НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вібрація

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
ВІБРАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУЧНИХ МАШИН
І МАШИН З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ

З

БЗ №7-2008/289

агальні вимоги
(ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005), IDT;
ISO 20643:2005, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 16519:2008
(ИСО 20643:2005)

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: М. Царьова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 липня 2008 р. № 257 з 2009-01-01

З Національний стандарт відповідає ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования (Вібрація. Визначення параметрів вібраційної характеристики ручних машин і машин з ручним керуванням. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності до ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005) — ідентичний (IDT)

Ступінь відповідності до ISO 20643:2005 — нееквівалентний (NEQ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандар­тизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 16519-78)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

I

IНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования (Вібрація. Визначення параметрів вібраційної характеристики ручних машин і машин з ручним керуванням. Загальні вимоги).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назви національних органів стандартизації Республіки Вірменія та Азербайджанської Республіки (п. З «Преди­словия»);

 • вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації (п. 5 «Предисловия»). ГОСТ 16519-2004 (ЕН 1033:1996) та ГОСТ 30873.1-2002 (ИСО 8662-1:1998) в Україні нечинні, а чинний ГОСТ 16519:1978;

 • вилучено інформацію про заборону відтворення, тиражування і розповсюдження цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Держстандарту Росії;

 • на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

 • ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 31192.2-2005, ГОСТ 31193-2004, на які є посилання у цьому стан­дарті, не впроваджені в Україні як національні (п. 2 «Нормативные ссылки»);

 • вилучено інформацію стосовно коду УДК, МКС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації, та долучено інформацію щодо коду УКНД.

Згідно з ДСТУ 1.7:2001 ступінь відповідності національного стандарту до ISO 20643:2005 — нееквівалентний (NEQ).

Національний стандарт має зміни в технічному змісті та структурі, немає чіткої відповідності між ДСТУ ГОСТ 16519:2008 та ISO 20643:2005.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів

ГОСТ 16519- 2006 (ИСО 20643:2005)

ЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

Вибрация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ВИБРАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУЧНЫХ МАШИН И МАШИН
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Общие требования

ISO 20643:2005

Mechanical vibration Hand-held and hand-guided machinery —
Principles for evaluation of vibration emission
(MOD)

Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар­тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе­ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при­менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

 1. ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр кон­троля и диагностики технических систем» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

 2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

 3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­токол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166)004-97

Код страны по МК (ИСО 3166)004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

1 осстандарт Республики Казахстан

Кыргызия

KG

Кыргызстанларт

Молдова

MD

Молдова-Сз андарт

Российская Федерация

RU

Госстандарт России

Таджикистан

TJ

Таджикстанларт

Узбекистан

uz

Узстанларт

Украина

UA

Г ос потреб ст андарт Украины

 1. Настоящий стандарт является модифицированным поотношению к международному стандарту ИСО 20643:2005 «Вибрация. Машины ручные и машины с ручным управлением. Принципы определения параметров виброактивности» (ISO 20643:2005 «Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission») путем внесения технических отклонений, объ­яснение которых приведено во введении к настоящему стандарту, и изменения его структуры.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении Є.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 16519:1978Содержание

 1. Область применения 1

 2. Нормативные ссылки 1

 3. Термины, определения и обозначения 2

 4. Описание семейства машин, охватываемых испытательным кодом 3

 5. Вибрационная характеристика 3

 6. Требования к средствам измерений 5

 7. Условия испытаний и условия работы машины во время испытаний 6

 8. Проведение измерений и оценка полученных результатов 7

 9. Протокол испытаний 7