ги (оптимальный энергетический баланс; оптимальный энергоба­ланс

Баланс, составленный с целью определения варианта энерго­снабжения объекта, при кото­ром производство продукции будет осуществляться с мини

-

  1. енергетичний баланс у ро- ги бочій формі; енергобаланс у робо­чій формі

Баланс, у витратній частині якого відображено розподіл енергетич­них ресурсів, що виробляються чи надходять від інших джерел, за ви­робничо-територіальною та цільо­вою ознакою без розподілу їх вит­рати на корисну складову та втра­ти


  1. енергетичний баланс в ана- ги літичній формі; енергобаланс в аналітичній формі

Баланс, що відображає розподіл загальної витрати енергетичних ресурсів, які виробляються та над­ходять від інших джерел, на корне-, ну складову та втрати енергоре­сурсів з наступною деталізацією корисної складової за напрямками використання, а втрат—за місцем


  1. експериментальний спосіб ги складення енергетичного балан­су; експериментальний спосіб складення енергобалансу Спосіб, який грунтується на про­веденні випробувань енергоустат-


найекономічніших видів енерге­тичних ресурсів, встановлення оп­тимальних режимів сумісної ро­боти генерувальних і енергоспо- живних установок та ін.) мальными затратами (выбор наиболее экономичных видов энергетических ресурсов, ус­тановление оптимальных ре­жимов совместной работы ге­нерирующих и энергопотрсб- ляющих установок и др.)

(энергетический баланс в рабо­чей форме; энергобаланс в рабо­чей форме

Баланс, в расходной части ко­торого отражено распределе­ние вырабатываемых и посту­пающих от других источников энергетических ресурсов по производственно-территори­альному и целевому признаку без разделения общего их рас­хода на полезную составляю­щую и потери)

(энергетический баланс в ана­литической форме; энергоба­ланс в аналитической форме Баланс, отражающий разделе­ние общего расхода вырабаты­ваемых и поступающих от дру­гих источников энергетиче­ских ресурсов на полезную со­ставляющую и потери энерго­ресурсов с последующей дета­лизацией полезной составляю­щей по направлениям исполь­зования, а потерь — по месту)

(экспериментальный способ составления энергетического баланса; экспериментальный способ составления энергобалан­са

Способ, основанный на прове­дении испытаний энергообору-ДЄТУДЖ Xкування, замірах та обліку фак­тичних витрат енергетичних ре­сурсів

9.40 розрахунковий спосіб скла­дення енергетичного балансу; розрахунковий спосіб складення енергобалансу

Спосіб, в разі використання якого корисне споживання та втрати енергетичних ресурсів визнача­ються на підставі відповідних фі- зико-хімічних та емпіричних фор­мул

дования, замерах и учете фак­тических расходов энергетиче­ских ресурсов)

ru (расчетный способ составления энергетического баланса; рас­четный способ составления энер­гобаланса

Способ, при использовании ко­торого полезное потребление и потери энергетических ресур­сов определяются на основе со­ответствующих физико-хи­мических и эмпирических фор­мул

)

  1. комбінований спосіб скла- ru дення енергетичного балансу;

комбінований спосіб складення енергобалансу

Спосіб, у разі використання якого корисна складова витрат енерге­тичних ресурсів визначається роз- рахунковим шляхом, а їх втрати встановлюються експерименталь­ним та розрахунковим способами

  1. аналіз енергетичного балан- ги су; аналіз енергобалансу

Функція управління енергоспо­живанням, спрямована на вироб­лення оптимальних управлін­ських рішень щодо ефективного використання енергетичних per сурсів

  1. коефіцієнт перетворення ги енергетичного ресурсу; коефі­цієнт перетворення енергорссурсу Відношення всієї кількості енергії, одержаної в процесі перетворення


(комбинированный способ со­ставления энергетического ба­ланса; комбинированный спо­соб составления энергобаланса Способ, при использовании ко­торого полезная составляющая расхода энергетических ресур­сов определяется расчетным путем, а их потери устанавли­ваются экспериментальным и расчетным способами)

(анализ энергетического балан­са; анализ энергобаланса

Функция управления энерго­потреблением, направленная на выработку оптимальных управ­ленческих решений по эффек­тивному использованию энер­гетических ресурсов

(коэффициент преобразования энергетического ресурса; коэф­фициент преобразования энерго­ресурса

