Рисунок 1 - Альтернативні методики розрахунку

Figure 1 - Alternative design procedure

sТаблиця 0.1 - Підсумкова таблиця щодо варіантів методів перевірки вогнестійкості

Table 0.1 - Summary table showing alternative methods of verification for fire resistance


Табличні дані Tabulated data

Спрощені методи розрахунку Simplified calculation methods

Уточнені моделі розрахунку

Advanced calcu­lation models

Аналіз окремої конструкції

Кожна конструкція розгля­дається окремо. Непрямі вогневі впливи не врахову­ються, за винятком тих, які є результатом перепаду температур

Member analysis

The member is considered as isolated. Indirect fire acions are not considered, except those resulting from thermal gradients

TAK

- дані наведено тільки для стан­дартного темпе­ратурного режи­му, див. 5..1(1); - дані можуть бути перероблені для інших темпе­ратурних режимів пожежі

YES

 • Data given for standard fire only, 5..1(1)

 • In principle data could be develo­ped for other fire curves

TAK

- стандартний та параметрич­ний температурні режими, див.

 1. (1);

- температурні криві наведено тільки для стандартного темпе­ратурного режиму, див. 4.2.1 (1); - моделі, що враховують зміну властивостей матеріалів, засто­совуються тільки для темпе­ратурних режимів, аналогічних стандартному, див. 4.2.4.1(2)

YES

 • standard fire and parametric fire, 4.2.1(1)

 • temperature profiles given for standard fire only, 4.2.2(1)

 • material models apply only to heating rates similar to standard fire, 4.2.4.1(2)

TAK, B4.3.1(1)P наведено тільки основні положення

YES, 4.3.1(1)Р Only the princi­ples are given

Аналіз частини конструк­тивної системи Враховуються непрямі вогневі впливи у конструк­ції, але без залежної від часу взаємодії з іншими частинами конструктивної системи

Analysis of parts of the structure

Analysis of parts of the structure Indirect fire actions within the subassembly are considered, but no time-de­pendent interaction with other parts of the structure

HI

NO

TAK

- стандартний та параметрич­ний температурні режими, див.

 1. (1);

- температурні криві наведено тільки для стандартного темпе­ратурного режиму, див. 4.2.2(1); - моделі, що враховують зміну властивостей матеріалів, засто­совуються тільки для темпе­ратурних режимів, аналогічних стандартному, див. 4.2.4.1(2)

YES

 • standard fire and parametric fire, 4.2.1(1)

 • temperature profiles given for standard fire only, 4.2.2(1)

 • material models apply only to heating rates similar to standard fire, 4.2.4.1(2)

TAK

B4.3.1(1)P наведено тільки основні положення

YES

4.3.1(1)Р

Only the princi­ples are given

Кінець таблиці 0.1


Табличні дані Tabulated data

Спрощені методи розрахунку Simplified calculation methods

Уточнені моделі розрахунку Advanced calcu­lation models

Загальний аналіз кон­структивної системи Аналіз всієї конструктивної системи. Розглядаються непрямі вогневі впливи в межах всієї конструктивної системи

Global structural analysis Analysis of the entire struc­ture. Indirect fire actions are considered throughout the structure

HI

NO

HI

NO

TAK

B4.3.1(1)P наведено тільки основні положення

YES

4.3.1(1)Р

Only the princi­ples are given


Засоби проектування

За відсутності спрощених розрахункових мо­делей, зазначених в частинах Єврокоду, що стосуються розрахунку на вогнестійкість, наво­дять проектні рішення на основі табличних даних (що базуються на результатах випро­бувань або уточнених розрахункових моде­лях), які можуть використовуватись у визна­чених межах застосування.

Очікується, що засоби проектування, які ґрун­туються на розрахункових моделях, що наве­дені в EN 1992-1-2, будуть розроблені заці­кавленими сторонніми організаціями.

Основний текст EN 1992-1-2 разом з довідко­вими додатками А, В, С, D та Е містить біль­шість принципових понять та правил, що необ­хідні для розрахунку на вогнестійкість бетон­них та залізобетонних конструктивних систем.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДО EN 1992-1-2

Цей стандарт надає альтернативні методики, значення та рекомендації для класів з при­мітками, що вказують, де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, національ­ний стандарт, що впроваджує EN 1992-1-2, має містити Національний додаток, який вклю­чав би всі національно визначені параметри Єврокоду, що використовуються для проекту­вання будівель та споруд, а де необхідно і доречно, - для цивільного будівництва у відпо­відній країні.

Design aids

Where simple calculation models are not avail­able, the Eurocode fire parts give design solutions in terms of tabulated data (based on tests or ad­vanced calculation models), which may be used within the specified limits of validity.

It is expected, that design aids based on the cal­culation models given in EN 1992-1-2 will be pre­pared by interested external organizations.

