1.14. Охорона праці та проблеми екології.

1.15. Сучасний стан та напрямки розвитку НК.


2. Спеціальний іспит


2.1. Основні відомості про об'єкт контролю (матеріал, конфігурація, розміри, технологія виготовлення, експлуатації та ремонту, причини утворення дефектів).

2.2. Типи характерних дефектів, які утворюються в об'єкті, їх потенційна небезпека, розподіл дефектів за типами, найбільш можливі зони утворення дефектів в об'єкті.

2.3. Технічні вимоги до якості об'єктів; критерії бракування об'єктів за результатами НК.

2.4. Основні положення стандартів та іншої НД на продукцію та НК.

2.5. Основні етапи НК об'єктів даним методом.

2.6. Оцінка якості об'єктів за результатами НК даним методом.

2.7. Оформлення та зберігання документації щодо результатів НК.

2.8. Організація НК об'єктів даним методом та заходи по забезпеченню його надійності.

2.9. Заходи з питань охорони праці та навколишнього середовища при НК.

2.10. Зміст екзаменаційних питань з кожного розділу типових програм, наведених у пп. 1 і 2, формується з урахуванням кваліфікації фахівця і відповідних вимог до кваліфікації.


3. Практичний іспит


3.1. Органи управління та налагодження типової апаратури для даного методу контролю з використанням, при необхідності, стандартних зразків.

3.2. Вимір основних параметрів апаратури, які визначають достовірність контролю.

3.3. Проведення контролю та визначення вимірювальних характеристик дефектів при даному методі контролю на зразках з моделями дефектів (зразки, в яких імітують дефекти, що будуть виявлятися).

3.4. Виконання основних операцій з НК даним методом.

3.5. Оцінка технічного стану та оформлення результатів контролю.


 

Додаток N 4
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


Форма сертифіката фахівця
з неруйнівного контролю


Держнаглядохоронпраці України

Орган з сертифікації персоналу неруйнівного контролю

________________________________________________________

(назва атестаційного центру)

________________________________________________________

(номер та назва дозвільного документа)


Сертифікат
фахівця з неруйнівного контролю
 N ______________

Даний сертифікат засвідчує, що__________________________________________

(прізвище,
___________________________________________________________________________

ім'я, по батькові)

_______________________________ _______________________________

(дата народження) (місце народження)

згідно з "Правилами атестації фахівців з неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог ЕN 473 атестований як фахівець з_____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(вид та метод контролю, рівень кваліфікації,
___________________________________________________________________________

умовне позначення виду та методу)

і має право контролювати ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(тип продукціі, виробничий сектор)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сертифікат дійсний до _________________________________________________

Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу

від ________________ N ____
___________________________________________________________________________

(дата і місце видачі)

Голова атестаційного центру ______________ ______________

(підпис) (прізвище)

Керівник органу

з сертифікації персоналу _______________ ______________

(підпис) (прізвище)

М. П.


Підтвердження про роботу фахівця (відмітка роботодавця робиться кожні 6 місяців)

Дата

Прізвище, ініціали та посада

уповноваженої особи

Підпис роботодавця

i печаткаПерелік виробничих секторів


Група I

1. Литво 

2. Поковки, прокат, листи 

3. Зварювання та наплавки 

4. Труби 

5. Металовироби та напівфабрикати 


Група II

6. Металообробка та металовиробництво 

7. Теплова енергетика 

8. Промислова енергетика 

9. Атомна енергетика* 

10. Трубопроводи 

11. Хімія та нафтохімія 

12. Бурильне обладнання 

13. Вантажопідіймальні механізми 

14. Металоконструкції та будівельні конструкції 

15. Залізничний транспорт 

16. Суднобудування*

17. Авіація та космонавтика* 

________________________

* oб'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці 


 

Додаток N 5
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


Форма кваліфікаційного посвідчення
фахівця з неруйнівного контролю


Лицьовий бік

Держнаглядохоронпраці України

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

(назва атестаційного центру)

(номер та назва дозвільного документа)

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N _____________
Місце

для

фото


Прізвище

Ім'я

По батьковіДата народження


Місце народження
особистий підпис

М. П.Зворотний бік

ПОСВІДЧЕННЯ  N _____________

видано за результатами атестації у відповідності з сертифікатом.

