Загальний та спеціальний іспити мають проводитись в письмовій формі або на ПЕОМ. Практичний іспит має забезпечити перевірку знань та навичок кандидата в застосуванні визначеного виду та методу НК в реальних умовах.

7.3.2. Загальний іспит.

Загальний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Потрібна кількість питань, в залежності від методу контролю, наведена у таблиці 5.


Таблиця 5

Метод контролю

І рівень

ІІ рівень

РК (RT)

УК (UT)

ВК (ЕТ)

МК (МТ)

ВО (VТ)

КК (РТ)

40

40

40

30

20

30

40

40

40

30

20

30


7.3.3. Спеціальний іспит.

Спеціальний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Кількість питань, що необхідна для складання спеціального іспиту в залежності від методу контролю та рівня кваліфікації, наведена у таблиці 6.

Таблиця 6

Метод контролю

І рівень кваліфікації

ІІ рівень кваліфікації

RT

UT

ET

МТ

РT

20

20

20

20

15

20

20

20

20

15

10

15


7.3.4. Зміст іспитів на III рівень кваліфікації та на III рівень кваліфікації - адміністратор з НК.

Кваліфікаційний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Кількість питань, необхідна для складання загального, спеціального та практичного іспитів незалежно від методу контролю, наведена у таблиці 7.


Таблиця 7

Іспит

Кількість питань

Загальний


Спеціальний


Практичний

20


20


Розробка одного або кількох

проектів методик з НК


7.3.5. Кандидат, що атестується на III рівень кваліфікації - фахівець з НК - адміністратор, складає тільки загальний та спеціальний іспити (згідно таблиці 7).

7.3.6. Якщо кандидат, який атестується на III рівень кваліфікації, не має II рівня кваліфікації з визначеного методу контролю, то до питань, зазначених у таблиці 7, додаються питання, зазначені у таблиці 5 та 6 відповідно, а також складає практичний іспит.

7.4. Програми атестації з конкретних методів НК та перелік екзаменаційних питань формуються атестаційними центрами відповідно до виробничих секторів з урахуванням вимог до кваліфікації фахівців на основі Типових програм (додаток N 3).

7.5. Практичний іспит, спрямований на перевірку знань і навичок кандидата, включає:

- складання технологічної картки або методики контролю екзаменаційного зразка виробу (для кандидатів на II та III рівні кваліфікації);

- проведення необхідного налагодження обладнання для неруйнівного контролю;

- проведення НК екзаменаційних зразків об'єктів для даної галузі промисловості;

- складання протоколу з кожного зразка об'єкта за результатами своїх вимірювань (контролю).

7.6. При проведенні практичного іспиту кандидату видаються екзаменаційні зразки з кожної теми та протоколи з таблицями, які кандидат заповнює за результатами проведеного контролю. Після іспиту протоколи передаються в екзаменаційну комісію для порівняння одержаних результатів з контрольною карткою на екзаменаційний зразок і прийняття рішення щодо практичного іспиту.

7.7. Якщо кандидат атестується більше, ніж в одному виробничому секторі, то кількість екзаменаційних зразків для практичного іспиту пропорційно збільшується.

При складанні практичного іспиту кандидат має право використовувати власну апаратуру, якщо вона метрологічно забезпечена.

7.8. Вважається, що кандидат витримав кваліфікаційний іспит, якщо він вірно відповів не менше ніж на 80 відсотків запитань.

7.9. Кандидат вважається атестованим на відповідний рівень кваліфікації, якщо він успішно витримав іспити.

7.10. Якщо кандидат витримав тільки один або два іспити, йому дозволяється перездати тільки нескладений іспит протягом шести місяців з дня атестації, але не раніше ніж через місяць.

7.11. На основі результатів кваліфікаційного іспиту Незалежний орган з атестації та атестаційні центри видають документи про атестацію: сертифікат і кваліфікаційне посвідчення.

7.12. Термін дії кваліфікаційного посвідчення фахівців І і II рівнів - 3 роки, III рівня - 5 років.

7.13. Кваліфікаційне посвідчення втрачає чинність у таких випадках:

- кінець терміну дії;

- перерва в роботі в галузі НК більше одного року;

- негативні висновки медичної комісії.

