1. Конструкції, вироби і матеріали, що застосовуються при виконанні монтажних робіт, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів і робочих креслень КМ, КМД.

  2. Якість монтажних робіт здійснюється на всіх етапах виконання у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-5, розділу 11 цього стандарту і робочих креслень КМ, КМД.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДО МОНТАЖУ

  1. Транспортування, складування та підготовка металевих конструкцій до монтажу виконуєть­ся у відповідності з вимогами робочих креслень КМ, КМД; ПВР, технологічних карт.

  2. Конструкції, вироби і матеріали, що застосовуються на монтажі, повинні відповідати вимо­гам робочих креслень КМ, КМД.

  3. Виконавчими робочими кресленнями є креслення КМ, КМД.

  4. Перевезення та тимчасове складування конструкцій (виробів) у зоні монтажу виконується відповідно до вимог стандартів на ці конструкції (вироби), а для нестандартизованих конструкцій (виробів) дотримуються таких вимог:

 1. конструкції повинні знаходитись, як правило, в положенні, що відповідає проектному, а за не­можливості виконання цієї умови - в положенні, зручному для транспортування і передавання до монтажу за умови забезпечення їх міцності та стійкості;

 2. конструкції повинні обпиратися на інвентарні підкладки та прокладки прямокутного перерізу, що розташовуються в місцях, зазначених у робочих кресленнях КМ, КМД.

 1. Товщина підкладок повинна бути не менше ЗО мм і не менше ніж на 20 мм перевищувати ви­соту стропувальних петель та інших виступних частин конструкцій.

 2. При багатоярусному навантаженні і складуванні однотипних конструкцій підкладки розміщу­ються на одній вертикалі по лінії підйомних елементів (монтажних петель, отворів) або в інших місцях, вказаних у робочих кресленнях.

 3. Конструкції надійно закріплюються і захищаються від перекидання, поздовжнього та попе­речного зсуву, взаємних ударів одна об одну або конструкцію транспортних засобів.

 4. Кріплення забезпечують можливість вивантаження кожного елемента конструкції з транс­портних засобів без порушення стійкості інших.

 5. Оброблені поверхні захищають від ушкоджень та забруднення.

 6. Заводське маркування виконується доступним для огляду.

 7. Дрібні деталі монтажних з'єднань прикріплюються до відправних елементів або відправля­ються одночасно з конструкціями в тарі, забезпеченій ярликами із зазначенням марок деталей та їх кількості, деталі оберігають від прямої дії атмосферних опадів.

 8. Кріпильні вироби зберігаються в закритому приміщенні, розсортованими за видами і мар­ками, болти і гайки - за класами міцності та за діаметром, а високоміцні болти, гайки, шайби - за партіями окремих заводів-виробників.

 9. Усі конструкції на складі:

 1. сортуються за об'єктами, марками та послідовністю монтажу;

 2. оглядаються (при цьому виявлені пошкодження повинні бути виправлені);

 3. підготовлюються до монтажу (очищуються від бруду та іржі, опорні частини змащуються, об- лаштовуються монтажним пристосуванням за необхідності; на елементи конструкцій наносяться риски осей, центрів ваги, позначаються! місця стропування).

 1. Розвантаження і зберігання конструкцій, а також їх транспортування проводиться без по­шкодження конструкції і її фарбування. Скидання конструкцій з транспортних засобів заборо­няється.

 2. Укладання конструкцій на складі, на транспортні засоби виконується на підкладках, відстань між якими виключає утворення залишкових деформацій.

 3. Конструкції, що деформовані або мають пошкодження, виправляються або замінюються новими за узгодженням з авторами проекту.

 4. Виправлення може виконуватися без нагрівання пошкодженого елемента (холодне вип­равлення) або з попереднім підігріванням (виправлення в гарячому стані) термічним або термоме­ханічним методом. Холодне виправлення конструкцій проводиться способами, що виключають утворення вм'ятин, вибоїн та інших пошкоджень на поверхні прокату.

 5. Холодне виправлення допускається лише для плавно деформованих елементів.

 6. Для роботи за низьких температур застосовується монтажне та слюсарне обладнання, придатне для експлуатації в цих умовах, відповідно до чинних нормативно-технічних вимог.

 7. При виконанні монтажних робіт забороняються ударні дії на зварні конструкції, виготовлені зі сталей з границею текучості:

 1. до 390 МПа (40 кгс/мм2) включно - за температури нижче мінус 25 °С:

 2. понад 390 МПа (40 кгс/мм2) - за температури нижче 0 °С.

