Крім того, має бути передбачено міжшаровий бар’єр для нижнього водопроникного шару покриття і/або шару основи дорожнього одягу.

Цього досягають за допомогою армування, поглинання напруження та захищання прошарку чи поєднанням цих функцій.

Виробники геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів мають надавати дані, отримані за результатами випробувань, відповідно до цього стандарту.

У таблиці 1 і 2 наведено характеристики, їхня відповідність умовам використовування, а також методи випробування, які треба застосовувати. Перелік характеристик охоплює ті, що потрібно узго­дити (Н), ті, що відповідають умовам використовування (А), та ті, що відповідають специфічним умо­вам використовування (S). Знак «—» означає, що характеристика не придатна для цієї функції.

Якщо для однієї й тієї самої властивості треба надати дані більше ніж однієї функції, потрібно дотримуватися такого порядку: віддають перевагу Н перед А, А — перед S, S — перед «—».

Функції та умови використовування, що відповідають характеристикам, позначеним знаком «S» у таблиці 1, описано в 4.2.

Як зазначено в 5.1, виробник геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має надати дані, основані на результатах випробування, відповідно до цього стандарту.

Під час оцінювання довговічності (вплив атмосферних чинників, тривкість до лужного середовища) необхідно дотримуватися вимог, наведених у додатку В.

Таблиця 1 — Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби, використовувані у дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях. Функції характеристик, пов’язані з методом випробування

Характеристика

Метод випробування

Функції

армування

поглинання напруження

захищання

1 Гранична міцність

EN ISO 10319а

н

н

н

2 Відносне подовження під час мак­симального навантаження

EN ISO 10319а

н

н

н

3 Динамічний опір перфоруванню11

EN ISO 13433

н

н

4 Статичний проколь

EN ISO 12236

н

н

н

5 Довговічність

Додаток В

н

н

н

6 Погодотривкістьс

EN 12224

В.1 цього стандарту

S

S

SКінець таблиці 1

Характеристика

Метод випробування

Функції

армування

поглинання напруження

захищання

7 Утримання бітуму

Додаток С


н

А

8 Температура плавлення

EN ISO 3146

S

S

S

9 Тривкість до лужного середовища

EN 14030

В.2 цього стандарту

S

S

S

Примітка.

Н — потребують узгодження;

А — застосовують за будь-яких умов використовування;

S — застосовують за специфічних умов використовування;

«—» — означає, що характеристику не застосовують для цієї функції.

а EN ISO 10319 може бути не придатний для специфічних виробів (наприклад, ґратки зі скловолокна). У цьому разі більш придатними методами випробування є описані в EN ISO 13934-1 абоASTM D6637. У будь-якому разі випробування на розтягування потрібно виконувати на готовому виробі.

ь Це випробування можливо не придатне для всіх видів геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, тому, на­приклад, для таких видів виробу, як ґратки, необхідно розглянути інші випробування. Якщо гранична міцність і статичне про­колювання ідуть під «Н» у табличці, то виробник повинен бути готовий надати дані щодо двох позицій. Якщо в технічних умовах використовують одну характеристику — граничну міцність або статичне проколювання, цього достатньо.

с Необхідний в узгоджувальних цілях (Н) у разі застосування для умов використовування (див. 4.2).
Таблиця 2 — Віднесені до геотекстилю металеві вироби, що використовують у покриттях та шарах асфальтобетону. Функції характеристик, пов’язані з методом випробування

Характеристика

Метод випробування

Функції армування

 1. Гранична міцність

— сталевої дротяної сіткиа

 • паралельний напрямок сітки

 • поперечний напрямок сітки

— сталевої зварної арматурної сіткиь

Додаток D

EN 10002-1

EN ISO 15630-2

н

2 Відносне подовження під час максимального навантаження — сталевої дротяної сіткиа

 • паралельний напрямок сітки

 • поперечний напрямок сітки

— сталевої зварної арматурної сіткиь

Додаток D

EN 10002-1

EN ISO 15630-2

н

3 Динамічний опір перфоруванню0

EN ISO 13433

4 Статичний прокол0

EN ISO 12236

5 Довговічність

Додаток В.З

нПримітка.

Н — потребують узгодження [1];

«—» — означає, що характеристику не застосовують для цієї функції.

3 Згідно з EN 10223-3.

ь Згідно з EN 10080.

с Характеристики, які стосуються специфічних умов використовування.

4.2 Характеристики, застосовувані для специфічних умов використовування

 1. Загальні положення

У технічних умовах має бути зазначено, які функції та умови використовування прийнятні (див. таблиці 1 та 2). Виробник має надати необхідні дані, які базуються на вимогах і методах випробувань, наведених у цьому стандарті.

Перелік характеристик, зазначених у таблиці 1, містить характеристики, що:

 • потребують узгодження (Н),

 • відповідають усім умовам використовування (А),

 • відповідають специфічним умовам використовування (S).

Ці специфічні умови використовування наведено в 4.2.2—4.2.4.

Примітка. «Пошкодження під час установлювання» залежить від того, як влаштовують дорожнє покриття й ущільнюють асфальтобетон. Відповідні методи випробування — на стадії розробляння.

 1. Тривкість до лужного середовища

Значення за цією характеристикою необхідні для всіх функцій, якщо виріб буде безпосередньо контактувати з незахищеним бетоном або цементною поверхнею.

 1. Температура плавлення

Необхідно мати значення температури плавлення армувального полімеру, щоб температура асфальтобетонної суміші, яку вкладають, була не вищою, ніж його температура плавлення.

 1. Довговічність

Значення необхідні, якщо виріб не був своєчасно вкладений в шари дорожнього одягу. Потрібно знати залишкову граничну міцність, яка має бути в межах умов застосування (див. додаток В.1).