7.14. Питання щодо анулювання сертифіката фахівця є компетенцією Незалежного органу з сертифікації.

7.15. При закінченні термінів дії сертифіката та кваліфікаційного посвідчення, фахівець повинен пройти ресертифікацію. При цьому він повинен подати до Атестаційного центру: довідку про стаж виробничої діяльності щодо методу НК з якого атестується; виробничу характеристику; медичну довідку про гостроту зору; посвідчення особи (подається особисто) та скласти іспит.

Дозволяється ресертифікація фахівців III рівня кваліфікації після закінчення першого терміну дії сертифіката без складання іспиту (не більше одного разу) у відповідності з вимогами EN 473. 


8. Порядок реєстрації фахівців неруйнівного контролю, оформлення і видача кваліфікаційних посвідчень


8.1. Загальні положення


8.1.1. Реєстрація фахівців з неруйнівного контролю здійснюється Незалежним органом з метою утворення єдиного реєстру фахівців I, II і III рівнів кваліфікації.

8.1.2. Цей розділ регламентує форму, нумерацію і порядок видачі сертифікатів і кваліфікаційних посвідчень єдиної форми (додатки N 4; N 5), обов'язкових для фахівців неруйнівного контролю підприємств та організацій, незалежно від відомчої приналежності і форми власності, що здійснюють неруйнівний контроль при виготовленні, монтажі, ремонті та експлуатації об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці України з урахуванням виробничих секторів, на які поширюється дія цих Правил.


8.2. Реєстрація фахівців


8.2.1. Після складання іспиту на I і (або) II рівні кваліфікації Атестаційні центри надсилають до Незалежного органу такі документи:

- реєстраційні картки (додаток N 6) та документи атестованих фахівців з НК з фотокарткою;

- протокол засідання атестаційної комісії (кваліфікаційний протокол) з результатами атестації фахівців і з зазначенням типу промислового обладнання продукції, яке буде контролювати фахівець (зразок протоколу наведений у додатку N 7);

- письмові відповіді кандидатів з кожного іспиту.

8.2.2. Після одержання Незалежним органом документів, перелічених в п. 8.2.1 цих Правил, дані про кожного фахівця з НК заносяться до єдиного реєстру фахівців з неруйнівного контролю.


8.3. Видача сертифіката та кваліфікаційного посвідчення


8.3.1. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівців з неруйнівного контролю I, II і III рівнів мають єдину форму.

8.3.2. Після виконання вимог, передбачених п. 8.2.2 цих Правил, сертифікат та кваліфікаційне посвідчення на фахівця I і II рівнів (кожному посвідченню Незалежний орган надає ідентифікаційний номер) передається Незалежним органом відповідним Атестаційним центрам для вручення їх фахівцям НК. 

8.3.3. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівця III рівня вручаються фахівцям, які пройшли атестацію на III рівень кваліфікації безпосередньо в Незалежному органі.

8.3.4. Термін видачі документів про атестацію відбувається протягом місяця від дати складання протоколу.

8.3.5. Після закінчення терміну дії сертифіката він підлягає поновленню або ресертифікуванню в порядку, який встановлений цими Правилами.


9. Реєстр фахівців


9.1. Єдиний реєстр фахівців з НК всіх рівнів кваліфікації формується i зберігається в Незалежному органі. Відомості про фахівців I і II рівня кваліфікації зберігається також в Атестаційних центрах, які видали кваліфікаційні посвідчення. 

9.2. Для формування реєстру подаються:

- виробнича характеристика;

- медична довідка;

- реєстраційна картка фахівця, що атестується (додаток N 6);

- відомості про результати кваліфікаційного екзамену.


10. Контроль за дотриманням і відповідальність за порушення правил


10.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Держнаглядохоронпраці України.

10.2. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

10.3. Фахівці I, II, III рівнів, атестовані згідно з цими Правилами, несуть особисту відповідальність за порушення їх вимог у відповідності з чинним законодавством України.


