1. конструкторська доку­ментація

Сукупність конструкторських документів, що містять залеж­но від їх призначення дані, необхідні для розроблення, виготовлення, контролю, при­ймання, постачання, експлуа­тації виробу, в тому числі і ремонту

(ДСТУ 3321)

держанию, объему и срокам выполнения НИР [ОКР; ОТР].

Примечание к терминам 7.1 — 7.2.

ТЗ [ТЗ НИР; ТЗ ОКР; ТЗ ОТР] может быть любой документ (договор, соглашение, кон­тракт, протокол и т. п.), содер­жащий необходимые и достаточ­ные требования для выполнения работы и признанный сторонами

га техническая документация Совокупность документов, не­обходимых и достаточных для непосредственного использо­вания на каждой стадии жиз­ненного цикла продукции.

Примечание. К технической до­кументации относятся конструк­торская, технологическая, про­граммная документации, техни­ческое задание на разработку продукции и т. д.

га конструкторская документа­ция

Совокупность документов, со­держащих в зависимости от их назначения данные, необ­ходимые для разработки, из­готовления, контроля, прием­ки, поставки, эксплуатации изделия, включая ремонт

 1. технологічна документа­ція

Сукупність документів, які ви­значають технологічний про­цес виготовлення виробу.

Примітка. Різновиди цієї доку­ментації встановлюють у нор­мативних документах системи технологічної документації

 1. програма забезпечення надійності

Документ, що встановлює комплекс взаємообумовлених організаційно-технічних вимог та заходів, які належить про­водити на певних етапах жит­тєвого циклу об’єкта і спря­мованих на забезпечення за­даних вимог до надійності та (або) на підвищення надій­ності

(ДСТУ 2860)

 1. науково-технічний звіт про ВДР [ДКР; ДІР] Сукупність документів, які мі­стять систематизовану інфор­мацію про виконану НДР [ДКР; ДТР] та (або) її етапи

 2. експертний висновок Документ, що містить резуль­тати проведення експертизи

ги технологическая документа­ция

Совокупность документов, ко­торые определяют технологи­ческий процесс изготовления изделия.

Примечание. Виды этой доку­ментации устанавливаются в нор­мативных документах системы технологической документа-ции

еп dependability support programme

ru программа обеспечения на­дежности

Документ, устанавливающий комплекс взаимосвязанных организационно-технических требований и мероприятий, подлежащих проведению на определенных стадиях жиз­ненного цикла объекта и на­правленных на обеспечение заданных требований к на­дежности и (или) на повыше­ние надежности

ru научно-технический отчет о НИР [ОКР; ОТР]

Совокупность документов,- со­держащих систематизирован­ную информацию о выпол­ненной НИР [ОКР; ОТР] и (или) ее этапах

 1. ru (экспертное заключение Документ, содержащий ре­зультаты проведения экспер­тизы)реєстраційна карте НДР [ДКР; ДТР]

Документ, який містить корот­кі відомості про розпочату НДР [ДКР; ДТР]

 1. інформаційна карта НДР [ДКР; ДТР]

Документ, який містить корот­кі відомості про завершену НДР [ДКР; ДТР] та докумен­тацію, яку розроблено у про­цесі роботи

 1. сертифікат відповідно­сті

ДЬкумунг; кидании” л'щнсг <г правилами сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що належним чином ідентифі­кована продукція, процес чи послуга відповідають конкрет­ному стандарту чи іншому нор­мативному документу

(ДСТУ 2462)

 1. замовник (продукції) Фізична або юридична особа, на замовлення якої здійсню­ється створення, виробництво та (або) постачання продукції

 2. виконавець НДР [ДКР;

ДТР]

Фізична або юридична особа, яка виконує НДР [ДКР; ДТР]

ги регистрационная карта НИР [ОКР; ОТР]

Документ, содержащий крат­кие сведения о начинаемой НИР [ОКР; ОТР]

ru информационная карта НИР [ОКР; ОТР]

