10.2 Транспортування оброблених коньяків України на інші підприємства

 1. Коньяки України перевозять автомобільним, залізничним або водним транспортом із дотриманням правил перевезення, що поширюються на даний вид транспорту.
 2. Для транспортування використовують чисту, без стороннього запаху тару, яка дозволена для застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 3. Заповнення транспортної тари проводять із недоливом (1—2) % від повної місткості.
 4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Правила відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137, готування проб до визначання вмісту токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.
  2. Повноту наливу у пляшках визначають згідно з ГОСТ 23943.
  3. Прозорість, колір, смак і букет коньяків України контролюють органолептично.
  4. Щоб перевірити фізико-хімічні показники коньяків України, застосовують методи досліджувань згідно з ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13194.
  5. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
  6. Періодичність перевіряння вмісту токсичних елементів встановлюють згідно з МР 4.4.4-108 [15].
  7. Контроль показників за розділами 6 і 7 здійснюють під час поставлення продукції на виробництво згідно з порядком, встановленим органами державного нагляду.
 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 14137.
  2. Коньяки України приймають партіями.

Партією вважають будь-яку кількість коньяків України, виготовлену одним підприємством, з одною назвою, оформлену одним документом про якість.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Підприємство-виробник гарантує відповідність коньяків України вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування та зберігання.
  2. Підприємство-виробник несе відповідальність за кількість та якість відвантажених коньяків України до приймання їх одержувачем у разі дотримання необхідних умов транспортування та зберігання.
  3. Гарантійний термін зберігання коньяків України, встановлений з дня їх розливу — 2 роки.

У разі відвантаження на експорт гарантійний термін зберігання коньяків України, які розлиті

у пляшки, повинен відповідати вимогам контракту.

 1. Коньяки України, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

ДОДАТОК А (довідковий)

РОЗРАХОВУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ КОНЬЯЧНИХ СПИРТІВ

Середній вік коньяку України визначають як середньозважену величину суми віків коньячних спиртів, що входять до купажу.

Розраховують згідно з формулою:

_ Aa + Be + Cc +...

^_ 100 ’

де А, В, С — вік коньячних спиртів, що використовують для виготовляння коньяку України; а, в, с — відсотковий вміст відповідних спиртів у купажі.

Наприклад, для виготовлення коньяку України марки КС згідно з пробним купажем необхідно внести коньячні спирти різних термінів витримки у такому співвідношенні (у відсотках):

 1. річного — 10;
 2. річного — 15;
 3. річного — 40;
 4. річного — 15;

15-річного — 20.

Середній вік коньячних спиртів складатиме:

8 • 10 + 9 • 15 + 10 • 40 + 11-15 +15 • 20

X _=10,8років.

100

ДОДАТОК Б (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ

Таблиця А — коди ДКПП (ДК 016)

Назва

Код ДКПП

Коньяки України

15.91.10

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон України «Про виноград та виноградне вино», 16 червня 2005 року № 2662-IV, з доповненнями та змінами, в редакції від 09.02.2006 р.
 2. МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89
 3. РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (КД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених МОЗ для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94
 4. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНіП 2.04.05-91 Опалення, вентиляція та кондиціонування), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273
 5. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної й нафтопереробної промисловості), затверджені 31.01.72 Мінхімпромом і Міннафтахімпромом СРСР
 6. СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (СНіП ІІ-4-79 Природне та штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, № 100
 7. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37
 8. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42
 9. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздравом СРСР 04.07.88, № 4630-88
 10. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97, № 201
 11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (СанПіН 42-128-4690-88 Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88, № 4690-88
 12. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,1995, з доповненнями та змінами, в редакції від 23.02.2006 р.
 13. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809-IV в редакції від 6 вересня 2005 р.
 14. Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту 18.07.96, № 300
 15. МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації. Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 02.07.04, № 329.

Код УКНД 67.160.10

Ключові слова: коньячні спирти, вимоги безпеки, коньяки України ординарні, марочні, вимоги щодо охорони довкілля, фізико-хімічні показники.

Редактор О. Чихман Технічний редактор О. Марченко Коректор Т. Калита Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 01.10.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» ( ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115 Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647