Існує багато різних варіантів побудови димового каналу, придатних для проведення випробо­вувань згідно з цим стандартом, але в будь-якому випадку під час розглядання його конструкції і характеристик повинні бути враховані наступні моменти.

Для вимірювання значення порога спрацьовування потрібно зростання концентрації аерозо­лю доти, поки сигналізатор не спрацює. Це простіше забезпечити в димовому каналі замкнутого типу. Димовий канал повинен бути обладнаний системою вентиляції для його очищання після кож­ного застосовування аерозолю.

Щоб повітряний потік у робочому об’ємі димового каналу став наближеним до ламінарного та однорідного, турбулентний повітряний потік, що утворюється в каналі через наявність вентилято­ра, пропускається через спрямовувальний елемент (див. рисунки К.1 і К.2). Це може бути досяг­нуто застосовуванням фільтра, стільникового випрямляча або сполученням обох, котрі залежно від обставин містяться на одній осі в повітряному потоці і зверху за течією робочого об'єму каналу. Якщо використовують фільтр, то він повинен бути досить грубий, щоб не перешкоджати прохо­дженню аерозолю. При цьому треба вжити заходів, щоб забезпечити гарне перемішування повітря­ного потоку для одержання однорідної температури та концентрації аерозолю, перш ніж він потра­пить на спрямовувальний елемент. Ефективне перемішування можна досягти, якщо аерозоль у ка­нал подавати проти руху повітряного потоку.

Пояснення:

1 — робочий об’єм:

2 — монтажна панель;

З — випробний(-і) сигналізатор(-и):

4 — температурний чутливий елемент;

5 — спрямовувальний елемент;

6 — устаткований живлення та контролювання;


7 — контрольно-вимірювальне устатковання;

8 — повітряний потік;

9 — IBK, іонізаційна вимірювальна камера;

10 — ІВК, всмоктувальний патрубок;

11 — вимірювач питомої оптичної щільності.
Рисунок К.1 — Димовий канал, робоча секція, вид збокуA—AПояснення:

  1. вимірювач питомої оптичної щільності;

  2. ІВК, іонізаційна вимірювальна камера;

  3. відбивач вимірювача питомої оптичної щільності.

  робочий об’єм;
 1. монтажна панель;

 2. випробний(-і) сигналізатор(и);

 3. температурний чутливий елемент;

Рисунок К.2 — Димовий канал, робоча секція, перетин А—А

Потрібен також пристрій для підігрівання повітря перед подаванням його в робочу секцію. Канал повинен бути обладнаний системою контролювання підігрівання повітря в режимі підтри­мування встановлених значень температури в робочому об'ємі. Підігрівати треба за допомогою низькотемпературних нагрівачів для уникнення одержання сторонніх аерозолів або зміни харак­теристик випробовувального аерозолю.

Для уникнення порушення умов випробовування, наприклад внаслідок турбулентності, особ­ливу увагу треба приділяти розміщуванню елементів у робочому об'ємі. Усмоктування повітря че­рез ІВК створює швидкість повітряного потоку близько 0,04 м/с в області вхідних отворів корпуса камери. Однак ефект усмоктування буде незначний, якщо ІВК розташувати на відстані від 10 см до 15 см за сигналізатором диму пожежним за напрямком повітряного потоку. Димовий канал може бути розрахований на швидкість потоку повітря, вільного від аерозолю, 5 м/с і 10 м/с, що не по­винно створювати завад для роботи в режимі вимірювання порога спрацьовування.

ДОДАТОК L
(обов’язковий)

СИГНАЛІЗАТОРИ ДИМУ ПОЖЕЖНІ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ
У ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ ДЛЯ ПОДОРОЖУВАННЯ
АБО ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ («ДІМ НА КОЛЕСАХ»)

L.1 Циклічне температурне випробовування

L.1.1 Метод випробовування

Після проведення випробовування відповідно до 5.13 сигналізатор застабілізувати за темпе­ратури (25 ± 2) °С і повторити 10 разів наступний температурний цикл:

 1. поступово підняти температуру до (65 ± 2) °С протягом (2 ± 0,5) год;

 2. утримувати температуру (65 ± 2) °С протягом 8,5 год після початку циклу;

 3. поступово знизити температуру до (-10 ± 2) °С протягом (4 ± 1) год;

 4. утримувати температуру (-10 ± 2) °С протягом 19,5 год після початку циклу;

 5. поступово збільшити температуру до (25 ± 2) °С протягом (2 ± 0,5) год;

 6. утримувати температуру (25 ± 2) °С протягом 24 год після початку циклу.

Після проведення циклічного температурного випробовування провести вимірювання порогу спрацьовування відповідно до 5.1.5.

L.1.2 Вимоги

Сигналізатор диму пожежний не повинен видати звуковий сигнал тривоги за умов темпера­тури довкілля мінус 10 °С (див. L.1.1 d ).

Співвідношення порога чутливості, виміряного відповідно до L.1.1, до порогу чутливості, ви­міряного відповідно до 5.4, не повинно бути менше ніж 0,625 і не більше ніж 1,6.

ДОДАТОК М
(довідковий)
ВІДОМОСТІ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ
ІОНІЗАЦІЙНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ КАМЕРИ

Механічну конструкцію іонізаційної вимірювальної камери3’зображено на рисунку М.1. Функ- ційно важливі розміри зазначені з їхніми граничними допусками. Подробиці різних деталей при­строю надано в таблиці М.1.

