НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кресленики технічні

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
ОФОРМЛЕННЯ

Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

(ISO 128-34:2001, IDT)

Д

БЗ № 11-2005/883

СТУ ISO 128-34:2005

Видання офіційнеКиїв
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

7ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний центр Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Поліщук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Л.Топалова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 грудня 2005 р. № 345 з 2007-04-01

З Національний стандарт відповідає ISO 128-34:2001 Technical drawings — General principles of presentation — Part 34: Views on mechanical engineering drawings (Технічні кресленики. Загальні принципи оформлення. Частина 34: Види на машинобудівних креслениках)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Передмова до міжнародного стандарту ISO 128-34 IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Типи ліній і їх застосування 2

 5. Місцеві види 2

 6. Суміжні (прилеглі) вироби і позначання їх контурів З

 7. Зображення перетинів 5

 8. Зображення квадратних кінців валів 6

 9. Види з розривами 6

 10. Елементи, що повторюються 7

 11. Виносні елементи 7

 12. Зображення початкових контурів 8

 13. Зображення ліній згинання 8

 14. Зображення контурів незначного нахилу 8

 15. Зображення прозорих предметів 9

 16. Рухомі вироби 9

 17. Готові вироби і заготівки 10

 18. Вироби, виготовлені з окремих однакових елементів 10

 19. Рисунок поверхні 10

 20. Зображення напрямку волокон і напрямку прокатування 11

 21. Деталі з двома і більше ідентичними видами 11

 22. Дзеркально відображувані вироби 12

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 128-34:2001 Technical drawings — General principles of presentation — Part 34: Views on mechanical engineering drawings (Технічні кресленики. Загальні принципи оформлення. Частина 34: Види на машинобудівних креслениках).

Національною організацією, яка супроводжує цей стандарт, є Технічний центр НАН України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву розділу 1 для узгоджування її з чинними національними стандартами;

 • слова «ця частина ISO 128» замінено на «цей стандарт»;

 • англійські терміни та назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «На­ціональний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стан­дартизації;

 • до «Передмови до міжнародного стандарту ISO 128-34» до розділу 2 «Нормативні поси­лання» долучено «Національні пояснення», виділені у тексті рамкою.

Цей та інші стандарти ДСТУ ISO серії 128 із груповим заголовком Кресленики технічні. За­гальні принципи оформлення чинні в Україні на альтернативних засадах із стандартами Единой системы конструкторской документации і мають однакову з ними юридичну силу. Під час ви­конання технічних креслеників згідно з вимогами і правилами стандартів ДСТУ ISO серії 128 про це обов’язково роблять запис у відповідних документах, а на креслениках проставляють умов­ну графічну познаку застосованого способу проеціювання згідно з ISO 5456-2.

Інформацію щодо міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті і які прий­няті як національні, наведено у «Національних поясненнях». Копії неприйнятих міжнародних стандартів, на які є посилання, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ

ISO 128-34

ISO (Міжнародна організація із стандартизації) — всесвітня федерація національних органів стандартизації (органів-членів ISO). Готують міжнародні стандарти, як правило, технічні коміте­ти ISO. Кожний орган-член, зацікавлений у галузі, для якої технічний комітет був створений, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні організації, урядові і неурядові, які взаємо­діють з ISO, також беруть участь у роботі. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, наведених у Директивах ISO/IEC, Частина 3.

Проекти міжнародних стандартів, прийняті технічними комітетами, розсилають органам-чле­нам на голосування. Опублікування їх, як міжнародних стандартів, вимагає ухвалення щонай­менше 75 % органів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Слід звернути увагу на те, що деякі розділи цього стандарту можуть бути об’єктом патент­них прав. ISO не відповідає за встановлення будь-яких патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 128-34 розроблений Технічним комітетом ISO/TC 10 Technical product documentation (Технічні кресленики на вироби і відповідна документація), Підкомітетом SC 6 Mechanical engineering documentation (Документація у машинобудуванні).

Ця перша редакція базується на розділі 5 ISO 128:1982 та замінює правила, визначені в цьому розділі.

