1. Відсоток основної арматури, яка може з єднуватися внапуск у будь-якому перерізі, повинен відповідати наступному:

 • для сіток з перехідним армуванням слід приймати величини, що наведені у таблиці 9.2;

 • для сіток, що розташовані шарами, відсоток з’єднання основної арматури з напуском у будь-якому перерізі залежить від конкретної площі поперечного перерізу сітки при забезпеченні (AfI s), де s - крок дротів:

 • 100 %, якщо (AfI s) < 1200 мм2/м;

 • 60 %, якщо (Af / s) > 1200 мм2/м.

З’єднання сіток, що перекриваються в окремих шарах, повинні розташовуватися у шаховому порядку на відстані не менше ніж 1,3 /0 (/0 визначається за 9.3.3).

 1. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА КОНСТРУЮВАННЯ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ

 1. Загальні положення

  1. При конструюванні бетонних елементів з неметалевою композитною арматурою слід керуватися положеннями розділу 9 ДБН В.2.6-98, розділу 8 ДСТУ Б В.2.6-156, відповідних пунктів розділу З ДБН В.1.1-12 і додатковими правилами, що наведені у цьому розділі.

 2. Балки

  1. Площа поздовжньої розтягнутої неметалевої композитної арматури для балок повинна прийматись не менше ніж Afmin, яка визначається за формулою:

A/ min = 0,26^-btd , але не менше ніж 0,0013btd, (10.1)

ffk

де bt - середня ширина розтягнутої зони; для таврових балок із стиснутими полицями при визначенні bt враховується тільки ширина стінки;

fctm - середня міцність бетону на розтяг, що визначається для відповідного класу міцності, згідно з таблицею 3.1. ДБН В.2.6.-98.

 1. Перерізи з армуванням, меншим ніж Д5тіп, слід розглядати як неармовані згідно з ДБН В.2.6-98 і ДСТУ Б В.2.6-156.

 2. Будь-яка поздовжня стиснута арматура діаметром 0 (неметалева композитна або сталева), яка враховується при визначенні несучої здатності, повинна охоплюватись поперечною арматурою з кроком не більше ніж 150.

 3. Площа поперечного перерізу розтягнутої та стиснутої неметалевої композитної арма­тури для балок за межами напуску, як правило, не повинна перевищувати Afmax = 0,04 Ас, де Дс- площа поперечного перерізу бетону.

 4. Поперечне армування елементів з поздовжньою неметалевою композитною арматурою слід виконувати зі сталевої арматури у вигляді:

 • хомутів, що охоплюють поздовжню розтягнуту арматуру і стиснуту зону;

 • загнутих стрижнів;

 • сіток, каркасів тощо, які замонолічуються без з’єднання з поздовжньою арматурою, але належним чином заанкеровані у зонах стиску і розтягу.

При цьому, як мінімум 50 % поперечної арматури повинне прийматися у вигляді хомутів.

 1. Коефіцієнт поперечного армування в балках з неметалевою композитною арматурою pw повинен прийматися де Asw - площа поперечної сталевої арматури на довжині s;

s - крок поперечної арматури у напрямку поздовжньої осі елемента;

bw - ширина стінки елемента;

а - кут між поперечною арматурою і поздовжньою віссю;

Pw min- мінімальний коефіцієнт поперечного армування, що визначається за формулою (7.1).

  1. Максимальний крок поперечної арматури у вигляді хомутів у балках з неметалевою композитною арматурою не повинен перевищувати 0,75с/ (d- робоча висота перерізу) і 600 мм.

 1. Суцільні (нерозрізні) плити

  1. Мінімальну і максимальну площу поздовжньої неметалевої композитної арматури у головних напрямках суцільних плит слід приймати згідно з 10.2.1, 10.2.4.

  2. Крок стрижнів основної поздовжньої неметалевої композитної арматури не повинен перевищувати 3h < 400 мм, для додаткової арматури - 3h < 450 мм (Л - товщина плити).

У зонах зосереджених навантажень або максимальних моментів крок стрижнів основної арма­тури не повинен перевищувати 2h < 250 мм, а додаткової арматури - 3h < 400 мм.

 1. Вздсвж вільних (без обпирання) граней плита, як правило, повинна мати поздовжнє і поперечне армування сталевою арматурою згідно з рисунком 10.1.

  1. У плитах, де передбачене поперечне армування, слід застосовувати сталеву арматуру згідно з 8.3.2 ДСТУ Б В.2.6-156.

