п - кількість контрольних зразків арматури при прийманні арматури за характеристич­ними величинами;

р - забезпеченість показника параметра арматури;

ГДВ - гранично-допустимі викиди;

ГДК - гранично-допустимі концентрації;

НД - нормативний документ.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

  1. Арматуру поділяють на класи в залежності від нормованого характеристичного значення тимчасового опору на розтяг ffk в Н/мм2, враховуючи класифікацію згідно з ДСТУ Б В.2.6-145, ДСТУ-Н БВ.2.6-185.

АНКБГІ 600 - арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю з нормо­ваним характеристичним значення тимчасового опору на розтяг 600 Н/мм2.

АНКБП 800 - арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю з нормо­ваним характеристичним значення тимчасового опору на розтяг 800 Н/мм2.

 1. Арматуру виготовляють з періодичним профілем поверхні у вигляді спіралі. В залежності від методу формування періодичного профілю арматуру поділяють на види: вид (а) і вид (б).

Вид (а) - арматура з періодичним профілем, який формують методом вдавлювання обмо­тувального джгута в несучий стрижень.

Вид (б) - арматура з періодичним профілем, який формують методом спірального намотування уступами обмотувального джгута на несучий стрижень.

Обмотувальний джгут виготовляють з матеріалів, ідентичних матеріалам для несучого стрижня. Товщина джгута повинна забезпечувати геометричні розміри арматури, наведені в таблицях 5.1, 5.2.

 1. Арматуру класу АНКБП 600 виготовляють з профілем виду (б), а арматуру класу АНКБП 800 виготовляють з профілем виду (а) і профілем виду (б).

Умовна познака арматури при замовлені та в технічній документації повинна складатись із: повної або скороченої назви продукції; познаки класу арматури; познаки виду арматури в залеж­ності від методу формування профілю; познаки розмірів арматури за діаметром (внутрішнім) та довжиною в міліметрах, розділених дефісами; познаки цього ДСТУ.

Приклад умовної познаки арматури з нормованим характеристичним значенням опору на розтяг 600 Н/мм2 виду (б), діаметром 10 мм, довжиною 6000 мм:

"Арматура АНКБП 600 (б) - 10 - 6000. ДСТУ Б В.2.7-321:2016.

Приклад умовної познаки арматури з нормованим характеристичним значенням опору на розтяг 800 Н/мм2 виду (а), діаметром 12 мм, довжиною 12000 мм:

"Арматура АНКБП 800 (а) - 12 - 12000. ДСТУ Б В.2.7-312:2016".

 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

  1. Арматура повинна відповідати вимогам цього стандарту і виготовлятися згідно з чинними нормативними документами та технологічним регламентом виробника.

  2. Арматуру виготовляють у вигляді стрижнів завдовжки 6000 мм погонних та 12000 мм погонних. На вимогу замовника допускається інша довжина стрижнів арматури.

  3. Геометричні розміри, допустимі відхили від номінальних розмірів, розрахункова площа поперечного перерізу, маса одного погонного метра арматури повинні відповідати значенням, наведеним у таблицях 5.1 та 5.2.

Таблиця 5.1 - Геометричні розміри та маса арматури профілю виду (а)

Параметри

Номер профілю та значення

Допустимі відхили, мм

6

8

10

12

Зовнішній діаметр, мм

8,0

10,0

12,0

14,0

±0,3

Внутрішній діаметр, мм

6,0

8,0

10,0

12,0

±0,3

Величина рельєфності, мм

0,56

0,70

0,84

0,98

±0,2

Крок профілю, мм

5-7

6-9

7-10

8-11

±1

Розрахункова площа поперечного перерізу, мм2

28,3

50,3

78,5

113,0
Кінець таблиці 5.1

Параметри

Номе

р профілю та значення

Допустимі

ВІДХИЛИ, мм

6

8

10

12

Маса 1 м.п. арматури, г

60,0

106,0

170,0

230,0

±5%

Відхили за довжиною арматури, мм: - довжина стрижнів до 6000 мм;


+50

- довжина стрижнів більше 6000 мм

+70Таблиця 5.2 - Геометричні розміри та маса арматури профілю виду (б)

Параметри

Номер профілю та значення

Допустимі відхили, мм

6

8

10

12

Зовнішній діаметр, мм

7

9

11

13

±0,3

Внутрішній діаметр, мм

6

8

10

12

±0,3

Величина рельєфності, мм

1

1

1

1

±0,2

Крок профілю, мм

8-10

8-10

10-15

10-15

±2

Розрахункова площа поперечного перерізу, мм2

28,3

50,3

78,5

113,0


Маса 1 м.п. арматури, г

56,0

90,0

148,0

224,0

±5%

Відхили за довжиною арматури, мм: - довжина стрижнів до 6000 мм;

+50

- довжина стрижнів більше 6000 мм

+70 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Основні показники

   1. Фізичні характеристики арматури наведені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Фізичні характеристики арматури

Назва показника

Значення

Методи випробувань

Середня густина, г/см3

1,9, не менше

ГОСТ 15139

Колір

Від темно-коричневого до чорного

Огляд (візуально) 1. На поверхні арматури не повинно бути розшарувань, тріщин, надломів, включень у однорідному термореактивному в'яжучому, видимих неозброєним оком.