ISO 128 складається з таких частин із груповим заголовком Technical drawings — General principles of presentation (Технічні кресленики. Загальні принципи оформлення):

 • Part 1: Introduction and index

 • Part 20: Basic conventions for lines

 • Part 21: Preparation of lines by CAD systems

 • Part 22: Basic conventions and applications for leader lines and reference lines

 • Part 23: Lines on construction drawings

 • Part 24: Lines on mechanical engineering drawings

Part 25: Lines on shipbuilding drawing

 • sPart 30: Basic conventions for views

 • Part 34: Views on mechanical engineering drawings

 • Part 40: Basic conventions for cuts and sections

 • Part 44: Sections on mechanical engineering drawings

 • Part 50: Basic conventions for representing areas on cuts and sections.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Частина 1. Передмова та покажчик понять

Частина 20. Основні положення про лінії

Частина 21. Готування ліній засобами САПР

Частина 22. Основні положення і правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок

Частина 23. Лінії на будівельних креслениках

Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках

Частина 25. Лінії на суднобудівних креслениках

Частина ЗО. Основні положення про види

Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

Частина 40. Основні положення про розрізи і перерізи

Частина 44. Розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках

Частина 50. Основні положення про зображення площ розрізів і перерізів

.ДСТУ ISO 128-34:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕСЛЕНИКИ ТЕХНІЧНІ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ

Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

ЧЕРТЕЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Часть 34. Виды на машиностроительных чертежах

TECHNICAL DRAWINGS

GENERAL PRINCIPLES OF PRESENTATION

Part 34. Views on mechanical engineering drawings

Чинний від 2007-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт у доповнення до стандарту ISO 128-30 встановлює правила зображення видів та їх застосування на машинобудівних креслениках із дотримуванням способів прямокутного проеці­ювання, визначених ISO 5456-2. Взято до уваги також вимоги щодо відтворювання, зокрема мікро­фотокопіювання, відповідно до ISO 6428.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, на які є посилання в тексті, містять положення, які основоположні для цього стандарту. У разі датованих посилань не застосовують пізніше прийняті поправки чи зміни без їх опублікування. Проте, стандарти, що в своїй основі базуються на цьому стандарті, треба розглядати з позиції можливості застосування останніх видань наведених нижче документів. Що стосується недатованих посилань, то для використання рекомендовані останні їх видання. Члени ISO і ІЕС ведуть реєстри чинних міжнародних стандартів.

ISO 128-20:1996 Technical drawings — General principles of presentation — Part 20: Basic conventions for lines

ISO 128-24:1999 Technical drawings — General principles of presentation — Part 24: Lines on mechanical engineering drawings

ISO 128-30: —1) Technical drawings — General principles of presentation — Part 30: Basic conventions for views

ISO 129-1: —2) Technical drawings — Indication of dimensions and tolerances — Part 1: General principles

ISO 5456-2:1996 Technical drawings — Projection methods — Part 2: Orthographic representations

ISO 6428:1982 Technical drawings — Requirements for microcopying

ISO 10209-1:1992 Technical product documentation — Vocabulary — Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings.

 1. Буде опубліковано.

 2. Буде опубліковано.

Видання офіційнеНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ*’

ISO 128-20:19961) Технічні кресленики. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії

ISO 128-24:19992) Технічні кресленики. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках

ISO 128-30:20013) Технічні кресленики. Загальні принципи оформлення. Частина ЗО. Основні положення про види

ISO 129-1:2004 Технічні кресленики. Проставлення розмірів та допусків. Частина 1. Загальні принципи

ISO 5456-2:19964) Технічні кресленики. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зоб­раження

ISO 6428:1982 Технічні кресленики. Вимоги до мікрофотокопіювання

ISO 10209-1:1992 Технічна документація на вироби. Словник. Частина 1. Терміни, що сто­суються технічних креслеників. Загальні положення та види креслеників.

*■ У цьому «Національному поясненні» позначення МС доповнено роком їх затвердження.

1) Чинний в Україні як ДСТУ ISO 128-20:2003.

 1. > Чинний в Україні як ДСТУ ISO 128-24:2005.

 1. ) Чинний в Україні як ДСТУ ISO 128-30:2005.