Підстава для сертифіката - атестація згідно ДНАОП

0.00-1.27-97

з урахуванням вимог ЕN 473 та ЕN 45013


Рівень

UT

RT

PT

MT

ET

VTмісяць

рік

секторІІІІІІ
має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у сертифікаті  


Перелік виробничих секторів1. Литво 2. Поковки, прокат, листи 3. Зварювання та наплавки 4. Труби 5. Металовироби та напівфабрикати 6. Металообробка та металовиробництво 7. Теплова енергетика 8. Промислова енергетика 9. Атомна енергетика** 10. Трубопроводи 11. Хімія та нафтохімія 12. Бурильне обладнання 13. Вантажопідіймальні механізми 14. Металоконструкції та будівельні конструкції 15. Залізничнийтранспорт 16. Суднобудування** 17. Авіація та космонавтика**

** об'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці
Рег. N Дата видачі М. П. Підпис керівника ОСП


 

Додаток N 6
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  N ______ 
фахівця з неруйнівного контролю

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________

Дата народження ______________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________

Кваліфікація за дипломом ______________________________________________

Спеціальна підготовка в галузі НК _______________________________________

(N документа, дата видачі,
___________________________________________________________________________

організації, до яких методів допущений)

Місце роботи _________________________________________________________

(назва організації, підприємство, підпорядкування, адреса)

Посада _______________ Контактні телефони ____________________________

Стаж роботи у галузі НК, характер роботи, що виконувалася _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Домашня адреса, телефон ______________________________________________

Дата заповнення ____________ Особистий підпис фахівця ___________

Відомості про результати атестації

(заповнюється в атестаційному центрі та органі з сертифікації)


Метод контролю

UT

RT

MT

ET

VT

Результати іспитів

у відсотках

Загальний


Спеціальний


Практичний


Підсумковий


Рівень кваліфікації за результатами іспитів


Виробничий сектор


Дата атестації________________________ __________________ _________________________

М. П. посада підпис П. І. Б.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 7
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

 

 

_________________________________________________________________
(назва атестаційного центру)

Кваліфікаційний протокол

 

N ___ від "__"_____ 199_ р.

з ____________________________________________________________________

(метод неруйнівного контролю)

Склад комісії:

голова комісії _________________________________________________________

(прізвище, рівень кваліфікації)

члени комісії _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Порядок денний:

Розгляд результатів кваліфікаційних іспитів фахівця неруйнівного контролю.

2. Слухали:

Результати кваліфікаційного іспиту фахівця неруйнівного контролю:

2.1. П. І. Б.____________________________________________________________

2.2. Рік і місце народження ______________________________________________

2.3. Метод контролю ___________________________________________________

2.4. Вид атестації ______________________________________________________

(первинна, чергова)

2.5. Кваліфікаційний іспит на ________________________ рівень кваліфікації

- загальний іспит ____________________________________________________

(оцінка у відсотках)

- спеціальний іспит __________________________________________________

- практичний іспит __________________________________________________

- підсумковий результат кваліфікаційного іспиту ________________________

3. Вирішили: ________________________________________________________

атестувати (не атестувати)
__________________________________________________________________________

(прізвище фахівця неруйнівного контролю)

на ___________________ рівень кваліфікації з _____________________________

рівень (прописом) метод (прописом)

методу контролю такої продукції: _______________________________________
___________________________________________________________________________

(наводиться виробничий сектор, перелік типів продукції,
___________________________________________________________________________

що дозволяється контролювати фахівцю, який атестувався)

та видати кваліфікаційне посвідчення.

4. Термін наступної атестації (переатестації) _______________________________


Голова комісії __________________ ________________________

(підпис) (прізвище)

Члени комісії __________________ _________________________

(підпис) (прізвище)

__________________  ________________________