Аналогічно, якщо тіло, що має довжину /, обмежено двома співвісними ізотермічними цилінд­ричними поверхнями, температури яких Т-t і Т2, а діаметри — відповідно Dt і De, та якщо торці тіла являють собою плоскі адіабатичні поверхні, що перпендикулярні до твірних циліндричних повер­хонь, а також матеріал, із якого виготовлено тіло, однорідний та ізотропний, та його характерис­тики сталі в часі, і якщо коефіцієнт теплопровідності X або питомий тепловий опір г не залежать від температури, то слушні такі співвідношення, які отримано на підставі закону Фур’є для уста­леного режиму:п(J-T2)nlD W,DeD De

R = U £' = |n-L = r— In—, (11)

Ф x 2 q 2 q K '

де D може бути як зовнішнім, так і внутрішнім діаметром або будь-яким іншим точно визначеним діаметром.

Якщо усі перераховані вище умови виконано, але коефіцієнт теплопровідності лінійно зале­жить від температури, то вищенаведені відношення застосовують для обчислювання значень кое­фіцієнта теплопровідності за середньої температури Тт = (Т) + Т2)/2.

Враховуючи вищенаведені обмеження формули (8) та (10) часто застосовують для обчис­лювання коефіцієнта теплопровідності однорідного і непрозорого середовища за середньої тем­ператури Тт.

Часто формули (8) та (10) застосовують для обчислювання за отриманими експерименталь­ними даними теплофізичного показника пористих середовищ, для яких теплоперенесення є більш складним процесом і може здійснюватися трьома видами перенесення — тепловим випромінен- ням, теплопровідністю та іноді конвекцією. Вимірюваний теплофізичний показник, що враховує всі ці види перенесення теплоти, може бути названо теплопровідністю, якщо для однорідного за по­ристістю середовища цей показник не залежить від геометричних розмірів зразка, випромінюваль­них здатностей його поверхонь і різниці температур (7-і - Т2). Іноді цей теплофізичний показник на­зивають позірною, еквівалентною або ефективною теплопровідністю.

У разі недотримання цих умов зразок з відомими розмірами та відомою випромінювальною здатністю його поверхонь, що перебуває під впливом різниці температур - Т2), характеризують поверхневим тепловим опором.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

густина 4.11

густина теплового потоку лінійна 2.4

густина теплового потоку поверхнева 2.3

діаметр 4,8

довжина 4.4

кількість теплоти 2.1

коефіцієнт температуропровідності 2.16

коефіцієнт теплової активності 2.17

коефіцієнт тепловтрат об’ємний 3.1

коефіцієнт тепловтрат поверхневий 3.2

коефіцієнт теплозасвоєння 2.17

коефіцієнт теплообміну 2.9

коефіцієнт теплообміну поверхневий 2.9

коефіцієнт теплопередавання 2.12

коефіцієнт теплопередавання лінійний 2.13

коефіцієнт теплопровідності 2.5

маса 4.10

об’єм 4.7

опір тепловий лінійний 2.8

опір термічний лінійний 2.8

опір тепловий питомий 2.6

опір термічний питомий 2.6

опір тепловий поверхневий 2.7

опір тепловий теплопередавання 2.7

опір термічний теплопередавання 2.7

площа 4.6

потік тепловий 2.2

провідність теплова 2.10

провідність теплова лінійна 2.11

температура за шкалою Цельсія 4.2

температура термодинамічна 4.1

теплоємність 2.14

теплоємність питома 2.15

теплоємність питома за сталого об’єму 2.15.2

теплоємність питома за сталого тиску 2.15.1

теплота 2.1

товщина 4.3

час 4.9

частота повітрообміну 3.3

ширина 4.5

ДОДАТОК НБ
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

area 4.6

areal coefficient of heat loss 3.2

breadth 4.5

Celsius temperature 4.2

density 4.11

density of heat flow rate 2.3

diameter 4.8

heat 2.1

heat capacity 2.14

heat flow rate 2.2

length 4.4

linear density of heat flow rate 2.4

linear thermal conductance 2.11

linear thermal resistance 2.8

linear thermal transmittance 2.13

mass 4.10

quantity of heat 2.1

specific heat capacity 2.15specific heat capacity at constant pressure 2.15.1

specific heat capacity at constant volume 2.15.2

surface coefficient of heat transfer 2.9

thermal conductance 2.10

thermal conductivity 2.5

thermal diffusivity 2.16

thermal effusivity 2.17

thermal resistance 2.7

thermal resistivity 2.6

thermal transmittance 2.12

thermodynamic temperature 4.1

thickness 4.3

time 4.9

ventilation rate 3.3

volume 4.7

volume coefficient of heat loss 3.1

width 4.5

ДОДАТОК HB
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ЛІТЕРНИХ ПОЗНАК

А

площа;

4.6

а

коефіцієнт температуропровідності;

2.16

b

коефіцієнт теплової активності; коефіцієнт теплозасвоєння;

2.17

b

ширина;

4.5

С

теплоємність;

2.14

с

питома теплоємність;

2.15

ср

питома теплоємність за сталого тиску;

2.15.1

cv

питома теплоємність за сталого об’єму;

2.15.2

D

'''

діаметр;

4.8

d

товщина;

4.3

Fv

об’ємний коефіцієнт тепловтрат;

3.1

Fs

поверхневий коефіцієнт тепловтрат;

3.2

h

коефіцієнт теплообміну; поверхневий коефіцієнт теплообміну;

2.9

I

довжина;

4.4

m

11 1

маса;

4.10

n

кратність повітрообміну;

3.3

Q

теплота; кількість теплоти;

2.1

Я

поверхнева густина теплового потоку;

2.3

Qi

-—

лінійна густина теплового потоку;

2.4

R

тепловий опір теплопередавання;

термічний опір теплопередавання;

2.7

Ri

лінійний тепловий опір;

2.8

г

питомий тепловий опір; питомий термічний опір;

2.6

T

термодинамічна температура;

4.1

t

1

час;

4.9

u

коефіцієнт теплопередавання;

2.12

V


об’єм;

4.7

Ц


лінійний коефіцієнт теплопередавання;

2.13

0

температура за шкалою Цельсія;

4.2


А

— теплова провідність;

2.10

Л/


лінійна теплова провідність;

2.11

X

—■

коефіцієнт теплопровідності;

2.5

р

густина;

4.11

ф

тепловий потік.

2.2ДОДАТОК НГ
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ІДЕНТИЧНИХ
МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ТА ІНШИХ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ ISO 9251:2005 Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів (ISO 9251:1987, IDT).

ДСТУ ISO 9346:2005 Теплоізоляція. Масообмін. Фізичні величини та визначення понять (ISO 9346:1987, IDT).

ДСТУ ISO 9288:2005 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять (ISO 9288:1989, IDT).

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин та позасистемні одиниці. Основні поняття (ISO 31:1992, NEQ).

ДСТУ 3518-97. Термометрія. Терміни та визначення.

ДСТУ БВ.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-1999) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.

Код УКНД 01.060.20; 27.220

Ключові слова: теплоізоляція; теплообмін; властивості матеріалів; фізичні величини; терміни, символи, одиниці фізичних величин.

Редактор Н. Куземська
Технічний редактор О. Марченко
Коректор О. Писаренко
Верстальник І. Барков

Підписано до друку 21.06.2007. Формат 60 х 84 1/8.
.Ум. друк. арк. 1,86. Зам. аэч Ціна договірна.

Відділ редагування
нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2