БЗ № 10-2007/419


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Документація технічна на вироби

ШРИФТИ

Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків
засобами автоматизованого проектування
(ISO 3098-5:1997, IDT)

ДОТУ ISO 3098-5:2007

Видання офіційне

ііяпииіМЕИіиіиіііміпіа'і
[Е468523

Київ
ДЄРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

9ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний центр Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керів­ник); Л. Топалова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 254 з 2009-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 3098-5:1997 Technical product documentation—Lettering — Part 5: CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks (Технічна документація на вироби. Шрифти. Части­на 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати цей документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держспоживстандарту України заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

9ЗМІСТ

с.

Національний вступ 1V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання ; 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні вимоги 2

 5. Вимоги до виконання шрифтів засобами САПР 2

 6. Точки орієнтації 4

 7. Позначання 6

Форма знаків 6НАЦОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3098-5:1997 Technical product documentation — Lettering — Part 5: CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks (Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування).

Національна організація, яка супроводжує цей стандарт, — є Технічний центр НАН України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву розділу 1 для узгодження її з чинними національними стандартами;

 • слова «ця частина ISO 3098» замінено на «цей стандарт»;

 • англійські терміни та назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • долучено структурний елемент «Зміст»;

 • у розділі 8 текст доповнено інформацією щодо впливу знаків на вимову букв у тій чи іншій мові, що наведено у дужках і виділено курсивом.

Повний перелік чинних стандартів ISO серії 3098 наведено в ДСТУ ISO 3098-0:2006.

Цей стандарт чинний в Україні на альтернативних засадах з відповідними стандартами Единой сис­темы конструкторской документации і має однакову з ними юридичну силу.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нор­мативних документів.ДСТУ ISO 3098-5:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНА НА ВИРОБИ

ШРИФТИ

Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків
засобами автоматизованого проектування

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НА ИЗДЕЛИЯ

ШРИФТЫ

Часть 5. Написание латинского алфавита, цифр и знаков
средствами автоматизированного проектирования

TECHNICAL PRODUCT DOCUMENTATION

LETTERING

Part 5. CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks

Чинний від 2009-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до виконання шрифтів засобами системи автомати­зованого проектування і виготовляння креслеників відповідно до усіх стандартів цієї серії, які викори­стовують у технічній документації на вироби (зокрема, на технічних креслениках).

Стандарт містить основні положення і правила стосовно застосування шрифтів, виконуваних засобами САПР, використовуючи технічні засоби систем числового програмного керування виконанням шрифтів і креслеників.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти, на які є посилання у цьому стандарті, містять положення, що є ос­новоположними для цього стандарту. На час опублікування стандарту вказані видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, тому учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно ви­значити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Чле­ни ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3098-0:1997 Technical product documentation — Lettering — Part 0: General requirements

ISO/TR 10623:1991 Technical product documentation — Requirements for computer-aided design and draughting — Vocabulary

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3098-0:19971’Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги

ISO/TR 10623:1991 Технічна документація на вироби. Вимоги до систем автоматизованого про­ектування і виготовлення креслеників. Словник

1) Чинний в Україні як ДСТУ ISO 3098-0' 2006

Видання офіційнеЗ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані терміни і поняття, визначені в ISO 3098-0. Крім того, використані поняття щодо систем автоматизованого проектування і виготовляння креслеників, наведені в ISO/TR 10623.

 1. розташований (знаків) із пропорційним проміжком (proportional spacing arrangement)

Розташовання графічних знаків у напрямку написання із проміжками між ними залежно від влас­ної ширини знаків

 1. розташовання (знаків) із табульованим проміжком (tabularspacing arrangement)

Розташовання графічних знаків у напрямку написання у межах встановленого проміжку із зазда­легідь фіксованими положеннями, незалежними від власної ширини знаків.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Загальні вимоги до написання шрифтів засобами САПР встановлено в ISO 3098-0.

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ШРИФТІВ ЗАСОБАМИ САПР

  1. Установлюють такі типи шрифтів, виконувані засобами САПР:

 • шрифт типу СВ, вертикальний (V): див. рисунок 1 (переважно-застосовний);

 • шрифт типу СВ, похилий (S);

 • шрифт типу СА, вертикальний (V): див. рисунок 2;

 • шрифт типу СА, похилий (S).

Розміри перелічених типів шрифтів, виконуваних засобами САПР, встановлено в таблиці 1.

