en method of electron

paramagnetic resonance fr methode de resonance

paramagnetique electronique

ru метод электронного

парамагнитного резонанса Метод исследования структуры ионных

кристаллов, содержащих носители парамагнетизма - элементы переходных групп, основанный на резонансном поглощении энергии радиочастотного поля в веществах, содержащих пара­магнитные частицы в виде молекул, атомов, ионов, которые обладают постоянным электронным магнитным моментом


 1. метод ядерного de

парамагнитного резонансу

Метод дослідження тонкої en структури матеріалу, який

заснований на явищі fr


резонансного електромагнітної речовиною у магнітному обумовлюється магнетизмом


поглинання енергії ru постійному полі, яке ядерним


Methode der kernparamagnetischen Resonanz

method of nuclear paramagnetic resonance

methode de resonance paramagnetique nucleaire

метод ядерного парамагнитного резонанса

Метод исследования тонкой струк­туры материала, основанный на явлении резонансного поглощения электромагнитной энергии вещест­вом в постоянном магнитном ноле, обусловленном ядерным маг­нетизмом5.11.11 ядерний гамарезонаисний de kern gamma-resonanze

спектроскопічний метод spektroskopische Methode

Метод діагностики матеріалів, що en method of nuclear gamma-resonance містять залізо та олово, який spectrometry заснований на ефекті резонансної

взаємодії гамавипромішовання з fr methode de specti ometrie gamma ядрами resonance nucleaire

ru ядерный гамма-резонансный


5.12 хроматографічний метод de Метод визначення хімічного складу матеріалу, якийen заснований па різній сорбції його^ компонентів визначеним сор­бентом, вид якого визначаєru рідинну, газову, молекулярну або іонну різноманітності

хроматографії


спектроскопический анализ

Метод диагностики материалов, содержащих железо и олово, осно­ванный па эффекте резонансного взаимодействия гамма-излучения с ядрами

chromatographische Methode

chromatography method

methode chromatographique

хроматографический метод

Метод определения химического состава материала, основанный на различной сорбции его компонен­тов определенным сорбентом, вид ко торого определяет жидкостную, газовую, молекулярную или ионную разновидности хромато­графии 1. рентгенівський аналіз de Rontgenanalyse

Метод визначення хімічного складу

і структури матеріалу за en X-ray analysis дифракцією рентгенівських fr analyse aux rayons X променів в кристалічних гратках ru рентгеновский анализ

Метод исследования химического состава и структуры материала по дифракции рентгеновских лучен в кристаллической решетке

к

5.13.1 ренгеноструктурннн аналіз de Rontgenstructui analyse


Аналіз кристалічної структурі матеріалу методом розшифро­вування та інтерпретації дифракційної картини


en X-ray (diffraction) analysis

fr analyse par rayons X

ru рентгеноструктурный анализ Анализ кристаллической структуры


материала методом расшифровки и интерпретации дифракционной


артины

5.12.1.1 дифракційна картина фази

Набір стабільних для кожного мінералу рефлексів, що визна­чаються кутом відбиття рентгенівського променя від площини кристалу


5.13.2 якісний рентгенівський аналіз

Метод визначення мінеральнії фаз в матеріалі за характерної для кожної фази дифракційної картиною


de Beugunsbild der Phase

en diffraction pattern of phase

fr figure de diffraction de phase

ru дифракционная картина фазы Набор стабильных для каждого минерала рефлексов, определяе­мых углом отражения рентгеновс­кого луча от плоскости кристалла

de qualitative Rontgenanalyse

en qualitative X-ray analysis

fr analyse qualitative aux rayons X

ru качественный рентгеновский анализ

Метод определения минеральных фаз в материале по характерным для каждой фазы дифракционной картине5.13.3 кількісний рентгенівський de quantitative Rontgenanalyse

e

аналіз

n quantitative X-ray analysis fr analyse quantitative aux rayons X

ru количественный рентгеновский

анализ

Метод визначення вмісту всіх виявлених фаз в матеріалі, яки заснований на залежності інтенсивиості дифракційних макси­мумів від вмісту визначеної фази


Метод определения содержания всех выявленных фаз в материале, основанный па зависимости интенсивности дифракционных максимумов от содержания определенной фазы
 1. електрохімічний аналіз deelcktrochcmische Analyse