4> Чинний в Україні як ДСТУ ISO 5456-2:2005.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені у ISO 10209-1.

 1. ТИПИ ЛІНІЙ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Основні типи ліній, які вжито у цьому стандарті, визначені в ISO 128-20. Загальні правила та основні положення щодо їх застосування під час виконання машинобудівних креслеників визна­чені у ISO 128-24.

 1. МІСЦЕВІ ВИДИ

Для забезпечення однозначності зображення дозволено наводити місцевий, а не повний вид симетричних деталей. Місцеві види повинні бути виконані способом проеціювання у третьому квад­ранті, незважаючи на спосіб подавання основного зображення на кресленику. Місцеві види слід виконувати суцільними товстими лініями (тип 01.2) і пов’язувати з основними видами довгоштри- хово-пунктирними тонкими лініями (тип 04.1). Приклади наведені на рисунках 1—4.


Рисунок 1 — Місцевий вид шийки вала


Рисунок 2 — Місцевий вид паза


Рисунок 3 — Місцевий вид отвору


Рисунок 4 — Місцевий вид канавки


 1. СУМІЖНІ (ПРИЛЕГЛІ) ВИРОБИ І ПОЗНАЧАННЯ ЇХ КОНТУРІВ

У тих випадках, коли необхідно зобразити вироби, прилеглі до певного предмета, їх треба креслити довгоштрихово-двопунктирними тонкими лініями (тип 05.1). Суміжний (прилеглий) виріб не повинен закривати основний виріб, у той час як останній може закривати прилеглий (див. ри­сунки 5 і 6). Суміжні деталі в розрізах і перерізах не слід штрихувати.
Рисунок 6 — Суміжні виробиЯкщо контури елементів деталей повністю чи частково не можуть бути накреслені в остаточ­ному вигляді, тоді площа, що відповідає передбачуваному обрамленню цих елементів, повинна бути показана довгоштрихово-двопунктирними тонкими лініями (тип 05.1), як це показано на ри­сунках 7 і 8.

а — Зона для розміщування інформації

Рисунок 7 — Зображення контурів
Рисунок 8 — Зображення контурів


 1. ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРЕТИНІВ

Явні лінії геометричних перетинів потрібно зображувати суцільними товстими лініями (тип 01.2), коли вони видимі, і штриховими тонкими лініями (тип 02.1), коли їх не видно (див. рису­нок 9).


Рисунок 9 — Явний перетинСпрощені зображення явних геометричних ліній перетину можуть бути застосовані таким чином: — криві лінії перетину двох циліндрів замінюють прямими суцільними товстими лініями (див. рисунок 10);

— у разі перетину циліндра з прямокутною призмою нехтують зміщенням істинної лінії пере­тину (див. рисунок 2).

Однак, слід уникати спрощеного зображення, якщо це впливає на-сприйняття кресленика.


Рисунок 10 — Спрощене зображення перетинуНеявні лінії перетину, такі як заглибини чи скруглен) кути, потрібно позначати суцільними тон­кими лініями (тип 01.1), які не доходять до контурів виробу (див. рисунок 11).


 1. З

  Рисунок 11 — Зображення неявного перетину

  ОБРАЖЕННЯ КВАДРАТНИХ КІНЦІВ ВАЛІВ

Для того, щоб не креслити додаткові види, розрізи або перерізи, поверхні квадратних кінців вала чи їх плоскі поверхні (рисунок 12), або скошені на .кінцях вала поверхні (рисунок 13) потрібно позначати діагоналями, виконаними суцільними тонкими лініями (тип 01.1).

Рисунок 12 — Позначання квадратного кінця вала та плоскої поверхні
Рисунок 13 — Позначання скошеної поверхні кінця вала 1. ВИДИ З РОЗРИВАМИ

Для того, щоб не займати зайве місце на полі кресленика, дозволено показувати тільки ті час­тини довгого предмета, яких достатньо для його сприйняття. Границі частин виробу, що залиши­лися, слід креслити тонкими суцільними лініями, виконаними від руки або із зигзагами. Ці части­ни потрібно креслити одна біля одної (див. рисунки 14 і 15).