5 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

 1. Загальні положення

Відповідність вимогам цього стандарту і зазначеним величинам мають встановлювати:

 • типові випробування згідно з 5.3;

 • фабричне контролювання виробництва виробником відповідно до 5.4, а також оцінювання виробу.

Числові значення характеристик, зазначених у таблиці 1, крім довговічності, виражають як середнє значення величини із зазначенням допусків, що відповідають 95 % ймовірності. їх подає виробник на основі статистичного аналізу контрольних вимірювань якості. Інформація щодо довговічності має бути визначена відповідно до положень основних принципів, наведених у додатку В.

 1. Підтвердження значень

Має бути перевірено маркування та етикетування сувоїв і виробів (відповідно до розділу 6).

Примітка 1. Цей метод не використовують для контролювання якості на будівництві.

Відповідність характеристик значенням, наведеним у 5.1, базується на вимірюваннях, зроблених на двох типових пробах (А і В), взятих з двох різних сувоїв. Проби відбирають згідно з EN 9862.

Характеристики, наведені в таблицях 1 та 2, потрібно визначати згідно з відповідними стандартами на зразках, підготовлених із проби А.

Якщо результати випробувань за окремою характеристикою перебувають у межах допустимого(-их) значення(-нь), наданих виробником, то виріб приймають таким, що відповідає цій характеристиці.

Якщо результати випробування окремої характеристики більше ніж в 1,5 разу перевищують допустиме значення, виріб не відповідає цій характеристиці.

Якщо результати випробування окремої характеристики перебувають у межах від 1 до 1,5 допус- тимого(-их) значення(-нь), випробовувують зразки, підготовлені з проби В.

Примітка 2. 95 % ймовірності відповідає середньому значенню величини мінус (і/або плюс) 1,0 значення величини допуску(-ів).

Якщо результати випробування зразків В за однією і тією самою характеристикою перебувають у межах допустимого(-их) значення(-нь) щодо цього значення, то виріб прийнято як такий, що відпові­дає цій характеристиці. Якщо результати випробування перебувають поза допустимого(-их) значення(-нь), то виріб не прийнято.

 1. Типові випробування

Типовим випробуванням піддають наявні вироби, якщо заміна основних матеріалів або вироб­ничих процесів призводить до відхилення від декларованих властивостей або застосування виробу. У цих випадках типові випробування зразків виконують, щоб визначити властивості, які можна змінити або підтвердити, а також властивості, потрібні, щоб змінити застосування.

Випробування виконують згідно з вимогами, встановленими цим стандартом, щодо харак­теристик, наведених у таблиці 3, відповідно до призначеності виробу.

Таблиця 3 — Характеристики, необхідні для оцінювання відповідності

Характеристика

Функції

Гранична міцність

Армування, захищання, поглинання напруження

Відносне подовження за максимального зусилля

Армування, захищання, поглинання напруження

Статичний опір проколу (CBR-випробування)

Армування, захищання, поглинання напруження

Динамічний опір перфоруванню (метод конуса, що падає)

Армування, захищання

Утримання бітуму

Поглинання напруження

Довговічність

Армування, захищання, поглинання напруження (відповідно до умов застосування)Результати типових випробувань мають бути зареєстровані й доступні під час інспектування.

Пробу для типових випробувань відбирають згідно з EN 9862 зі звичайних виробничих партій, використовуючи ті самі матеріали та процеси обробляння, що й для масового виробництва. Розмір проби має бути достатньо великим, щоб визначити характеристики, наведені в таблиці 1. Проби руч­ного виготовлення, малі досліджувані партії й інші нові експериментальні зразки треба випробувати тими самими методами, але їх не можна використовувати для встановлення характерних значень для типових випробувань.

 1. Фабричне контролювання виробництва

Схему фабричного контролювання виробництва розробляють і підтверджують настановчими докумен­тами підприємства до того, як певний тип виробу буде розміщено на ринку. У подальшому будь-які істотні зміни сировини, допоміжних матеріалів, виробничих процесів або схем контролювання стосовно влас­тивостей або застосування виробу зазначають у настанові.

У настанові має бути описано процедури контролювання виробництва відповідно до заявлених властивостей, підтверджених типовими випробуваннями.

Процедури фабричного контролювання виробництва мають охоплювати системи постійного внутрішнього контролювання виробництва для гарантування відповідності виробу цьому стандарту і що виміряні величини відповідають заявленим величинам.

Додаток А (обов’язковий) містить перелік пунктів, які треба розглянути, щоб визначити, які з них прийнятні для контролювання виробу. Виробник має визначити відповідні пункти положення і зазна­чити їх у настанові фабричного контролювання виробництва.

У разі відповідності процедуру, описану в 5.2, можна застосовувати, щоб перевірити відповідність виробу одній чи більше характеристикам.

5.5 Інспектування

За необхідності інспектування виробництва й фабричного контролювання виробництва потрібно виконувати відповідно до 5.4 і додатка А.

6 МАРКУВАННЯ

Виробник має чітко й незмивними засобами наносити на геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби інформацію згідно з EN ISO 10320.

Примітка. Для СЕ-маркування див. ZA.3.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

КОНТРОЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

А.1 Пункти, на які потрібно посилатися в системі фабричного контролювання виробництва

А. 1.1 Загальні положення

Цей обов’язковий додаток визначає пункти, на які необхідно посилатися під час контролювання фабричного виготовлення виробу, використовуючи схему контролювання, описану в 6.4. Виробник має визначити, які пункти необхідно застосувати в конкретній ситуації залежно від стадії проектування, ви­робництва й зберігання виробу, за які виробник несе відповідальність.