Метод якісного та кількісного аналізу матеріалу, який заснований на використанні електрет хімічних явищ, що відбувають ся в досліджуваному середовищі або на межах досліджуваної стичних фаз

enelectrochemical analysis

fr analyse electrochimique

ru электрохимический анализ

Метод качественного и количест­венного анализа материала, осно­ванный на использовании электро­химических явлений,происходящих в исследуемой среде или на границах исследуемых соприкаса­ющихся фаз

d

5.14.1 електрохімічне явище

Явище, яке визначається здатністю матеріалу, поміщеного в електроліт, брати участь в реакціях окислення та відновлення під дією змінного або постійного струму

eclektrochemische Vorgang

enelectrochemical effect

phenomcne electrochimique

электрохимическое явление Явление, которое определяется способностью материала, поме­щенного в электролит, участвовать в реакциях окисления и восстановления под воздействием переменного или постоянного тока

 1. полярографічний аналіз depolarographische Analyse Метод кількісного та якісного enpolarographic analysis аналізу матеріалу, що заснований .

на використанні процесів fr analyse polarographique поляризації, які виникають при ru полярографический анализ

п

Метод количественного и качест­венного анализа материала, осно­ванный на использовании процес­сов поляризации, возникающих при пропускании электрического тока через электролит

роходженні єлєктричногоо струму крізь електроліт
 1. п

  de
  en
  fr

  polentiometrische Methode potentiometric method methode potentiometrique

  отенціометричний метод

Метод визначення складу матеріалу, у тому числі водневог

опоказника рідкої фази та його ru зміною в часі, який заснований на використанні залежності

електрорушійної сили електро хімічної комірки від концентрації визначуваної речовини в розчині, що аналізується


5.14.3.1 електрохімічна комірки de

Комірка, яка вміщує електрод en порівняння, відносно якого fr вимірюється потенціал

індикаторного електрода, та ru власне індикаторний електрод, потенціал якого залежить від концентрації іонів, що визначаються


потенциометрический метод Метод определения состава материала, в том числе водородного показателя жидкой фазы и его изменений во времени,основанный на использовании зависимости электродвижущей силы элект­рохимической ячейки от концент­рации определяемого вещества в анализируемом растворе elektrochemische Zelie

elektrochemical cell

cellule electrochimique электрохимическая ячейка Ячейка, содержащая электрод сравнения, относительно

которого измеряется потенциал индикаторного электрода, и собственно индикаторный электрод, потенциал которого зависит от концентрации определяемых ионов 1. м

  Methode der direkten Potentiometrie; ionometrische Methode

  method of direct potentiometry; ionomeler method

  етод прямої de потенціометрії;

іонометричний метод

Метод визначення концентрації розчину, який заснований на вимірюванні потенціалу

електрода,зануреного у розчин. en

fr methode de potentiometric direct; methode d’ionometre

ru метод прямой нотенцнометрпп; ионометрический метод Метод определения концентрации раствора, основанный на измерении потенциала электрода, погру­женного в раствор

5.14.5 метод

потенціометричного титрування

de en

polentiometrische

Titrationsmethode method of potentiometric titration


fr ru

methode de titrage potentiometrique метод по тенциометрического титрования

Метод діагностики речовин, що заснований на добавленні до розчину, який аналізується відомої кількості еталонної речовини


Метод диагностики веществ, основанный на добавлении к анализируемому раствору известного количества

 1. кондуктометричний метод

Метод якісного аналізу мате­ріалу, який заснований на визначенні електропровідності

 1. метод

кондуктометрнчного титрування

Метод якісного аналізу, який заснований на визначенні електропровідності досліджуваного розчину в залежності від додатка до нього іншого розчину відомої концентрації, компонент якого вступає у взаємодію з розчином, що аналізується

 1. кулонометрнчний метод

Метод кількісного аналізу речовини, який заснований на виділенні на електродах компонентів розчину або розплаву під час пропускання електричного струму крізь середовище, що досліджується з наступним ваговим аналізом осадка

эталонного вещества de konduktomctrische Methode en conductance-measuring method fr methode conductometriquc ru кондуктомстрический метод

