7.3 Початок періоду співіснування


Як тільки доречне рішення Комісії буде повідомлено Державам-членам18 та набрало чинності, Європейська система класифікації стає діючою за придатності повного пакету європейських стандартів щодо пожежної безпеки, необхідних для його впровадження (тобто класифікаційний стандарт і пов'язані тест-методи). Після цього терміну Держави-члени мають зобов'язання прийняти на їх ринок позначені знаком СЄ вироби, які включають єврокласифікацію для однієї чи більше характеристик щодо пожежі. До того вони не повинні перешкоджати використанню таких виробів (стаття 6.1).


Період співіснування ефективно починається з дати придатності останнього європейського стандарту із пакета, необхідного щоб впровадити це рішення19. До цього терміну національні положення Держав-членів повинні бути адаптовані, щоб впровадити до використання позначені знаком СЄ вироби з європейськими пожежно-технічними класифікаціями паралельно з виробами, які відповідають існуючим національним положенням.


Для виробів, не охоплених європейськими технічними умовами (hENs і ETAs), у яких закінчився супутній період співіснування (див. частини 3 и 4), виробники можуть також незалежно обирати застосування та використання європейських пожежно-технічних класифікаційних систем. Однак там, де європейський пакет fEN не забезпечує достатньої інформації для виробу, щоб бути правильно класифікованим (наприклад, тому що деталізовані інструкції по монтажу та закріпленню мають впроваджуватися в європейській специфікації на виріб), не буде можливо використати європейську систему з метою регламентування, доки та інформація не стане доступною в юридично прийнятній формі.


В принципі договір EC зобов'язує Держави-члени допускати використання європейських систем класифікації замість існуючих національних систем навіть за відсутності маркування СЄ. Держави-члени повинні, тому, створити умови для паралельного використання європейських і національних класифікацій для всіх виробів в рамках резонного проміжку часу.


7.3 Start of the period of co-existence


Once the relevant Commission Decision has been notified to the Member States18 and entered into force, a European classification system becomes operational with the availability of the complete package of European fire standards necessary to implement it (i. е. the classification standard and related test methods). After this time, Member States have an obligation to accept onto their market CE marked products that incorporate a Euro-classification for one or more fire characteristics. In addition, they must not impede the use of such products (Article 6.1).The period of co-existence therefore effectively starts on the Date of Availability of the final European standard of the package required to implement a given Decision19. By this time, Member States' national provisions must have been adapted to provide for the use of CE marked products with European fire classifications in parallel with products complying with existing national provisions.
For products not covered by European technical specifications (hENs and ETAs) for which the associated period of co-existence has ended (see chapters 3 and 4), producers may also choose to apply and use the European fire classification systems independently. However, where the European fEN package does not provide sufficient information for a product to be correctly classified (e.g. because detailed mounting and fixing instructions are to be provided in a European product specification), then it will not be possible to use the European system, for regulatory purposes, until that information is available in a legally acceptable form.
In principle, the EC Treaty obliges Member States to accept the use of the European classification systems in place of the existing national systems, even in the absence of CE marking. Member States must therefore make provision for the parallel use of European and national classifications for all products within a reasonable period of time.

____________

18 Зауважте, що публікація рішення в OJEC не обов'язкова (договір EC), але зазвичай робиться незабаром після повідомлення Державам-членам.


19 Оскільки європейські стандарти мають бути транспоновані (перенесені) уніфікованим чином, а CPD та класифікаційні рішення не відносяться до перенесених стандартів, то не є необхідним для пакета fEN бути перенесеним у відповідні національні стандарти.

____________

18 Note that publication of the Decision in the OJEC is not obligatory (EC Treaty), but is normally done shortly after its notification.


19 Since European standards have to be transposed in a uniform way and neither the CPD or the classification Decisions refer to transposed standards it is not necessary for the fEN package to have been trans posed into corresponding national standards.


17

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007


Коли виробник хоче використати європейську систему класифікації, Держава-член може не запитувати додаткову національну класифікацію на те ж саме застосування щодо кінцевого використання. Навпаки, у період співіснування для пожежно-технічних систем класифікації виробника не зобов'язують надавати європейську класифікацію, за винятком цілей СЄ-маркування.


7.4 Вимоги з СЄ-маркування


Як тільки період співіснування для систем єв-рокласифікації розпочався, СЄ-маркування будівельних виробів з вимогою щодо пожежної безпеки стає можливим, але не обов'язковим, як тільки період співіснування для відповідної європейської специфікації на виріб також розпочався. В цілях СЄ-маркування використання європейських класів обов'язкове.


Як тільки період співіснування, пов'язаний з європейськими технічними умовами на виріб, яка розглядається, закінчився, використання європейських класів стає обов'язковим для СЄ-маркування виробів, які підпадають під її дію (припускаючи, що характеристика є доречною щодо виробу, який розглядається). Тривале використання національних тестів і класифікацій більше не буде таким чином дозволятися для таких виробів, розміщених на ринку ЕЕА (тобто у цих випадках кінцем перехідних заходів стосовно вогневих випробувань і класифікації керує закінчення періоду співіснування, пов'язаного з європейськими технічними умовами на виріб). До кінця періоду співіснування, встановленого для технічних умов на виріб, виробники будуть мати вибір, щоб продовжити використання національної системи незалежно від того, чи застаріли через відкликання, чи ні, конфліктуючі національні стандарти.


