Можна використовувати інші види сировини, згідно з чинними нормативними документами.

  1. Сировина, що надходить для виробництва суміші, за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів повинна відповідати вимогам МБТ № 5061 [1].

  2. Сировина, що надходить для виробництва суміші, повинна мати гігієнічний висновок Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України і (чи) документ про якість із зазначенням показників безпеки.

  3. Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівні, які встановлені в ДР-97 [6].

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час виробництва суміші слід керуватися правилами безпеки, згідно з санітарними пра­вилами [7] та [8].

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Стічні води, що утворюються під час виробництва суміші, повинні підлягати очищенню і відповідати вимогам СанПиН 4630 [9].

  2. Охорона атмосферного повітря населених місць — згідно з ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [10].

  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюють згідно з СанПиН 42-128-4690 [11].

 2. МАРКУВАННЯ

  1. Марковання суміші — згідно з ГОСТ 24508.

  2. Кожна пачка суміші повинна бути оформлена художньо кольоровою етикеткою, а пакет — відповідним написом безпосередньо з зовнішньої сторони з зазначенням марковання, що містить:

 • назву продукту;

 • найменування та адресу підприємства-виробника і місце виготовлення;

 • масу нетто, грам;

 • склад продукту згідно з рецептурою;

 • спосіб приготування;

 • харчову (грам на 100 г ) та енергетичну (кілокалорій на 100 г) цінність продукту;

 • кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;

 • умови зберігання;

 • позначення цього стандарту;

 • штр их-код.

 1. Транспортне маркован ня — згідно з ГОСТ 24508.

На кожну одиницю транспортної тари наносять маркован ня, що характеризує продукцію: — назву продукту;

 • найменування та адресу підприємства-виробника і місце виготовлення;

 • масу нетто і брутто в кілограмах;

 • кількість паковання і масу нетто паковання (для фасованої продукц ії);

 • кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;

 • умови зберігання;

 • позначення цього стандарту.

 1. ПАКУВАННЯ

  1. Суміші для реалізації в торговельній мережі випускають фасованими згідно з ГОСТ 24508 (умовне позначення споживчої тари — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 32): масою нетто від 0,200 кг до 1,000 кг у пачки згідно з ГОСТ 12303 чи іншим чинним нормативним документом з:

 • паперу марок 0, А-1, А-11, Б-І згідно з ГОСТ 7247 з внутрішнім пакетом із пергаменту згідно з ГОСТ 1341, підпергаменту згідно з ГОСТ 1760;

 • картону коробочного марки А згідно з ГОСТ 7933 з внутрішнім пакетом із підпергаменту згідно з ГОСТ 1760, пергаменту згідно з ГОСТ 1341, целофану згідно з ГОСТ 7730 чи з внутрішнім полімерним покриттям з термозварювальних матеріалів;

 • картону типу хром-ерзац товщиною від 0,32 мм до 0,60 мм з внутрішнім полімерним покриттям з термозварювальних матеріалів;

масою нетто від 0,500 кг до 2,000 кг у:

 • пакети паперові згідно з ГОСТ 13502;

 • пакети згідно з ГОСТ 24370 з паперу згідно з ГОСТ 2228 з внутрішнім пакетом з перга­менту, підпергаменту;

 • пакети згідно з ГОСТ 24370 з полімерних харчових комбінованих термозварювальних матеріалів з плівки, у тому числі комбінованих з фольгою згідно з ГОСТ 745, папером, тощо.

 1. Суміші, призначені для використання підприємствами ресторанного господарства фасують:

 • масою нетто від 2,000 кг до 5,000 кг у пакети згідно з ГОСТ 13502, ГОСТ 24370 з паперу і комбінованих матеріалів;

 • масою нетто від 5,000 кг до 20,000 кг у мішки паперові чотиришарові чи п’ятишарові згідно з ГОСТ 2226 або тканинні поліпропіленові згідно з ДСТУ 3748 з внутрішнім паперовим або поліетиленовим мішком-укладкою згідно з ГОСТ 19360, чи продуктові згідно з чинними нормативними документами, чи імпортні, дозвол ені для використання центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров’я України.

 1. Дозволено пакувати суміші у тару вітчизняного виробництва інших видів згідно з чин­ними нормативними документами, виготовлену з матеріалів дозволен их до контакту з харчо­вими продуктами, що забезпечують збереження якості продукції і терміни придатності до спо­живання згідно з 12.2 чи імпортного виробництва за технічними характеристиками і показника­ми безпеки не нижчими ніж вищезазначені за наявності позитивного висновку центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров’я України.

 2. Тара та пакувальні матеріали, які використовують під час пакуван ня суміші, мають бути чистими, сухими, без стороннього запаху.

 3. Маса н етто суміші повинна відповідати маркованню споживчої тари.

Значення допустим их відхилів кількості фасованої п родукц ії в пакованні, заповненому за масою від номінальної кіл ькості, повинно бути не більшим від границі допустимих мінусових відхилів Т1 згідно з Р50-056 [12], значен ня яких наведено у таблиці 5.

Таблиця 5 — Грани ці допусти мого мінусового відхилу кіль кості продукції в пакованні

Номінальне значення кількості продукції в пакованні, г

Значення границі допустимого мінусового відхилу Т від номінального значення

%

г

Від

100

до

200

включ.

