Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань організації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу і устаткування; виробничі потужності майстерні, перспективи її розвитку; технологію ремонтних робіт; спеціалізацію дільниць та виробничі зв'язки між ними; перелік і технічну характеристику устаткування виробничих дільниць та правила його технічної експлуатації; конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; передовий вітчизняний і світовий досвід технічного обслуговування та ремонту устаткування і рухомого складу; організацію оперативного контролю виробництва ремонтних робіт; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

69. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (СТАНЦІЇ) З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням нормативно-дослідних робіт, розробленням та впровадженням заходів, які забезпечують підвищення рівня нормування праці та вдосконалення його організації на науковій основі з метою скорочення трудозатрат і поліпшення результатів трудової діяльності. Бере участь у підготовці проектів перспективних і поточних планів нормативно-дослідних робіт, планів підприємства з праці, організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, календарних планів перегляду норм. Проводить вивчення стану організації праці, перевірку якості, правильності застосування та рівня виконання чинних норм трудових витрат (норм виробітку, часу, обслуговування, нормативів чисельності). Організовує з використанням сучасних технічних засобів дослідження трудових процесів, збирання, опрацювання та аналіз вихідних даних, необхідних для розроблення прогресивних норм трудових витрат. Готує пропозиції щодо перегляду норм у зв'язку із застосуванням прогресивних технологічних процесів, упровадженням нового і модернізацією діючого обладнання, здійсненням заходів з удосконалення організації виробництва і праці, зростанням кваліфікації та професійної майстерності працівників. Забезпечує проведення робіт з розроблення та впровадження прогресивних норм, що базуються на порівнянні витрат праці з результатами, які досягнуто в аналогічних видах виробництв, використанні міжгалузевих і галузевих нормативів з праці, розширенні сфери нормування праці. Готує пропозиції щодо створення необхідних умов для опанування всіма працівниками встановлених норм трудових витрат, забезпечує проведення виробничого інструктажу та навчання передовим прийомам і методам праці. Організовує проведення досліджень з перспективних напрямів удосконалення нормування праці і розрахунків чисельності персоналу, підготовку пропозицій щодо застосування методів і систем мікроелементного нормування, таких, як система вимірювання методів роботи, нових форм подання нормативів у вигляді математичних залежностей витрат праці від змінних факторів. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання, розвитку колективних форм організації праці, багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування, розширення поєднання професій (посад), збільшення зон обслуговування та обсягів виконуваних робіт. Бере участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці, розробленні і здійсненні заходів щодо усунення втрат робочого часу і поліпшення його використання. Розроблює рекомендації щодо впровадження персональних комп'ютерів і мереж, автоматизованих робочих місць фахівців з нормування з метою скорочення трудомісткості і підвищення якості робіт з нормування. Забезпечує методичне керівництво підрозділами підприємства в розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення нормування праці на науковій основі та визначення економічної ефективності їх упровадження. Керує працівниками лабораторії (станції).

Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації, нормування та оплати праці; методи нормування праці, економіку та організацію праці, виробництва та управління; основи технології виробництва; порядок розроблення нормативів з праці; показники з праці, які досягнуті в аналогічних видах виробництв; форми і системи оплати праці, морального і матеріального стимулювання; положення про преміювання; порядок планування нормативно-дослідної роботи, перегляду норм, розроблення організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, поліпшення організації виробництва і визначення їх економічної ефективності; методи аналізу якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів, прийомів і методів праці; порядок проектування трудових процесів; методи оцінки рівня організації праці, виробництва та управління; математичні методи, технічні засоби, які застосовуються для дослідження трудових процесів, вимірювання витрат робочого часу і розрахунків норм; передовий вітчизняний і світовий досвід організації, оплати праці та управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи соціології, психології і фізіології праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації і нормування праці - не менше 2 років.