 1. Плоскі плити (безбалкові)

  1. При конструюванні плоских плит з неметалевою композитною арматурою слід керу­ватися 8.4 ДСТУ Б В.2.6-156.

Поперечне армування плит у зонах продавлювання слід виконувати зі сталевої арматури згідно з 8.4.3 ДСТУ Б В.2.6-156.

 1. Колони

  1. Діаметр стрижнів неметалевої композитної арматури в колонах повинен бути не менше ніж 8 мм.

  2. Загальна кількість поздовжньої неметалевої композитної арматури повинна бути не менше ніж 0,1//ed / ffd і 0,002Дс , де NEd- розрахункове значення зусилля осьового стиску.

  3. Площа поперечного перерізу поздовжньої неметалевої композитної арматури колон не повинна перевищувати 0,04Дс за межами напусків і 0,08Дс у зоні напусків.

  4. Поперечне армування колон з поздовжньою неметалевою композитною арматурою слід здійснювати сталевою арматурою згідно з конструктивними вимогами 8.5.3 ДСТУ Б В.2.6-156.

 2. Стіни

  1. Площу вертикальної неметалевої композитної арматури стін Af слід приймати 0,002Дс < Af < 0,04Дс .

  2. Площа горизонтальної неметалевої композитної арматури, що проходить паралельно граням стіни (і вільним граням), повинна встановлюватись біля кожної грані і бути не менше ніж мінімальна площа вертикальної арматури, 25 % від площі вертикальної арматури і 0,001Ас.

Відстань між двома прилеглими горизонтальними стрижнями не повинна бути більша ніж 400 мм.

  1. Поперечне армування стін з поздовжньою неметалевою композитною арматурою слід здійснювати сталевою арматурою згідно з конструктивними вимогами 8.6.4 ДСТУ Б В.2.6-156.

 1. ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З НЕМЕТАЛЕВОЮ КОМПОЗИТНОЮ АРМАТУРОЮ

  1. Загальні положення

   1. Виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою слід здій­снювати у відповідності з чинними нормативними документами з урахуванням додаткових поло­жень цього розділу щодо вхідного контролю показників якості неметалевої композитної арматури і виконання арматурних робіт із виготовлення виробів (каркасів, сіток тощо).

  2. Вхідний контроль якості неметалевої композитної арматури

   1. Вхідний контроль якості неметалевої композитної арматури виконується за партіями і повинен включати в себе перевірку супроводжувальної документації (паспорта, сертифіката) на відповідність вимогам проектної документації і перевірку показників якості арматури, в тому числі проведення, у разі необхідності, контрольних випробувань зразків арматури на розтяг для вста­новлення відповідності показників у стані постачання вимогам [1,2].

Застосування арматури без наявності супроводжувальної документації не дозволяється.

 1. При встановленні показників якості арматури за супроводжувальною документацією мають бути перевірені на відповідність проектній і нормативній документації дані щодо найме­нування, позначення, діаметра і механічних властивостей арматури.

 2. Перевірка показників якості арматури повинна включати в себе контроль маси погон­ного метра, зовнішнього діаметра і, за необхідності, механічних властивостей арматури.

 1. Для перевірки маси погонного метра арматури від кожної партії відбираються два зразки довжиною 1,0 м. Зразки для випробувань вирізаються з прутків алмазним кругом згідно з ГОСТ 17007 або ГОСТ 10110 без утворення тріщин і розшарування на краях і перед випробуванням витримують за температури від 18 °С до 25 °С і вологості повітря 55 % ± 25 % не менше трьох годин. Довжину зразків визначають з точністю до 0,001 м. Маса погонного метра визначається як середнє арифметичне значення маси двох зразків, які мають бути зважені з точністю до 0,001 кг. Маса погонного метра може бути визначена і на зразках іншої довжини.

Маса погонного метра арматури повинна відповідати вимогам технічної документації на виго­товлення арматури [1,2].

 1. Контроль зовнішнього діаметра здійснюють на трьох зразках арматури від партії. Вимірювання виконують за допомогою штангенциркуля згідно з ДСТУ ГОСТ 166 (ИСО 3599), результат визначається як середнє арифметичне вимірювань.

Зовнішній діаметр зразків повинен відповідати вимогам технічної документації на виготовлення арматури [1, 2].

 1. Механічні властивості арматури - тимчасовий опір, модуль пружності і відносне по­довження арматури - визначаються за результатами випробувань на розтяг згідно з ГОСТ 12004 трьох зразків арматури від партії.

