Б3№ 11-94/701


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Формуляр-зразок

ДСТУ 3239-95
(ISO 8439:1990)

Видання офіційн

е


Д СТУ 3239-95
(ISO 8439.1990)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Формуляр-зразок

Видання офіційне

УКРАЇНИ

КиївПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстан­дарту України (УкрНДІССІ)

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 жовтня 1995 р. № 351

З Цей стандарт відповідає міжнародним стандартам ISO 8439:1990 «Форма документа. Основна схема» («Forms design — Basic layout»), розділи 2—6, та ISO 6422:1985 «Правила розмітки торгових доку­ментів» («Layout key for trade documents»), розділи 1.7, додаток A

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: Я. Юзьків, канд.техн.наук, В. Грушко, Т. Бондаренко

© Держсідидарт України, 1996

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відіворений, інражований і розповсюджений »к офіційне видання без дозволу Держітандаріу України

ЗМІСТ с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 1

 4. Формати, береги та робоча площа 2

 5. Розмітка робочої площі 2

 6. Принципи проектування форм документів З

 7. Реквізити формуляра-зразка 5

Додаток А Формуляр-зразок торгового документа 8ДСТУ 3239-95
(ISO 8439:1990)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАрт УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ У СФЕРІ ЗОВЩШНЬО| ТОРГІВЛІ
Формуляр-зразо^

ДОКУМЕНТАЦИЯ В СФЕРЕ ВНЕІЦНЕЙ ТОРГОВЛИ
Формуляр-образец

DOCUMENTATION IN THE SPHERE 0F FOREIGN TRADE
Layout key

Чинний від 1996—07—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює формати, Робочі площі та правила розмі т- ки формулярів-зразків документів, що використовуються у сфері зов, нішньої торгівлі, виробництва та розподілу.Матеріальних цінностей, при­значених для експорту, незалежно від топ,, ВИКОНуюіься ці документи вручну, надруковані за допомогою механічних та автоматичних засобів чи засобів копіювання.

Стандарт призначений для використання під час проектування уні­фікованих серій форм зовнішньоторгових документів з мстою полегшення складання документів та пошуку необхідної інформації.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 1. цьому стандарті є посилання на:

ГОСТ 6.10.5—87 УСД. Требования к построению формуляра- образца.

ГОСТ 9327 60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

З ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Основний інтервал по горизонталі _ інтервал між рядками, що дорівнює 4,233 мм (1/6 дюйма);

 2. Видання офіційнеОсновний інтервал по вертикалі — інтервал між осьовими ліні­ями суміжних знаків, що дорівнює 2,54 мм (1/10 дюйма);

 3. Графа — площа, що використовується для певної групи чи категорії даних.

 4. Форма—носій даних, призначений для занесення запису даних.

 5. Робоча площа — виділена площа, до якої можна вносити інфор­мацію для подальшого відтворення або передачі.

 6. Видавець документа — установа, підприємство чи особа, що видала та підписала документ (або засвідчила іншим чином) і взяла тим самим на себе відповідальність за його зміст.

 7. Берег — відстань між краєм аркуша форми і початком робочої площі.

 1. ФОРМАТИ, БЕРЕГИ ТА РОБОЧА ПЛОЩА

О

20 мм ± 1,0 мм

сновними у цьому стандарті вважаються формати А4 (210x297) і A5L (148x210), визначені ГОСТ 9327—60, та відповідні розміри берегів і робочих площ:

10мм + 1,0 мм 183 ммх 280 мм 131 мм х 183 мм.

лівий берег (для прошивання) — верхній берег (для скріплення) — робоча площа для формату А4 — робоча площа для формату А5

Примітка. Запис формату з літерою L означає, що довша сторона аркуша паперу е паралельною напрямку читання або написання.

Якщо обмін документами здійснюється між партнерами, які кори­стуються різними форматами паперу, необхідно слідкувати, щоб інфор­мація вміщувалась у робочу п лощу, спільну для цих форматів.

 1. РОЗМІТКА РОБОЧОЇ ПЛОЩІ

  1. Для полегшення складання стандартизованих форм документів рекомендується розмічати робочу площу вертикальними та горизонталь­ними лініями, які утворюють конструкційну сітку.