 2. Характеристичні значення опору на розтяг, характеристичні значення модуля пружності, значення граничних відносних деформацій видовження арматури наведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Механічні характеристики арматури

Класи арматури

Механічні характеристики

Характеристичне значення тимча­сового опору на РОЗТЯГ ffk , Н/мм2

Характеристичне значення модуля пружності Ef-10-3, Н/мм2

Значення гранич­них відносних деформацій видовження Efu, %

Зниження характерис­тичного значення тимча­сового опору на розтяг після витримки в лужному середовищі Af^, %, не більше

АНКБП 600

600

45

1,33

25

АНКБП 800

800

43

1,86

25

 1. Основним показником міцності арматури є розрахункове значення опору арматури на розтяг. Розрахункові значення опору неметалевої композитної арматури на розтяг ffd визначають за формулою:

(1)

Ysf

де ffk - характеристичне значення тимчасового опору на розтяг;

ysf - коефіцієнт надійності для неметалевої композитної арматури, який встановлюють експериментальним шляхом з врахуванням середовища експлуатації арматури. При експлуатації арматури в неагресивних середовищах коефіцієнт надійності дорівнює 1,5.

 1. Основними деформаційними характеристиками арматури є значення характеристик:

 • модуля пружності арматури Ef;

 • відносних деформацій видовження арматури £f0 при досягненні напружень розрахункового опору на розтяг ffd;

 • граничних відносних деформацій видовження арматури Efu.

Розрахункове значення модуля пружності арматури Ef приймають таким, що дорівнює його характеристичній величині.

Руйнування арматури має крихкий характер за відсутності стадії текучості.

 1. Граничні відносні деформації видовження арматури efu приймають згідно з таблицею 6.2, а відносні деформації видовження арматури&f0 при досягненні напружень розрахункового опору на розтяг ffd визначаються за формулою:

-ffd

6.2 Вимоги до матеріалів

 1. Для виготовлення арматури використовують сировинні матеріали, визначені виробником у технологічному регламенті.

 2. Для виготовлення арматури використовують такі матеріали:

 • ровінги базальтові марки РБ відповідно до нормативної документації;

 • смолу епоксидно-діанову ЕД-20 або ЕД-22 згідно з ДСТУ 2093;

 • смолу фенолформальдегідну резольного типу згідно з ГОСТ 18694;

 • диціандиамід згідно з ГОСТ 6988;

 • спирт етиловий згідно з ГОСТ 18300;

 • ацетон згідно з ГОСТ 2768.

Допускається використання інших аналогічних матеріалів, які не погіршують якості арматури і забезпечують фізико-механічні характеристики згідно з даними таблиці 6.1 і таблиці 6.2, вимог відповідно до розділу 12.

 1. Сировина і матеріали, які використовують для виготовлення арматури, повинні відпові­дати вимогам чинних нормативних документів, мати висновки санітарно-епідеміологічної експер­тизи та проходити контроль, який здійснює виробник та який засвідчує якість цієї сировини та матеріалів. При постачанні на виробництво сировина і матеріали повинні супроводжуватись доку­ментацією, що підтверджує їх відповідність вимогам нормативних документів, технічній докумен­тації.

 2. Матеріали повинні підлягати вхідному контролю згідно з ГОСТ 24297.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Арматура неметалева композитна періодичного профілю у процесі зберігання і експлуатації не виділяє шкідливих речовин для людини і навколишнього середовища.

  2. Виготовлення арматури та проведення робіт із її використанням повинні виконувати з дотриманням вимог НПАОП 63.21-1.01, ДСТУ 2093 (ГОСТ 10587), ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, правил санітарної гігієни згідно з СанПиН 4630, СанПиН 4617, ГОСТ 12.1.005 та СП 1042.

  3. Концентрація шкідливих речовин виробничого середовища не повинна перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГОСТ 12.1.005 (наведені у таблиці 7.1).

  4. Контроль за станом повітря робочої зони при виробництві, транспортуванні та застосуванні арматури має здійснюватись виробничими лабораторіями згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016.

Таблиця 7.1 - Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Шкідлива речовина

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005

Толуол

50

3

Епіхлоргідрин

1

2

Пил базальтового волокна

2

3

Оксиди вуглецю

20

4

Діоксид азоту

2

3

Сірчаний ангідрид

10

3

Бенз(а)пирен

0,00015

1 1. Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в арматурі повинна бути не більше ніж 370 Бккг-1 відповідно до НРБУ-97. Контроль здійснюють згідно з Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України.

 2. Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-1.01, НПАОП 63.21-3.03-08 та ДСТУ 7239.

При виготовленні арматури необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту:

 • захист органів дихання згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

 • спеціальний одяг згідно з ГОСТ 12.4.103.

 1. Контроль показників мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового випромінювання) при застосуванні арматури повинен виконуватися згідно з ДСН 3.3.6.042.

 2. Для видалення шкідливих виділень виробничі приміщення повинні бути обладнані меха­нічною припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12.

 3. Рівень шумового навантаження на працюючих при виробництві і використанні арматури повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037. Контроль еквівалентних рівнів шуму на робочих місцях здійснюють згідно з ДСТУ ГОСТ 31325.

 4. Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.

 5. Процес виробництва арматури слід здійснювати з дотриманням вимог пожежної безпеки, електростатичної, іскробезпеки та виробничої безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124. Все технологічне обладнання повинно бути заземлене згідно з НПАОП 40.1-1.21-98.