1 - блоки; 2 - внутрішня опоряджувальна штукатурка; 3 - зовнішня опоряджувальна штукатурка; 4 - личку­вальна плитка; 5 - шар теплової ізоляції; 6 - опоряджувальна цегла; 7 - елемент кріплення (дюбель); 8 - вен­тильований повітряний прошарок; 9-гнучкі металеві зв'язки (анкери); 10 - індустріальне опорядження; 11 - кріпильний каркас; 5бл - товщина блока; 6ут - товщина шару утеплювача; 8ВП - товщина вентильованого про­шарку

Рисунок А.1 - Варіанти конструктивних типів зовнішніх стінДОДАТОК Б
(довідковий)

СХЕМИ З'ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН З ВНУТРІШНІМИ  1. - металевий з'єднувальний елемент (накладка) на цвяхах.

а) за допомогою перев'язки; б) через штрабу; в) за допомогою металевих елементів

Рисунок Б.1 - Варіанти схем сполучення зовнішніх стін з внутрішнімиДОДАТОК В
(обов'язковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТІН

  1. Розрахунок несучої здатності стін наводиться для несейсмічних районів будівництва.

  2. Розрахунковий опір на стиск кладки з блоків, що визначається в залежності від класу бетону за міцністю на стиск та марки будівельного розчину, наведений у таблиці В.1.

Таблиця В.1 - Розрахунковий опір на стиск кладки з блоків

Клас бетону за міцністю на стиск

Кладка на

Розрахункові опори f^, МПа (кгс/см2) на стиск кладки при висоті ряду від 200 мм до 300 мм

при марці розчину

при нульовій міцності розчину

М100

М75

М50

С5,0

клею

1,9(19)

1,8(18)

1,7(17)

0,8 (8,0)

розчині

1,8 (18)

1,7(17)

1,6 (16)

0,8 (8,0)

С3,5

клею

1,6 (16)

1,5(15)

1,4 (14)

0,8 (8,0)

розчині

1,5(15)

1,4(14)

1,3 (13)

0,6 (6,0)

С2,5

клею

1,4 (14)

1,3(13)

1,2(12)

0,6 (6,0)

розчині

1,1 (11)

1,0(10)

1,0 (10)

0,45 (4,5)

С2,0

клею

1,0(10)

0,9 (9)

0,8 (8)

0,35 (3,5)

розчині

0,85 (8,5)

0,8 (8)

0,8 (8)

0,35 (3,5)

С1,5

клею

0,7 (7)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,25 (2,5)

розчині

0,6 (6)

0,6 (6)

0,6 (6)

0,25 (2,5)

Примітка 1. При висоті ряду кладки від 150 мм до 200 мм розрахункові опори на стиск кладки приймати з коефіцієнтом 0,9.

Примітка 2. При висоті ряду кладки до 150 мм включно розрахункові опори на стиск кладки приймати з коефіцієнтом 0,8.

Примітка 3. Дозволяється підвищувати розрахунковий опір на стиск кладки на 20 %, якщо це підтверджено результатами випробувань.  1. Розрахунковий опір кладки на стиск, яка навантажується в термін, що відрізняється від 28 діб (до набору розчином проектної міцності), рекомендується приймати за маркою розчину, що відповідає його міцності в цей термін. При визначенні розрахункового опору за міцністю незату- жавілої літньої кладки, а також зимової кладки (без протиморозних добавок) в стадії відтавання, міцність розчину слід приймати за нуль.

  2. Міцність стін на позацентровий стиск від вертикального навантаження і згинальних мо­ментів визначають за формулою: де NRd- розрахункова величина несучої здатності стіни;

NRd ~^d 'ЧЬ2 'ЧЬ9 'ЧыгЧс 'тд Ф Ь-t+ 6^-+1
t


-0,5

>N,


(В.1)


&тк t


fd - розрахунковий опір на стиск кладки з блоків, МПа, приймають відповідно до таблиці В.1;

уй2_ коефіцієнт умов роботи, який враховує тривалість дії навантаження і приймають 0,85;