Метод качественного

анализа материала,

основанный на опреде­лении электропроводности de konduktometrische

Titrationsmethode en method of conductance measuring titration fr methode de titrage conductometrique ru метод

кондуктометрического титрования

Метод качественного анализа, оснований на определении электропроводности исследуемого раствора в зависимости от прибав­ления к нему другого раствора известной

концентрации, компонент которого вступает во взаимодействие с

анализируемым раствором de colombmetrische Methode en coulometer method fr methode coulombmetrique ru кулонометрический метод

Метод количественного

анализа вещества,

основанный на выделении на электродах компонентов раствора или расплава при пропускании электрического тока через исследуемую среду с последующим весовым анализом осадк

а

 1. електрограиіметріїчний аналіз

Метод кількісного аналізу, який заснований на визначені маси елементів, які виділено з розчину вихідної речовини за допомогою електролізу

 1. термічний аналіз

Група методів ідентифікації речовини, які засновані на фіксації зміни її

енергетичного стану при температурі, що є постійною або змінною de eJektrogravimetrische Analyse en electrogravimetric analysis fr analyse electrogravimetrique ru электрогравиметрический анализ

Метод количественного анализа, основанный на определении массы

элементов, выделенных из раствора исходного

вещества с помощью электролиза de thermische Analyse en thermoanalysis fr thermoanalyse ru термический анализ

Группа методов

идентификации вещества,

 1. калориметричний метод

Метод ідентифікації клінкероутворення, твердіння в’яжучих речовин, стану поверхні твердого тіла, який заснований на прямій реєстрації кількості теплоти, що виділяється в результаті хімічних, фізико- хімічних та фізичних процесів

 1. метод теплот змочування

Метод досліджень

властивостей речовини за допомогою вимірювання теплоти, що виділяється під час змочуванії: поверхні твердого тіла інертною рідиною

 1. диферційно-

термічнний

аналіз

Метод якісного визначення фазового о складу матеріалу, який заснований на ідентифі­кації термічних ефектів, що супроводжують фізико-хімічні перетворення у процесі нагрі­вання досліджуваного зразка та еталона

 1. термогравіметричнии метод

Метод кількісного визначення термоактивних фаз в матеріал шляхом вимірювання витрат маси зразка під час його нагрівання

 1. термоактивні фази

Фази, які мають властивість при нагріванні або охолодженні

основанных на фиксации изменения его

энергетического состояния при постоянной или изменяющейся температуре

de kalorimetrische Methode

en colorimetric method

fr methode colorimetrique

ru калориметрический метод Метод идентификации клинкеро- образования, твердения вяжущих веществ, состояния поверхности твердого тела, основанный на прямой регистрации количеств теплоты,

выделяющейся в результате химических, физико­

химических и физических процессов

de Benetzungswarmemethode

en method of heats wetting

fr methode des chaleurs de moillage

ru метод теплот смачивания Метод исследований свойств вещества при помощи измерения теплоты

смачивания - теплота, выделяющаяся в процессе смачивания поверхности твердого тела инертной жидкостью

de differentialtheimische Analyse en differential thermal analysis fr analyse thermique

differentielle

ru дифференциально­термический анализ

Метод качественного определения фазового состава материала, осно­ванный на идентификации термических эффектов, сопровождающих физико­химические превращения в процессе нагревания исследуемого образца и эталона

de thermogravimetrische Methode

en thermo-gravimetric analysis fr analyse thermogravimetrique ru термогравиметрический метод

Метод количественного определения термоактивных фаз в материале путем измерения потерь массы пробы при ее нагревании

de thermoaktive Phasen en thermoactive phase

s

перетворюватися, що

супроводжуються зміною температури зразка, його

фазового складу, маси

fr phases thermoactives ru терм активные фазы

Фазы, обладающие

свойством при нагревании или охлаждении пре­терпевать превращения, сопровождаемые изменением температуры пробы, ее фазового состава, массы

 1. дериватографічний аналіз

Метод якісного і кількісного визначення термоактивних фаза допомогою набору кривих, що отримуються як результат одночасного комплексного термічного аналізу, включаючи

диференційно-термічний, термогравіметричнии та диференційний термографічний

 1. гравіметричний аналіз

Метод кількісного аналізу хімічного складу матеріалу, який заснований на точному вимірюванні маси