1. маркетингове дослідження ги Систематичне збирання, відоб­раження та аналізування даних з проблем, пов'язаних з марке­тингом продукції та послуг

З 25 бюджет маркетингу ги

Витрати на дослідження ринків, забезпечення конкурентоспро­можності ‘Продукції, інформацій­ний зв’язок зі споживачами, ор­ганізацію товароруху і збутової мережі

 1. маркетингова Інформацію- ги на система; МІС

Сукупність процедур та методів, розроблених з метою створення, аналізування і розповсюдження інформації для випереджуваль­них маркетингових рішень на ре­гулярній постійній основі

 1. ринок ги

Сфера обміну, яка характеризу­ється системою економічних від­ношень між виробниками і спо­живачами продукції та послуг у процесі їх реалізації

(тактика маркетинга.

Формирование и реализация за­дач организации на каждом рын­ке и по каждому товару в кон­кретный период времени на осно­ве стратегии маркетинга и оценки текущей рыночной ситуации при постоянной корректировке задач по мере изменения конъюнктур­ных факторов)

(маркетинговое исследование Систематический сбор, отраже­ние и анализ данных о пробле­мах, связанных с маркетингом продукции и услуг)

(бюджет маркетинга

Расходы на исследование рын­ков, обеспечение конкурентоспо­собности продукции, информа­ционную связь с потребителями, организацию товародвижения и сбытовой сети)

(маркетинговая информационная система, МИС

Совокупность процедур и мето­дов, разработанных для созда­ния, анализа и распространена. )) информации для опережающих маркетинговых решений на регу­лярной постоянной основе)

(рынок

 1. Сфера обмена, характеризующа­яся системой экономических от­ношений между производителями и потребителями продукции и услуг в процессе их реализации)сегмент ринку

Сукупність споживачів, які одна­ково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів мар­кетингу

 1. сегментація ринку

Виділення сегментів ринку, які відрізняються один від одного ха­рактеристиками попиту на про­дукцію і послуги та реакцією на маркетингові дії

 1. вибір цільових сегментів ринку

Оцінювання і виділення із сукуп­ності, яка розглядається, одного чи кількох сегментів ринку для ви­ходу на них із своєю продукцією

 1. кон’юнктура ринку

Умови, що складаються на ринку в певний період часу і в конкрет­ному місці, регіоні

 1. ключові чинники успіху

Чинники, обумовлені вимогами ринку, які можуть дати організації переваги перед її конкурентами

 1. частка ринку

Питома вага продукції організації в сукупному обсязі реалізації про­дукції чи продажах галузі

 1. обсяг ринку продукції

Обсяг у фізичних одиницях чи вартісному вираженні товарів, які реалізуються на ринку протягом визначеного періоду часу

 1. товар

(ДСТУ 3293—95)

ги (сегмент рынка

Совокупность потребителей, оди­наково реагирующих на один и тот же набор побудительных сти­мулов маркетинга)

ru (сегментация рынка

Выделение сегментов рынка, от­личающихся друг от друга харак­теристиками спроса на продук­цию и услуги и реакцией на мар­кетинговые действия)

ru (выбор целевых сегментов рынка Оценка и выделение из рассмат­риваемой совокупности одного или нескольких сегментов рынка . для выхода на них со своей про­дукцией)

ru (конъюнктура рынка

Условия, сложившиеся на рынке в определенный период времени и в конкретном месте, регионе)

ru (ключевые факторы успеха Факторы, вытекающие из требо­ваний рынка, которые могут дать организации преимущества перед ее конкурентами)

ru (доля рынка

Удельный вес продукции органи­зации в совокупном объеме реа­лизации продукции или продажах отрасли)

ги (объем рынка продукции

Объем в физических единицах или стоимостном выражении реа­лизуемых на рынке товаров в те­чение определенного периода вре­мени)

 1. ru (товар)Ідеальний товар

Конкретний товар, здатний задо­вольнити конкретну людську пот­ребу

 1. новий товар

Виріб, який містить нові чи додат­кові функціювальні можливості, зміни у формі, дизайні або пако- ванні, що мають значення для споживачів

