НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати

НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИННІ

Вимоги щодо безпеки
(EN 13985:2003+А1:2009, IDT)

Д

БЗ № 2-2011/190

СТУ EN 13985:2010

Видання офіційне

Київ
ДЄРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет стадартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Бартєнєва; Я. КозловськиЙ (науковий керівник); Т. Олександрова; В. Ситніченко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620 з 2012-07-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 13985чдентичний EN 13985:2003+А1:2009 Machine tools — Safety— Guillotine shears (Верстати. Безпека. Гільйотинні ножиці) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

2ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

0 Вступ 1

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни, визначення понять та абревіатурні скорочення 4

  1. Терміни та визначення понять 4

  2. Абревіатурні скорочення 6

 4. Перелік суттєвих небезпек 10

 5. Вимоги щодо безпеки і/або запобіжні заходи 10

  1. Загальні положення 11

  2. Основні проектні зауваження 11

  3. Механічні небезпеки леза та прилеглої зони 14

  4. Система керування та моніторингу 19

  5. Налагодження інструментів, пробний запуск, технічний догляд та змащування 21

  6. Інші види механічної небезпеки 22

  7. Ковзання, спотикання та падіння персоналу 22

  8. Захист від інших небезпек 23

 6. Перевірка дотримання вимог і/або заходів щодо безпеки 26

 7. Інформація для користувача 32

  1. Маркування 32

  2. Настанова щодо експлуатування 32

Додаток А Розрахунок мінімальних безпечних відстаней 34

Додаток В Час реагування резервних гідравлічних/пневматичних систем 35

Додаток С Приклади гідравлічної схеми керування гільйотинних ножиць з нерухомою огорожею або світловою завісою 36

Додаток D Умови вимірювання шуму від гільйотинних ножиць 38

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам директиви ЄС 98/37/ЕС, доповненої директивою 98/79/ЕС 38

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту основним вимогам директиви ЄС 98/42/ЕС 38

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті 39

Бібліографія 40

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13985:2003+А162009 Machine tools — Safety — Guillotine shears (Верстати. Безпека. Гільйотинні ножиці).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA і ZB;

 • до розділу 2 та 7.2.2 долучено «Національне пояснення» та «Національну примітку», виділені рамкою;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять та абревіатурні скорочення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

 • виправлено помилки в таблиці 5 між рядками 5.3.7 та 5.4 відповідно до змісту вимог 5.3.8— 5.3.11.2; переставлено місцями зміст рядків 5.8.7.1 та 5.8.7.2; вилучено рядок 5.6.4 у зв’язку з тим, що не існує такого пункту вимог.

Перелік чинних національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними норма­тивними документами, посилання на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

У стандарті наведено посилання на європейські стандарти EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, EN ISO 14122-4, EN ISO 11688-1:1998, які впроваджено в Україні через міжна­родні стандарти: ДСТУ ISO 14122-1:2004, ДСТУ ISO 14122-2:2006, ДСТУ ISO 14122-3:2004, ДСТУ ISO 14122-4:2006, ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ EN 13985:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ

НОЖИЦІ ГІЛЬЙОТИННІ
Вимоги щодо безпеки

СТАНКИ

НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ
Требования безопасности

MACHINES TOOLS
GUILLOTINE SHEARS
Safety requirements

Чинний від 2012-07-01

0 ВСТУП

Цей стандарт було розроблено як згармонізований стандарт для забезпечення відповідності основним вимогам щодо безпеки Директиви з машинобудування і пов’язаних з ними правил Євро­пейської Асоціації безмитної торгівлі (EFTA). Він є стандартом типу С, як зазначено у EN 1070:1998.

Устатковання та небезпеки, небезпечні ситуації і події, на які поширюється цей стандарт, на­ведено в розділі «Сфера застосування». Якщо вимоги цього стандарту типу С відрізняються від вимог, наведених у стандартах типу А і В, то для машин, спроектованих і виготовлених відповід­но до вимог цього стандарту типу С, його вимоги мають перевагу над вимогами інших стандартів.

Додаткові вказівки подано у стандартах типу А і В, посилання на які наведено в тексті (див. розділ 2). Рисунки подано лише як приклади і їх не можна розглядати як єдину інтерпретацію тексту.

Вимоги цього стандарту стосуються проектувальників, виробників, постачальників та імпор­терів машин, наведених у розділі «Сфера застосування».

Цей стандарт містить також інформацію, яку виробник має надавати користувачеві.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт встановлює вимоги та заходи з технічної безпеки, що мають бути застосо­вані особами, які займаються проектуванням (як визначено в 3.11 EN 292-1:1991), виготовленням та постачанням гільйотинних ножиць, призначених для обробляння холодного металу чи матері­алів, до складу яких входить холодний метал, як визначено в 3.1.7, надалі йменованих «машини».

  2. Цей стандарт стосується також гільйотинних ножиць, призначених для обробляння холод­ного металу, які також можуть бути використані й для інших листових матеріалів (наприклад кар­тону, пластмаси, гуми, шкіри).

  3. Вимоги цього стандарту стосуються передбаченого застосування, як визначено у 3.12 EN 292-1:1991. У цьому стандарті розглянуто можливий доступ до гільйотинних ножиць з будь-яко­го напрямку, оговорено небезпеки, описані у розділі 4, та визначено вимоги щодо безпеки і/або за­побіжні заходи як для оператора, так й інших осіб у небезпечній зоні.

Видання офіційне

 1. Цей стандарт застосовний також до допоміжних пристроїв, що становлять невід'ємну ча­стину гільйотинних ножиць, і також до машин, що входять до автоматизованих виробничих ліній, де можливі ризики та небезпеки, подібні до небезпек у випадках, коли машини працюють окремо.

 2. Цей стандарт поширюється на гільйотинні ножиці, в яких енергія передається лезу різними способами, наприклад:

 1. механічним приводом від двигуна через фрикційну муфту;

 2. безпосередньо від двигуна та гальма;

 3. гідравлічним тиском;

 4. пневматичним тиском.

1.5 Цей стандарт не застосовний до машин, основна призначеність яких за проектом є: а) різання іншим способом, ніж по прямій (наприклад, машини для різання за лекалом);

Ь) безперервне різання за допомогою апігаторних ножиць (див. 3.4).

 1. Даний стандарт не поширюється на вимоги безпеки у разі застосування ПЕС чи ППС. Вони будуть оговорені за наступного перегляду стандарту.

 2. Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано ниж­че. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосують­ся цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатова- них посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part I.Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect to approach speeds of parts of the human body

prEN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission of sound pressure levels at the work station and other specified positions (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-2:2000 Acoustics — Recommended practice for the design of Jow-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

EN ISO 14122-1 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

prEN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO/FDIS 14122-4:1999)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide (IEC 60825-1:1993)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery— Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1: 1997)

prEN 61496-2:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices (IEC 61496-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2 1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 563 Безпечність машин. Температура поверхонь дотику. Ергономічні дані зі встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 614-1 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 1. Терміноло­гія та загальні принципи

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів

і органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги щодо проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги щодо проектування та конструювання ого­рож (стаціонарних та рухомих)

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розташування захисного обладнання залежно від швидко­стей наближення частин тіла людини

prEN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні характеристики людини. Частина 2. Ручне керування об'єктами, пов’язаними з машинним устаткованням

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному увімкненню

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вбудовані пристрої освітлення

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення рівнів потужності звуку від джерел шумів за звуко­вим тиском. Методика дослідження з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над відбивальною площиною (ISO 3746:1995)