Документ, содержащей крат­кие сведения о завершенной НИР [ОКР; ОТР] и документа­цию, разработанную в про­цессе работы

en certifikate of conformity ru сертификат соответствия

Документ, выданный в соаг- ветствии с правилами систе­мы сертификации, указыва­ющий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продук­ция, процесс или услуга соот­ветствуют конкретному стан­дарту или другому норма­тивному документу

ru (заказчик (продукции)

Физическое или юридическое лицо, по заказам которого осуществляются создание, производство и (или) постав­ка продукции)

ги (исполнитель НИР [ОКР; ОТР] Физическое или юридическое лицо, выполняющее НИР [ОКР; ОТР])

 1. розробник (продукції) Фізична або юридична особа, яка розробляє продукцію

 2. співвиконавець роз­роблення (продукції) Фізична або юридична особа, яка виконує на підставі відпо­відного документа певну час­тину роботи над розроблен­ням продукції

 3. виробник (продукції) Фізична або юридична особа, яка виготовляє І несе відпо­відальність за виготовлення та здатна забезпечити таку якість продукції, що відпові­дає вимогам нормативного документа на продукцію.

Примітка. Це визначення у широ­кому розумінні може стосуватися осіб, зайнятих у сфері розподілу, імпортерів, монтажників тощо за умови, що вони відповідають ви­могам, які ставляться до вироб­ника

 1. основний виробник (продукції)

Виробник, який володіє оригі­налами технічної документації та має право вносити зміни до неї

Пі (разработчик (продукции) Физическое или юридическое лицо, разрабатывающее про­дукцию)

ru (соисполнитель разработки (продукции)

Физическое или юридическое лицо, выполняющее на осно­вании соответствующего до­кумента определенную часть работы по разработке про­дукции)

ел manufacturer

ru изготовитель (продукции) Физическое или юридическое лицо, изготавливающее и не­сущее ответственность за из­готовление и способное обеспечить такое качество продукции, которое отвечает требованиям нормативного документа на продукцию.

Примечание. Это определение в широком понимании может от­носиться к лицам, занятым в сфере распределения, импорте­рам, монтажникам и др. при условии, что они отвечают требо­ваниям, предъявляемым к изго­товителю

 1. ru (головной изготовитель (про­дукции) Изготовитель, обладающий подлинниками технической документации и имеющий право на внесение изменений в нее)виробник-дублер

Виробник, який виготовляє продукцію за тією самою тех­нічною документацією, що й основний виробник

 1. виробник-суміжник

Виробник складової частини виробу, яку виготовляють за технічною документацією ос­новного виробника

 1. одержувач (продукції) Фізична або юридична особа, яка отримує продукцію в ус­тановленому порядку

 2. постачальник (продук­ції)

Підприємство чи організація, які постачають продукцію згідно з договором постачан­ня

(ДСТУ 2960)

 1. споживач (продукції) Підприємство чи організація, які використовують дану про­дукцію за її призначенням (ДСТУ 2960)

ги (изготовитель-дублер Изготовитель, который изго­тавливает продукцию по той же технической документа­ции, что и головной изгото­витель)

ru (изготовитель-смежник Изготовитель основной части изделия, изготовляемой по технической документации го­ловного изготовителя)

ru (получатель (продукции) Физическое или юридическое лицо., которое получает про­дукцию в установленном по­рядке)

en supplying firm

ru (поставщик (продукции) Предприятие или организа­ция, поставляющие продук­цию согласно договору по­ставки)

ru (потребитель (продукции) Предприятие или организа­ция, использующая данную продукцию по назначению

)АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

аванпроект 6.7

аналіз проекту 6.8

аналог виробу 5.50

апробація дослідна 6.34

асортимент продукції 5.19

безпечність продукції 4.14

брак 5.12

взаємозамінність продукції 4.9

вид продукції 5.16

вид роботи . . . . , 6-ї

вид роботи на стадії життєвого циклу продукції .... 6.1 виконавець ДКР 7.13

виконавець ДТР 7.13

виконавець НДР 7.13

використання продукції за призначенням 4.20

випробування продукції 6.25

виріб 5.40

(виріб базовий 5.42

виріб дефектний 5.46

виріб комплектувальний 5.47

виріб модернізований 5.44

виріб типовий 5.41

виріб уніфікований 5.43

виробник 7.16

виробник-дублер ' 7.18

виробник основний 7.17

виробник продукції 7.16

виробник продукції основний . . . 7.17

виробник-суміжник 7.19

виробництво 6.13

виробництво атестоване 6.18

виробництво дослідне 6.16

виробництво продукції 6.13

виробництво усталене 6.17

висновок експертний 7.8

відповідність продукції 4.18

властивість продукції 4.5

група спорідненої продукції 5.22

ДКР 6.4

догляд технічний (Нд) 6.37

дозвіл на виробництво з відхиленням 6.19

дозвіл на виробництво продукції з відхиленням . . . .6.19

документація конструкторська 7.4

документація технічна 7.3

документація технологічна 7.5

доопрацювання дослідного зразка 6.12

дослідження та обгрунтування розробки 6.2

ДТР 6.5

дублікат зразка-еталона 5.37

екологічність продукції 4.15

експертиза технічної документації 6.9

експлуатація виробу 6.35

ергономічність продукції 4.16

Естетичність продукції 4.17

етап ДКР 6.6

етап дослідно-конструкторської роботи 6.6

етап дослідно-технологічної роботи 6.6

етап ДТР 6.6

етап науково-дослідної роботи 6.6

етап НДР 6.6

завдання на дослідно-конструкторську роботу технічне 7.2

завдання на дослідно-технологічну роботу технічне . . . 7.2 завдання на науково-дослідну роботу технічне 7.2

завдання технічне 7.1

заготовка (Нд.) 5.53

замовник 7.12

замовник продукції 7.12

захист продукції 4.25

захищеність продукції 4.13

захоронения продукції 6.42

зберігання 6.32

зберігання продукції 6.32

звіт про ДКР науково-технічний 7.7

звіт про ДТР науково-технічний 7 7

звіт про НДР науково-технічний .......... . 7.7 знищення продукції . . 6.41

зняття з виробництва 534

зняття продукції з виробництва .....' 6.34

зразок авторський 5.3ej

зразок головний 5.34

зразок дослідний 5.32

зразок дослідний ремонтний 5.35

зразок експериментальний 5.j1

зразок-еталон 5.36

зразок контрольний . 5.33

зразок продукції 5.30

зразок промисловий . 5.39

Ідентифікація продукції 6.23

карта ДКР інформаційна . ... . 7.10

карта ДКР реєстраційна 7.9

карта ДТР інформаційна 7,10

карта ДТР реєстраційна 7.9

карта НДР інформаційна 7.1і

карта НДР реєстраційна 7.9

контролепридатність продущЩ 4.21

контроль продукції 6.24

коригування технічної документації 6.10

макет виробу 5.51

марка продукції 5.21матеріал 5.54

мінливість продукції 4.11

модель виробу 5.52

модернізація продукції ............... 6.27

^модифікація виробу 5.45

модифікування продукції . 6.28

нагляд авторський в експлуатації 6.36

нагляд авторський в експлуатації продукції 6.36

нагляд авторський у виробництві 6.36

нагляд авторський у виробництві продукції 6.36

напівфабрикат 5.53

НДР 6.3

невідповідність продукції 4.19

номенклатура продукції 5.18

обслуговування профілактичне (Нд.) 6.37

обслуговування технічне 6.37

обслуговування технічне виробу 6.37

обсяг випуску продукції 5.29

обсяг партії продукції 5.26

одержувач < 7.20

одержувач продукції 7.20

одиниця продукції 5.23

однорідність продукції 4.12

ознака продукції 4.6

освоєння виробництва 6.22

Зет? 3278—05»« освоєння виробництва продукції 6.22

параметр продукції 4.7

партія продукції 5.24

партія продукції дослідна . 5.25

перевезення (Нд.> 6.31

підготовлення виробництва 6.21

підготовлення виробництва продукції 6.21

планування виробництва 6.15

планування виробництва продукції 6.15