7.5 Відкликання національних стандартів щодо пожежі


Дату відкликання національних стандартів щодо пожежної безпеки, які суперечать європейським стандартам, встановлюють за правилами CEN. Мінімальний період, дозволений після дати придатності EN, – 6 місяців, а максимум зазвичай не має перевищувати 3 роки.


Однак, відкликання конфліктуючих національних тест-стандартів не є визначальним кроком у впровадженні європейських систем пожежно-технічної класифікації20. Періодами співісну-


When a producer chooses to use the European classification system, a Member State may not request an additional national classification for the same end-use application. Conversely, during the period of co-existence for fire classification systems, a producer cannot be obliged to supply a European classification, except for CE marking purposes.
7.4 CE marking requirements


Once the co-existence period for the Euro-classification systems has started, the CE marking of construction products with a fire-related requirement becomes possible, but not compulsory, once the co-existence period for the corresponding European product specification has also begun. For the purposes of CE marking, use of the European classes is obligatory.


Once the period of co-existence associated with the European product specification in question has ended, use of the European classes becomes obligatory for CE marking products falling within its scope (assuming that the characteristic is relevant for the product in question). The continued use of national tests and classifications will thus no longer be permitted for such products placed on the EEA market (i. е. in these cases, the end of the transitional arrangements for fire testing and classification is governed by the ending of the co-existence period associated with the European product specification). Until the end of the co-existence period laid down for the product specification, producers will have a choice to continue to use the national system, whether or not the conflicting national standards have become obsolete through withdrawal.

7.5 Withdrawal of national fire standardsThe Date of Withdrawal of national fire standards conflicting with the European standards is governed by CEN rules. The minimum period allowed after the date of availability of the EN is 6 months, whilst the maximum should not normally exceed 3 years.However, the withdrawal of conflicting national test standards is not a determining step in the implementation of the European fire classification systems20. The periods of co-existence will be

____________

20 В будь-якому випадку не завжди ясно, чи можна національний стандарт вважати конфліктуючим, якщо це стосується випробувального методу, що відрізняється від європейського, – наприклад, випробування щодо реакції на вогонь. Вони можуть бути потрібні також для небудівельних виробів.

____________

20 In any case, it is not always clear if a national standard can be considered to be conflicting if it concerns a different test method to the European one – e.g. reaction to fire tests. They may also be required for non-construction products.


18

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007


вання будуть керувати зобов'язання з СЄ-маркування та остаточне відкликання національних систем класифікації, а не відкликання національних вогневих тест-стандартів. Щоб досягти цілей будь-якого перехідного періоду, Держави-члени повинні підтримати існуючі національні системи протягом періоду, навіть якщо це означає робити посилання на національні стандарти, які стали застарілими через дострокове відкликання21.


Сертифікати з вогневих випробувань згідно з національними системами можуть залишатися чинними, доки не виникає зобов'язання маркувати знаком CЄ виріб або не досягнуто кінцевого терміну відкликання національних систем класифікації (див. нижче). Випробування за національними системами можна також дозволити до того ж самого часу.


Фіксація дат відкликання для fEN – справа для CEN за консультацією з Комісією та Державами-членами. Узгоджені дати будуть встановлені у передмові кожного остаточного fEN. За практичних причин мають бути скоординовані дати відкликання, пов'язані з пакетом класифікації.7.6 Кінець періоду співіснування22


Кінцевий термін відкликання національних систем пожежно-технічної класифікації буде визначено Комісією за консультації з Державами-членами, беручи до уваги потреби та проблеми промисловості. Час відкликання зазвичай має бути достатньо довгим, щоб поставили більшу частку європейських технічниї умов на виріб, та їх періоди співіснування скінчилися (тобто використання систем єврокласифікації так чи інакше потрібно для більшості будівельних виробів).


Однак, якщо більшість Держав-членів вже добровільно рухалися остаточно в європейську систему, то цей час може бути скорочено (див. параграф 7.3).


Запропоновано, щоб остаточна дата, за якої національні системи класифікації мають бути повністю відкликані, була розглянута в майбутньому в світлі прогресу технічної гармонізації для будівельних виробів. Поточні показники


governed by СЕ marking obligations and the final withdrawal of national classification systems rather than the withdrawal of national fire test standards. To fulfil the objectives of any transitional period, Member States should maintain the existing national systems throughout the period, even if this means making reference to national standards that have become obsolete through prior withdrawal21.
Fire test certificates according to the national systems may therefore remain valid until either an obligation to CE mark a product arises or the final date of withdrawal of national classification systems has been reached (see below). Testing to national systems may also be permitted until the same time.
The fixing of the Dates of Withdrawal for the fENs is a matter for CEN, in consultation with the Commission and the Member States. The agreed dates will be stated in the foreword of every definitive fEN. For practical reasons the dates of withdrawal associated with a classification package should be co-ordinated.


