Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України


Державний нормативний акт
про охорону праці


ПРАВИЛА БУДОВИ,
ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ,

РЕМОНТУ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ


Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держнаглядохоронпраці

11.09.98 № 183


ДНАОП 0.00-1.18–98


ПРАВИЛА БУДОВИ,
ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖУ,

РЕМОНТУ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ


Київ 1998


Розроблені: Акціонерним товариством “НДІкондиціонер”, м.Харків за участю Державного науково-дослідного інституту техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ), м.Сєвєродонецьк.


Внесені: Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохорон­праці України.


Введені:

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України, “Правила будови, монтажу та безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 11.04.85.


Відповідальні виконавці:

В.Б.Горєлік, В.М.Єпіфанов, О.Н.Лук’янова, Р.Г.Оксененко, А.В.Петрова, О.Б.Бордяковський, М.І.Буковський.


Редакційна комісія:

А.П.Сазонов, М.Д.Янчева, Л.О.Мельничук, В.М.Єпіфанов, В.М.Шинкарь, А.І.Чернишов


Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці України

ЗМІСТ


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ВИЗНАЧЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5. БУДОВА І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

6. КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ПОКРИТТЯ І КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЕТАЛІ І ВИРОБИ

7. ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

8. МОНТАЖ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

10. РЕМОНТ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Додаток 1 "Схеми конструктивних виконань вентиляторів"

Додаток 2 "Схеми аеродинамічних проміжків радіальних вентиляторів "

Додаток 3 "Перелік технічних вимог для включення у заявку на розробку

і виготовлення вибухозахищених вентиляторів "

Додаток 4 "Перелік вибухозахищених вентиляторів, які випускаються підприємствами України"

Додаток 5 "Рекомендовані матеріали і захисні покриття для вибухозахищених вентиляторів,
які переміщують вибухонебезпечні суміші, що містять агресивні компоненти"

Додаток 6 "Види випробувань і перелік засобів випробувань"

Додаток 7 "Акт приймання вибухозахищених вентиляторів в експлуатацію"

Додаток 8 "Перелік вихідних даних для розробки заходів по доробленню вентиляторів"


Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту

і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів


ДНАОП 0.00-1.18–98


Дата введення: 01.01.99


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Ці Правила встановлюють технічні вимоги до проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів.

Вимоги нормативного акту поширюються на вибухозахищені вентилятори радіальні від №2 до №20, осьові від №2,5 до №12,5, які переміщують газопаропилоповітряні суміші із приміщень вибухонебезпечних зон, віднесених по класифікації “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ, розд.7) до зон класів В-І В-Іа В-Іб В-Іг В-ІІ В-ІІа.

Вимоги цього нормативного акту не поширюються на вентилятори для морських і річкових транспортних засобів, а також на шахтні вентилятори.

Правила обов’язкові для всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, випробування, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації вибухозахищених вентиляторів.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


В цих правилах використовуються діючі на Україні такі нормативні документи:


п/п

Позначення

нормативного

акту

Назва

Ким, коли

затверджено,
реєстрація в

Мінюсті

1

2

3

4

1.

ДНАОП

0.00-1.03–93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохорон­праці України від 16.12.93р. №128

2.

ДНАОП

0.00-1.21–84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84.

Зміни: 1988р.

3.

ДНАОП

0.00-1.21–95

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохорон­праці України від 09.01.98 №4

4.

ДНАОП

0.00-1.29–97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом Держнаглядохорон­праці України від 22.04.97№103

5.

ДНАОП

0.00-4.12–94

Типове положення про на­вчання, інструктаж і пе­ре­вірку знань працівни­ків з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 №30

6.

ДНАОП

0.00-5.12–74

Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74

7.

ДНАОП

0.01-1.41–72

Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт на об’єктах народного господарства

Затверджено ГУПО МВС СРСР 29.12.72

8.

НАОП
1.1.10-1.01–85

Правила техніки безпеки при експлуатації елек­троустановок (видання 2-е, перероблене і доповнене)

Затверджено Мін­енерго СРСР, ЦК галузевої профспілки 10.09.85

9.

НАОП
1.3.00-1.01–88

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебез­печних хімічних, нафто­хімічних і нафтопере­робних виробництв

Затверджено
Держгіртехнаглядом СРСР 6.09.88

10.

ГОСТ 2.747–68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений.


11.

ГОСТ 9.032–74

ЕСЗКС. Покрытия лако­красочные. Группы, технические требования и обозначения


12.

ГОСТ 9.105–80

Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окраски


13.

ГОСТ 9.401–91

Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов


14.

ГОСТ 9.402–80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окраской


15.

ГОСТ 12.1.003–83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности


16.

ГОСТ 12.1.011–78

ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация


17.

ГОСТ 12.1.012–90

ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности


18.

ГОСТ 12.1.018–93

ССБТ. Пожаровзрыво­безопасность статического электричества. Общие требования


19.

ГОСТ

12.2.007.0–75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности


20.

ГОСТ
12.2.007.1–75

ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности


21.

