14. Металоконструкції і будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування**

17. Авіація і космонавтика**

-------------------

** Устаткування, підконтрольне Комітету по нагляду за охороною праці.


Додаток N 4

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю


Кваліфікаційне посвідчення фахівця

з неруйнівного контролю


Лицевий бік


Комітет по нагляду за охороною праці

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ


(назва атестаційного центру)


(номер та назва дозвільного документа)


КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N____________
Місце

для фото


Прізвище


Ім'я


По батькові
М.П
Дата народження


Місце народження


особистий підпис

ПОСВІДЧЕННЯ N ________

видано за результатами атестації у відповідності із сертифікатом. Підстава для сертифіката - атестація згідно з ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 та EN45013


Рі-

вень

UT

RT

PT

MT

ET

VTмі-

сяць

рік

сек

тор


I

II

IIIПерелік виробничих секторів


1. Литво. 2. Поковки, прокат, листи. 3. Зварювання та наплавки. 4. Труби. 5. Металовироби та напівфабрикати. 6. Металообробка та металовиробництво. 7. Теплова енергетика. 8. Промислова енергетика. 9. Атомна енергетика.** 10. Трубопроводи. 11. Хімія та нафтохімія. 12. Бурильне обладнання. 13. Вантажопідіймальні механізми. 14. Металоконструкції та будівельні конструкції. 15. Залізничний транспорт. 16. Суднобудування.** 17. Авіація та космонавтика**.


Реєстр. N Дата видачі М.П. Підпис керівника ОСП

___________________

* Має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у сертифікаті.

** Об'єкти, підконтрольні Комітету по нагляду за охороною праці.


Додаток N 5

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю


Керівнику органу із сертифікації персоналу

в галузі неруйнівного контролю

________________________________________________

(П.І.Б. кандидата)

_____________________________________________________________________

(місце роботи кандидата, поштова адреса)


Заява


Прошу видати мені сертифікат компетентності ________________ рівня

з ________________________ методу неруйнівного контролю.

Отримуючи сертифікат, я, ______________________________________________

(П.І.Б. кандидата)

_____________________________________________________________________

(домашня адреса)

зобов'язуюсь додержуватись вимог "Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 протягом усього терміну дії сертифіката.

Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище, ім'я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного нагляду за моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку ОСП.

Зобов'язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про зміну місця роботи та проживання.


"___"____________19 р. _________________________

Підпис


Лист реєстрації внесення змін

__________________