en risk owner

fr proprietaire du risque


3.6 Терміни стосовно аналізування ризику


 1. аналізування ризику

Процес, здійснюваний з тим, щоб зрозуміти характер ризику (1.1) та визначити рівень ризику (3.6.1.8).

Примітка 1. Аналізування ризику слугує основою для оцінювання ризику (3.7.1) та рішень щодо обробляння ризику (3.8.1).

Примітка 2. Аналізування ризику охоплює обчислювання ризику

 1. правдоподібність

Можливість настання чогось.

Примітка 1. У термінології керування ризиком слово «правдоподібність» використовують на зазначення того, що щось може відбутися незалежно від того, що цю мож­ливість означено, виміряно або визначено об'єктивно чи суб'єктивно, якісно чи кількісно, і описано з використан­ням загальних або математичних термінів (як наприклад, імовірність (3.б. 1.4) або частота (3.S.1.5) в установлений

Примітка 2. Англійський термін «іікеііпood» (правдо­подібність; не має безпосереднього еквівалента в деяких мовах; замість нього часто використовують еквівалент терміна «probability» (імовірність). Однак у англійській мові термін «probability» (імовірність) часто інтерпретують вузь­ко — як математичний термін. Тому в термінології керуван­ня ризиком термін «likelihood» (правдоподібність) викори­стовують з наміром, що його інтерпретуватимуть так само широко, як і термін «probability» (імовірність) у багатьох мовах, крім англійської

 1. незахищеність

Ступінь, у який організація та/або зацікавле­на сторона (3.2.1.1) можуть(-е) зазнати впливу події (3.5.1.3)

 1. наслідок

Результат події (3.5.1.3), який впливає на до­сягнення цілей.

Примітка 1. Подія може зумовлювати низку наслідків.

Примітка 2. Наслідок може бути визначеним або невиз- наченим і може позитивно чи негативно впливати на до­сягнення цілей.

Примітка 3. Наслідки можна зазначити якісно чи кількісно. Примітка 4. Початкові наслідки можуть збільшуватися через ланцюгові реакції

 1. імовірність

Міра можливості виникнення, подана_числом.


en risk analysis

fr analyse du risque


en likelihood

fr vraisemblance


en exposure

fr exposition


en consequence

fr consequence


en probability fr probability
еп frequency fr frequence

en vulnerability fr vulnerability

en risk matrix

fr matrice de risque

en level of risk fr niveau de risque


між 0 та 1, де 0 — неможливість, а 1 — абсо­лютна впевненість.

Примітка. Див. примітку 2 у визначенні поняття 3.6.1.1

 1. частота

Кількість подій (3.5.1.3) або результатів подій на визначену одиницю часу.

Примітка. Частоту можна використовувати як міру прав­доподібності (3.6.1.1)/імовірності (3.6.1.3) щодо минулих подій (3.5.1.3) або щодо потенційних майбутніх подій

 1. уразливість

Внутрішньо притаманні властивості чогось, які зумовлюють чутливість до джерела ризи­ку (3.5.1.2), що може спричинити подію з на­слідком (3.6.1.3)

 1. матриця ризиків

Інструмент ранжування та візуалізації ри­зиків (1.1) визначенням категорій наслідків (3.6.1.3) і їхньої правдоподібності (3.6.1.1)

 1. рівень ризику

Величина ризику (1.1) чи комбінації ризиків, наведена стосовно комбінації наслідків (3.6.1.3) і їхньої правдоподібності (3.6.1.1).

3.7 Терміни стосовно оцінювання ризику

3.7.1 оцінювання ризику

Порівнювання результатів аналізування ризику (3.6.1) з критеріями ризику (3.3.1.3), щоб визначити, чи є ризик (1.1) і/абр його величина прийнятними чи допустимими.