The main text of EN 1992-1-2, together with infor­mative Annexes А, В, C, D and E, includes most of the principal concepts and rules necessary for fire design of concrete structures.

National Annex for EN 1992-1-2

This standard gives alternative procedures, val­ues and recommendations for classes with notes indicating where national choices have to be made. Therefore the national standard imple­menting EN 1992-1-2 should have a national an­nex containing Eurocode all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings, and where required and applicable, for civil engineering works to be constructed in the relevant country.

Національний вибір дозволено в EN 1992-1 -2 у таких пунктах:

 • 2.1.3 (2)

 • 2.3 (2)Р

 • 3.2.3 (5)

 • 3.2.4 (2)

 • 3.3.3 (1)

 • 4.1 (1)Р

 • 4.5.1 (2)

 • 5.2(3)

 • 5.3.2 (2)

 • 5.6.1 (1)

 • 57.3(2)

 • 6.1(5)

 • 6.2(2)

 • 6.3.1 (1)

 • 6.4.2.1 (3)

 • 6.4.2.2 (2)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сфера застосування

   1. Сфера застосування Єврокоду 2

(1)Р Єврокод 2 поширюється на проектування будинків та споруд з конструкціями із залізо­бетону. Він відповідає основним положенням і вимогам щодо їх безпеки та експлуатаційної придатності, основ їх проектування та конт­ролю, які наведені в EN 1990 - Основи проек­тування конструкцій.

(2)Р Єврокод 2 стосується лише вимог міцнос­ті, експлуатаційної придатності, довговічності та вогнестійкості залізобетонних конструкцій. Інші вимоги, наприклад, стосовно тепло- та звукоізоляції, не розглядаються.

(3)Р Передбачається користування Євроко- дом 2 разом з:

 • EN 1990 "Основи проектування конструкцій" - EN 1991 "Дії на конструкції"

 • hEN-s для будівельних виробів, що стосу­ються залізобетонних конструкцій

 • ENV 13670-1 "Виготовлення залізобетонних конструкцій. Частина 1: Загальні правила"

 • EN 1998 "Проектування сейсмостійких кон­струкцій", якщо залізобетонні конструкції зводяться в сейсмічних районах.

(4)Р Єврокод 2 поділяється на різні частини:

 • Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

National choice is allowed in EN 1992-1-2 through:

 • 2.1.3 (2)

 • 2.3 (2)P

 • 3.2.3 (5)

 • 3.2.4 (2)

 • 3.3.3 (1)

 • 4.1 (1)P

 • 4.5.1 (2)

 • 5.2(3)

 • 5.3.2 (2)

 • 5.6.1 (1)

 • 57.3(2)

 • 6.1 (5)

 • 6.2(2)

 • 6.3.1 (1)

 • 6.4.2.1 (3)

 • 6.4.2.2 (2)

SECTION 1 GENERAL

 1. Scope

  1. Scope of Eurocode 2

(1 )P Eurocode 2 applies to the design of buildings and civil engineering works in concrete. It com­plies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 - Basis of structural design.

(2)P Eurocode 2 is only concerned with require­ments for resistance, serviceability, durability and fire resistance concrete structures. Other require­ments, e.g. concerning thermal or sound insula­tion, are not considered.

(3)P Eurocode 2 is intended to be used in con­junction with:

 • EN 1990 "Basis of structural design"

 • EN 1991 "Actions on structures"

 • hEN’s for construction products relevant for concrete structures

 • ENV 13670-1 "Execution of concrete

structures. Part 1: Common rules"

 • EN 1998 "Design of structures for earthquake resistance", when concrete structures are built in seismic regions.

(4)P Eurocode 2 is subdivided in various parts:

 • Part 1-1: General rules and rules for buildings

 • Частина 1-2. Загальні положення. Розра­хунок конструкцій на вогнестійкість

 • Частина 2. Залізобетонні мости. Правила проектування

 • Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини.

1.1.2 Сфера застосування Частини 1-2 Єврокоду2

(1)Р Частина 1-2 EN 1992 поширюється на проектування залізобетонних конструкцій на випадок аварійних ситуацій під час пожежі та призначена для використання разом з EN 1992-1-1 та EN 1991-1-2. Частина 1-2 визначає відмінності або доповнює вимоги до проектування за нормальної температури.

(2)Р Частина 1-2 EN 1992 стосується тільки пасивних методів вогнезахисту. Активні ме­тоди захисту не наведені.

(3)Р Частина 1-2 EN 1992 поширюється на за­лізобетонні конструкції, що мають виконувати конкретні функції під час пожежі:

 • запобігання передчасному руйнуванню конструкції (несуча функція);

 • обмеження поширення вогню (полум’я, гарячих газів, надлишкового нагрівання) за межі визначених зон (огороджувальна функція).

(4)Р В частині 1-2 EN 1992 наведено основні принципи та правила (див. EN 1991-1-2) роз­рахунку залізобетонних конструкцій для вста­новлених вимог для вищенаведених функцій та рівнів роботи.

