1. Голстоне організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні здійснює:

 • розроблення концепції забезпечення єдності вимірювань в Україні;

 • розроблення наукових, методичних, організаційних і законо­давчих основ забезпечення єдності вимірювань;

 • координацію та виконання фундаментальних досліджень з те­оретичних основ метрології, досліджень нових фізичних ефектів і утвчмения фундаментальних фізичних констант з метою вдоскона­лення еталонної бази;

 • створення та вдосконалення в закріплених видах вимірювань державних та вторинних еталонів, зразкових засобів вимірювань з урахуванням потреб економіки, в т.ч. і інтересів оборони;

 • розроблення довгострокових програм створення та забезпечення фунціокувииия державної еталонної бази;

 • відтвареиня та зберігання в закріплених видах вимірювань одиниць фізичних величии, передавання їх розмірів засобам вимірю­вань, що належать державній та відомчим метрологічним службам;

 • узгодження положень про головні організації відомчих метро­логічних служб;

 • науково-методичне керівництво територіальними органами дер­жавної метрологічної служби і головними організаціями із видів ви­мірювань;

 • розроблення законодавчих і нормативних документів, що рег­ламентують норми та правила метрологічного забезпечення;

 • аналіз стану метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань;

 • сертифікацію, державні випробування та метрологічну атеста­цію засобів вимірювань в закріплених видах вимірювань;

 • науково-методичне керівництво розробленням комплексних програм метрологічного забезпечення;

 • метрологічну експертизу нормативних документів ДСВ;

 • підготовку спеціалістів-метрологів вищої кваліфікації;

 • виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метро­логічного забезпечення закріплених видів вимірювань або видів ме­трологічної діяльності;

 • участь, за погодженням із Держстандартом України, в роботі міжнародних організацій з метрології;

 • виконання спільних науково-дослідних робіт з метрологічними організаціями інших країн.

7.3 Головні організації із видів вимірювань і видів метрологічної діяльності здійснюють в закріплених видах вимірювань і метрологічної діяльності:

 • виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефек­тів з метою створення і удосконалювання методів і засобів вимірювань вищої точності;

 • розроблення та удосконалювання державних і вторинних ета­лонів та вихідних зразкових засобів вимірювань;

 • відтворення та зберігання в закріплених видах вимірювань одиниць фізичних величин та передавання їх розмірів засобам вимі­рювань, що належать державній та відомчим метрологічним службам;

 • сертифікацію, державні випробування та метрологічну атеста­цію засобів вимірювань;

 • розроблення нормативних документів на методи і засоби по- вірки засобів вимірювань;

 • метрологічну експертизу нормативних документів із забезпе­чення єдності вимірювань;

 • роботи з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів, вимірювальних і програмних компонентів вимірювально-інформацій­них систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами;

виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метро- доіі'іінио авбі’ліс'їсіііія закріплених видів вимірювань або видів ме- Г|НМ|<НІ*1ІІ1>І дім >11.1101 гі.

7 4 Д> іілчіїниі служба єдиного часу і еталонних частот здійснює: иідгпоргння і зберігання розмірів одиниць часу і частоти; формування і зберігання національних шкал атомного і коор- діннчіаішго часу;

ин іначсния параметрів обертання Землі і передачу споживачам даних про ці параметри;

передачу із заданою точністю еталонних сигналів частоти і члеу каналами електрозв’язку і забезпечення споживачів цих сигналів офіційною інформацією довідкового характеру;

ідіі'н исння метрологічного контролю за відповідністю частот­но часової інформації, іцо передається, встановленим нормам і при­йняття необхідних заходів на підтримування параметрів еталонних сигналів частоти і часу в заданих межах.

