Ж.2.2 Встановлення труби-кондуктора виконується після заповнення свердловини розчином до початку його тужавлення. Заповнення свердловини розчином відбувається аналогічно з таким при цементації фундаментів.

Ж.2.3 Нагнітання цементного розчину після встановлення труби-кондуктора виконується крізь розтиснутий тампон, встановлений на рівні вище підошви фундаменту. Тиск нагнітання - до 0,2 МПа. За відказ нагнітання приймається витрата цементного розчину 1 л/хв на протязі 10 хвилин при відсутності тиску нагнітання.

Після цементації влаштування буроін'єкційних паль виконується за технологією, викладеною в розділі 7 та додатку Е, з додаванням процесу розбурювання цементного каменю в трубі-кондукторі, який слід починати через 2 доби після закінчення цементації.

Буріння цементного каменю слід вести з продуванням повітрям. Необхідною умовою є точне співпадання кута нахилу розбурюваної свердловини з кутом нахилу труби-кондуктора.

Відмітка вибою свердловини повинна відповідати проекту. Відхилення глибини закладання паль не повинні перевищувати при умові розташування низу паль в несучому шарі грунту, передбаченому проектом.

1 - трубопровід; 2 - робочий орган бурового станка; 3 - свердловина; 4 - труба - кондуктор; 5 - цементний розчин; 6 - пунктиром вказаний рівень вибою свердловини для цементації тіла фундаменту

Рисунок Ж.1 - Схема влаштування закріплюючої цементації

Додаток И

(довідковий)

ЗНАЧЕННЯ ПОПРАВОЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ

Таблиця И.1

Ступінь вологості, Sr

me при коефіцієнті е

≤ 0,65

0,75

0,85

0,95

≥ 1,05

0,30

6,5

6,0

5,0

3,0

2,0

0,3 - 0,5

5,5

5,0

4,0

2,0

1,5

0,5 - 0,7

4,5

4,0

3,0

1,5

1,2

0,7 - 0,9

4,0

3,0

2,0

1,3

1,1

0,9

3,0

2,5

1,5

1,1

1,0

Примітка. Для проміжних значень е величина mе визначається по інтерполяції.

Додаток К

(рекомендований)

ЖУРНАЛ ВЛАШТУВАННЯ БУРОІН'ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ (форма)

Будівельна організаціяОб'єкт __________________________

________________________________________________________________________

Тип бурового станка Наявність, показникі глинистого роз-

Тип і діаметр бурового снаряда, мм__чину__________________________________

______________________________________________________________________

Діаметр палі, мм Відмітка верху каркасу,м__________________

Кут нахилу палі до вертикалі (дляАрматурний каркас:

похилих паль)поздовжня арматура_____________________

Відмітка поверхні грунту, мпоперечна арматура_____________________

Відмітка голови палі, мДовжина загальна, м_____________________

Відмітка підошви, мДовжина ланок, м________________________

Метод бетонуванняДіаметр, довжина ін'єкційної труби або

Марка бетону, консистенціяшланга, мм_____________________________

Об'єм укладеного бетону, м3______Рабочий тиск при поданні бетону, МПа

_______________________________________________________________________

Початок робіт Закінчення робіт__________________________

Номер

фунда

менту,

вісі

Номер

палі

Дата,

зміна

Буріння свердловини

Харак-

терис-

тика

розбу-

рюва-

них

грунтів

Бетонування

Примітка

Поча-

ток,

год.хв.

Закін-

чення,

год.хв.

Відміт

ка ви-

бою, м

Поча-

ток,

год.хв.

Закін-

чення,

год.хв.

Виконавець робіт Майстер

(прізвище, ім'я та по(прізвище, ім'я та по батькові,

батькові, підпис)підпис)

Додаток Л

(рекомендований)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ БУРОІН'ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ (форма)

Назва будівельної організації___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Об'єкт_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Поряд ковий номер

Дата влаштування палі

Номер палі за планом

Відмітка низу, м

Відмітка голови, м

Діаметр палі, м

Примітка*

за проектом

фактично

за проектом

фактически

за

проектом

фактично

Керівник робіт

(прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

В графі "примітка" вказується кут нахилу паль до вертикалі (у випадках застосування похилих паль).

