НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

ЛЮДИНИ

Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль
під час роботи з машинами

(

БЗ № 3-2005/220

ДСТУ EN 1005-3:2005


EN 1005-3:2002, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; С. Юр­ченко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

 2. Національний стандарт ДСТУ EN 1005-3:2005 ідентичний з EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Рart 3: Recommended force limits for machinery operation (Без­печність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bryssels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-я ке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено.

СтУпінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

6ЗМІСТ

С.

Національний вступ V

Вступ VI

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Рекомендації 2

  1. Загальні рекомендації та інформація 2

  2. Оцінювання ризику зусиль, що прикладаються 2

   1. Етап А. Визначання основних максимальних зусиль 4

   2. Етап В. Визначання прийнятних можливостей 5

   3. Етап С. Оцінювання ступеня припустимості та ризику 6

  3. Фактори, що впливають на ризик 7

   1. Робоча поза 7

   2. Прискорення та точність рухів 7

   3. Вібрація 7

   4. Взаємодія «людина—машина» 7

   5. Засоби індивідуального захисту 7

   6. Умови навколишнього середовища 7

 5. одаток А Процедура обчислювання для варіанта 2 8

А.1 Загальні положення 8

А.2 Вихідні параметри 8

А.3 Процедура 9

А.3.1 Розподіл зусиль 9

А.3.2 Логарифмічне перетворення 9

А.3.3 Обчислювання перцентилів зусиль 10

А.4 Резул ьтати 10

Додаток В Процедура обчислювання для варіанта 3 10

 1. Загальні положення 10

 2. Вихідні параметри 10

  1. Зусилля 10Демографічні дані користувачів 12

 1. Процедура 12

  1. Штучні параметри розподілу у підгрупах 12

  2. Логарифмічні розподіли 13

  3. Утворення нових функцій розподілу у чоловічих та жіночих підгрупах ...13

  4. Зважування та підсумовування всіх розподілів у підгрупах 14

  5. Обчислювання перцентилів 15

 2. Результат 15

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту з Директивами ЄС 16

Бібліографія 1

6НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1005-3:2002 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» подано «Національні пояснен­ня», виділені в тексті рамкою. Європейські стандарти, на які є посилання в те ксті стандарту: EN 292-1, EN 292-2:1991, EN 614-1, EN 614-2, EN 894-3, EN 1050 — прийнято як національні стан­дарти України. Копії європейських стандартів, які не прийнято як національні, можна отримати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»;

 • у «Вступі» подано «Національну примітку» щодо розшифрування абревіатури EFTA, яку виділено в тексті рамкою;

 • у розділі 4 «Рекомендації» подано виноску щодо підготовлення проекту стандарту;

 • виправлено помилки: у першому абзаці А.3.3 замість Fln % дано Fln %; у третьому абзаці В.3.2 замість Fч _ F дано Fч. _ Fчі; у чисельнику формули В.3.4 замість nжіD Fжі( х) + n ЧіD Fжі( х х) дано n жіD Fжі( х)+ + n ЧіD Fчі(х);

 • у 4.3.5 замість абревіатури РРЕ вжито відповідний термін «засіб індивідуального захисту»;

 • у «Бібліографії» замість prEN 1005-2 застосовано EN 1005-2;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації Ук­раїни;

 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познака в EN 1005-3

N

min

h

Познака в національному стандарті

H

хв

год

ВСТУП

Протягом життєвого циклу машини, починаючи від її виготовлення до демонтажу, різні дії, пов’язані з використанням машини, потребують докладання фізичної сили людини. Фізичні зусил­ля призводять до напруги кістяково-м’язової системи людини. Небажана напруга призводить до втоми, дискомфорту та розладу кістяково-м’язової системи. Виробник машини має можливість контролювати ці ризики для здоров’я, оптимізуючи потрібні зусилля урахуванням їх частоти, три­валості та зміною їх використання.

Процедура обчисювання та рекомендовані обмеження, які надано в цьому стандарті, спря­мовані на зменшення ризи ку для здоров’я оператора, а та кож на підвищення маневреності та надання можливості більшій кількості людей управляти машинами, що підвищує продуктивність та прибутковість.

Цей стандарт гармонізовано відповідно до вимог Директив щодо машин та відповідних пра­вил EFTA.

Національна примітка

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівлі.

Цей стандарт, який складено згідно з EN 1050, надає користувачу можливість виявити небез­пеку заподіяння шкоди здоров’ю, проявом якої є розлади кістяково-м’язової системи, а також надає засоби для якісного та, певною мірою, кількісного оцінювання ризику. Засоби, призначені для оцінювання ризику, та кож передбачають шляхи зменшення ризику. У цьому стандарті не розглянуто ризики, які пов’язані з нещасними випадками.

Рекомендації, які надано в цьому стандарті, опираються на наукові факти щодо психології та епідеміології фізичної праці. Однак, ця інформація є недостатньою, а обмеження, що пропо­нуються, можуть змінюватись залежно від майбутніх досліджень.

Цей стандарт — стандарт типу В, як зазначено в EN 1070.