- коефіцієнт умов роботи для бетонних конструкцій (неармованих розрахунковою арматурою), приймають 0,9;

Уы 1 “ коефіцієнт умов роботи, який враховує початкову вологість ніздрюватого бетону автоклавного твердіння 25 % і більше, приймають 0,85;

ус - масштабний коефіцієнт для стовпів та простінків площею перерізу 0,3 м2 і менше

(за винятком довжини майданчика для обпирання перемичок), приймають ус = 0,8;

b - ширина простінку, м (за винятком довжини площадок обпирання перемичок), якщо має місце "глуха" стіна, значення b приймають 1 м (з відповідним навантаженням на погонну довжину 1 м);

t -товщина стіни, м;

Ф - коефіцієнт повздовжнього згину, що визначають згідно з В.5;

етк - сума ексцентриситетів в результаті навантаження ет = -2-, випадкового ексцентриситету,

N

етЛ, та ексцентриситету на середині висоти, викликаного горизонтальними навантаженнями (вітер, тощо), еЛт;

Md - згинальний момент від перекриття і вітру в перерізі, який розраховують;

N = ^N,- - сума всіх вертикальних навантажень на простінок або на погонну довжину 1 м для "глухих" стін;

тд - коефіцієнт, який визначають за формулою:

= 1 -ч, (і + -7^} (В-2)

де Ng - розрахункова повздовжня сила від тривалого навантаження;

ек - ексцентриситет від тривалих навантажень повзучості визначають згідно з ДБН В.2.6-162;

т|д - коефіцієнт, що приймають згідно з таблицею В.2.

Таблиця В.2 - Залежність коефіцієнта від гнучкості і відсотка армування

Гнучкість

Коефіцієнт г]д для кладки

~ ^ef ! і

л,- = hefІі

При відсотку поздовж­нього армування 0,1 % і менше

При відсотку поздовж­нього армування 0,3 % і більше

<10

<35

0

0

12

42

0,05

0,03

14

49

0,09

0,08

16

56

0,14

0,11

18

63

0,19

0,15

20

70

0,24

0,19

22

76

0,29

0,22

24

83

0,33

0,26

26

90

0,38

0,30

При мітка. Для неармованої кладки значення коефіцієнтів r|g слід приймати як для кладки з армуванням 0,1 % і

менше. При армуванні більше 0,1 % і менше 0,3 % коефіцієнт г|0 визначається за інтерполяцією.  1. Розрахункові висоти стін та стовпів /7еГ при визначенні коефіцієнтів поздовжнього згину Ф в залежності від умов обпирання їх на горизонтальні опори слід приймати:

  • при нерухомих шарнірних опорах hef= Н (рисунок В.1а);

  • при пружній верхній опорі і жорсткому затисканні в нижній опорі: для однопрогонових будівель hef= 1,5/7, для багатопрогонових hef= 1,25/7 (рисунок В.16);

  • для вільно стоячих конструкцій hef= 2/7(рисунок В.1в);

  • для конструкцій з частково затиснутими опорними перерізами - з урахуванням фактичного ступеня защемлення, але не менше ніж hef= 0,8/7, де Н = htot- відстань між перекриттями або інши­ми горизонтальними опорами при залізобетонних (газобетонних) горизонтальних опорах (пере­криттях) відстань між ними в світлі.

Примітка 1. При обпиранні на стіни залізобетонних (газобетонних) перекриттів приймається hef= 0,9htot, а при монолітних залізобетонних перекриттях, які обпираються на стіни по чотирьох сторонах, Ле/= 0,8Л(о(.

Примітка 2. Інші варіанти визначення ефективної висоти конструкції hef приймаються відповідно до ДБН В.2.6-162.Рисунок В.1 - Епюри коефіцієнтів Ф та тд стиснутих стін і стовпів із блоків:
а - в шарнірно обпертих на нерухомі опори знизу і зверху; б - затиснутих знизу і з пружною
опорою зверху; в - затиснутих знизу і вільних зверху

Коефіцієнт поздовжнього згину визначають за формулою:

(В.З)

де Фт - коефіцієнт поздовжнього згину для всього перерізу в площині дії згинального моменту, який визначають згідно з ДБН В.2.6-162, або може бути визначений відповідно до таблиці В.З, виходячи з розрахункової висоти елемента hef;

Фс - коефіцієнт поздовжнього згину для стиснутої частини перерізу, який визначають виходячи з фактичної висоти елемента Н (таблиця В.З) в площині дії згинального моменту при відношенні:

Хс =^абоХ =^-, (В.4)

Іс 'с

де Іс та іс - висота і радіус інерції стиснутої частини поперечного перерізу в площині дії згинального моменту.

