Сукупність заходів, що забез­печують відпрацювання та пе­ревірку підготовленого техно­логічного процесу, а також опанування практичних спосо­бів виготовлення продукції з визначеними вимогами до якості та обсягу випуску про­дукції

 1. ідентифікація продукції Процедура, що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, комп­лектувальних виробів, готової продукції, а також технічної документації з метою вияв­лення можливих причин браку виготовленої продукції або вило, осуществляется в два этапа: подготовка производства и освое­ние производства.

Примечание 2. При постановке продукции на производство по лицензии предусматривается этап подготовки технической до­кументации

гр подготовка производства (продукции)

Совокупность мероприятий, обеспечивающих готовность предприятия к освоению про­дукции требуемого качества и в заданном объеме выпуска

•U освоение производства (про­дукции)

Совокупность мероприятий, обеспечивающих отработку и проверку подготовленного технологического процесса и овладение практическими приемами изготовления про­дукции с заданными требо­ваниями к качеству и объему выпуска продукции

en identification identification

гц идентификация продукции

Процедура, предполагающая маркирование и этикетиро­вание сырья, материалов, комплектующих изделий, го­товой продукции, а также тех­нической документации н

адефектів виообничих і тех­нологічних процесів.

Примітка. Ідентифікація необ­хідна на всіх етапах виробництва, постачання га монтажу продукції

 1. контроль продукции

Діяльність, що включає вимі­рювання, випробування, пе­ревірку однієї чи декількох характеристик продукції та їх порівняння з установленими вимогами з метою визначення відповідності

 1. випробування продук­ції

Технічна операція, яка поля­гає у визначенні однієї чи де­кількох характеристик даної продукції за установленою процедурою

 1. удосконалювання про­дукції

Зміна продукції, що підвищує ефективність її виробництва або застосування без істотних змін основних показників виго- товлюваної продукції них с целью выявления воз­можных причин брака изго­товленной продукции или де­фектов производственных и технологических процессов.

Примечание. Идентификация не­обходима на всех этапах про­изводства, поставки и монтажа продукции

inspection

fr controle

Ги контроль продукции

Деятельность, включающая проведение измерений, ис­пытаний, проверку одной яли »есхс>»ымх харэхтер»- стик продукции и их сравение с установленными требовани­ями с целью определения со­ответствия

«п test

fr essai

испытание продукции Техническая операция, заклю­чающаяся в установлении од­ной или нескольких характе­ристик данной продукции в соответствии с установлен­ной процедурой

(совершенствование продук­ции

Изменение продукции, повы­шающее эффективность ее производства или примене­ния без существенного изме­нения основных показателей выпускаемой продукции)

Є.27 модернізація продукції Створення продукції з поліп­шеними властивостями шля­хом обмеженої зміни вихідної продукції.

Примітка. У процесі поставлення на виробництво модернізованої продукції вихідну продукцію вва­жають застарілою і знімають з виробництва

 1. модифікування продук­ції

Створення продукції, спорід­неної з вихідною (типовою), але для іншої сфери застосу­вання, обмеженою зміною ви- готовлюваної продукції

 1. постачання продукції Виконання зобов’язань поста­чальника щодо забезпечення споживача продукцією.

Примітка. Постачання продукції не е її продаванням

 1. реалізація продукції Постачання продукції, яка оп­лачена покупцем або на яку є згода покупця щодо оплати в майбутньому поставленої йо­му продукції

 2. транспортування (про­дукції) (Нд. перевезення) Переміщення продукції в за­даному стані з використанням, в разі потреби, транспортних вантажопідіймальних засобів, ги (модернизация продукции Создание продукции с улуч­шенными свойствами ограни­ченным изменением исходной продукции).

Примечание. При постановке на производство модернизирован­ной продукции исходную про­дукцию считают устаревшей и снимают с производства

ru (модификация продукции Создание продукции одно­родной с исходной (типовой), но с другой областью приме­нения, ограниченным измене­нием выпускаемой продук­ции)

ru поставка продукции Выполнение обязательств по­ставщика по обеспечению по­требителя продукцией.