7.5 Державна служба стандартних зразків речовин і матеріалів здійснює:

розроблення основних напрямів метрологічного забезпечення вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів на базі за- стосуиання стандартних зразків;

 • координацію робіт із розроблення та виготовлення державних стандартних зразків;

 • організацію робіт з метрологічного оцінювання та атестації мсюдіїк виконання вимірювань складу і властивостей речовин і ма- геріалів із застосуванням стандартних зразків;

 • виконання науково-дослідних робіт у галузі створення та за­стосування стандартних зразків;

 • розроблення нормативних і методичних документів із питань стандартних зразків;

 • акредитацію головних і базових організацій з розроблення стан­дартних зразків;

 • експертизу, атестацію і затвердження стандартних зразків;

 • інформаційне забезпечення підприємств і організацій з питань « гпкд.ірітіих зразків;

 • ведення реєстру державних стандартних зразків;

 • участ ь у співробітництві із зарубіжними службами стандартних Ір.І ІКІІ1

 • 0 Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні коїкішни. властивості речовин і матеріалів здійснює:

 • усыновления і прогнозування потреби економіки України в довідковій інформації про властивості речовин і матеріалів;

 • підготовку довідкової інформації про фізичні константи і вла­стивості речовин і матеріалів;

 • виконання науково-технічної експертизи і атестації стандарт­них довідкових даних;

 • розроблення методичних і інших нормативних документів, що регламентують функціонування служби стандартних довідкових даних;

 • виконання метрологічної експертизи нормативних документів із питань, які мають відношення до стандартних довідкових даних;

 • координацію, науково-методичне і метрологічне забезпечення науково-дослідних робіт щодо визначення властивостей речовин і матеріалів, із систематизації та оцінювання вірогідності даних про властивості рс ювин та матеріалів, що публікуються в технічній лі­тературі;

 • виконання наукових досліджень у галузі удосконалення методів одержання, оцінки вірогідності, систематизації, узагальнення і засто­сування даних про властивості речовин та матеріалів;

 • інформаційне забезпечення підприємств і організацій України достовірними довідковими даними про фізичні константи та власти­вості речовин і матеріалів;

 • участь у співробітництві із зарубіжними центрами даних і службами стандартних довідкових даних.

7.7 Територіальні органи державної метрологічної служби здійс­нюють на закріпленій за ними території:

 • зберігання і підтримування на належному рівні робочих ета­лонів і вихідних зразкових засобів вимірювань та передавання розмірів одиниць фізичних величин зразковим і робочим Засобам вимірювань;

 • державний метрологічний нагляд за розробленням, виробницт­вом, станом, застосуванням, повіркою, калібруванням, ремонтом, зберіганням, прокатом, продажем, імпортом засобів вимірювань і дотриманням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

 • державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих то­варів в упаковках під час їх продажу та рбзфасування;

 • державні випробування засобів вимірювань;

 • державну повірку та метрологічну атестацію засобів вимірю­вань;

 • узгодження положень про базові організації метрологічних служб і метрологічні служби підприємств та організацій;

 • виконання особливо точних вимірювань;

 • підготовку та підвищення кваліфікації метрологів;

 • аналіз стану гимірювань в регіоні;

 • участь в атестації вимірювальних, випробувальних, аналітич­них та інших лабораторій;

— акредитацію метрологічних служб і підрозділів підприємств і організацій незалежно від форм власності на право виконання ме­трологічних робіт;инк и ivu.iiinu діяльності підриємств та організацій незалежно під форм ил.ціикгі, а також громадян-суб’єктів підприємницької ді- мдьиогґі н.і ujMino ремонту, прокату і продажу, відомчої повірки та кмЛібруи.шня шообіи вимірювань;

ІпфорМ21Ці>І,НС забезпечення відомчих метрологічних служб ре­гіону і нйтамь метрологічного забезпечення;

пикон.інші інших робіт із метрологічного забезпечення.