Відстань між сусідніми лініями конструкційної сітки визначається технічними характеристиками друкувальних пристроїв.

 1. Вертикальна розмітка

Відстань між вертикальними лініями конструкційної сітки дорів­нює 2,54 мм (основний інтервал по вертикалі).

Робоча площа аркуша паперу формат у А4 поділяє гься на 72 сговпці.

  1. Горизонтальна розмітка

 1. Відстань мі к горизонтальними лініями конструкційної сітки дорів­нює 4,233 мм (основний інтервал по горизонталі).ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ

Робоча площа поділяється на графи. Частіше за інші зустрічаються такі графи: видавець, довідкова інформація, адреси.

 1. Графа «видавець» — це площа для визначення видавця доку­мента (ім’я, логотип тощо) і, за потреби, відділу представника адміні­страції. Інші дані про видавця (поштова адреса, номери телефону, телексу, телефаксу тощо), які не можуть розміститися у цій графі, необхідно роз­міщувати в додатковій графі видавця, яку краще розташувати в нижній частині форми.

 2. Графа «Довідкова інформація» — це площа, в якій зазначається вид документа (назва документа), код документа, дата та інша довідкова інформація.

 3. Графа «Адреси» — це площа для розміщення однієї або двох адрес.

Приклади

Рисунок 1

Робоча площа шириною 183 мм може бути розділена на 8 стовпців шириною 9 основних інтервалів по вертикалі, як показано на рисунку 1, роздільні лінії пронумеровані від СО до С8.

Рисунок 2

На рисунку 2 як приклад наведено верхню частину форми, в якій знаходяться такі графи: видавець, довідкова інформація, адреси.

В цьому прикладі рядки, помічені цифрами від 9 до 17, відведені для графи «Адреси», рядок 9 зарезервований для заголовка адреси.

В документах, що пересилаються у конвертах з вікнами, рядки 16 і 17 не заповнюються.

Примітка. У правилах ООН розмітки формуляра торгових документів використо­вуються для запису адреси тільки рядки 10—14.

Докладно принципи проектування форм зовнішньоторгових доку­ментів проілюстровані на прикладі проектування формуляра-зразка ООН (додаток А). Адреси одержувача розташовані в місці, зручному для вико­ристання конверта з вікном. Місця інших реквізитів вибрані з урахуван­ням побажань зацікавлених сторін у процесі проведення консультацій з ними.

Площа вільного використання у нижній частині формуляра-зразка виділяється для занесення специфічної інформації у кожному окремому випадку.

Розміри в мм


Рисунок 1 — Приклад горизонтальної розмітки робочої площі. Стовпці та їх позначення. Зменшення розміру, приблизно 80%.


Розміри в мм


Рисунок 2 — Приклад розмітки робочої площі. Зменшення ро зміру, приблизно 80%.


 1. РЕКВІЗИТИ ФОРМУЛЯРА-ЗРАЗК A

Нижче перелічені заголовки даних, що вносяться у відповідні графи формуляра-зразка.

Примітка. Допускається для розмітки робочої площі та заповнення реквізитів фор­муляра-зразка використовувати ГОСТ 6.10.5—87.

 1. Тип документа

Тип документа, наприклад «РАХУНОК-ФАКТУРА», друкується заздалегідь у правій верхній частині формуляра над межею робочої площі. У додатку А на цьому місці надруковано «Формуляр-зразок торгового документа».

 1. Вантажовідправник (експортер)

Ця графа призначена для запису вантажовідправника та його адре­си або, у деяких випадках, автора документа.

 1. Вантажоодержувач

Ця графа призначена для запису вантажоодержувача та лого адре­си. Вона розташована з урахуванням міжнародних поштових вимог таким чином, що в разі відправлення документів поштою можна користуватись конвертом з вікном.

Примітка. Ця графа вміщує максимум 5 рядків при інтервалі між ними 4,233 мм (1/6 дюйма). Можливо розмістити 6 ряд ;1в при інтервал: між ними 3,175 мм (1/8 дюйма).

 1. Адреса сповіщення або постачання

Якщо транспортування вантажу здійснюється морем і необхідно заходити у порт «на ордер» за одержанням наказу про порт вивантаження або навантаження, може знадобитися адреса сповіщення.