 1. конкурентоспроможність

Найважливіша комплексна рин­кова характеристика товару, його здатність бути проданим на конк­ретному ринку в певні терміни за наявністю аналогічних товарів- конкурентів

 1. життєвий цикл товару;

жцт

Період, протягом якого товар зна­ходиться на ринку

З 40 асортимент

Структура різновидів продукції, призначеної для реалізації

 1. попит

Сукупність вимог на продукцію з боку покупця

 1. послуги

(ДСТУ 3230—95)

гц (идеальный товар

Конкретный товар, способный удовлетворить конкретную чело­веческую потребность)

ru (новый товар

Изделие, которое содержит но­вые или дополнительные функ­циональные возможности, изме­нения в форме, дизайне или упа­ковке, имеющие значение для потребителей)

ru (конкурентоспособность

Важнейшая комплексная рыноч­ная характеристика товара, его способность быть проданным на конкретном рынке в определен­ные сроки при наличии анало­гичных товаров-конкурентов)

ru (жизненный цикл товара; ЖЦТ Период, в течение которого товар находится на рынке)

ru (ассортимент

Структура разных видов продук­ции, предназначенной для реа­лизации)

ru (спрос

Совокупность требований на про­дукцию со стороны покупателя)

ru (услуги)

 1. ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ


 1. план маркетингу

Документ, на основі якого органі­зується практична маркетингова діяльність

(план маркетинга

Документ, на основе которого op гє лізуется практическая марке тинговая деятельность

)

 1. маркетингова ревізія

Систематизоване оцінювання й огляд основних цілей та політики маркетингових функцій організа­ції, методів, процедур та персона­лу, який використовується для реалізації цієї політики і досягнен­ня поставленої мети

 1. вертикальна ревізія перевірка функціювання однієї з сторін маркетингової організації

 2. горизонтальна ревізія

Перевірка загального функцію­вання маркетингу організації з особливим натиском на взаємо­зв'язок змінних чинників, що впли­вають на діяльність організації і їх відносну значущість

 1. вибір маркетингових засо­бів

Вибір чинників, які впливають на поведінку споживачів конкретного сегмента ринку

 1. просування продукції

Будь-яка форма повідомлень, використовуваних організацією для інформування, переконання V>o нагадування покупцям про добротність продукції, послуг

 1. прогнозування товарного ринку

Оцінювання перспектив розвитку кон'юнктури ринку, зміни ринко­вих умов на наступний період для обліку прогнозованих даних у стратегії і тактиці маркетингу ор­ганізації гц (маркетинговая ревизия

Систематизированная оценка и обзор основных целей и политики маркетинговых функций органи­зации, методов, процедур и пер­сонала, используемого для реа­лизации этой политики и дости­жения поставленных целей)

ru (вертикальная ревизия

Проверка функционирования од­ной из сторон маркетинговой ор­ганизации)

ru (горизонтальная ревизия Проверка общего функциониро­вания маркетинга организации с особым упором на взаимосвязь переменных факторов, воздейст­вующих на деятельность органи­зации и их относительную зна­чимость)

ru (выбор маркетинговых средств Выбор факторов, воздействую­щих на поведение потребителей конкретного сегмента рынка)

ru (продвижение продукции

Любая форма сообщений, ис­пользуемых организацией для информации, убеждения или на­поминания покупателям про доб­ротность продукции, услуг)

 1. ru (прогнозирование товарного рынка Оценка перспектив развития конъ­юнктуры рынка, изменения ры­ночных условий на предстоящий период для учета прогнозируе­мых данных в стратегии и тактике маркетинга организации)формування попиту ru

Цілеспрямовані дії організації по відношенню до повної інформова­неє™ потенційних споживачів щодо продукції, її особливостей, технічного рівня, економічних па­раметрів, гарантій, ціни, додатко­вих послуг у зв’язку з придбанням продукції, сервісу, а також щодо надійності саме виробника, його репутації та досягнень

 1. ситуаційне управління ги

Прийняття стратегічних рішень не в установлені планові періоди, а в міру виявлення потенційних проблем збуту

