Д

МІЖДЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ

ЕРЖАВНИЙ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕРИ
КЛІМАТИЧНО-МЕХАНІЧНИХ
КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Загальні технічні умови

ДСТУ 3380—96 (ГОСТ 30460-97)

К

БЗ № 1-96/10

АМЕРЫ
КЛИМАТИЧЕСКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Общие технические условия

ГОСТ 30460-97Видання офіційнеДСТУ 3380—96 (ГОСТ 30460—97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕРИ
КЛІМАТИЧНО-МЕХАНІЧНИХ
КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Загальні технічні умови

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Чернівецькою науково-виробничою фірмою «Граніт» (НВФ «Граніт») МІнпромполітики України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 28 червня 1996 р. № 261

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 грудня 1997 р. № 732

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: О. Г. Андрійчук, Г. В. Івасішин

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання . 1

 2. Нормативні посилання 1

З Визначення, позначення і скорочення З

 1. Класифікація та основні параметри З

 2. Загальні технічні вимоги 5

  1. Характеристики . 5

  2. Вимоги до матеріалів і покупних виробів .7

  3. Комплектність 7

  4. Маркування 8

  5. Пакування 8

 3. Вимоги безпеки 8

 4. Вимоги охорони навколишнього середовища 9

 5. Правила приймання 9

 6. Методи контролю 10

 7. Транспортування та зберігання 12

 8. Вимоги до експлуатації 13

 9. Гарантії виробника 13

Додаток А Бібліографія 14ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАМЕРИ КЛІМАТИЧНО-МЕХАНІЧНИХ
КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Загальні технічні умови

КАМЕРЫ КЛИМАТИЧЕСКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Общие технические условия

CLIMATIC AND MACHANICAL COMBINED
TEST CHAMBERS

General specifications

Чинний від 1999—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на камери кліматично-механічних комплексних випробувань (далі — ККВ). до складу яких входять камера та вібростенд синусоїдної чи широкосмугової випадкової вібрації (далі — вібростенд), призначені для випробування виробів на стійкість до одночасної дії кліматичних та механічних зовнішніх чинників: температури, вологості, тиску та вібрації з різними законами зміни параметрів у часі.

Цей стандарт установлює загальні вимоги до технічного рівня та якості ККВ, які виробляють­ся для потреб промислових підприємств та на експорт.

Цей стандарт не поширюється на ККВ, до складу яких входять камери некомпресорного типу (контактні, термоелектричні та ін.)

Обов'язкові вимоги до якості ККВ викладено в розділах 4—7.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2300—93 Вібрація. Терміни та визначення

ДСТУ 2708—94 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення

ДСТУ 2825—94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2860—94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2988—95 Камери тепла і холоду. Загальні технічні умови

ДСТУ 2989—95 Вібростенди синусоїдної вібрації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3004—95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експерименталь­ними даними

Видання офіційне

ДСТУ 3011—95 Устаткування випробувальне кліматичне та механічне. Терміни та визначення ДСТУ 3021—95 Випробування та контроль якості продукції. Основні терміни та визначення ДСТУ 3379—96 (ГОСТ 30462—97) Вібростенди широкосмугової випадкової вібрації електро­динамічні. Загальні технічні умови

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.002—86 ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические нормы к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.050—86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас­ности

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.033—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономичес­кие требования

ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 20.39.108—85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора

ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10877—76 Масло консервационное К—17. Технические требования

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ­ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирова­ния вчасти воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16842—82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустри­альных радиопомех

ГОСТ 18620—86Е Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие техничес­кие условия

ГОСТ 22614—77 Система «человек-машина». Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования

ГОСТ 22615—77 Система «человек-машина». Выключатели и переключатели типа «Тумблер». Общие эргономические требования •

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспорти­рованию, временной противокоррозионной защите и упаковке

ГОСТ 24346—80 Вибрация. Термины и определения

ГОСТ 24555—81 Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 24750—81 Средства технические вычислительной техники. Общие требования техни­ческой эстетики

ГОСТ 24813—81 Испытания изделий на воздействие климатических факторов. Общие поло­жения

ГОСТ 25051.2—82 Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации

ГОСТ 25051.3—83 Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации

ГОСТ 25051.4—83 Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия

ГОСТ 26883—86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

ГОСТ 28198—89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство.З ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

 • цьому стандарті наведено такі терміни з відповідними визначеннями та скороченнями: — камера кліматично-механічних комплексних випробувань; ККВ — згідно з ДСТУ 3011; — камера — згідно з ДСТУ 3011;

 • робоча камера — камера, яка включає в себе робочий об’єм камери, виконавчі пристрої та давачі для регулювання і підтримання заданих параметрів;

 • виконавчі пристрої — пристрої, які забезпечують одержання заданих параметрів у корисному об’ємі камери (волога, тиск, температура та ін.);

 • робочий об’єм камери — згідно з ДСТУ 3011;

 • корисний об’єм камери — згідно з ДСТУ 3011;

 • вібростенд синусоїдної вібрації — згідно з ДСТУ 3011;

 • вібростенд широкосмугової випадкової вібрації; вібростенд ШВВ — згідно з ДСТУ 3011;

