НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ

Ч

БЗ № 7-2006/490

астина 4. Випробування
для затвердження типу
(EN 1434-4:1997, IDT)

ДСТУ EN 1434-4:2006

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандар­тизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Карташев (науковий керівник); О. Гавріяш; О. Зайцева, канд. техн, наук; О. Морозов

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 вересня 2006 р. № 272 з 2007-10-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 1434-4:2006 ідентичний з EN 1434-4:1997 Heat meters — Part 4: Pattern approval tests (Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу) зі зміною EN 1434-4/А1:2002 і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп) 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні відомості 2

 4. Вимоги 2

 5. Специфікація робочих умов 2

  1. Унормовані робочі умови 2

  2. Нормальні умови З

  3. Нормальні значення вимірюваної величини, НЗВВ З

   1. Нормальні значення вимірюваної величини, НЗВВ, для qp} 3,5 м3/год З

   2. Нормальні значення вимірюваної величини, НЗВВ, для рр > 3,5 м3/год З

 6. Випробовування та вимірювання 4

  1. Загальні положення 4

  2. Програма випробовування 4

  3. Невизначеність випробувального обладнання 5

  4. Контроль похибок 5

   1. Перетворювач витрати 5

   2. Обчислювач 6

   3. Перетворювачі температури 7

   4. Комбінація складових частин або єдиний теплолічильник 7

  5. Сухе тепло 7

   1. Обчислювач 8

   2. Перетворювач витрати 8

   3. Комбінація складових частин або єдиний теплолічильник 8

  6. Холод 8

   1. Обчислювач 8

   2. Перетворювач витрати 8

   3. Комбінація складових частин або єдиний теплолічильник 8

  7. Статичні відхилення напруги живлення 8

  8. Випробовування на довговічність 9

III

   1. Перетворювач витрати 9

   2. Перетворювачі температури 11

   3. Комбінація складових частин або єдиний теплолічильник 11

  1. Вологе циклічне нагрівання 11

  2. Короткочасні зниження напруги живлення 11

  3. Короткочасні електричні дії 12

   1. Швидкі перехідні процеси (пакети імпульсів) 12

   2. Короткочасний викид напруги 13

  4. Електромагнітні поля 14

  5. Електростатичний розряд 15

  6. Постійне магнітне поле (захист від несанкціонованого втручання) 15

  7. Електромагнітні поля частоти мережі 16

  8. Внутрішній тиск 16

  9. Втрата тиску 16

  10. Електромагнітне випромінювання 16

   1. Емісія по мережі живлення змінного струму 16

   2. Емісія по сигнальних колах та по мережі живлення постійного струму 16

   3. Емісія по ефіру 17

  11. Перерва подавання напруги живлення протягом 24 год 17

 1. Документація 17

IVНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1434-4:1997 Heat meters — Part 4: Pattern approval tests (Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу) зі зміною EN 1434-4/А1:2002.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 65 «Прилади промислового контролю та регулювання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3561-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

 • до розділів 1,6 долучено «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

 • текст зміни долучено безпосередньо до тексту стандарту і виділено в основному тексті по­двійною рискою на березі;

 • у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті стандарту рамкою.

Стандарт EN 1434 складається з шести стандартів (частин) під загальною назвою «Heat meters» (Теплолічильники).

Ці частини мають такі назви:

 • Частина 1. Загальні вимоги;

 • Частина 2. Вимоги до конструкції;

 • Частина 3. Обмін даними та інтерфейси;

 • Частина 4. Випробування для затвердження типу;

 • Частина 5. Первинна повірка;

 • Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслугову­вання.

Частину 3 в Україні впроваджено як національний стандарт ДСТУ EN 1434-3:2005 Теплолічиль­ники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси (EN 1434-3:1997, IDT).

Частини 1,2, 5, 6 упроваджують в Україні з наданням їм добровільного статусу.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ EN 1434-4:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ

Частина 4. Випробування для затвердження типу

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

Часть 4. Испытания по утверждению типа

HEAT METERS

Part 4. Pattern approval tests

Чинний від 2007-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на теплолічильники, призначені для вимірювання кількості теплоти, яку в теплообмінних контурах поглинає або виділяє рідина, що її називають теплоносієм. Теплолічиль­ники відображають кількість теплоти в узаконених одиницях.

Вимоги до теплолічильників щодо електробезпеки цим стандартом не охоплено.

Вимоги до теплолічильників щодо безпеки за тиском цим стандартом не охоплено.

Цей стандарт не поширюється на теплолічильники з перетворювачами, які монтують на поверхні трубопроводу.

Частина 1 визначає загальні вимоги.

Національна примітка

Частина 4 визначає вимоги до випробовувань для затвердження типу.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. По­силання на нормативні документи наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік публікацій наведено нижче.

У разі посилань на нормативні документи з наведенням дати наступні зміни або перегляд будь- якої з цих публікацій стосується стандарту тільки в тому випадку, якщо їх уведено разом зі змінами і переглядом. Для посилань на нормативні документи без наведення дати застосовують найостанніші видання відповідної публікації.

EN 1434-1:1997 Heat meters — Part 1: General requirements

ENV 50140 Electromagnetic compatibility — Basic immunity standard — Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test

EN 55022 Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of information technology equipment (CISPR 22:1993)

EN 60068-2-1 Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold (I EC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests—Tests B: Dry heat (IEC 60068-2-2:1974)

EN 61000-4-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC Publication

EN 61000-4-4 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test — Basic EMC Publication

EN 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC 61000-4-3:1995, modified)

EN 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 11: Voltage dips, short interruption and voltage variations immunity tests (IEC 61000-4-11:1994)

IEC 60068-2-30 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp Heat, cyclic (12 + 12 hour cycle)

EN 60751:1995 Industrial platinum resistance thermometer sensors (IEC 60751:1983)

ISO 4064-3:1983 Measurement of water flow in closed conduits — Meters for cold potable water — Part 3: Test methods and equipment.

” НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1434-1:1997 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги

ENV 50140 Електромагнітна сумісність. Основний стандарт щодо ступенів захисту. Випробову­вання на стійкість до дії електромагнітного поля радіочастоти

EN 55022 Границі та методи вимірювання характеристик радіозавод від обладнання інформацій­них технологій (CISPR 22:1993)

EN 60068-2-1 Кліматичні випробовування. Частина 2. Випробовування. Випробовування А: холод (ІЕС 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2 Основні методики кліматичних випробовувань. Частина 2. Випробовування. Випро­бовування В: сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:1974)

EN 61000-4-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна тех­ніка. Розділ 2. Випробовування на стійкість до дії електростатичного розряду. Основне EMC видання

EN 61000-4-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна тех­ніка. Розділ 4. Випробовування на стійкість до дії швидких перехідних процесів (пакети імпульсів). Основне EMC видання

EN 61000-4-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна техніка. Розділ 3. Випромінювання, радіочастоти, випробовування на стійкість до дії електромагнітного поля (ІЕС 61000-4-3:1995, модифікований)

EN 61000-4-11 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна техніка. Розділ 11. Випробовування на стійкість до падіння напруги, короткочасних перерв у подачі напруги та відхили напруги (ІЕС 61000-4-11:1994)

ІЕС 60068-2-30 Кліматичні випробовування. Частина 2. Випробовування. Випробовування Db та настанова: циклічне вологе нагрівання (12 + 12 год цикл)

EN 60751:1995 Промислові платинові термоперетворювачі опору (ІЕС 60751:1983)

ISO 4064-3:1983 Вимірювання витрати води в закритих трубопроводах. Лічильники холодної питної води. Частина 3. Методи та засоби випробовування.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Процедура має забезпечувати відповідність досліджуваних зразків метрологічним вимогам, які викладено в цьому стандарті. Крім перевірки документації (розділ 7) та перевірки зразка на відповідність метрологічним вимогам цього стандарту, необхідно провести випробовування, що їх на­ведено в розділі 6.

 1. ВИМОГИ

За нормальних робочих умов похибка теплолічильника або його складових частин має знаходитись у границях допустимої похибки, що їх наведено в EN 1434-1.

Під час випробовування теплолічильників або їхніх складових частин за дії впливних величин не повинно виникати істотних помилок.

 1. СПЕЦИФІКАЦІЯ РОБОЧИХ УМОВ

  1. Унормовані робочі умови

Унормовані робочі умови наведено в таблиці 1.

2Таблиця 1 — Унормовані робочі умови

Клас навколишнього середовища

А

В

С

Температура навколишнього повітря, тС

Від 5 до 55

Від мінус 25 до 55

Від 5 до 55

Відносна вологість, %

<93

Напруга мережі електроживлення, В

230Jf^%

Частота мережі електроживлення

^nom 0 2 %

Напруга батареї

Напруга батареї за роботи в нормальних умовах

Напруга віддаленого джерела змінного струму

24 В о 50 %

Напруга віддаленого джерела постійного струму

Від 12 В до 42 В

Напруга локального зовнішнього джерела постійного струму

Визначає виробник 1. Нормальні умови

Діапазон температури навколишнього повітря: від 5 °С до 35 °С

Діапазон відносної вологості: від 25 % до 75 %

Діапазон атмосферного тиску: від 86 кПа до 106 кПа

Фактичні температура та відносна вологість у зазначених діапазонах не повинні змінюватись більш ніж на ± 2,5 К та ± 5 %, відповідно, протягом одного вимірювання.

Нормальні умови для окремих складових частин теплолічильника — це умови, за яких вони можуть функціонувати так, якби були частиною складеного теплолічильника.

 1. Нормальні значення вимірюваної величини, НЗВВ

  1. Нормальні значення вимірюваноївеличини, НЗВВ, для qp<3,5 м3/год

Діапазон різниці температур: (40 ± 2) К

або « тах К, якщо <=й тах менше ніж 40 К

під час застосування в системах нагрівання

та (10 ± 2) К під час застосування в системах охолоджування.

Діапазон витрати: (від 0,7 до 0,75) qp, м3/год

Температура у зворотному потоці: (50 ± 5) °С

або верхня межа температури, якщо температура

зворотного потоку менше ніж 50 °С.

Вищезазначені умови є нормальними для єдиних теплолічильників. НЗВВ для складових частин є відповідні частини наведених вище умов.

 1. Нормальні значення вимірюваноївеличини, НЗВВ, для qp> 3,5 м3/год

Для електронних перетворювачів витрати дозволено імітацію витрати, але випробовуванням з водою віддають перевагу і їх проводять згідно з 5.3.1.

У разі імітації витрати використовують такі значення НЗВВ:

діапазон різниці температур:

у разі застосування в системах нагрівання (40 + 2) К

або <=«max К, якщо <^тах менше ніж 40 К.

у разі застосування в системах охолоджування (10 ± 2) К.

Температуру теплоносія в перетворювачі витрати треба підтримувати на рівні (50 ± 5) °С, або вона має дорівнювати температурі навколишнього повітря.