Н Функції відомчих метрологічних служб

Н І ІІІдрпідіпи міністерств (відомств), які виконують функції ме- тріиіогічиої служби, здійснюють:

пи іііачсііпя (міциіпих напрямів розвитку робіт з метрологічного івОеніочсііііп розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації •іродукпії па підпорядкованих підприємствах та організаціях;

— апилі.і сгапу вимірювань на підпорядкованих підприємствах (органі шцімх);

установлення раціональної номенклатури застосовуваних засо­бів вимірювань;

розроблення та впровадження державних і галузевих стандартів і питані, метрологічного забезпечення;

розпиток відомчої метррдогічКйї служби, координацію діяльності цілинних і базових організацій метрологічних служб;

організацій? розроблення та випуску зразкових засобів вимірю- іі.ііи,, необхідних для виконання повірки засобів вимірювань, що випускаються;

організацію проведення робіт, необхідних для забезпечення «.лиш ті і потрібної точності вимірювань на підпорядкованих підпри- кме гвах, у т.ч. відомчої повірки, калібрування та метрологічної ате- ■ ищії засобів вимірювань;

організацію та проведення відомчого метрологічного контролю;

організацію підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі метрології;

роботи з міжнародного співробітництва в галузі метрології.

R.Z Головні організації метрологічних служб здійснюють:

перспективне планування робіт із метрологічного забезпечення роі|мібл(-ііпя, виробництва, випробувань та експлуатації продукції;

координацію діяльності і методичне керівництво базовими ор­гані і.іціями метрологічної служби та метрологічними службами під­приємств і організацій;

розроблення та впровадження методів і засобів вимірювань, лпіоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірю- ьмпі.но-інформаційних систем, комплексів повірочного обладнання, а також стандартних зразків складу та властивостей речовин і мате­ріалів в закріплених видах діяльності;

 • організацію робіт із створення та впровадження методик ви­конання вимірювань;

 • метрологічну експертизу технічних завдань, проектної, кон­структорської, технологічної документації, проектів стандартів та ін­ших нормативних документів, методик виконання вимірювань;

 • відомчий метрологічний контроль за діяльністю базових організацій метрологічної служби та метрологічних служб підприємств, за розроб­ленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимі­рювань, за впровадженням і додержанням метрологічних норм та правил.

 1. Базові організації метрологічних служб здійснюють:

 • розроблення та впровадження сучасних засобів і методів ви­мірювань для контролю параметрів виробничих процесів на закріп­лених підприємствах або в закріпленій галузі діяльності;

 • установлення раціональної номенклатури засобів вимірювань та оптимальних норм точності вимірювань на закріплених підриєм- ствах (організаціях);

 • координацію і методичне керівництво роботами з метрологіч­ного забезпечення (досліджень, виробництва, випробувань та експлу­атації продукції або видів діяльності) на закріплених підприємствах;

 • метрологічну атестацію засобів вимірювань і методик виконан­ня вимірювань;

 • метрологічну експертизу технічних завдань, проектної, кон­структорської та технологічної документації, проектів стандартів та інших нормативних документів, методик виконання вимірювань;

 • відомчий метрологічний контроль за розробленням, виробницт­вом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювань, за впро­вадженням і додержанням метрологічних норм та правил.

 1. Метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи в об’єд­наннях підприємств, підприємствах і організаціях незалежно від форм власності, на яких в установленому порядку покладені роботи з метрологічного забезпечення, здійснюють на відповідних підприєм­ствах (організаціях):

 • роботи із забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення;

 • аналіз стану вимірювань;

 • створення та впровадження сучасних засобів і методів вимі­рювань;

 • розроблення та атестацію методик виконання вимірювань;

 • метрологічну атестацію засобів вимірювань;

 • метрологічну експертизу технічних завдань, проектної, кон­структорської, технологічної документації, проектів стандартів і інших нормативних документів, методик виконання вимірювань;

 • відомчий метрологічний контроль за розробленням, виробницт­вом, станом, застосуванням, ремонтом і зберіганням засобів вимірю­вань, за впровадженням та додержанням метрологічних норм і правил;

 • організацію та проведення повірки, калібрування та ремонту засобів вимірювань, що знаходяться в експлуатації;

 • впровадження державних і галузевих стандартів з питань ме­трологічного забезпечення;

 • розроблення та впровадження стандартів підприємств та інших документів, що регламентують питання метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції;

 • оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок методик виконання вимірювань.