 • синусоїдна вібрація — вібрація, за якої значення коливної величини, що характеризує вібрацію, змінюється в часі за законом

A sin(cof + ер), (4)

Де А

A, CD, ф

+ ф t

 • амплітуда;

 • постійні параметри;

 • фаза;

 • час;

ф о

— початкова фаза;

— кутова частота; • широкосмугова випадкова вібрація; ШВ8 — згідно з ДСТУ 2300;

 • перехідний пристрій — вузол, за допомогою якого на зразок для випробування передаєть­ся вібрація зі стола вібростенда, ізолюється робочий об’єм камери від дії ЗЧД, знімається під­вищене навантаження зі стола вібростенда, суміщеного із термобарокамерою зниженого тиску:

 • навантаження — згідно з ДСТУ 2825;

 • термобарокамера зниженого тиску — згідно з ДСТУ 3011;

 • кліматичний зовнішній чинник дії; кліматичний ЗЧД — зовнішні чинники дії, такі як знижена або підвищена температура, тепловий удар, волога, високий чи низький тиск, атмосферні опади, що випадають або конденсуються, морський туман, статичний або динамічний пил, вітер, корозійно-активні агенти атмосфери і грунту, сонячні випромінювання;

 • механічний зовнішній чинник дії; механічний ЗЧД— зовнішні чинники дії, такі як вібрація, прискорення, акустичний шум, механічний, гідравлічний, аеродинамічний та звуковий удари, сейсмічний вплив, сейсмічні удари, хитання, крен;

 • зовнішній чинник дії; ЗЧД — — згідно з ДСТУ 3011;

 • частота — згідно з ДСТУ 2300;

 • змушувальна сила — згідно з ДСТУ 2300;

 • тепловий приплив — приплив тепла в робочу камеру із зовнішнього середовища;

 • комплект запасних частин, інструменту, приладдя та матеріали; ЗІП — запасні частини, інструмент, приладдя та матеріали, необхідні для технічного обслуговування і ремонту виробів, укомплектовані залежно від їх призначення та особливостей використання;

 • зразок для випробування — згідно з ДСТУ 3021.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

  1. Класифікація

Залежно від призначення та конструктивного виконання ККВ поділяють на типи, які визначають стійкість до дії на зразок для випробування таких чинників:

 • зниженої та (чи) підвищеної температур і вібрації;

 • зниженої та (чи) підвищеної температур, підвищеної вологості і вібрації;

 • зниженої та (чи) підвищеної температур, зниженого тиску і вібрації;

 1. зниженої та (чи) підвищеної температур, зниженого тиску, підвищеної вологості І вібрації.Основні параметри ККВ

  1. Температура в камері повинна бути від мінус 70 до 125 °С.

  2. Залежно від типу вібростенда маса зразка для випробувань повинна бути від 10 до 500 кг, а змушувальна сила — від 200 до 32000 Н.

  3. Основні граничні параметри ККВ наведено в таблиці 1.

  4. Робочий об’єм камери ККВ повинен відповідати вимогам згідно з ДСТУ 2988.

Таблиця 1 — Основні граничні параметри ККВ

Тип ККВ

Камера

Частота вібростенда, Гц

відносна вологість, %, не більше

тиск, мм рт. ст., не менше

тривалість досяг­нення граничного параметра, хв, не більше

1. Дія зниженої та(чи) підви­щеної температур та віб­рації

120п; 901

5—20005);

20—20006)

2. Дія зниженої та (чи) під­вищеної температур, під­вищеної вологості та віб­рації

98


12023; 902) 904

5—20005> 20—20006)

!

і 3. Дія зниженої та (чи) під­вищеної температур, зниженого тиску та віб­рації


1

1201>; 902) 405

5 --20005 20—2000^

4. Дія зниженої та (чи) під­вищеної температур, підвищеної вологості, і зниженого тиску та віб- ! рації

98

1

1201); 902) 903); 404)

5—2000S) 20-20006

За від’ємної температури

2) За додатної температури

3) Для вологи

4! За зниженого тиску

За синусоїдної вібрації

І 61 За ШВВ

 1. У камері ККВ, що відтворює знижений тиск, повинен бути забезпечений тиск не більше 1 мм рт. ст. протягом часу щонайбільше 40 хв, точність підтримання зниженого тиску не повинна бути більше 2 %.

 2. Температурні характеристики та параметри камери ККВ, що відтворюють підвищену вологість та знижений тиск, повинні відповідати вимогам згідно з ДСТУ 2988.

 3. Швидкість циркуляції повітря в робочому об’ємі камери різного призначення, що входить до складу ККВ, повинна бути не більше 2 м/с.

 4. Споживану ККВ електричну потужність визначають сумою потужностей, споживаних камерою та вібростендом, і зазначають у технічних умовах на ККВ конкретного типу.

 5. Масу ККВ визначають сумою мас камери, вібростенда, перехідного пристрою та пультів керування камерою та вібростендом і зазначають у технічних умовах на ККВ конкретного типу,

 6. У граничну масу зразка для випробування в ККВ повинні бути включені маси перехідно­го пристрою та оснастки для закріплювання зразка для випробувань.

 7. Умовне позначення ККВ повинно встановлюватись у технічних умовах залежно від робочого об'єму камери.