Додаток М

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ МАЮТЬ МІСЦЕ

ПОСИЛАННЯ В ТЕКСТІ ДАНИХ НОРМ

ГОСТ 5686-78Сваи. Методы полевых испытаний /Государственный комитет СССР по стандартам.-М.: Изд-во стандартов, 1982. – 27 с.

ГОСТ 20069-81Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием /Государственный комитет СССР по стандартам. - М.: Изд-во стандартов, 1981 – 13 с.

ГОСТ 12248-78Грунты. Методы лабораторного определения сопротивления срезу /Государственный комитет СССР по стандартам. - М.: Изд-во стандартов, 1979. – 17 с.

ГОСТ 18698-79Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом.Технические условия. /Государственный комитет СССР по стандартам. М, Изд-во стандартов, 1982 – 22 с.

СНиП 2.02.01-83Основания зданий и сооружений /Госстрой СССР-М.: Стройиздат, 1985. – 40 с /с изменениями и дополнениями ./

СНиП 2.02.03-85Свайные фундаменты /Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах/ Госстрой СССР. - М: АПП ЦИТП, 1992. – 32 с.

СНиП 2.03.11-85Защита строительных конструкций от коррозии /Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с.

СНиП 1.02:07-87Инженерные изыскания для строительства /Госстрой СССР, ГУГК СССР.-М. :ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 104 с.

СНиП 2.01.07-85Нагрузки и воздействия /Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 36 с.

СНиП 2.03.01-84Бетонные и железобетонные конструкции /Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 79 с.

СНиП 3.02.01-87Земляные сооружения, основания и фундаменты /Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 128 с.

СНиП IІІ-4-80*Техника безопасности в строительстве /Госстроя СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 346 с.

СНиП ІІ-94-80Подземные горные выработки /Госстрой СССР.-М.:Стройиздат, 1982. – 29 с.

СНиП ІІ-7-81Строительство в сейсмических районах /ГосстройССР -М.: АПП ЦИТП Госстроя СССР, 1991. – 50 с.

СНиП2.02.05-87Фундаменты машин с динамическими нагрузками /Госстрой СССР. - М. ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 31 с.

Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений /к СНиП 2.03.01-84/ ЦНИИ промзданий Госстроя СССР и НИИЖБ Госсстроя СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 52 с.

Рекомендации по применению буроинъекционных свай /НИИОСП им.Герсеванова. - М.: ПЭМ ВНИИИС Госстроя CCCP, 1984. – 49 c.

Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений /к СНиП 2.02.01-83/ НИИОСП им.Герсенова.-М.: Стройиздат, 1986. – 415 с.

ЗМІСТ

1 Загальні положення1

2 Конструктивні схеми підсилення фундаментів будівель та споруд буроін’єкційними палями 1

3 Обстеження будівель та споруд, основи і фундаменти яких вимагають підсилення2

4 Інженерно-геологічні вишукування3

5 Основні положення розрахунку фундаментів, підсилюваних буроін'єкційними палями7

6 Визначення несучої здатності одиночної буроін’єкційної палі13

7 Технологія влаштування фундаментів на буроін'єкційних палях15

8 Охорона праці і техніка безпеки при влаштуванні пальових фундаментів та підсиленні існуючих фундаментів із застосуванням буроін'єкційних паль17

Додаток А Найбільш розповсюджені конструктивні схеми підсилення основ і фундаментів та область їх застосування18

Додаток Б Розрахунок підсилення основ та фундаментів із застосуванням буроін'єкційних паль23

Додаток В Побічна оцінка просідання грунту за його фізичними характеристиками27

Додаток Г Картосхеми типів лесових грунтів україни28

Додаток Д Визначення типу грунтових умов з урахуванням потужності лесових грунтів31

Додаток Е Технологічні схеми влаштування буроін'єкційних паль та характеристики обладнання32

Додаток Ж Технологія влаштування закріплюючої цементації36

Додаток И Значення поправочного коефіцієнта me для визначення модуля деформації Е38

Додаток К Журнал влаштування буроін'єкційних паль (форма)39

Додаток Л Зведена відомість буроін'єкційних паль (форма)40

Додаток М Перелік документів, на які мають місце посилання в тексті даних норм41