Положення цього стандарту можуть бути доповнені або змінені положеннями стандарту типу С.

Примітка. Вимоги стандарту типу С для машин, які перебуваютьу сфері застосування і які спроектовано та побу­довано за вимогами стандарту типу С, матимуть пріоритет над вимогами цього стандарту типу В.ДСТУ EN 1005-3:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль
під час роботи з машинами

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Часть 3. Рекомендуемые ограничения усилий
при работе с машинами

SAFETY OF MACHINERY

HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE

Part 3. Recommended force limits for machinery operation

Чинний від 2006-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт є настановою для виробників машин (або їхніх складових частин) та для роз­робників стандартів типу С щодо контролю ризиків для здоров'я людини, пов'язаних із застосу­ванням фізичної сили під час роботи з машинами.

Цей стандарт визначає рекомендовані обмеження зусиль для дій під час роботи з машина­ми, що охоплює виготовляння, транспортування та введення в експлуатацію (зборка, установ­лення, регулювання), використання (робота, очищання, пошук дефектів, технічне обслуговуван­ня, налагодження, програмування або переналагодження), виведення з експлуатації, утилізацію і демонтаж. Цей стандарт поширюється, в першу чергу, на машини, які виготовлено після того, як видано цей стандарт.

Цей стандарт поширюється, з одного боку, на машини для професійного користуван ня до­рослим населенням, яке є здоровою робочою силою із звичайними фізичними можливостями, та, з іншого боку, на машини для побутового користування всім населенням, дітьми та людьми по­хилого віку включно.

Ці рекомендації розроблено на основі досліджувань, які проводили з європейським населенням. Цей стандарт не поширюється на машини, що виготовлені до його публікації CEN.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи прегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для не- датованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

Видання офіційне

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 1005-1:2001 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

EN 1070 Safety of machinery — Terminology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 1005-1:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та ви­значення

EN 1070 Безпечність машин. Термінологія.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, які наведено в EN 614-1, EN 1005-1:2001 та EN 1070.

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Загальні рекомендації та інформація

Застосування процедури визначання обмеження зусиль, яку наведено нижче, рекомендовано здійснювати після ознайомлення з додатком А EN 292-2:1991, та EN 614-1 і EN 614-2.

Дуже важливо, щоб оператор слідкував за послідовністю дій та за темпом роботи машини. Більш того, машини треба проектувати таким чином, щоб дії, які потребують докладання сили, були оптимальними відносно пози та положення кінцівок оператора, а також напряму прикла­дання зусиль. Крім цього, машини треба проектувати з урахуванням можливості зміни рухів та силових навантажень.

Процедура оцінювання ризику, яка наведена в цьому стандарті, формально повинна про­водитись для кожної дії під час роботи з машинами. Але треба зазначити, що дії, які повторюються нечасто та які потребують незначних зусиль, можуть бути оцінені узагальнено.

Дії, пов'язані з роботою з органами керування, розглянуто в EN 894-3, однак, цей стандарт надає важливу додаткову інформацію стосовно фізичних можливостей та безпеки оператора.

 1. Оцінювання ризику зусиль, що прикладаються

Оцінювання ризику в цьому стандарті основане на здатності передбачуваних користувачів створювати фізичні зусилля та складається з трьох етапів, як проілюстровано на рисунку 1.

На етапі А максимальні ізометричні силові можливості розраховують для відповідних дій ви­значеної групи передбачуваних користувачів. У межах сфери застосування цього стандарту мак­симальні зусилля можна визначати за трьома альтернативними методами.

На етапі В можливе зусилля, визначене на етапі А, зменшується залежно від обставин, за якими це зусилля повинно утворюватись (швидкість, частота та тривалість дії). Це зменшення зусилля досягається за допомогою низки коефіцієнтів. Взагалі, результат — це зусилля, яке мож­на створювати без значної втоми.

На етапі С оцінюється ризик, пов'язаний з передбачуваним користувачем машини. Оціню­вання ризику проводять за допомогою коефіцієнтів ризику, які зменшують максимальне зусил­ля, отримане на етапі В, до величин, пов'язаних з різними рівнями ризику.

Під час оцінювання ризику до уваги беруть пошкодження кістяково-м'язової системи люди­ни, отже оцінювання ризику, в першу чергу, основане на припущенні, що зменшення ступеня вто­ми під час роботи призводить до зменшення можливих пошкоджень.

Рекомендовані обмеження зусиль стосуються більшості чоловіків та жінок загальної групи населення за умов оптимальної робочої пози та ідеальних умов середовища. Обмеження розра­ховують для оптимального діапазону рухів суглобів, потрібних для виконання відповідних дій.

Рекомендовано, щоб обмеження зусиль для професійних користувачів відповідало 15-му пер­центилю усього дорослого населення, тобто чоловіків та жінок віком від 20 до 65 років.— Відповідна дія


— Розподіл зусиль

— Передбачувана група користувачів
основне населення

чи:

специфічні споживачі— Максимальне ізометричне зусилля для чітко визначеної дії з урахуванням передбачуваних споживачів