Отношение всего количества энергии, полученной в процес

-с

енергетичного ресурсу, ДО КІЛЬ­КОСТІ підведеної енергії

е преобразования энергетиче­ского ресурса, к количеству подведенной энергии)

d

9.44 коефіцієнт корисного спожи­вання енергії

Відношення всієї корисно спожи­тої енергії на промисловому під­приємстві до всієї витраченої енер­гії (у перерахунку на первинну енергію)

e Gcsamtwirkungsdrad

en efficiency of energy consumption fr rendement de la consommatio de

I’energie

ru (коэффициент полезного ис­пользования энергии Отношение всей полезно по­требленной энергии на про­мышленном предприятии ко всей израсходованной энергии (в перерасчете на первичную энергию))

d

9.45 питома витрата енергетично­го ресурсу; питома витрата енер- горесурсу

Енергетичний ресурс, що спожи­вається установкою чи об’єктом, на одиницю сировини або виробле­ної продукції чи роботи

e Spezifischcr Energieverbrauch cn specific consumption of energy resources

fr consommation specifique de ressourcc cncrgetique

ru (удельный расход энергетичес­кого ресурса; удельный расход энсргорссурса

Энергетический ресурс, по­требляемый установкой или объектом, на единицу сырья либо произведенной продук­ции или работы)

E

9.46 норма питомої витрати енер­гетичного ресурсу; норма питомої витрати снсргорссурсу

Технічно та економічно обгрунто­вана витрата снсргоресурсу, не­обхідна для вироблення одиниці продукції у прогресивних умовах виробництва продукції та експлу­атації енергоустаткування


ru


(норма удельного расхода энер­гетического ресурса; норма удель­ного расхода энергоресурса Технически и экономически обоснованный расход энерго­ресурса, необходимый для вы­работки единицы продукции в прогрессивных условиях про­изводства продукции и экс­плуатации энергооборудова­ния)


9.47 коефіцієнт електрифікації за ru корисною енергією

Відношення всієї корисної енергії, отриманої за рахунок електричної енергії, до загальної кількості ко­рисної енергії, витраченої підпри­ємством


(коэффициент электрифика­ции по полезной энергии

Отношение всей полезной энер­гии, полученной за счет элект­рической энергии, к общему количеству полезной энергии, израсходованной предприяти­ем)


9.18 енергомісткість продукції de

Відношення всієї енергії, ЩО СПО- СЛ

лишається за рік (у перерахунку 'г

Н.; первинну енергію), до річною обсягу продукції, шо випускається підприємством ги

nergiesitai des Produktes energy intencily of product consommation d’energie rappor- te a la masse on valeur du produii. Intensite dectrique du produit (энергоемкость продукции Отношение всей потребляемой за год энергии (в перерасчете на первичную энергию) к годо­вому объему продукции, выпу­скаемой предприятием)

d

9.49 тепломісткість продукції Відношення всього споживаного підприємством за рік тепла до річ­ною обсягу виробленої продукції

e Warmeintensita't des Produktes ев neat intencily of product fr consommation de chaieur rappor-

tee a la masse on valeur du produit. intensite de chaieur du produit

ru (теплоемкость продукции Отношение всего потребляе­мого за год тепла к годовому объему выпускаемой продук­ции)

9.50 електромісткість продукції" Відношення всієї споживаної за рік електричної енергії до річного обсягу' продукції, виробленої під­приємством de E’ektrointcnsitat des Produktes en electrical of product fr consommation d’electricite rappor- te a la masse ou valeur du produit. Intensite elcctrique du produit

ru (электроемкость продукции Отношение всей потребляемо

йза год электрической энергии к годовому, объему продукции, выпускаемой предприятием)

9.51 енергомісткість основних ви- Hl робничих фондів

Відношення енергії всіх видів у пе­рерахунку на первинну енергію, що підводиться до підприємства за рік, до вартості основних виробни­чих фондів


(энергоемкость основных произ­водственных фондов

Отношение подводимой за год к предприятию энергии всех видов в пересчете на первич­ную энергию к стоимости ос­новных производственных фон­дов предприятия)9.52 енергоозброєність праці

Відношення повного енергоспожи­вання за рік у перерахунку на пер­винну енергію до середньоспис­кової чисельності промислово-ви­робничого персоналу підприєм­ства чи до відпрацьованих люди­но-годин за той самий час


de Energicintcnsitat der Arbeit en energy intensity of labour fr consommation de energie rappor-

te a la main-d’oeuvre. Intensite electique de la main-d’oeuvre ru (энерговооруженность труда

Отношение полного годового энергопотребления в пересче­те на первичную энергию к среднесписочной численности промышленно-производствен­ного персонала предприятия или к отработанным человеко­часам за то же время)9.53 електроозброєність праці за енергією