Примітка. Оцінювання ризику сприяє прийняттю рішень щодо обробляння ризику (3.8.1)

sn fr

risk evaluation evaluation du ris

;que

3.7.1.1 ставлення до ризику

en

risk attitude


Підхід організації щодо остаточного сприйнят­тя, зберігання, прийняття чи відхиляння ризи­ку (1.1) через його загальне оцінювання

fr

attitude face au

risque

3.7.1.2 готовність до ризику

en

risk appetite


Величина й тип ризику (1.1), що їх організа­ція спроможна сприйняти чи зберігати

fr

gout du risque


3.7.1.3 толерантність до ризику

en

risk tolerance


Готовність організації чи зацікавленої сто­рони (3.2.1.1) допускати ризик (1.1) після обробляння ризику (3.8.1) задля досягнен­ня своїх цілей.

Примітка. На толерантність до ризику можуть впливати правові чи регуляторні вимоги

fr

tolerance au risque

3.7.1.4 неприйняття ризику

en

risk aversion.


Прагнення уникати ризику (1.1)

fr

aversion pour Ie

risque

 1. об’єднання ризиків

Поєднання низки ризиків у один ризик (1.1), щоб уможливити повніше розуміння ризику загалом

en risk aggregation

fr agregation de risqu

e

3.7.1.6 прийняття ризику

Обґрунтоване рішення взяти на себе конк­ретний ризик (1.1).

Примітка 1. Прийняття ризику може відбуватися без об­робляння ризику (3.8.1) чи в процесі обробляння ризику. Примітка 2. Прийняті ризики підлягають моніторингу (3.8.2.1) та критичному аналізуванню (3.8.2.2)


еп risk acceptance

fr acceptation du risque


3.8 Терміни стосовно обробляння ризику


3.8.1 обробляння ризику

Процес видозмінювання ризику (1.1).

Примітка 1. Обробляння ризику може охоплювати:

— уникнення ризику прийняттям рішення не розпочинати чи не продовжувати діяльність, яка призводить до ризику: — взяття на себе чи збільшення ризику, щоб скористатися можливістю;

 • усунення джерела ризику (3.5.1.2);

 • змінення правдоподібності (3.6.1.1);

 • змінення наслідків (3.6.1.3);

 • розділення ризику з однією чи кількома іншими сторо­нами (охоплюючи контракти та фінансування ризику (3.8.1.4));

— збереження ризику на підставі обґрунтованого рішення. Примітка 2. Обробляння ризику стосовно негативних наслідків іноді називають «пом'якшенням ризику», «усунен­ням ризику», «запобіганням ризику» та «зниженням ризику».

w'~уз ОС — —Я Ц.т-с:

РИЗ Л К Л тп 5 Л^ОЗМіНіСвоТИ Н2Я£г-. РЛЗЛхЗ!

 1. засіб керування

Захід, що видозмінює ризик (1.1)

Примітка 1. Засоби керування охоплюють будь-які проце­си, політику, технічні прийоми, практику чи інші дії, які видозмінюють ризик.

Примітка 2. Засоби керування не завжди можуть спричи­нити передбачене чи припустиме видозмінення

 1. уникнення ризику

Обґрунтоване рішення про неучасть у діяль­ності чи вихід з діяльності з тим, щоб не за­знати конкретного ризику (1.1).

Примітка. Уникнення ризику може ґрунтуватися на резуль­таті оцінювання ризику (3.7.1) та/або на правових і ре­гуляторних вимогах

 1. розподіляння ризику

Вид обробляння ризику (3.8.1), що перед­бачає погоджене розділення ризику (1.1) з іншими сторонами.

Примітка 1. Правові чи регуляторні вимоги можуть обме­жувати, забороняти чи зобов'язувати розподіляння ризику. Примітка 2. Розподіляння ризику можна провадити через страхування чи інші методи.

Примітка 3. Ступінь, у який розподілюють ризик, може залежати від надійності та чіткості положень, прийнятих щодо розподіляння.

Примітка 4. Передавання ризику є однією з форм розпо­діляння ризику


en risk treatment

fr traitement du risque


ЄП СОПЇГОІ

fr moyen de maitrise


en risk avoidance fr refus du risque


en risk sharing

fr partage du risque


 1. фінансування ризику

Вид обробляння ризику (3.8.1), пов'язаний .із запровадженням погоджених заходів щодо забезпечення коштів для подолання чи видо­змінювання фінансових наслідків (3.6.1.3) у разі їх настання

en risk financing

fr financement du risqu

e

 1. у

  en risk retention fr prise de risque

  тримування ризику

Прийняття потенційних вигод від здобутку чи втрат від збитків, зумовлених конкретним ризиком (1.1).