У разі, коли ця адреса не потрібна, графа може бути використана для внесення адреси місця постачання вантажу, якщо вона не збігається з адресою вантажоодержувача.

 1. Подробиці транспортування

Ця графа зарезервована для спису транспортування, включаючи зазначення всіх місць при транзитному перевезенні вантажу, видів та засобів транспорту.

 1. Дата, довідковий номер тощо

Якщо інше не зазначено, під «датою» розуміється дата випуску документа.

Довідковий номер — це номер (або позначення), краще спільний для всього комплекту документів. Він може збігатися з номером замовлен­ая, номером рахунку-фактури тощо. В цій графі можна вміщувати інші дати і номери, як під час складання документа, так і пізніше, сторонами, яким передаються документи.

 1. Покупець (якщо він не є вантажоодержувачем) чи інший адре­сат.

Часто товар відправляється в одну адресуяа документи — в іншу. В таких випадках графа «Вантажоодержувач» використовується для зазна- чення адреси відправки товару, вказаної в транспортних документах, а ця графа використовується для зазначення адреси відправки документів, таких як РАХУНКИ-ФАКТУРИ (адресипокупця).

Прнмігка. Графа ри рахована на 35 знаків на рядок з Інтервалом між знаками 2,54 мм (10 знаків на дюйм). Через обмеженість вікна конверта та наявність вільного простору між конвертом та вкладеним у нього документом рекомендується використовувати не більше 32 знаків на рядок, вирівняних за лівим берегом. Якщо інтервал між знаками дорівнює 2,12 мм (12 знаків на дюйм), 35 знаків легко уміщуються в цю графу.

 1. Дані про країну

Інформація про країну походження, країну відправки та країну призначення може знадобитися для статистичної обробки та іншої мети. Якщо деякі з цих даних не потрібні, ця графа, або вільне місце цієї графи може бути використане для інших цілей, наприклад, зазначення номера ліцензії.

Незаповнена графа може у цих випадках додаватися до графи «Умо­ви постачання та платежу».

 1. Умови постачання та платежу

Ця графа може вільно використовуватись для зазначених цілей. В ній звичайно вказуються час доставки, умови постачання, платежу, под­робиці страхування та інше.

 1. Вантажні знаки та номери контейнерів

Ця графа призначена для спеціальної інформації, необхідної для ідентифікації товарів (та вантажних контейнерів) і для встановлення їх зв’язку з документами.

Якщо товари помічені адресою вантажоодержувача, у графі запи­сують «Відправлено вантажоодержувачу», або, що краще, вказують повну адресу, зазначену на товарах.

 1. Кількість і вид пакования

Для цих даних не зарезервовано спеціального стовпця, оскільки вина була б занадто великою, щоб умістити дачі про максимальну кіль­кість паковань. Слід зауважити, що така інформація трапляється дуже рідко. У більшості випадків це призвело б до марного використання площі, що виділяється для опису товарів.

Рекомендуєі ься відокремлювати цю інформацію способами друку' від інформації, що списує товари.

 1. Опис товарів

Ця графа призначена для опису товарів загальновживаними торго­вими термінами з використанням, за можливості, термінології, якою ко­ристуються митні та фрахтові служби. Для детально', специфікації використовується площа, відведена для «вільното використання».

 1. Номер товару

 2. За необхідносіі в цій графі яка іусться номер, що відповідає товару у списку статистичного обліку або у списку митних зборів. крайньому разі зазначаються перші цифри цих номерів.Маса брутто

Інформація про масу брутто необхідна під час транспортування вантажів та інших операцій з ними. У цьому ж стовпці може вказуватись маса нетто. У цьому разі дані про масу нетто можна відокремити тире або записати в іншому рівні.

 1. Об’єм

У цій графі зазначається об’єм, необхідний для товарів під час транспортування. Вона може розташовуватись поряд з графою «Маса брутто».

 1. Маса нетто

У цій графі вказується маса нетто та додаткова маса для статистич­ної обробки, яка передбачена відповідним списком товарів або митним тарифом.

 1. Вартість

Зазначення вартості в більшості випадків призначене для стати­стичної обробки. У більшості країн статистика експорту базується на цінах FOB (франко-борт), а статистика імпорту — па цінах C1F (вартість, стра­ховка, фрахт).