Система дозволяє не визначати деяку достовірну характеристику в тих випадках, коли хоча б одна держава-член СЄ не має вимог чинного законодавства щодо цієї характеристики. У цьому випадку підтвердження такої характеристики не вимагають від виробника, якщо він не бажає декларувати експлуатаційну характеристику виробу за цим параметром у цій державі. У цьому ви­падку виробник, охочий розмістити свої вироби на ринку цієї держави, не повинен ні визначати, ні декларувати експлуатаційний параметр свого виробу відносно цієї характеристики. Тоді в інфор­мації, супутній СЄ маркованню, можна використовувати варіант «експлуатаційна характеристика невизначена». Запис «експлуатаційна характеристика невизначена» не можна використовувати, якщо характеристика є причиною граничного рівня.

Коли досягнуто вимог системи оцінюванню відповідності, уповноважений орган має видати сертифікат фабричного контролювання виробництва, що має містити такі відомості:

 • назва, адреса й ідентифікаційний номер уповноваженого органу;

 • назва і адреса виробника або його офіційного уповноваженого представника в ЕЕА і місця знаходження виробництва;

 • опис виробу (тип, ідентифікація, призначення тощо);

 • умови, яким виріб відповідає (додатку ZA цього стандарту);

 • специфічні умови використовування виробу;

 • номер сертифіката;

 • умови і строк чинності сертифіката;

 • ім’я, прізвище, посада уповноваженого, що підписує сертифікат.

Крім того, для кожного виробу виробник має надати декларацію відповідності (декларацію відповідності ЄС), що має містити такі відомості:

 • назва, адреса виробника або його уповноваженого представника, визнаного в ЕЕА;

 • номер поданого сертифіката фабричного контролю виробництва;

 • ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої підписати декларацію від імені виробника або його уповноваженого представника.

Ця декларація відповідності надає право виробнику проставляти марковання СЄ, згідно з ZA.3.

Наведені сертифікати і декларації мають бути написані офіційною мовою держави-члена ЄС, де виріб має використовуватися.

ZA.3 СЄ марковання і етикетування

Виробник або його уповноважений представник ЕЕА відповідальні за СЄ марковання.

СЄ символ відповідності, що має бути прикріплений відповідно до Директиви 93/68/ЕС, містить такі відомості:

 • ідентифікаційний номер уповноваженого органу;

 • назва або товарний знак виробника (1);

 • юридична адреса виробника;

 • останні дві цифри року, в якому марковання прикріплено;

 • номер сертифіката фабричного контролю виробництва;

 • посилання на цей стандарт;

 • інформація щодо підмандатних характеристик: величини, які мають бути зазначені відпо­відно до 5.1 цього стандарту.

Примітка. Ця інформація потрібна, щоб ідентифікувати юридичну особу, відповідальну за виготовляння виробу.

Марковання прикріплюють на упаковці геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів способом, зазначеним на рисунку ZA.1. Повну інформацію надають у супровідних документах спо­собом, зазначеним на рисунку ZA.2.

М

СЄ

0123-CPD-0001

GeoA

арковання СЄ відповідності складається

з познаки «СЄ», зазначеної в Директиві 93/68/ЕЕС, ідентифікаційного номера уповноваженого органу, назви і типу виробу

Рисунок ZA.1 — Приклад марковання СЄ на пакованні геотекстилю
та віднесених до геотекстилю виробів


С

00

0123-CPD-0456
EN 13253:2000

Геотекстиль
для контролювання ерозії
Допустиме застосовування: F
Міцність на розрив (EN 10319):
MD 12 кН/м (- 1 кН)/м
CMD 10 кН/м (- 0,8 кН/м)
Тривкість до динамічного
перфорування (EN 918):

8 мм (+ 1 мм)
Тривкість до статичного проколу
(EN ISO 12236):
1,2 кН (- 0,1 кН) '

Розмір отвору (EN ISO 12956):

90 цм (+/- 20 цм) Водопроникність (EN ISO 11058): 100-10-3 м/с (- 15 10~3 м/с) Довговічність — має бути закопано в день установлення

— гарантія міцності протягом мінімум 25 років у природних ґрунтах з 4 < pH < 9 і темпе­ратурі ґрунту < 25 °С