Значення коефіцієнтів Ф та тд для стін і стовпів (простінків), які спираються на шарнірні неру­хомі опори з розрахунковою висотою hef= Н при розрахунках перерізів, які розміщені в середній тре­тині висоти, слід приймати постійними і такими, що дорівнюють розрахунковим значенням Ф та тд, визначеним для даного елемента. При розрахунках перерізу на ділянках в крайніх третинах hef коефіцієнти Ф та тд збільшуються за лінійним законом до одиниці на опорі (рисунок В. 1а).

Для стін і стовпів (простінків), які мають нижню затиснуту і верхню пружну опори, при розрахун­ку перерізів нижньої частини або стовпа до висоти 0,7/-/ приймають розрахункові значення Ф та тд, а при розрахунку верхньої частини стіни або стовпа значення Ф та тддля цих перерізів збільшуєть­ся до одиниці за лінійним законом (рисунок В.16).

Для вільно розташованих стовпів і стін при розрахунку перерізів в їх нижній частині (до висоти 0,5/-/) приймають розрахункові значення Ф та тд, а в верхній половині значення Ф та тд збільшують­ся до одиниці за лінійним законом (рисунок В.1в).

В місці перетинання поздовжньої і поперечної стін за умови їх перев'язки або анкерування коефіцієнти приймають 1,0. На відстані Н від перетинання стін коефіцієнти Ф та тд приймаються як для вільно розташованих опор. Для проміжних вертикальних ділянок коефіцієнти Ф та тд прийма­ють за лінійною інтерполяцією.

В стінах, які ослаблені прорізами, при розрахунку простінків коефіцієнт Ф приймають за гнучкістю стіни.

Таблиця В.З - Залежність коефіцієнтів повздовжнього згину Фт і Фс від пружних характеристик кладки Ке і гнучкості

Відношення

Гнучкість

Коефіцієнти поздовжнього згину Фт і Фс при пружних характеристиках кладки Ке


^■і (^-іс )

750

500

350

200

4

6

8

10

12

14

16

18

22

26 ЗО

34

38

42

46

50

54

1 21 28 35 42 49 56 63 76 90 104 118 132 146 160 173 187

1 0,95 0,9 0,84 0,79 0,73 0,68 0,63 0,53 0,45 0,39 0,32 0,26 0,21 0,16 0,13 0,1

0,98 0,91

0,85 0,79 0,72 0,66 0,59 0,53

0,43 0,36 0,32 0,26

0,21 0,17

0,13 0,1 0,08

0,94 0,88 0,8 0,72 0,64 0,57 0,5

0,45 0,35

0,29 0,25

0,21 0,17

0,14 0,1

0,08 0,06

0,9 0,81 0,7 0,6 0,51 0,43 0,37 0,32 0,24 0,2 0,17 0,14 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04

Примітка 1. Коефіцієнти Ф при проміжних величинах гнучкостей визначають за інтерполяцією. Пружні харак­теристики кладки Ке приймають відповідно до таблиці В.4.

Примітка 2. При визначеному лс < 15, 0 ексцентриситет, викликаний повзучістю, можна не враховувати (ек — 0).

Таблиця В.4- Пружна характеристика кладки з блоків Ке
Вид кладки

Пружна характеристика кладки Ке

при марках розчину за міцністю

при нульовій міцності розчину

25 і вище

10

4

0,2(2)


На клею

750

500

500

500

500

На розчині

750

500

350

350

200

Примітка. Для кладки на легких розчинах значення пружної характеристики Ке приймають з урахуванням понижувального коефіцієнта 0,7.