Примітка. У протилежність до типу СВ, ширина знака (у напрямку написання) і товщина лінії’ шрифту типу СА можуть бути зменшені у V2 разів (наближені значення для шрифту типу А наведено в ISO 3098-0).

сінапрямок написання

d

Рисунок 1


Рисунок 2


 1. Установлюють такі типи проміжків:

 • табульований проміжок (Т): див. рисунок 3;

 • пропорційний проміжок (Р): див. рисунок 4.

 1. Кожний елемент графічного набору знаків розміщують у межах рамки для знака. Елементи знаків слід розташовувати за допомогою системи сіток. Потрібно дотримуватись таких критеріїв для будь-якого елемента графічного набору знаків:

 1. розміри (див. рисунок 5 і 6), форма і місце;

 2. тип проміжку (див. рисунок 3 і 4);

 3. установчі точки у межах рамки знака (див. рисунок 7).


Рисунок З


Рисунок 4


Рисунок 5


Рисунок 6Таблиця 1 — Розміри шрифтів типу СВ і СА .

У міліметрах

Характеристика та позначення

Кратність h

Розміри

Висота шрифту

h


1,8

2,5

3,5

5

7

10

14

20

Висота малих букв (х-висота)

с,

(7/10) Л

1,26

1,75

2,53

3,5

53

7

103)

14

Висота поля для нижнього відростка малих букв

с2

(3/10) h

0,54

0,75

1,05

1,5

2,1

3

4,2

6

Висота поля для верхнього відростка малих букв

Сз

Висота поля для діакритичних знаків (у випадку великих букв)

f

(4/10) Л

0,72

1

1,4

2

2,8

4

5,6

8

Ширина будь-якого знака (шрифт типу СВ)”

к

Див. розділ 8 і таблиці 3—6

Відстань по висоті між осьовими лінями

th

(9/10) h

1,62

2,25

3,15

4,5

6,3

9

12,6

18

Ширина рамки знака Т

а.

(11/10) Л

1,98

2,75

3,85

5,5

7,7

11

15,4

22

Р

а3

[(2/10) Л] + k

Див. розділ 8 і таблиці 3—6

Відстань між базовими лініями”

ь.

(19/10) h

*3,42

4,75

6,65

9,5

13,3

19

26,6

38

Висота рамки знака

b5

(19/10) h

Відстань по горизонталі від рамки до Т

знака

а2

3-к)І2

Див розділ 8 і таблиці 3—6

(шрифт типу иВ)”

Р

а4

(1/10) h

0,18

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2

Відстань по вертикалі від рамки до знака

Ь4

(1/10) h

типу СВ

d

(1/10) h

типу СА

d,

(1/14) h

0,133

0,183)

0,25

0,35

0,5

0,73

1

1,43)

Проміжок між словами Р

е,

(6/10) h

1,08

1,5

2,1

3

4,2

6

8,4

12

т

е2

(11/10) h

1,98

2,75

3,85

5,5

7,7

11

15,4

22

Проміжок між рамками знаків

а5

>0

’’ Для шрифту типу СА значення к, а,, аг, а3, а4, є, і е2 розраховують діленням на 42 відповідних значень для шрифту типу СВ.

2> Спосіб написання: у випадку великих і малих букв з діакритичними знаками; для визначення Ьгі Ь3 — див. ISO 3098-0, таблиця 2.

31 Значення округлені.6 ТОЧКИ ОРІЄНТАЦІЇ

Кожний знак, кожний рядок тексту і кожне поле, заповнене декількома рядками тексту, повинні мати одну точку орієнтації.

Познаки і розташований точок орієнтації наведено у таблиці 2 і на рисунках 7 і 8.

Якщо числа записують у вигляді десяткового дробу, тоді за орієнтир править знак десяткового дробу (кома1)). Приклад наведено на рисунку 9.

’’ Див IEC/ISO, Directives, Part 3, 1997, 6 6 7 1

Напрямок

Гзризонтапьний

зліва

у центрі

справа

зверху

1

4

7

Вертикальний у центрі

2

5

8

знизу

3

6

9

Таблиця 2 — Познаки точок орієнтації


Рисунок 8


Рисунок 9Окремо взяті рядки усередині поля, заповненого текстом, можна розташовувати зліва, у центрі, і справа, (див. рисунок 10). На рисунку 11, як приклад, показано положення точки орієнтації для пов­ного поля.