СЄ

0123-CPD-0001
Geo А

Geo Co Ltd, PO Box 21, B-1050

Є знак відповідності містить познаку «СЄ», наведену в Директивах 93/68/ЕЕС

Ідентифікаційний номер уповноваженого органу

Назва і тип виробу

Назва або ідентифікаційний знак і юридична адреса ви­робника

Останні дві цифри року, в якому було прикріплено мар- ковання

Номер ФКВ сертифіката

Номер застосованого Європейського стандарту (див. при­мітку 1)

Ідентифікація виробу і допустиме використовування (див. примітку 2)

й ідентифікація щодо регламентованих характеристик

Приклади середніх значень величин і допустимого відхилу (див. примітку 3)

Декларація про довговічність, відповідно до додатка В (див. примітку 4)

У доповнення до специфічної інформації відносно небез­печних речовин, вище зазначених, виріб має також супровод­жуватися, за потреби, переліком документації відповідної форми згідно з будь-яким іншим законодавством у частині не­безпечних речовин, відповідно якого треба також оцінювати відповідність згідно з вимогами цього стандарту.

Примітка. Не треба посилатися на Європейські закони, якщо вони зачіпають національні інтереси.

Рисунок Z А.2 — Приклад супровідних документів

Примітка 1. Якщо СЄ маркування засноване на використовуванні декількох стандартів для одного і того самого виробу, супровідний документ має бути таким, як наведено на прикладі нижче:

EN 13249:2000 і EN 13253:2000 Геотекстиль застосований для контролювання ерозії Допустиме застосовування: F, S + F

Примітка 2. Допустиме використовування геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів під час контролювання ерозії

може бути одним із таких;

 • Фільтрування F;

 • Армування R;

 • Фільтрування й армування F + R;

 • Фільтрування і відокремлювання F + S;

 • Армування і відокремлювання R + S;

 • Фільтрування, армування і відокремлювання F + R + S.

Примітка 3. За потреби, в таблиці ZA.1 зеачення допустимих відхилів, які відповідають 95 % довірчої ймовірності, має надавати виробник у такому вигляді:

Міцність на розрив - акН/м

Подовження +/- а %

Опір статичному проколу - а кН

Опір динамічному перфоруванню + а мм

Розмір отвору +/- а рм

Водопроникність - а м/с

приклад (- 10 кН/м) приклад (- 20 %, + 25 %) приклад (- 15 кН) приклад (+ 20 мм) приклад (+/-30 дм) приклад (- 10"4 м/с)

Примітка 4. Декларацію про довговічність вибирає виробник із таких варіантів:

— Допустима зносотривкість мінімум 5 років для неармованих споруд у природних ґрунтах з 4 < pH < 9 і температурою ґрунту < 25 °С.

— Допустима зносотривкість мінімум 25 років у природних ґрунтах з 4 < pH < 9 і температурою ґрунту < 25 °С.

— Допустима зносотривкість не більше ніж (кількість) років (за умови) на основі оцінювання довговічності (посилання на документ).

Додатково виробник повинен декларувати:

— бути закопаним протягом (кількість) після установлення.БІБЛІОГРАФІЯ

М/107 — Mandate to CEN /CENELEC concerning the execution of standardzattion work for harmonized standards on geotextiles — European Commission — 1996

ENV 1997-1 Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules

EN ISO 9001 Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servecing (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servecing (ISO 9002:1994).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

М/107 Мандат CEN /CENELEC, стосується виконання робіт із стандартизації для згармоні- зованих стандартів, що поширюється на геотекстиль, Європейська Комісія, 1996

ENV 1997-1 Єврокодекс 7: Геотехнічний проект. Частина 1. Загальні правила

EN ISO 9001 Система якості. Модель забезпечування якості в процесі проектування, розроб­ляння, виробництва, монтування і обслуговування (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Система якості. Модель забезпечування якості в процесі виробляння, монту­вання і обслуговування (ISO 9002:1994).

Код УКНД 59.080.70

Ключові слова: армування, відокремлювання, геотекстиль, геотекстиль та віднесені до гео­текстилю вироби, маркування, методи випробовування, оцінювання відповідності, фабричне кон­тролювання виробництва, фільтрування.

Редактор В. Кириленко

Технічний редактор О. Касіч
Коректор І. Недогарко
Верстальник І. Барков

Підписано до друку 10.10.2009. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. 2.5ОЗ Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006, серія ДК, № 1647