ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ВОДИ
В ЗАКРИТИХ КАНАЛАХ
ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ питної води

Частина 3. Методи і засоби випробувань

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом України зі стандартизації «Прилади про­мислового контролю та регулювання» (ТК 65)

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 березня 1998 р. № 217

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 4064-3:1983 Measurement of water flow in closed conduits. Meters for cold potable water.

Part 3: Test methods and equipment

Ступінь відповідності — еквівалентний (eqv)

5 РОЗРОБНИКИ: В. Лах, д-р техн.наук (керівник теми); Л. Хохлова; О. Гаєвська

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні вимоги до випробувань 1

 4. ТЛД Ч-гЛ, 2.

 5. Випробування тиском 6

 6. Випробування на втрату тиску 6

 7. Випробування на прискорене зношення 12

 8. Протокол випробувань 13

Приклади програм випробування 16ВСТУП

Цей стандарт належить до комплексу стандартів, які визначають характеристики та пара­метри лічильників холодної питної води.

Метою комплексу стандартів є визначення загальних вимог до витрати води в закритих каналах при застосуванні лічильників холодної питної води, до встановлення лічильників та методів і засобів їх випробування.

Стандарт ДСТУ 3709 (ISO 4064) складається з трьох частин під загальною назвою «Вимі­рювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води.»

Ці частини мають такі назви:

 • Частина 1. Технічні вимоги;

 • Частина 2. Вимоги до встановлення;

 • Частина 3. Методи і засоби випробувань.

Цей стандарт є третьою частиною стандарту ДСТУ 3709 (ISO 4064)ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ВОДИ В ЗАКРИТИХ КАНАЛАХ
ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Частина 3. Методи і засоби випробування

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ В ЗАКРЫТЫХ КАНАЛАХ
СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Часть 3. Методы и средства испытаний

MEASUREMENTS OF WATER FLOW IN CLOSED CONDUITS
METERS FOR COLD POTABLE WATER

Part 3. Test methods and equipment

Чинний від 1999—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює методи і засоби випробувань, які використовуються для визна­чення основних характеристик лічильників води.

Цей стандарт поширюється на лічильники холодної питної води, вимоги до яких подані в ДСТУ 3709.1, а вимоги до їх монтажу — в ДСТУ 3709.2.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти :

ДСТУ 3709.1—98 (ISO 4064-1—93) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильни­ки холодної питної води. Частина 1. Технічні вимоги

ДСТУ 3709.2—98 (ISO 4064-2—78) Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильни­ки холодної питної води. Частина 2. Вимоги до встановлення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАНЬ

  1. Попередні вимоги

Перед проведенням випробування слід скласти програму, яка повинна містити, наприклад, опис визначення похибки вимірювання втрати тиску, опору зношування. Програма також повин­на визначати необхідні допуски та форму подання результатів вимірювання.

В розділі 9 цього стандарту подані як приклад дві найпоширеніші програми випробувань:

 • приймальне випробування взірця;

 • первинна повірка.

Видання офіційне 1. Якість води

Випробування лічильників слід проводити за допомогою води. Вода повинна бути з джере­ла питної води, що використовують у побуті, або відповідати тим же вимогам. При повторному циклі роботи повинні бути вжиті заходи безпеки (вода, що лишилася в лічильнику, не повинна бути шкідливою для організму людини).

У воді не повинно бути твердих частинок і бульбашок повітря, здатних зіпсувати лічильник або негативно вплинути на його роботу.

 1. Загальні вимоги до випробувальної установки та її розташування

  1. Незалежність від паразитних впливів

Розрахунок, конструкція та експлуатація випробувальних установок повинні бути такими, щоб їх робота не впливала значно на збільшення похибок вимірювання. Необхідні підвищені вимоги до технічного обслуговування установок та виконання надійних опор і з’єднань, що запо­бігатиме вібрації лічильника, випробувальної установки та додаткового обладнання.

Зчитування показів повинно виконуватись швидко і легко.