Відношення всієї спожитої за рік на підприємстві електричної енер­гії, враховуючи втрати в мережах, до середньоспискової чисельності промислово-виробничого персона­лу підприємства чи до відпрацьо­ваних людино-годин за той самий час


de Elcktrointensitat der Arbeit

ел electrical energy intensity of labour

fr consommation d’electricite rappor- tea la main-d’oeuvre. Intensite electrique de la main-d'oeuvre

ru (электровооруженность труда по энергии

Отношение всей потребленной за год на предприятии элект­рической энергии, включая по-
тери в сетях, к среднесписоч­ной численности промышлен­но-производственного пер­сонала предприятия или к от­работанным человеко-часам за то же время)

А

9.54 електроозброєність праці за потужністю


de Elektrobelastungsintensitat der Arbeit


Відношення встановленої потуж­ності електроспбживачів на під­приємстві до середньоспискової чисельності промислово-виробни­чого персоналу найбільш заванта­женої зміни, взятих за певний пе­ріод


en electrical load intencity of labour fr in tansite en charge electrique se la


main-d’oevre


ru (электровооруженность труда


по мощности


Отношение установленной мощности электропотребите­


лей на предприятии к средне­списочной численности про­мышленно-производственного персонала наиболее загружен­ной смены, взятых за опреде­ленный период


БЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

агрегат енерговикористовувальний 9.8

аналіз енергетичного балансу 9.42

аналіз енергобалансу 9.42

апарат технологічний 9.10

баланс вторинних енергетичних ресурсів 9.32

баланс вторинних енергоресурсів • 9.32

баланс електричної енергії 9.30

баланс електроенергії 9.30

баланс енергетичний 9.15

баланс енергетичний звітний 9.26

баланс енергетичний нормалізований 9.35

баланс енергетичний оптимальний 9.36

баланс енергетичний перспективний 9.25

баланс енергетичний плановий 9.23

баланс енергетичний поточний 9.24

баланс енергетичний проектний 9.22

баланс енергетичний раціональний 9.34

баланс енергетичний у аналітичній формі 9.38

баланс енергетичний у робочій формі 9.37

баланс енергетичний фактичний 9.33

баланс енергетичний частковий 9.27

баланс палива 9.28

баланс потужності енергетичної установки 9.31

баланс потужності енергоустановки 9.31

баланс теплової енергії 9.29

витрата енергетичного ресурсу питома 9.45

витрата енсргоресурсу питома 9.45

втрата енергії 9.13

господарство промислового підприємства енергетичне 9.1

слектромісткість продукції 9.50


електроозброєність праці за енергією

9.53

електроозброєність праці за потужністю

9.54

енергія корисна

9.12

енергія підведена

9.11

енергобаланс

9.15

енергобаланс звітний

9.26

енергобаланс нормалізований

9.35

енергобаланс оптимальний

9.36

енергобаланс перспективний

9.25

енергобаланс плановий

9.23

енергобаланс поточний

9.24

енергобаланс проектний

9.22

енергобаланс раціональний

9.34

енергобаланс у аналітичній формі

9.38

енергобаланс у робочій формі

9.37

енергобаланс фактичний

9.33

енергобаланс частковий

9.27

енергомісткість основних виробничих фондів

9.51

енергомісткість продукції

9.48

енергоносій

9.5

енергоозброєність праці

9.52

енергопотік

9.6

енергоприймач

9.9

енергоресурс

9.2

енергоресурс вторинний

9.4

енергоресурс підведений

9.3

енергоустановка

9.7

коефіцієнт електрифікації за корисною енергією

9.47

коефіцієнт корисного споживання енергії

9.44

коефіцієнт перетворення енергетичного ресурсу

9.43

коефіцієнт перетворення енергоресурсу

9.43

норма питомої витрати енергетичного ресурсу

9.46

норма питомої витрати енергоресурсу 9.46

об’єкт складення енергетичного балансу 9.16

об’єкт складення енергобалансу 9.16

потік енергетичний 9.6

ресурс енергетичний 9.2

ресурс енергетичний вторинний 9.4

ресурс енергетичний підведений 9.3

споживання енергетичних ресурсів иа власні потреби 9.14

споживання енергоресурсів на власні потреби 9.14

спосіб складення енергетичного балансу

експериментальний 9.39

спосіб складення енергобалансу експериментальний 9.39

спосіб складення енергетичного балансу комбінований 9.41