Примітка 1. Утримування ризику охоплює прийняття за­лишкових ризиків (3.8.1.6).

Примітка 2. Рівень утримуваного ризику (3.6.1.8) може залежати від критеріїв ризику (3.3.1.3)

3.8.1.6 залишковий ризик

еп

residua! risk

Ризик (1.1), що залишається після оброб­ляння ризику (3.8.1).

Примітка 1. Залишковий ризик може охоплювати неіден- тифікований ризик.

Примітка 2. Залишковий ризик можуть також називати «утримуваним ризиком»

fr

risque residuel

3.8.1.7 пристосовність

en

resilience

Здатність до пристосування у складному та мінливому середовищі.

fr

resilience3.8.2 Терміни стосовно моніторингу та вимірювання

«Стт. 7іиГгіГ

Постійне перевіряння, наглядання, критичне спостерігання чи визначання стану з тим, щоб ідентифікувати відхили від потрібного чи очікуваного рівня дієвості.

Примітка. Моніторинг можна застосовувати до структури керування ризиком (2.1.1), процесу керування ризиком (3.1), ризику (1.1) чи засобу керування (3.8.1.1)


3

surveillance3.8.2.2 критичне аналізування

Певні дії, які розпочинають, щоб визначити придатність, адекватність і результативність того, що розглядають, для досягнення по­

еп fr

review revue

ставлених цілей.

Примітка. Критичне аналізування можна застосовувати до структури керування ризиком (2.1.1), процесу керуван­ня ризиком (3.1), ризику (1.1) чи засобу керування (3.8.1.1)

3.8.2.3 звітування про ризик

еп

risk reporting

Вид обмінювання інформацією, призначений

fr

rapport sur les risques

інформувати конкретні внутрішні чи зовнішні зацікавлені сторони (3.2.1.1), подаючи їм відомості стосовно поточного стану ризику (1.1) та керування ним

 1. реєстр ризиків

Записи з відомостями про ідентифіковані •ризики (1.1).

Примітка. Замість «реєстру ризиків» іноді використовують термін «журнал ризиків»

 1. карта ризику

Опис будь-якої сукупності ризиків (1.1).

Примітка. Сукупність ризиків може охоплювати ризики, стосовні всієї організації, частини організації або визна­чені в інший спосіб ризики

 1. аудит керування ризиком

Систематичний, незалежний і задокументо­ваний процес отримування доказів і об'єктив­ного їх оцінювання, щоб визначити ступінь адекватності та результативності структури керування ризиком (2.1.1) або будь-якої окре­мої її частини.


en risk register

fr registre des risques


en risk profile

fr profii de risques


en risk management audit

fr audit de management du risquesБІБЛІОГРАФІЯ

■’’•лд Ta—— Principles and methods гтепміиоплгічма діяльність. Поинцмпи

та методи,-

 1. :SO 850 Terminology work — Harmonization of concepts and terms (Термінологічна діяльність. Гармонізація понять і термінів)

З ISO 3534-1 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Статистика. Словник і умовні познаки. Частина 1. Загальні статистичні тер­міни та терміни, використовувані в теорії імовірності)

 1. ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системи управ­ління якістю. Основні положення та словник термінів)

 2. ISO 10241 International terminology standards — Preparation and layout (Міжнародні термі­нологічні стандарти. Готування та оформлення)

 3. ISO 31000:2009 Risk management — Principles and guidelines (Керування ризиком. Прин­ципи та настанови)

 4. ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартиза­ція та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів)

ISO/IEC Guide 51 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекти без­пеки. Настанови щодо включення їх до стандартів).абетковий покажчик англійських термінівс

communication and consultation 3.2.1

consequence 3.6.1.3

control 3.8.1.1

E establishing the context 3.3.1 event 3.5.1.3 exposure 3.6.1.2 external context 3.3.1.1

F frequency 3.6.1.5

H hazard 3.5.1.4

I internal context 3.3.1.2

level of risk 3.6.1.8 likelihood 3.6.1.1