7.6 End of the period of co-existence22


The final date of withdrawal of the national fire classification systems will be determined by the Commission in consultation with the Member States, taking account of the needs and concerns of industry. The time to withdrawal should normally be sufficiently long so that a large proportion of European product specifications have been delivered and their periods of co-existence ended (i. е. the use of the Euro-classification systems will anyway be required for the majority of construction products).


However, if most Member States have already voluntarily moved definitively to the European system, then this time could be shortened (see para 7.3).It is proposed that the definitive date by which the national classification systems shall be fully withdrawn be reviewed in the future in the light of progress with technical harmonisation for construction products. Current indications are that a

____________

21 Національні органи зі стандартизації можуть відкликати конфліктуючі стандарти в будь який час аж до дати відкликання, але це не заважає Державам-членам підтримувати довідкову інформацію на ці стандарти.


22 Зауважте, що це стосується тільки тих будівельних виробів, для яких вже немає зобов'язання використовувати європейські системи класифікації через закінчення періоду співіснування для технічних умов на виріб.

____________

21 National Standards Bodies may withdraw the conflicting standards at any time up until the Date of Withdrawal, but this does not prevent Member States from maintaining references to these standards.22 Note that this refers only to construction products for which there is not already an obligation to use the European classification systems as a result of the ending of the co-existence period for the product technical specification.


19

ДСТУ-Н Б.А.1.1-80:2007

свідчать, що потрібен період між 5 і 10 роками від початку використання відповідних європейських систем класифікації раніше ніж таке відкликання могло б бути розглянуто.

Від узгодженої дати мають бути анульовані існуючі національні положення стосовно вогневих випробувань і класификації для будівельних виробів чи споруд. Тільки європейські системи класифікації будуть чинні в ЕЕА незалежно від того, чи надані, чи ні всі європейські специфікації на виріб до цього часу. Для виробів/ елементів, не охоплених гармонізованими технічними умовами, чинні національні положення мають бути виправлені, щоб посилатися на систему класифікації EC і асоційовані методи випробувань23.


Резюме: Європейські системи пожежно-технічної класифікації


period of between 5 and 10 years from the entry into use of the corresponding European classification systems will be required before such a withdrawal could be contemplated.

From the agreed date, the existing national provisions relating to fire testing and classification for construction products or works will have to be repealed. Only the European classification systems will be valid in the EEA, whether or not all of the European product specifications have been delivered by this time. For products/ elements not covered by harmonised technical specifications, the national provisions in force will have to be amended to refer to the EC classification system and associated test methods23.Summary: European fire classification systems

Початок періоду співіснування

Дата придатності усього EN пакета класифікації, у припущенні, що відповідне рішення набуло чинності.

Регламенти Держав-членів мають бути адаптовані, щоб створити умови для використання маркованих знаком СЄ виробів з європейськими пожежно-технічними класифікаціями паралельно з виробами, які відповідають існуючим національним положенням. Держави-члени повинні також адаптувати їх законодавство, щоб дозволити всім виробникам використання єврокласифікації поряд з існуючою національною системою. Виробники можуть тепер приєднати маркування СЄ, якщо технічні умови на виріб також застосовуються. Виробники можуть вибрати чи використовувати європейську та/або національні системи пожежно-технічної класифікації, за винятком цілей маркування СЄ.


Start of co-existence period

Date of availability of the whole EN classification package, assuming that the corresponding Decision has entered into force.

Member States' regulations must have been adapted to make provision for the use of CE marked products with European fire classifications in parallel with products complying with the existing national provisions. Member States should also have adapted their legislation to permit all producers to make use of the Euro-classification alongside the existing national system. Producers may now affix CE marking, if the product technical specification is also in application. Producers may choose whether to use the European and/ or national fire classification systems, except for the purposes of CE marking.

Протягом періоду співіснування

MS повинні прийняти використання як європейської, так і існуючих національних систем класифікації. Виробники мають вільний вибір, яку систему застосовувати, за винятком цілей маркування СЄ.


During co-existence period

MS must accept the use of either the European or existing national classification systems. Producers have a free choice of which system to apply, except for the purposes of CE marking.

Кінець періоду співіснування

Дата відкликання конфліктуючих національних систем класифікації.

MS мають завершити використання існуючої національної системи. Вироби, розміщені на ринку ЕЕА, відтепер повинні мати єврокласифікацію (якщо необхідно). (N.В. для цілей СЄ-маркування кінець періоду співіснування пожежно-технічних класифікацій більш вірогідно будуть визначати технічні умови на вироби).


End of co-existence period

Date of withdrawal of conflicting national classification systems.

MS must terminate use of the existing national system. Products placed on the EEA market must from now on have a Euro-classification (if required). (N.В. for CE marking purposes, the end of the period of co-existence of fire classifications is more likely to be governed by the product technical specification).