Примечание. Поставка продук­ции не является ее продажей

ru (реализация продукции Поставка продукции, оплачен­ная покупателем либо завер­шающаяся согласием покупа­теля на оплату поставленной (поступившей) продукции в будущем)

ru транспортирование (продук­ции) (Нд. перевозка) Перемещение продукции в заданном состоянии с при­менением, при необходимо­сти, транспортных грузоподъем- яке починається з наванта­ження і закінчується розван­таженням на місці призна­чення

(ДСТУ 2890)

 1. зберігання (продукції) Утримування продукції в міс­цях її розміщення відповідно до встановлених правил

 2. дослідна апробація

Формування та вивчення по­питу споживача на розробле­ну продукцію за результатами реалізації дослідної партії

 1. зняття (продукції) з ви­робництва

Сукупність заходів щодо при­пинення виготовлення та по­стачання конкретної продукції

 1. експлуатація виробу

Стадія життєвого циклу про­дукції, на якій реалізують, під­тримують та відновляють якість виробу.

Примітка. Експлуатація виробу охоплює у загальному випадку етапи введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання в процесі експлуатації, транспортування в процесі екс­плуатації, технічне обслуговуван­ня, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списан­ных средств, начинающееся с погрузки и заканчивающееся разгрузкой на месте назначе­ния

ru хранение (продукции)

Содержание продукции в ме­стах ее размещения в соот­ветствии с установленными правилами

ru (опытная апробация

Формирование и изучение спроса потребителя на раз­работанную продукцию по ре­зультатам реализации опыт­ной партии)

ru снятие (продукции) с произ­водства

Совокупность мероприятий ПО прекращению изготовления и поставки конкретной продук­ции

ru эксплуатация изделия

Стадия жизненного цикла продукции, на которой реали­зуется, поддерживается и восстанавливается качество изделия.

Примечание. Эксплуатация из­делия включает в себя в общем случае ввод в эксплуатацию, использование по назначению, хранение при эксплуатации, транс­портирование при эксплуата­ции, техническое обслуживание, текущий и средний ремонт, пре- ня (передавання, утилізацію, зни- щвння)

 1. авторський нагляд у виробництві [експлуатації] (продукції)

Сукупність заходів, які здійс­нює розробник у конкретних умовах виробництва [експлуа­тації] розробленої ним про­дукції чи технологічного про­цесу з метою забезпечення відповідності їх установленим вимогам та своєчасному усу­ненню виявлених недоліків продукції та (або) техноло­гічного процесу

 1. технічне обслуговуван­ня (виробу) (Нд. профілак­тичне обслуговування; техніч­ний догляд)

Комплекс операцій чи опера­ція підтримування робото- здатності чи справності ви­робу у процесах використан­ня за призначенням, очікуван­ні, зберіганні та транспорту­ванні.

Примітка. Залежно від ознак кла­сифікації технічного обслугову­вання (виробу) створюються ВИ­ДОЙ поняття, наприклад: «технічне обслуговування у процесі вико­ристання», «технічне обслугову­вання у процесі зберігання», «рег­ламентоване технічне обслугову­вання» кращение эксплуатации, списа­ние (передача, утилизация, уни­чтожение)

ru авторский надзор в произ­водстве [эксплуатации] (про­дукции)

Совокупность мероприятий, проводимых разработчиком в конкретных условиях произ­водства [эксплуатации] раз­работанной им продукции или технологического процесса по обеспечению соответствия их установленным требованиям и своевременному устранению выявленных недостатков про­дукции и (или) технологичес­кого процесса

ги техническое обслуживание (изделия) (Нд. профилакти­ческое обслуживание; тех­нический уход)

Комплекс операций или опе­рация по поддержанию рабо­тоспособности или исправно­сти изделия при использо­вании по назначению, ожида­нии, хранении и транспорти­ровании.

 1. Примечание. В зависимости от признаков классификации тех­нического обслуживания (изде­лия) образуются видовые поня­тия, например: «техническое об­служивание при использовании», «техническое обслуживание при хранении», «регламентированное техническое обслуживание»ремонт (виробу)

Комплекс операцій для від­новлення справності чи робо- тоздатності виробу або від­новлення ресурсу виробу чи його складових частин.

