і карти ультразвукового контролю. Настроює чутливість приладів за діаграмами: амплітуда, відстань, діаметр за допомогою атенюатора. Проводить ультразвуковий контроль роздільно-суміщеними перетворювачами.

Повинен знати: закони розповсюдження поздовжніх, поперечних та поверхневих ультразвукових коливань у тілах з різною структурою; основні закони відбиття і заломлення ультразвукових коливань на межі двох середовищ; будову електровакуумних і напівпровідникових приладів; принципові схеми і конструктивні особливості особливо складних і точних ультразвукових дефектоскопів, способи їх регулювання та юстирування; причини виникнення несправностей під час роботи приладів і способи їх усунення; основи металознавства і зварювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вали гребні циліндричні порожнисті - ультразвуковий контроль.

2. Вкладиші і подушки підшипників - ультразвуковий контроль.

3. Гвинти гребні - ультразвуковий контроль зварених швів.

4. Дінця колекторів котлів - ультразвуковий контроль.

5. Елементи колісних пар - ультразвуковий контроль.

6. Заготовки катані квадратні - ультразвуковий контроль.

7. З'єднання зварні з товщиною стінки понад 15 мм - ультразвуковий контроль.

8. Пластмаси, гума - ультразвуковий контроль.

9. Поковки різних форм і розмірів - ультразвуковий контроль.

10. Труби з корозійностійкої сталі з товщиною стінок понад 4 мм у місцях прогину - замірювання товщини.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає коефіцієнт згасання пружних коливань різними методами. Визначає коефіцієнти відбиття і проходження ультразвуку на межі розділення двох середовищ. Настроює чутливість приладу та оцінює еквівалентні розміри дефектів без зразків або за скороченим числом стандартних і випробувальних зразків. Виконує експериментальні роботи під час розроблення методик контролю і будує експериментальні номограми. Проводить усі види робіт з ультразвукового контролю, які зустрічаються у виробничих умовах. Проводить розрахунок і виготовлення пристроїв для ведення ультразвукового контролю. Вимірює швидкість ультразвукових коливань промисловими спеціалізованими приладами. Розшифровує дефектограми, одержані на автоматичних установках. Усуває несправності в автоматичних установках. Ремонтує і настроює прилади.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми автоматичних установок; основи прикладної і фізичної механіки, телемеханіки і метрології; рівняння акустичного тракту як основу будови номограм, принципи визначення затухання і швидкості розповсюдження ультразвуку; типи діючих ультразвукових дефектоскопів, товщиномірів і установок для вимірювання швидкості і згасання; основи закономірності розповсюдження хвиль Лемба і способи ультразвукового контролю за їх допомогою.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Заготовки маточин гвинта - визначення згасання на виробі і еквівалентної площини виявлених дефектів.

2. Зразки легованої сталі - вимірювання швидкості і згасання ультразвукових коливань.

3. Листи високолегованих сплавів у стані постачання - ультразвуковий контроль з розшифруванням одержаної дефектрограми.

4. Обичайки з пазовими поздовжніми швами з підсиленням - визначення можливості ультразвукового контролю та ультразвуковий контроль зварного шва з видаванням висновку.

5. Шви зварні корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль.

26. ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Готує вироби до просвічування. Розмічає та маркує відрізки під час просвічування виробів за заданими параметрами контролю. Проявляє та фіксує рентгенівську плівку.

Повинен знати: принцип дії рентгенівських установок і апаратури для гамма-дефектоскопії, види та джерела випромінювання через речовини; властивості різних сортів рентгеноплівки і способи перевірки їх якості, способи заряджання касет.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. З'єднання стикові - просвічування.

2. Зразки пластин - просвічування під час атестації на розряд зварників.

3. Шви поздовжні циліндрів і конусних оболонок -просвічування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує прості вироби. Просвічує відповідальні трубопроводи під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Проводить іонізаційний і сцинтиляційний контроль простих і середньої складності виробів. Підбирає необхідні джерела випромінювання і визначає експозицію, Визначає активність радіоактивних ізотопів. Переглядає знімки з метою визначення їх якості. Регулює рентгенівську і гамма-графічну апаратуру.

Повинен знати: принцип роботи рентгенівських установок прискореної техніки, апаратури для гамма-графування, іонізаційного і сцинтиляційного контролю; основи електротехніки і металоведення; технологію лиття і різних видів зварювання металів; види зварних з'єднань і технологію їх зварювання; вплив дефектів на якість зварних швів; вимоги до зварних швів; основи дозиметрії; ослабляючі властивості матеріалів під час проходження через них випромінювання; властивості і характеристику металів, застосовуваних для рентгено-, гамма-графування, способи вибору джерел випромінювання, параметрів просвічування і необхідних експозицій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вироби литі - просвічування.

2. З'єднання таврові і штабобульбові - просвічування.

3. Труби, втулки несучого гвинта вертольота - просвічування.

4. Труби зварні - просвічування.

5. Шви кільцеві балонів і циліндрів - просвічування.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби середньої складності. Проводить іонізаційний та сцинтиляційний контроль складних виробів. Здійснює просвічування виробів за допомогою прискорювальної техніки і гамма-установок. Здійснює просвічування відповідальних трубопроводів. Працює на ксерографічних установках. Здійснює поточний ремонт і налагодження рентгенівської і радіографічної апаратури. Проводить зарядження і перезарядження джерел випромінювання. Розшифровує рентгенограми.