ГОСТ 12.2.021–76

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств


22.

ГОСТ 12.2.028–84

ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик


23.

ГОСТ 12.3.009–76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности


24.

ГОСТ 12.3.020–80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности


25.

ГОСТ 12.4.021–75

ССБТ. Системы вен­тиляционные. Общие требования


26.

ГОСТ 12.4.026–76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности


27.

ГОСТ 15.001–88

СРПП. Продукция производственно технического назначения


28.

ГОСТ 3242–79

Соединения сварные. Методы контроля качества


29.

ГОСТ 3325–85

Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки


30.

ГОСТ 5976–90

Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические требования


31.

ГОСТ 11710–66

Допуски и посадки деталей из пластмасс


32.

ГОСТ 12971–67

Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры


33.

ГОСТ 14192–77

Маркировка грузов


34.

ГОСТ 14771–76

Дуговая сварка в защитном газе Соединения сварные


35.

ГОСТ 15150–69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды


36.

ГОСТ 15846–79

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение


37.

ГОСТ 18242–72

Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля


38.

ГОСТ 21130–75

Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры


39.

ГОСТ 22270–76

Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения


40.

ГОСТ 23170–78

Упаковка для изделий машиностроения.

Общие требования


41.

ГОСТ 23518–79

Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


42.

ГОСТ 24634–81

Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические требования


43.

ДСТУ 2296–93

Національний знак відповідності


44.

ДСТУ 3000–95

Вентилятори радіальні та осьові загального призначення. Методи визначення вібраційних характеристик


45.

ДСТУ 3191–96

Обладнання для конди­ціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки


46.

ДСТУ 3251–95

Вентилятори радіальні і осьові. Випробування
в умовах експлуатації


47.

ДСТУ 3350–96 (ГОСТ 30434–96)

Обладнання для конди­ціонування повітря та вентиляції. Норми і методи контролю вібростійкості і віброміцності


48.

ДСТУ ІSO

13351–96

Промислові вентилятори. Розміри


49.

СНиП 2.04.05

Опалення, вентиляція і кондиціонування


50.

ПУЭ

Правила устройства электроустановок

Энергоатомиздат, 1987

51.

ТУ

16–91-ВРВ100ТУ

Віброізолятори гумові вибухозахищені


52.


Інструкція з технічного обслуговування і ремонту вибухозахищених вентиляторів

Затверджена Мінбудшляхмашем СРСР 21.12.88


3. ВИЗНАЧЕННЯ


Термін

Визначення терміна

Вентилятор

із різнорідних металів

Вибухозахищений вентилятор, проточна частина якого виконана із сталі (звичайної або легованої), а на вхідному колекторі зі сторони робочого колеса встановлене кільце з неіскристого матеріалу (латунь, бронза, електропровідна пластмаса тощо)

Радіальний і осьовий вентилятор:

низького тиску

середнього тиску

високого тиску

Вентилятор, який розвиває повний тиск:


до 1000 Па;

понад 1000 до 3000 Па;

понад 3000 Па

Джерело ініціювання вибуху

Джерело (іскри тертя, співудар, тепло тертя), яке має запас енергії або температури, достатній для ініціювання вибуху вибухонебезпечної суміші, що переміщується вентилятором

Вибухонебезпечна газопаропилоповітряна суміш

Суміш із повітрям пальних газів, парів ЛЗР, пальних пилу або волокон з нижньою концентраційною межею займання не більше 65г/м3 при переході їх у завислий стан, яка за певної концентрації здатна вибухати при виникненні джерела ініціювання вибуху (нагрівання, іскри тертя або співудару).

Осьовий і радіальний проміжок

Проміжки між робочим колесом і колектором вентилятора, які виключають можливість їх співудару при нормальній роботі.

Лабіринтове
ущільнення

Ущільнення між корпусом вентилятора і валом привода, виконане з неіскристого матеріалу, яке забезпечує мінімальний проміжок для запобігання виходу з вентилятора вибухонебезпечної суміші.

Вибухозахищений

віброізолятор

Віброізолятор з пружним елементом із гуми, призначений для зменшення динамічних навантажень, які передаються від вентилятора на перекриття або фундамент, конструкція якого виключає іскро­утворення при руйнуванні в процесі експлуатації

Електропровідне полімерне покриття

Покриття з полімерної порошкової композиції, яке у своєму складі має електропровідні компоненти, не здатне скупчувати на поверхні деталей і вузлів проточної частини вентилятора заряди статичної електрики і яке має питомий об’ємний опір не вище 105 Ом·м.

Неіскристі матеріали

Матеріали, деталі з яких при співударі одна з одною не викликають появи фрикційних іскор або при терті між собою не здатні накопичувати статичну електрику для утворення електричних іскор, які спроможні ініціювати вибух переміщуваної вентиляторами вибухонебезпечної суміші.

Струмознімач

Пристрій для зняття з вала робочого колеса вентиляторів 3-ої і 5-ої конструктивних схем статичної електрики, яка утворюється при терті робочого колеса з переміщуваним середовищем.