Примітка. Залежно від ознак класифікації ремонту виробу створюються видові поняття, на­приклад: «поточний ремонт», «се­редній ремонт», «плановий ре­монт»

 1. припинення експлуата­ції (виробу)

Сукупність заходів, які вста­новлюють неможливість чи недоцільність подальшого ви­користання за призначенням та ремонту виробу, результа­ти яких оформляють докумен­тально в установленому порядку

 1. утилізація продукції

Комплекс технологічних опе­рацій, спрямованих на вико­ристання як вторинної сиро­вини продукції, що втратила свої корисні властивості

 1. знищення продукції

Припинення існування про­дукції шляхом поділу її на частини або будь-якою іншою визначеною дією, спрямова­ною на зміну її геометричної форми, фізичної структури, хі­

ти ремонт (изделия)

Комплекс операций по вос­становлению исправности или работоспособности изделия или восстановлению ресурса изделия или его составных частей.

Примечание. В зависимости от признаков классифи<ации ремон­та изделия образуются видовые понятия, например: «текущий ре­монт», «средний ремонт», «плано­вый ремонт»

ги (прекращение эксплуатации )изделия)

Совокупность мероприятий, фиксирующих невозможность или нецелесообразность даль­нейшего использования по назначению и ремонта изде­лия и оформленных докумен­тально в установленном по­рядке)

ги (утилизация продукции Комплекс технологических операций, направленных на использование продукции, ут­ратившей свои полезные свой­ства, в качестве вторичного сырья)

ги (уничтожение продукции Прекращение существования продукции делением на части или каким-либо другим опре­деленным воздействием, на­правленным на изменение ее геометрической формы, фи- мінного складу чи стану речо­вини із забезпеченням без­пеки для життя та здоров’я людей і охорони навколиш­нього природного середови­ща.

Примітка. Поділ виробів у про­цесі їх демонтажу на складові де­талі, складальні одиниці (вузли) не є їх знищенням

 1. захоронения продукції

Видалення продукції у певні сховища, яке не передбачає її повторного використання зической структуры, химичес­кого состава или состояния вещества с учетом обеспе­чения безопасност і для жиз­ни и здоровья людей и охра­ны окружающей природной среды).

Примечание. Деление изделий в процессе их демонтажа на сос­тавные детали, сборочные еди­ницы (узлы) не является их уничтожением

ел burial of products

ru (захоронение продукции Удаление продукции в опре­деленные хранилища, не пре­дусматривающее ее повтор­ное использование)

 1. РІЗНОВИДИ ДОКУМЕНТІВ ТА УЧАСНИКИ РОБІТ


 1. технічне завдання; ТЗ

Документ, що встановлює ос­новне призначення, техніко- економічні та спеціальні ви­моги до виробу, обсягу, стадій розроблення та складу конст­рукторської документації

 1. технічне завдання на на­уково-дослідну роботу [до­слідно-конструкторську ро­боту; дослідно-техноло­гічну роботу]; ТЗ НДР [ТЗ ДКР; ТЗ ДТР]

Вихідний документ, який вста­новлює вимоги до змісту, об- ru техническое задание; ТЗ Документ, устанавливающий основное назначение, техни­ко-экономические и специ­альные требования к изде­лию, объему и стадиям раз­работки и составу конструк­торской документации

ru техническое задание на науч­но-исследовательскую работу [опытно-конструкторскую ра­боту; опытно-технологическую работу]; ТЗ НИР [ТЗ ОКР; ТЗ ОТР]

Исходный документ, устанав­ливающий требования к со-

сягу та термінів виконання НДР [ДКР; ДТР].

Примітка до термінів 7.1—7.2. ТЗ [ТЗ НДР; ТЗ ДКР; ТЗ ДТР] мо­же бути будь-який документ (до­говір, угода, контракт, протокол тощо), який містить необхідні та достатні вимоги для виконання роботи і визнаний сторонами

 1. технічна документація

Сукупність документів, необ­хідних і достатніх для безпо­середнього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції.

Примітка. До технічної докумен­тації належать конструкторська, технологічна, програмна докумен­тації, технічне завдання на роз­роблення продукції тощо