Таблиця М.1 — Перелік деталей іонізаційної вимірювальної камери

ч.ч.

Назва

Кількість

Розміри, примітки

Матеріал

1

Ізоляційне кільце

1


Поліамід

2

Багатополюсний рознім

1

10-контактний


3

Вивід вимірювального електрода

1

до джерела електроживлення камери


4

Вивід вимірювального електрода

1

до підсилювача або приладу для вимірювання струму


5

Всмоктувальний патрубок

16

Напрямний роз’єм

4


Поліамід

7

Корпус

1


Алюміній

3) Докладний опис Іонізаційної вимірювальної камери представлено в «Investigation of ionization chamber for reference measurements of smoke density* М.Авлунда, надрукований видавництвом DELTA Electronics, VenlighedsveJ 4, DK-2970 Hers holm. Данія.Кінець таблиці М.1

ч.ч.

Назва

Кількість

Розміри, примітки

Матеріал

8

Ізоляційна плита

1


Полікарбонат

9

Захисне кільце

1


Нержавка

сталь

10

Вимірювальний електрод

1


Нержавка

сталь

11

Монтажна пластина

1


Алюміній

12

Кріпильний ґвинт із рифленою гайкою

3

М3

Латунь із нікеле­вим покривом

13

Зовнішній кожух

1

шість отворів

Нержавка

сталь

14

Зовнішня сітка

1

дріт діаметром 0,2 мм, внутрішній

Нержавка
розмір вічок 0,8 мм

сталь

15

Внутрішня сітка

1

дріт діаметром 0,4 мм, внутрішній

Нержавка
розмір вічок 1,6 мм

сталь

16

Вітрозахисна штора

1


Нержавка

сталь

17

Проміжне кільце

1

з 72 рівномірно розташованими отворами, кожний діаметром 2 мм


18

Кільце з різьбленням

1


Латунь із нікеле­вим покривом

19

Кронштейн джерела випромінювання

1


Латунь із нікеле­вим покривом

20

Джерело випромінювання

1

27 мм діаметр

Див. С.2.3

21

Отвори по периметру

6
Розміри у міліметрах


75 ±5


Примітка 1. Перелік деталей — див. таблицю М.1.

Примітка 2. Розміри без допусків є рекомендованими.


Рисунок М.1 — Механічна конструкція іонізаційної вимірювальної камери
ДОДАТОК ZA

(довідковий)

ПОЛОЖЕННЯ , ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(89/106/ЕЕС)

Національна примітка.

В Україні з урахуванням вимог Директиви Ради Європи (89/106/ЕЕС) від 21 грудня 1988 р. відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» затверджено «Технічний регла­мент будівельних виробів, будівель та споруд» від 20 грудня 2006 р.

ZA.1 Сфера застосування та відповідні положення

Цей стандарт розроблено згідно з Дорученням М/109, яке було видано для CEN Європейсь­кою комісією (ЄК) і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

Національна примітка

CEN — Європейський комітет зі стандартизації.

Розділи цього стандарту, наведені у додатку, відповідають вимогам Доручення, виданого на підставі Європейської Директиви щодо будівельної продукції (89/106/ЄЕС).

Відповідність будівельної продукції, на яку поширюється цей стандарт, цим розділам дає підставу вважати (як це визначено Директивою щодо будівельної продукції), що будівельний виріб, придатний для передбаченого застосування відповідно до розділу 1 (Сфера застосування); при цьому треба враховувати рекомендації щодо СЕ маркування (див. ZA.3).

ЗАСТОРОГА! Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, мож­на також застосовувати інші вимоги та Директиви ЄС.

Примітка. Додатково до деяких конкретних розділів цього стандарту (це стосується небезпечних речовин) мо­жуть мати місце інші вимоги до виробів відповідно до сфери її застосування (наприклад Європейське законодавство і національні закони, правила та адміністративні положення). Ці вимоги повинні також визначати, коли і де їх застосо­вують. Інформаційну базу Європейських і національних положень про небезпечні речовини розміщено на веб-сайті EUROPA (CREATE, accessed through http://europa.eu.int).

Відносно продукції (виробів), що розглядається, додаток ZA має таку саму сферу застосуван­ня, що і розділ 1 цього стандарту. Цей додаток установлює умови нанесення знака марковання СЕ на сигналізатори диму пожежні для нижченаведеного призначеного застосовування і визначає відповідні розділи.

Будівельна продукція: сигналізатори диму пожежні.

Призначене застосовування: пожежна безпека.

Таблиця ZA.1 — Відповідні розділи

Основні характеристики

Розділи цього стандарту

Підмандатний(-і) рівень (рівні)

Примітки

Номінальні умови спрацьовування/чутливість, затримування спра­цьовування (час спрацьовування) і працездатність за умов пожежі

4.12, 4.18,

5.2—5.6, 5.15, 5.17—5.20

Немає

(1)

Надійність функціювання

4.1—4.11, 4.13—4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22—5.24


Зміни параметрів електроживлення

5.21


Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти температурі

5.7, 5.8


Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти вібрації

5.12, 5.13


Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти вологості

5.9