(5)Р Частина 1-2 EN 1992 стосується конст­рукцій або частини конструктивної системи, що знаходяться в межах дії EN 1992-1-1 та запроектовані відповідним чином. За винят­ком:

 • конструкцій із зовнішньою попередньо на­пруженою арматурою;

 • конструкцій оболонок.

(6)Р Наведені в цій частині 1 -2 EN 1992 методи застосовують для важкого бетону класу міц­ності до С90/С105 включно та для легкого бетону класу міцності до LC55/60. Додаткові та альтернативні правила для класів міцності бетону вище С50/60 наведені в розділі 6.

 • Part 1 -2: General rules - Structural fire design

 • Part 2: Concrete bridges

 • Part 3: Liquid retaining and containment structures

1.1.2 Scope of Part 1-2 of Eurocode 2

(1)P This Part 1-2 of EN 1992 deals with the de­sign of concrete structures for the accidental situ­ation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1992-1-1 and EN 1991-1-2. This part 1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.

(2)P This Part 1 -2 of EN 1992 deals only with pas­sive methods of fire protection. Active methods are not covered.

(3)P This Part 1 -2 of EN 1992 applies to concrete structures that are required to fulfil certain func­tions when exposed to fire, in terms of:

 • avoiding premature collapse of the structure (load bearing function)

 • limiting fire spread (flame, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function).

(4)P This Part 1-2 of EN 1992 gives principles and application rules (see EN 1991-1-2) for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance.

(5)P This Part 1-2 of EN 1992 applies to struc­tures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1992-1-1 and are designed accord­ingly. However, it does not cover:

 • structures with prestressing by external tendons

 • shell structures.

(6)P The methods given in this Part 1-2 of EN 1992 are applicable to normal weight concrete up to strength class C90/105 and for lightweight con­crete up to strength class LC55/60. Additional and alternative rules for strength classes above C50/60 are given in section 6.

 1. Нормативні посилання

 1. Наступні нормативні документи містять по­ложення, які за допомогою посилань у цьому тексті є положеннями цього Європейського стандарту. Для датованих посилань подальші поправки або зміни для будь-яких з цих публікацій не застосовуються. Проте сторонам угод, заснованих на цьому європейському стандарті, рекомендується вивчити можли­вість застосування останніх видань норматив­них документів, зазначених нижче. Для неда- тованих посилань застосовується остання версія нормативного документа.

EN 1363-2. Випробування на вогнестійкість. Частина 2. Альтернативні та додаткові методи;

EN 1990: Єврокод. Основи проектування кон­струкцій;

EN 1991-1-2. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі;

EN 1992-1-1. Єврокод 2. Проектування залізо­бетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для споруд

EN 10080: Сталь для армування бетону. Арматурна сталь, що піддається зварюванню. Загальні положення

EN 10138-2: Попередньо напружена сталь. Частина 2: Дріт

EN 10138-3: Попередньо напружена сталь. Частина 2: Канат

EN 10138-4: Попередньо напружена сталь. Частина 2: Стрижень

 1. Припущення

У цій настанові застосовують загальні припу­щення, що наведені в EN 1990 та EN 1992-1 -2.

 1. Розбіжності між принципами та правилами застосування

 1. Застосовують правила, що наведені в EN 1990.

 1. Терміни та визначення понять

У цій частині 1-2 EN 1992 застосовують тер­міни та визначення, що наведені в EN 1990, EN 1991-1-2, та додаткові:

 1. Normative references

The following normative documents contain provi­sions that, through reference in this text, consti­tute provisions of this European Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not ap­ply. However, parties to agreements based on this European Standard are encouraged to inves­tigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated be­low. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies.

EN 1363-2: Fire resistance tests - Part 2: Alterna­tives and additional procedures;

EN 1990: Eurocode: Basis of structural design;

EN 1991-1-2: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on struc­tures exposed to fire;

EN 1992-1-1: Eurocode 2. Design of concrete structures - Part 1.1: General rules and rules for buildings

EN 10080: Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

EN 10138-2: Prestressing steels - Part 2: Wire

EN 10138-3: Prestressing steels - Part 3: Strand

EN 10138-4: Prestressing steels - Part 4: Bar

 1. Assumptions

The general assumptions given in EN 1990 and EN 1992-1-2 apply.

 1. Distinction between principles and application rules

 1. The rules given in EN 1990 apply.

 1. Definitions

For the purposes of this Part 1 -2 of EN 1992, the definitions of EN 1990 and of EN 1991-1-2 apply with the additional definitions:

 1. критична температура нагрівання арматури

Температура арматури, за якої очікується руй­нування елемента під час пожежі (граничний стан з вогнестійкості за ознакою втрати не­сучої здатності R), що відбувається за даного рівня напруження арматури

 1. протипожежна стіна