 1. УКРУПНЮВАЛЬНЕ СКЛАДАННЯ

  1. Укрупнювальне складання конструкцій виконується на складах на спеціально облаштова- них стендах, що забезпечують якість і безпечне виконання робіт.

  2. Укрупнювальне складання в зоні монтажу допускається при малих обсягах робіт і неможли­вості подачі укрупненого блока в зону монтажу.

  3. З'єднання деталей при складанні конструкцій виконується методами, що забезпечують за­дані геометричні розміри укрупнених конструкцій.

  4. Граничні відхили розмірів, що визначають складаність конструкцій, наводяться в технічній документації.

  5. За відсутності в технічній документації спеціальних вимог граничні відхили розмірів, що виз­начають складність конструкцій (довжина елементів, відстань між групами монтажних отворів), при укрупнювальному складанні окремих конструктивних елементів не повинні перевищувати величин, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 - Граничні відхили розмірів при складанні конструкцій

Номінальне значення, мм

Граничні відхили, мм

Контроль

лінійних розмірів

розмірів діагоналей

Від 2500 до 4000 включ.

±5

±12

Вимірювальними мето- дами для кожного кон- структивного елемента і блока із реєстрацією в журналі робіт

Понад 4000 » 8000 »

±6

±15

8000 » 16000 »

±8

+20

16000 » 25000 »

±10

±25

25000 » 40000 »

±12

±30  1. При кантуванні складених елементів, а також при їх транспортуванні вживають заходів, що забезпечують незмінність заданої геометричної форми при складанні і виключають виникнення місцевої залишкової деформації елементів та їх місцевого деформування.

  2. При укрупнювальному складанні монтажних елементів, монтажних блоків у готові елементи встановлються всі деталі, пристосування, засоби підмощування, які призначені для виконання мон­тажних робіт.

  3. При укрупнювальному складанні монтажних блоків, до яких входять колії підвісного транс­порту та інші елементи, що обпираються на конструкції покриття (містки для обслуговування світильників, балки і монорейки експлуатаційних ремонтів кранів з площадками обслуговування), доцільно встановлювати їх на блоці до його піднімання.

  4. Блоки покриття з конструкцій типу "структур" скпадються і в подальшому монтуються у відповідності з технічними вимогами робочих креслень КМ, КМД.

 1. ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ПРОЕКТНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ВИВІРЕННЯ ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ

  1. Перед підйомом кожного монтажного елемента, укрупненого монтажного блока пе­ревіряється і виконується:

 1. відповідність його проектній та заводській марці:

 2. стан закладних виробів і установочних рисок, відсутність бруду, снігу, льоду, ушкоджень опо­рядження, ґрунтовки і фарбування;

 3. наявність на робочому місці необхідних з'єднувальних деталей та допоміжних матеріалів;

 1. правильність та надійність закріплення вантажозахватних пристроїв;

 2. оснащення у відповідності з ПВР засобами підмощування, драбинами і огорожами.

 1. Стропування елементів, що монтуються, виконується в місцях, вказаних в робочих креслен­нях КМ, КМД, і забезпечується їх підйом і подача до місця встановлення в положенні, близькому до проектного. За необхідності зміни місць стропування вони узгоджуються з розробником робочих креслень КМ, КМД.

 2. Забороняється стропування конструкцій у місцях, не вказаних в робочих кресленнях КМ, КМД.

 3. Схеми стропування укрупнених плоских та просторових блоків повинні забезпечувати міцність, стійкість і незмінність геометричних розмірів форм при їх підніманні.

 4. Елементи, що монтуються, піднімаються плавно, без ривків, розгойдування і обертання, як правило, із застосуванням відтяжок.

Кількість відтяжок визначається в ПВР.

 1. Конструкції піднімаються за два прийоми: спочатку на висоту від 20 см до ЗО см, а потім, після перевірки надійності стропування, виконується подальше піднімання.

 2. Під час монтажу елементів, що монтуються, забезпечується:

 1. стійкість і незмінюваність положення частин конструкцій споруди на всіх стадіях;

 2. перевірка точності положення конструкцій за допомогою постійного геодезичного контролю;

 3. міцність монтажних з'єднань.

