ДОДАТОКД

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 10.6 УГОДИ СОТ ТБТ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Це повідомлення надсилають відповідно до статті 10.6.

1.

Член СОТ, який надсилає повідомлення: Україна

Якщо необхідно, назва причетного органу місцевої влади (статті 3.2 або 7.2):

2.

Відповідальний орган: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Адреса: 01008, Україна, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2

Тел. (044) 253-93-94

Факс: (044)226-31-81

E-mail: [email protected]

Web: http://www.me.gov.ua

Назва й адреса (також за наявності номер телефону/факсу, адреса електронної пошти та офіційного веб-сайту) іншого органу чи організації, призначеної для оброблення коментарів до повідомлення, які має бути зазначено додатково, якщо вони відрізняються від зазначеного вище:

Міністерство інфраструктури України

Адреса: 01135, Україна, Київ, проспект Перемоги, 14

Тел. (044) 351-49-54 (13)

Факс: (044) 351-48-45

E-mail: [email protected]

Web: http://www.mtu■ gov, ua

3.

Повідомлення відповідно до статей 2.9.2 [], 2.10.1 [], 5.6.2 [], 5.7.1 [], інших:

4.

Охоплювана продукція (коди HS або CCCN, якщо це можливо, або національний код. ICS-коди зазначають додатково, якщо це можливо): ICS 49.100; 49.060

5.

Назва, кількість сторінок і мова(-и) документа, стосовно якого надсилають повідомлення: проект національного стандарту «Авіаційна техніка. Наземні джерела електроживлення. Загальні вимоги», 29 сторінок, українська

6.

Опис змісту: прийняття в Україні національного стандарту, обов’язкового для застосування

7.

Мета й обґрунтування прийняття документа, також за потреби невідкладні причини: безпечність експлуатації техніки, охорона життя та здоров’я, захист довкілля

8.

Пов’язані документи: наказ Міністерства інфраструктури України про затвердження правил експлуатації авіаційної техніки від 15 січня 2015 року № 18

9.

Запропонована дата затвердження: 01 січня 2017 р.

Запропонована дата набрання чинності: 01 липня 2017 р.

10.

Найпізніша дата подання коментарів: 60 днів з дня повідомлення

11.

Текст документа можна отримати: Національний пункт обробки запитів та надання повідомлень [ ], чи адреса, номер телефону/факсу, адреса електронної пошти, офіційного веб-сайту іншої організації, якщо така є:

. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

Адреса: 03115, Україна, Київ, вул. Святошинська, 2

Тел. +38 (044)452 33 96

Факс: +38 (044) 452 69 07

E-mail: [email protected]

Web: http://www.ukrndnc.org.ua/

ДОДАТОК Е
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Закон України «Про стандартизацію»

  2. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

З Угода про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, що є додатком до Марракеської угоди про заснування СОТ 1994 року

  1. ISONET Guide. Fourth edition 2002 (Настанова ISONET Четверта редакція 2002 року)

  2. CEN-CENELEC GUIDE 12 «The concept of Affiliation with CEN and CENELEC» (CEN-CENELEC Наста­нова 12 «Концепція афіліації до CEN і CENELEC»)

  3. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (International Classification for Standards ICS:2005, MOD).

Код УКНД 01.020

Ключові слова: запит, Інформаційний центр ISO/IEC, Національний інформаційний центр ISONET, повідомлення, Світова організація торгівлі, стандарт, Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри в торгівлі, центр обробки запитів та надання повідомлень.

Редактор Н. Кунцевська
Верстальник В. Мультян

Підписано до друку 07.07.2016. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,32. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647