70. НАЧАЛЬНИК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Організовує діяльність обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру (ОЦ, ІОЦ) зі створення, обслуговування, розвитку та інформаційного забезпечення системи засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку для механізованого та автоматизованого оброблення інформації, рішення інженерних, економічних та інших задач виробничого та науково-дослідного характеру. Керує розробленням планів і графіків оброблення інформації і проведення обчислювальних робіт у відповідності із замовленнями підрозділів підприємства, договорами на виконання робіт для сторонніх установ (організацій) і технічних можливостей ОЦ (ІОЦ). Здійснює вибір основного складу електронно-обчислювального устаткування, проводить його обґрунтування, визначає форми і методи збору інформації, забезпечує розроблення і узгодження з відповідними підрозділами підприємства, технологічних схем оброблення інформації за задачами і технологічними процесами оброблення інформації засобами обчислювальної техніки. Визначає раціональне завантаження підрозділів і виконавців, забезпечує контроль за надходженням інформації, додержанням графіків і регламентів рішення задач і виконанням робіт в установлені терміни, якістю виконання робіт. Забезпечує оновлення технічної бази ОЦ (ІОЦ) та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації в рамках реалізації єдиної технології розвитку інформаційно-обчислювальних машин управління виробничою діяльністю. Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями. Здійснює керівництво проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системи, вивченням можливих джерел інформації для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи, плануванням захисту системи у відповідності до концепції забезпечення безпеки. Організовує участь ОЦ (ІОЦ) в розробленні і розвитку нормативів і стандартів підприємства на використання програмно-апаратних засобів, методичної бази для створення і розвитку інформаційно-обчислювальної системи підприємства, а також розробленні організаційно-технічних заходів з упровадження обчислювальної техніки з метою підвищення ефективності праці. Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних засобів. Організовує проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, які виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки. Забезпечує зберігання і обслуговування бібліотеки стандартних програм, додержання правил зберігання і експлуатації машинних носіїв, їх своєчасну заміну в разі непридатності. Бере участь в організації і проведенні навчання користувачів прикладних додатків, проектуванні і розробленні автоматизованої системи безперервного навчання робітників підприємства. Організовує працю працівників ОЦ (ІОЦ) відповідно до вимог її безпеки і раціональної організації, контролює додержання штатної фінансової дисципліни. Відповідно до трудового законодавства і встановленого порядку приймає та звільнює працівників, вживає заходів щодо заохочення або накладає стягнення, створює умови для їх професійного зросту. Забезпечує правильне застосування чинних форм систем оплати праці та матеріального стимулювання, додержання соціальних гарантій. Організовує складання установленої звітності. Координує діяльність структурних підрозділів, що входять до складу ОЦ (ІОЦ).

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні і нормативні матеріальні стосовно діяльності ОЦ (ІОЦ), експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; ринок інформаційних послуг; профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства; засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; сітьові технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій; види технічних носіїв інформації; основи проектування механізованого оброблення інформації; порядок розроблення планів роботи ОЦ (ІОЦ) і його підрозділів, графіків роботи устаткування, регламентів рішення задач; організацію розроблення нормативно-методичної бази інформаційно-обчислювальних систем, законодавство про захист інформації; перспективи і напрями розвитку обчислювальної техніки; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання працівників; методи розрахунку обсягів виконуваних робіт; організацію ремонтного обслуговування устаткування; порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання засобів обчислювальної техніки комунікації і зв'язку; економіку, організацію праці та виробництва; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістра спеціаліст). Стаж роботи з механізації та автоматизації оброблення інформації - не менше 2 років.

71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Здійснює організацію планово-економічної роботи в цеху. Керує підготовкою проектів перспективних та поточних планів цеху відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, витрачання фондів економічного стимулювання, питомих норм витрат сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів. Забезпечує своєчасне доведення планових завдань дільницям, бригадам, систематичний облік і контроль їх виконання. Організовує впровадження нових форм господарювання, облік результатів господарської діяльності цеху, дільниць, бригад. Здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи цеху, дільниць, бригад, виявляє можливості підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх резервів. Організовує роботу з визначення економічної ефективності від упровадження нової техніки та технології, організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг). Забезпечує підготовку звітів про виробничо-господарську діяльність цеху. Керує економістами бюро.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничу-господарську і фінансово-економічну діяльність цеху; форми і методи виробничо-господарської діяльності цеху; організацію планової роботи; порядок розроблення перспективних та поточних планів цеху, обліку і контролю їх виконання; методи розрахунку планових показників цеху, дільниць, бригад, організацію оперативного обліку і порядок складання звітності; порядок визначення собівартості товарної продукції; розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат; методи аналізу результатів діяльності цеху; планово-облікову і звітну документацію; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції, удосконалення організації праці та управління; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи технології виробництва, засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з техніко-економічного планування - не менше 2 років.

72. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої ефективності роботи підприємства. Очолює підготовку проектів поточних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також обґрунтувань і розрахунків до них. Бере участь у розробленні стратегії підприємства з метою адаптації його господарської діяльності і системи управління до зовнішніх і внутрішніх економічних умов, що змінюються в умовах ринку. Керує складанням середньотермінових і довготермінових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи. Забезпечує доведення планових завдань до підрозділів підприємства. Організовує розроблення прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозицій і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням до них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції. Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, що поставляється підприємству. Здійснює керівництво проведенням комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і розробленням заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, усунення збитків і непродуктивних витрат. Організовує контроль за виконанням підрозділами підприємства планових завдань, а також статистичний облік за усіма виробничими і техніко-економічними показниками роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені терміни, систематизацію статистичних матеріалів. Готує пропозиції з конкретних напрямів вивчення ринку з метою визначення перспектив розвитку підприємства, здійснює координацію проведення досліджень, спрямованих на підвищення ефективності його виробничо-господарської діяльності. Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво й організацію роботи з обліку і аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розроблення раціональної облікової документації. Забезпечує розроблення методичних матеріалів з техніко-економічного планування діяльності підрозділів підприємства, розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт (послуг). Організовує розроблення уніфікованої планової документації, економічних стандартів, впровадження засобів механізованого і автоматизованого оброблення планової і облікової інформації. Керує працівниками відділу.