 

Додаток N 1
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


Перелік виробничих секторів


1. Виробничі сектори визначені відповідно з вимогами до системи атестації персоналу ЕN 473 (ГОСТ 30489-97), а також до Правил ПМГ 21-97 з урахуванням особливостей підпорядкованих Держнаглядохоронпраці України об'єктів (виробів), що підлягають контролю.

2. Виробничі сектори поділяються на дві групи:

I. Металообробка та металовиробництво окремих продуктів виробництва, які застосовуються як складові елементи об'єктів (конструкцій), що підпорядковані Держнаглядохоронпраці.

II. Об'єкти (конструкції), що використовуються у певних галузях виробництва з урахуванням вимог до них згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці.

3. Виробничі сектори, вказані у групі I, стосуються продукції загального призначення, що може використовуватися у різних виробах та галузях.

Фахівці з НК можуть бути допущені до контролю або до певних видів продукції, або до всієї вказаної номенклатури продукції.

4. Виробничі сектори, вказані у групі I, входять як складові частини до секторів групи II. У цьому випадку вони містять у собі галузеві ознаки, які відображені у НД на контроль. Наприклад, контроль зварних з'єднань в енергетиці або у хімічній промисловості, контроль литва на АЕС, контроль підіймальних кранів, тощо.

5. Фахівці з НК можуть бути допущені до контролю у певних галузях як до усіх видів продукції, так і частково, про що робиться відповідна позначка у кваліфікаційному посвідченні та запис у сертифікаті.

6. Перелік виробничих секторів:


Група I

1. Литво 

2. Поковки, прокат, листи 

3. Зварювання та наплавки 

4. Труби 

5. Металовироби та напівфабрикати 


Група II

6. Металообробка та металовиробництво 

7. Теплова енергетика 

8. Промислова енергетика 

9. Атомна енергетика*

10. Трубопроводи 

11. Хімія та нафтохімія 

12. Бурильне обладнання 

13. Вантажопідіймальні механізми 

14. Металоконструкції та будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування*

17. Авіація та космонавтика* 

___________________

* об'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці 


Додаток N 2
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю
 
ПОГОДЖЕНО:
Керівник Незалежного органу з атестації _______________________________________ "___"________199_ р. 
М. П. 
 


СКЛАД 
атестаційної комісії N

з _______________________________ методу контролю
Затверджено наказом від ____________________N ________
_____________________________________________________
(назва атестаційного центру)


Прізвище,

ім'я, по

батькові,

посада в

комісії

Рівень

кваліфікації

метод НК,

N кваліфіка

ційного

посвідчення

Науковий

ступінь,

наукове

звання

Освіта

Спеціальна

підготовка

з НК

Стаж

роботи в

галузі НК

Місце

роботи та

посада

1

2

3

4

5

6

7

КерівникАтестаційного центру ________________ __________________

підпис прізвище

М. П. 

Додаток N 3
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

Типові програми для складання
екзаменаційних питань з неруйнівного контролю для фахівців I, II та III рівнів кваліфікації 


1. Загальний іспит


1.1. Загальні питання неруйнівного контролю (система сертифікації фахівців, матеріалознавство та технологія виробництва, методи НК).

1.2. Принципи та класифікація методів контролю, які використовуються при технічній діагностиці, їх призначення та технічні можливості.

1.3. Фізичні основи методів контролю.

1.4. Апаратура (принцип будови), основні несправності та способи їх усунення.

1.5. Основні параметри методів контролю і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю.

1.6. Способи виміру основних параметрів.

1.7. Метрологічне забезпечення методу НК.

1.8. Вимірювальні характеристики та ознаки знайдених дефектів.

1.9. Загальні положення технології контролю: підготовка об'єкта, вибір основних параметрів налагодження апаратури, пошук дефектів, вимірювання характеристик дефектів.

1.10. Способи усунення факторів, що заважають, способи відокремлення та подання інформації.

1.11. Оцінка технічного стану об'єкта, який контролювався.

1.12. Порядок подання результатів контролю.

1.13. Основні положення стандартів ISO, EN, ГОСТів, ДСТУ, галузевих норм і стандартів з методів контролю та на апаратуру, що використовується.