 1. Групові випробування лічильників

Лічильнинки випробовують індивідуально або групами. В останньому випадку необхідно, щоб індивідуальні характеристики були чітко визначені. Слід усунути взаємодію між лічильника­ми та вплив випробувальної установки.

При випробуванні лічильників групами тиск на виході кожного з них повинен бути достатнім для усунення кавітації.

 1. Температура води під час випробувань

Результати випробувань вважають дійсними за відсутності поправок на температуру за умови знаходження температури води в лічильнику протягом випробувань у межах від 0 °С до ЗО °С.

В жодній секції випробувальної установки температура не повинна падати нижче 0°С.

 1. Місце розташування

Під час випробувань у приміщенні, призначеному для проведення випробувань, інші роботи не допускаються. Приміщення слід захистити від руйнівних дій (наприклад, температура навко­лишнього середовища, вібрації).

 1. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ

Описаний в цьому стандарті метод визначення похибок вимірювання є методом так званого «збору», у якому кількість води, що пройшла через лічильник, збирається в одному або декількох резервуарах і кількість її визначають ваговим або об’ємним методом. Допускається застосову­вати інші методи за умови дотримання рівнів точності, установлених у цьому стандарті.

 1. Загальні положення

  1. Вид контролю

Контроль за похибкою вимірювання полягає в порівнянні показів випробуваного лічильника та градуйованого взірцевого приладу.

 1. Визначення

В цьому стандарті подані такі визначення:

 1. Похибки вимірювання — виражені умовно у відсотках як відносні похибки, визна­чені за формулою

У,~УС

Ус


•100,


(1)де І/с — дійсне значення об’єму, що пройшов;

— величина показана лічильником під час вимірювання цього об’єму. Обидві величи­ни виражають в одних одиницях.

  1. Примітка. В ДСТУ 3709 1 подані границі допустимих похибок.Випробувальна витрата — середня витрата, обчислена за показами градуйованого взірцевого приладу.

 1. Опис випробувальної установки

Випробувальна установка складається з :

 1. пристрою подавання води (магістральний трубопровід, негерметизований резервуар, герметизований резервуар, насос та ін.);

 2. трубної обв’язки;

 3. градуйованого взірцевого приладу (колібрований резервуар, взірцевий лічильник та ін.);

 4. засобів вимірювання часу випробування.

Допускається застосовувати автоматизовані пристрої випробування лічильника води.

 1. Трубна обв’язка

  1. Опис

Трубна обв’язка складається з :

 1. вимірювальної секції, куди поміщають лічильник (лічильники);

 2. пристрою, що задає потрібну витрату;

 3. одного або двох запірних пристроїв;

 4. пристрою для вимірювання витрати а також, у разі необхідності;

 5. одного або декількох відводів повітря;

е)зворотнього клапана;

 1. повітряного клапана;

 2. захисної сітки (фільтра).

Під час випробування не допускається: витікання, подача або відведення води між лічиль­ником (лічильниками) і взірцевим приладом та у взірцевому приладі.

Трубна обв’язка повинна бути такою, щоб у верхній за потоком ділянці лічильника був над­лишковий тиск, що становить (5 кПа) (0,05 бар) навіть при нульовій витраті.

 1. Вимірювальна секція

Вимірювальна секція повинна мати, крім лічильника (лічильників):

 1. один або декілька отворів для відбору тиску. Один отвір для відбору тиску розташовуєть­ся перед (першим) лічильником або поблизу нього;

 2. пристрій вимірювання температури води на вході (першого) лічильника за необхідності.

Різні пристрої, встановлені на вимірювальній секції, не повинні створювати явищ кавітації та збурення потоку, здатних змінити роботу лічильника та викликати появу похибок вимірювання.

 1. Запобіжні заходи при випробуваннях

Функціювання випробувальної установки повинно бути таким, щоб кількість води, що про­йшла через лічильник (лічильники), дорівнювала кількості води, виміряній взірцевим лічильником. Заповненість всіх труб (наприклад, S' — подібного коліна на виході труби) водою на початку та в кінці випробувань повинна бути однаковою.

Необхідно видаляти провітря із з'єднувальних трубопроводів і лічильника.