4,5

Понад

200

»

300

»

9,0

»

300

»

500

»

3,0

»

500

»

1000

»

15,0

»

1000

»

10000

»

1,5

»

10000

»

15000

»

150,0

»

15000

»

20000

»

1,0Відхил маси н етто в сторону збільшення не обмежують.

  1. Пакування суміші — згідно з ГОСТ 24508.

  2. Вимоги до пакован ня та маси можна обумовлювати у контракті чи угоді.

 1. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортування та зберігання суміші згідно з ГОСТ 24508.

  2. Суміш зберігають в сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях за температури від 0 оС до 20 оС і відносної вологості повітря, що не перевищує 75 %.

 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Відбирання і готування проб згідно з ГОСТ 15113.0.

  2. Визначання якості паковання та марковання, маси н етто — згідно з ГОСТ 15113.1, ГОСТ 24508, органолептичних показників згідно з ГОСТ 15113.3, фізико-хімічних показників — згідно з стандартами, наведеними у таблиці 2.

  3. Коефіцієнт перерахунку показника заломлен ня на масову частку цукру і спосіб приго­тування млинців і оладок — згідно з технологічною інструкцією.

  4. Мінералізація проб для визначання токсичн их елементів згідно з ГОСТ 26929, визна­чання токсичних елементів — згідно з стандартами, наведеними в таблиці 3.

  5. Визначання вмісту афлатоксину В1 — згідно з [2] зеараленону і дезоксиніваленолу — згідно з [3], Т-2 токсину — згідно з [4], пестицидів — згідно з [13], радіонуклідів — згідно з Мето­диками [14] або [15].

  6. Відбирання та готування проб для мікробіологічних аналізів проводять згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670, готування розчинів реактивів і живильних середовищ — згідно з ГОСТ 27543, визначання мікробіологічних показ­ників — згідно з ГОСТ 26972, ГОСТ 10444.8 і СанПиН 42-123-4940 [16].

  7. Випробування на виявлення патогенних мікроорганізмів проводять у порядку Держав­ного санітарного нагляду санітарно епідеміологічні станції за затвердженими методиками згідно з інструкцією [17].

 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Правила приймання суміші, визначання партії — згідно з ГОСТ 15113.0.

  2. М асову частку загал ьного цукру визначають періодично, але не рідше одного разу в квартал і за ви могою замовника.

  3. Періодичність контролювання за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів установлюють згідно з методичними вказівками МР 4.4.4-108 [18].

  4. Періодичність мікробіологічного контролювання має бути погоджено з місцевими орга­нами державного санітарно-епідеміологічного нагляду і гарантувати епідеміологічну безпеку продукції.

 4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність суміші вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортуван ня та зберігання.

  2. Термін придатності до споживання суміші з дати її виготовлення в:

пачці — 6 міс.;

пакеті — 3 міс.;

мішку — 3 міс..

 1. Виробник може встановлювати збільшений термін придатності до споживання певної назви суміші за наявності чинного позитивного санітарно-гігієнічного висновку централ ьного органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» («Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів»), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 01.08.89, № 5061-89

 2. МР 2273-80 Методические рекомендации по обнаружении, идентификации и определе­нию содержания афлотоксинов в пищевых продуктах (Методичні вказівки з визначання іденти­фікації і визначання вмісту афлотоксинів у харчових продуктах)

 3. МУ 5177-90 Методические указания по идентификации и определению содержания дез- оксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах (Методичні вказівки по ідентифікації і визначенню вмісту дезоксиніваленолу (вомітоксину) і зеараленону в зерні і зерно продуктах)

 4. МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье (Методичні вказівки по виявленню, ідентифікації і визначенню Т-2 токсину в харчових продуктах і продовольчій сировині)

 5. ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови

 6. ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді

 7. Санитарные правила для предприятий пищеконцентратной промышленности (Санітарні правила для підприємств харчоконцентратної промисловості), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 10.05.76, № 1408-76

 8. Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности (кроме предпри­ятий, изготавливающих кремовые кондитерские изделия) (Санітарні правила для підприємств кондитерської промисловості (крім підприємств, які виробляють кремові кондитерські вироби), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 27.12.71, № 945-71

 9. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загряз­нения (Санітарні правила з охорони поверхневих вод від забруднення)

 10. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України від 09.07.97, № 201

 11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць)

 12. Р50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості

 13. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів в сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони й атмос­ферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

 14. Методика експресного гамма-спектрального визначення п итомої (об’ємної) акти вності радіонуклідів в сировині та готовій продукції, затверджена Держхарчопромом України 14.04.89

 15. МТ 12-08-99 Активність радіонуклідів 90 Sr та 90 V в лічильних зразках, одержаних методами селекції нуклідів

Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів та про­грамного забезпечення АКІ. Дата введення 28.12.99

 1. СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов (Мікробіологічні нормативи і методи аналізу продуктів дитячого, лікувального і дієтичного харчування і їх компонентів)

 2. Инструкция «О порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследова­ний в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях», № 1135-73, М., 1975 (Інструкція «Про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних досліджень в установах санітарно-епідеміологічної служби при харчових отруєннях» № 1135-73, М., 1975)

МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки від 02.07.2004, № 329.УКНД 67.060(33)

Ключові слова: суміші для млинців і оладок, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, токсичні елементи, вимоги до сировини, вимоги безпеки, вимоги охорони довкілля, пакування, маркування, транспортування та зберігання, методи контролювання, правила прий­мання, гарантії виробника.