Результати випробувань показників механічних властивостей кожного з зразків арматури (тим­часовий опір, модуль пружності і відносне подовження) повинні відповідати вимогам таблиці 6.2.

 1. У випадках, коли за результатами вхідного контролю маси погонного метра, зовніш­нього діаметра і механічних властивостей арматури контрольовані показники не відповідають вимогам 11.2.3.1-11.2.3.3, проводять повторний контроль відповідного показника на подвійній вибірці.

Результати повторного контролю є остаточними і партія арматури, яка не відповідає зазна­ченим вимогам, не може бути використана за призначенням.

 1. Арматурні вироби з неметалевою композитною арматурою

 1. Неметалеву композитну арматуру слід застосовувати у вигляді окремих стрижнів, плоских сіток або каркасів, у тому числі у поєднанні з металевою арматурою, а також просторових каркасів у поєднанні з металевою арматурою.

Перед застосуванням торці композитних арматурних стрижнів діаметром більше ніж 8 мм повинні бути надійно захищені від вологи, хімічних агентів тощо шляхом нанесення на торці стрижнів будь-якого гідробар’єрного полімерного складу (фарба, лак, шпаклівка тощо).

 1. З’єднання стрижнів неметалевої композитної арматури між собою, а також з металевою арматурою слід виконувати в’язанням із застосуванням сталевого низьковуглецевого дроту згідно з ГОСТ 3282 без покриття або з цинковим покриттям у залежності від умов навколишнього сере­довища. У середовищі з агресивним ступенем впливу слід застосовувати низьковуглецевий дріт згідно з ГОСТ 3282 із цинковим покриттям.

У робочих кресленнях арматурних виробів з неметалевою композитною арматурою необхідно вказувати спосіб з’єднання стрижнів у місцях їх перетину, а також місця перетину, де стрижні можуть не з’єднуватися.

 1. Розрізання окремих стрижнів неметалевої композитної арматури слід здійснювати алмазним кругом згідно з ГОСТ 17007, ГОСТ 10110 або іншим інструментом, що забезпечує відсутність тріщин і розшарування на торцях стрижнів.

 2. У стиснутих умовах стрижні неметалевої композитної арматури можуть бути розташовані попарно без зазору (рисунок 11.1). При призначенні відстані між спареними стрижнями та визна­ченні довжини їх анкерування або напуску вони повинні розглядатися як стрижень приведеного діаметра, що дорівнює:

а'пр=А/сУ?+сУ22 ■ О1-1)де dp d2 - діаметри стрижнів, що зближені.

а


б


а-вертикальні групи; б-горизонтальні групи; 1 - груповий стрижень; 2-залізобетонний елемент; 3-хомут

Рисунок 11.1 - Попарне розташування стрижнів арматури .
 1. Плоскі арматурні сітки з неметалевої композитної арматури слід виконувати з ураху­ванням уніфікації кроків і діаметрів арматури обох напрямків.

 2. .1 За відсутності додаткових вказівок у проектній документації в’язання плоских сіток виконується через один перетин стрижнів. У зонах підсилення і з’єднання стрижнів внапуск в’язання слід виконувати у кожному перетині стрижнів (рисунок 11.2). 1. .2 В’язання сіток зі стрижнів діаметром до 25 мм слід виконувати діагональною обв’язкою стрижнів в’язальним дротом згідно з рисунком 11 .За. В’язання сіток зі стрижнів діаметром 25 мм (включно) і більше слід виконувати подвійною діагональною обв’язкою в’язальним дротом згідно з рисунком 11.36.

Рисунок 11.3 - Вузли з’єднання стрижнів сіток неметалевої композитної арматури 1. Плоскі арматурні каркаси з поздовжньою неметалевою композитною і поперечною металевою арматурою у вигляді хомутів (рисунок 11.4) слід виконувати в’язанням подвійним обхватом в’язальним дротом хомута (рисунок 11.5).

Рисунок 11.4- Схема армування перерізу балки плоским каркасом
Рисунок 11.5- Вузли з’єднання поздовжнього неметалевого композитного стрижня і металевого хомута 1. В’язання плоских каркасів виконується в кожному перетині стрижнів і має забезпе­чувати жорсткість каркаса при бетонуванні.

11.3.7 Просторові арматурні каркаси з поздовжньою неметалевою композитною і поперечною металевою арматурою слід проектувати з відкритими (рисунок 11.6а) або з замкнутими хомутами (рисунок 11.6 б,в) з загином кінців згідно з 9.2.4.