Необхідно вживати заходи для усунення впливу вібрації та ударів.

 1. Вимоги щодо встановлення деяких типів лічильників

  1. Основні положення

Встановлення лічильників для випробувань повинно відповідати таким вимогам:

 1. характеристики гідродинамічного потоку не повинні призводити до відчутної різниці в роботі лічильника у порівнянні з роботою при незбуреному гідродинамічному потоці;

 2. загальна похибка застосованого методу не повинна перевищувати встановленого зна­чення (4.4.1).

 1. Необхідність прямих ділянок труби або струменевипрямляча

На точність лічильника води можуть впливати збурення, спричинені наявністю колін, трійників, кранів або насосів.

Для усунення цих впливів при випробуванні лічильник встановлюють на прямій ділянці тру­бопроводу. З’єднувальний трубопровід повинен мати той самий внутрішній діаметр, що і з’єдну­вальний отвір лічильника. За необхідності, зверху за потоком від прямої ділянки встановлюють струменевипрямляч.

 1. Найчастіші причини збурення потоку

Потік може зазнавати два типи збурення : спотворення профілю швидкості та завихрення, які впливають на точність вимірювання лічильника.

Спотворення профілю швидкості може бути спричинено частковим блокуванням труби, на­приклад, наявністю неповністю закритого крану, або погано підігнаного фланцевого з’єднання. Ця причина може бути легко усунена.

Завихрення може бути спричинено, в основному, наявністю двох або декількох колін, роз­ташованих у різних площинах. Завихрення можна усунути, передбачивши вгору за потоком від лічильника пряму ділянку труби достатньої довжини, або встановивши струменевипрямляч, або використати обидві ці можливості.

 1. Об’ємні лічильники

Об'ємні лічильники (тобто ті, що мають вимірювальні камери з рухомими стінками), так як і лічильники з обертовим поршнем, вважають нечутливими до умов монтажу і вони не потребують спеціальних рекомендацій.

 1. Швидкісні лічильники

Деякі типи швидкісних лічильників чутливі до збурень потоку, що спричинюють значні по­хибки, але вплив умов монтажу на їхню точність не може бути точно визначений. Рекомендуєть­ся усувати, за можливості, коліна, насоси, конуси, зміни діаметра трубопроводу зразу за лічиль­ником і встановлювати лічильник так, щоб вгору і вниз за потоком були максимально можливі прямі ділянки труби.

 1. Похибки, що виникають на початку і в кінці випробування

  1. Основні положення

Необхідно вжити відповідні заходи, щоб зменшити похибки, що виникають при роботі блоків випробувальної установки під час випробування.

В 4.3.5.2 та 4.3.5.3 цього стандарту уточнені запобіжні заходи, що вживають у двох випад­ках, які трапляються при використанні методу випробування шляхом «збору».

 1. Проведення випробувань із зняттям показів лічильника, в якому рухомий механізм знаходиться в стані спокою

Витрату встановлюють відкриттям клапана, розташованого переважно внизу за лічильни­ком, і закінчують після його закриття.Покази зчитують після повної зупинки лічильника. Час ви­мірюють між початком спрацювання клапана при його відкритті та закритті.

Під час включення потоку і протягом періоду роботи на визначеній постійній витраті похиб­ка вимірювання лічильника змінюється як функція зміни витрат (крива похибки вимірювання). Під час періоду зупинки потоку поєднання інерції рухомих частин лічильника та обертового зна­чення води в середині лічильника може призвести до появи відчутної похибки для деяких типів лічильників і деяких випробувальних витрат.

В цьому випадку неможливо визначити емпіричне правило, що встановлює умови, за яких даною похибкою можна знехтувати як незначною. Деякі типи лічильників особливо чутливі до такої похибки.

Рекомендується:

 1. збільшити об’єм та тривалість випробувань;

 2. проводити порівняння даних результатів з результатами, отриманими одним чи декілько­ма іншими методами, зокрема, методом, описаним в 4.3.5.3, який усуває причини появи наве­деної вище похибки.