Розміри у міліметрах


15


1 — місце вимірювання тиску;

2 — місце вимірювання температури.


Рисунок 6 — З’єднувальний вузол для дихального апарата з нерознімним з'єднанням
з мундштучним пристроєм
Розміри у міліметрах


Рисунок 7 — Випробовуваний зразок з ізольованими електродами для випробовування поверхневого опору

6 — опора для зразків;

 1. —полум’я;

— екран;

— пальник.


 1. — балон з пропаном;

 2. — вентиль;

 3. — регулятор тиску;

 4. — манометр;

 5. — обмежувач полум’я;

Рисунок 8 — Будова устатковання для випробовування здатності до займанн

я

 1. — лицева частина;

— шеффілдівський муляж голови;

— дихальна машина;

— мундштучний пристрій.


 1. — потокомір;

 2. — запобіжний вентиль для знижування тиску;

 3. — редуктор тиску;

 4. — регулятор тиску;

 5. — манометр середнього тиску;

 6. — з’єднувач обладнання;

а) подавання стисненого газу

Рисунок 9 — Будова устатковання для випробовування запобіжного клапана для апарата з маскою і апарата з мундштучним пристроєм

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ

А.1 Метод з використовуванням вольтметра І амперметра

Струм вимірюють прямим методом за допомогою мікроамперметра або гальванометра (див. рисунок А.1) або непрямим методом за допомогою підсилювача постійного струму, який показує струм вимірюванням падіння напруги за відомого опору (див. рисунок А.2а). Напругу вимірюють вольтметром. У звичайних випадках співвідношення струму і напруги вимірюють приладом, який прямо визначає опір (див. рисунок А.2Ь).

А.2 Порівняльний метод

Невідомий опір порівнюють з відомим опором визначанням співвідношення струмів за одна­ково прикладеної послідовно до двох опорів напруги (див. рисунок А.За) або компенсуванням двох опорів на містку Вайтстоуна (див. рисунок А.ЗЬ).

Для обох цих методів невідомий опір повинен бути більший у відношенні до будь-якого виз­наченого опору, приєднаного послідовно з невідомим опором так, щоб можна було прикладати будь-яку напругу.

Метод з вольтметром і амперметромРисунок А.1 — Вимірювання струму мікроамперметром або гальванометром

Рисунок А.2 — Вимірювання струму підсилювачем постійного струм

уПорівняльний метод


а визначання співвідношення струмів за однаково прикладеної послідовно до двох опорів напруги

 1. — гальванометр з шунтом;

 2. — підсилювач постійного струму;

 3. — детектор.

b метод з містком Вайтстоуна

Рисунок А.З — Кондиціонер-охолоджувач

ДОДАТОК ZA
(довідковий)

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО ПОСИЛАЮТЬСЯ
НА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ АБО ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВ ЄС

Цей стандарт підготовлений CEN за завданням Європейської Комісії і Європейської Асоціації Вільної Торгівлі і підтримує загальні вимоги Директиви ЄС 89/686/ЕЕС.

Попередження: інші вимоги та інші Директиви ЄС можуть бути застосовані до продукції, яку охоплює сфера застосування цього стандарту.

Пункти цього стандарту, що підтримують вимоги Директиви 89/686/ЕЕС, додаток II:

Директива ЄС 89/686/ЕЕС, додаток II:

Пункти цього стандарту:

1.1.1

6.1. 6.6, 6.10

1.1.2.1

5. 6.4

1.1.2.2

5. 6.4

1.2.1

6.1, 6.2, 6.11

1.2.1.1

6.1, 6.6, 6.10

1.2.1.2

6.1, 6.10

1.2.1.3

6.4, 6.10

1.3.1

6.1, 6.6, 6.10, 6.25

1.3.2

6.1, 6.4, 6.10, 6.12

1.4

9

2.1

6.1, 6.6, 6.10, 6.25

2.3

6.10, 6.26

2.4

8, 9

2.6

6.2

2.7

6.1, 6.6, 6.10

2.8

6.18, 6.19, 9

2.9

6.1, 6.5, 6.10

2.12

8, 9

3.10.1

6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.21, 6.26, 6.27, 6.28, 8, 9Відповідність продукції вимогам цього стандарту означає також відповідність визначеним загальним вимогам Директиви і правилам EFTA*.

Національна примітка

* Європейська асоціація вільної торгівл

і13.340.30

Ключові слова: засоби індивідуального захисту органів дихання, дихальні апарати, вимоги, випробовування.

Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О, Касіч
Коректор О. Тарасун
Комп’ютерна верстка І. Барков

Підписано до друку 18.11.2002. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 3,72. Зам. Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2