 1. виявлення незадоволення ги потреб

Заключний етап вивчення попиту на ринку, який є поворотним пун­ктом до прийняття конкретного рішення про те, який продукт ко­ристуватиметься попитом і в яко­му сегменті ринку

 1. виявлення сильних та слаб­ких сторін діяльності органі­зації

Остаточний підсумок маркетинго­вих досліджень, внаслідок якого повинні бути виявлені ключові на­прямки діяльності і ресурси, що їх підтримують, використання яких може забезпечити організації пере­вагу над конкурентами

 1. дослідження попиту

Перший етап дослідження кон’юн­ктури ринків збуту, який полягає у всебічному вивченні споживача

(формирование спроса

Целенаправленные действия ор­ганизации в отношении полной информированности потенциаль­ных потребителей о продукции, ее особенностях, техническом уровне, экономических парамет­рах, гарантиях, цене, дополнитель­ных услугах в связи с приобрете­нием продукции, о сервисе, а те' же о надежности самого произво­дителя, его репутации и достиже ниях)

(ситуационное управление

Принятие стратегических реше­ний не в установленные плано­вые периоды, а по мере обнару­жения потенциальных проблем сбыта)

(выявление неудовлетворенных потребностей

Заключительный этап изучения спроса на рынке, являющийся по­воротным пунктом к принятию конкретного решения о том, какой продукт будет пользоваться спро­сом и в каком сегменте рынка)

(выявление сильных и слабых сторон деятельности организации Окончательный итог маркетинге вых исследований, в результат которого должны быть выявлены ключевые направления деятель­ности и поддерживающие их ре­сурсы, использование которых мо­жет обеспечить организации пре­имущество над конкурентами)

(исследование спроса

Первый этап исследования конъ­юнктуры рынков сбыта, который зак­лючается во всестороннем изуче­нии потребителя)

 1. дослідження ринків збуту ru Безперервне оброблення інфор­мації щодо всіх аспектів ситуації на ринку за допомогою даних офіційної статистики, комерційної інформації, рекламних проспектів та ін.

-‘.14 потенційний попит ru

опит, який визначається купі­

вельною спроможністю і кількістю потенційних споживачів

 1. портфель замовлень ru Сукупність замовлень, які має ор­ганізація на визначену дату або певний період

 2. товарорух ru

Процес руху товару від виробника через експортера, імпортера, оп­тового покупця у роздрібну тор­гівлю до споживача

 1. вертикальна маркетингова ru система; ВМС

Система товароруху, за якої ви­робник, оптовий та роздрібний продавці становлять єдиний ком­плекс під егідою одного з парт­нерів

 1. канали товароруху ru

Способи доставления товару до місця продажу чи місця спожи­вання в установлені терміни за мінімальних затрат продавця

 1. реклама ги

Комерційна пропаганда спожив­чих властивостей продукції з ме­тою стимулювання її продажі, яка містить вибіркову інформацію що­до цієї продукції і формує певне

(исследование рынков сбыта Непрерывная обработка инфор­мации обо всех аспектах ситуации на рынке с помощью данных офи­циальной статистики, коммерчес­кой информации, рекламных прос­пектов и др.)

(потенциальный спрос

Спрос, определяемый покупа­тельной способностью и числом потенциальных потребителей)

(портфель заказов

Совокупность заказов, которыми рас­полагает организация на данную дату или определенный период)

(товародвижение

Процесс движения товара от производителя через экспортера, импортера, оптового покупателя в розничную торговлю к потреби­телю)

(вертикальная маркетинговая сис­тема; ВМС

Система товародвижения, при ко­торой производитель, оптовый и розничный продавцы представля­ют единый комплекс под эгидой одного из партнеров)

(каналы товародвижения

Способы доставки товара к месту продажи или месту потребления в установленные сроки при ми­нимальных затратах продавца)

(реклама

Коммерческая пропаганда потре­бительских свойств продукции с целью стимулирования ее про­дажи, содержащая избиратель­ную информацию об этой про-ДЄТУ329*—0$