 1. Заходи щодо забезпечення стійкості в процесі монтажу конструкцій передбачаються в робо­чих кресленнях КМ, КМД з урахуванням конструктивно-компонувальних рішень (включаючи мон­тажні з'єднання), матеріалу конструктивних елементів і місцевих умов.

 2. Стійкість і геометрична незмінюваність положення конструкцій будівель і споруд, що монту­ються, забезпечуються дотриманням послідовності встановлення і проектного кріплення конструк­тивних елементів блоків у відповідності з вимогами робочих креслень КМ, КМД. Це досягається шляхом ділення будівель і споруд у плані і по висоті на окремі стійкі секції (прогони, поверхи, яруси, частини каркаса між температурними швами тощо), послідовність монтажу яких забезпечує стійкість і геометричну незмінюваність конструкцій, що змонтовані у даній частині будівлі, споруди.

 3. Розрахунок стійкості елементів конструкцій під час монтажу виконується відповідно до ви­мог ДБН В.2.6-198 з урахуванням навантажень і впливів під час додаткових монтажних станів, які визначаються умовами монтажу. За необхідності забезпечення стійкості конструкцій під час монта­жу необхідні вказівки наводяться в робочих кресленнях КМ, КМД.

 4. Монтаж конструкцій будівель, споруд починається, як правило, з просторово-стійкої части­ни: в'язевої комірки, ядра жорсткості тощо.

 5. Монтаж конструкцій будівель і споруд великої протяжності або висоти виконується просто­рово-стійкими секціями (прогони, яруси, температурні блоки тощо).

 6. Конструкції встановлюються в проектне положення за прийнятими орієнтирами (рисками, штирями, упорами, гранями тощо).

 7. Конструкції, що мають спеціальні закладні або інші фіксуючі пристосування, встановлю­ються за цими пристроями.

 8. Монтажні елементи, що встановлюються, надійно закріплюються до їх розстропування.

 9. Монтаж конструкцій кожного вище розташованого ярусу проводиться після надійного закріплення елементів конструкцій нижче розташованого ярусу постійними проектними або тимча­совими кріпленнями, передбаченими ПВР. До закінчення перевірки проектного положення і надійного (тимчасового або проектного) закріплення встановленого елемента не допускається об­пирати на нього вище розміщені конструкції, якщо таке обпирання не передбачено ПВР.

 10. За відсутності в проектній документації спеціальних вимог граничні відхили суміщення орієнтирів (граней або рисок) при встановленні з'єднувальних елементів, а також відхили від проектного положення змонтованих (зведених) конструкцій не повинні перевищувати значень, наведених у відповідних розділах цього стандарту.

 11. Відхили при встановленні монтажних елементів, положення яких може змінюватися в про­цесі їх проектного закріплення і навантаження подальшими конструкціями, визначаються в ПВР ви­ходячи з того, щоб вони не перевищували граничних значень після завершення всіх монтажних робіт. У разі відсутності в ПВР спеціальних вказівок величина відхилу елементів при встановленні не повинна перевищувати 0,4 граничних значень відхилів при прийманні.

 12. Використання встановлених стаціонарних конструкцій для прикріплення до них монтажних поліспастів, відвідних блоків і інших вантажопідйомних пристосувань допускається тільки у випад­ках, передбачених ПВР за узгодженням з розробниками робочих креслень КМ, КМД.

 13. Відповідність кожного змонтованого блока металевих конструкцій вимогам робочих крес­лень КМ, КМД і можливість виконання в ньому суміжних робіт (загальнобудівельних, електро- і ме- ханомонтажних тощо) оформлюється актом проміжного прийняття відповідальних конструкцій за формою додатка В.

 14. Проектне закріплення конструкцій (окремих елементів, блоків), встановлених в проектне положення з монтажними з'єднаннями на болтах, виконується одразу після інструментальної пе­ревірки точності положення і вивірення конструкцій, крім випадків, обумовлених вимогами робочих креслень КМ, КМД.

 15. Кількість болтів і пробок для тимчасового кріплення конструкцій визначається розрахунком. У всіх випадках болтами повинні бути заповнені 1/3 і пробками 1/10 всіх отворів, але не менше двох.

 16. Конструкції з монтажними зварними з'єднаннями закріплюються у два етапи - спочатку тимчасово, потім за проектом. Спосіб тимчасового закріплення вказується в робочих кресленнях КМ, КМД.

 17. Прихватки, призначені для з'єднання збірних деталей, розміщуються в місцях розташуван­ня зварних швів.