1. Діапазон від 0,65 до 5,0 К. Співвідношення між тиском насиченої пари і температурою гелію У цьому діапазоні температуру Т90 визначають залежністю температури від тиску насиченої пари ізотопів гелію 3Не і 4Не, використовуючи формулу:

9

^90 = А) +

;=1


ІПД-б
с


(4)де До, AJtВ, С — коефіцієнти; р — тиск, Па.

Значення коефіцієнтів Ао, Ау, В і С для 3Не в діапазоні від 0,65 до 3,2 К та для 4Не в діапазо­нах від 1,25 до 2,1768 К (X — точка) і від 2,1768 до 5,0 К наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 — Тиск насиченої пари ізотопів гелію. Значення коефіцієнтів рівняння (4) у відповідних діапазонах температур

Коефіцієнт

Ізотоп 3Не від 0,65 до 3,2 К

Ізотоп 4Не від 1,25 до 2,1768 К

Ізотоп 4Не від 2,1768 до 5,0 К

Ао

1,053 447

1,392 408

3,146 631

А,

0,980 106

0,527 153

1,357 655

а2

0,676 380

0,166 756

0,413 923

А3

0,372 692

0,050 988

0,091 159


0,151 656

0,026 514

0,016 349


-0,002 263

0,001 975

0,001 826

0,006 596

-0,017 976

-0,004 325

А7

0,088 966

0,005 409

-0,004 973

А3

-0,004 770

0,013 259

0

А9

-0,054 943

0

0

В

7,3

5,6

10,3

С

4,3

2,9

1.9  1. Діапазон від 3,0 К до потрійної точки неону (24,5561 К). Газовий термометр

У цьому діапазоні температуру Т90 визначають за допомогою газового термометра сталого об’єму, в якому використовують як термометричний газ ізотопи гелію 3Не або 4Не і який градуйо­вано за трьох значень температури: потрійної точки неону (24,5561 К), потрійної точки рівноваж­ного водню (13,8033 К) та за температури, що перебуває в інтервалі між 3,0 і 5,0 К.

Останню температуру визначають за температурною залежністю (4) тиску пари 3Не або 4Не, що наведено в 4.2.2.2.

Цей діапазон температур включає два піддіапазони:

  1. від 4,2 К до потрійної точки неону (24,5561 К), із використанням як термометричного газу ізотопу 4Не.

У цьому піддіапазоні температуру Тд0 визначають за формулою:

Т90'= а + Ьр + ср2, (5)

де р — тиск у газовому термометрі;

а, b і с — коефіцієнти, числові значення яких визначають за результатами вимірювань за трьох вищезазначених значень температури, але з додатковим обмеженням: значення тем­ператури найнижчої точки має бути між 4,2 та 5,0 К;

  1. від 3,0 К до потрійної точки неону (24,5561 К) із використанням як термометричного газу ізотопу 3Не або 4Не.

Для газових термометрів, у яких використовують як термометричний газ ізотопи 3Не або 4Не і які застосовують за температури нижчої ніж 4,2 К, щоб забезпечити точність, слід враховувати не- ідеальність газу вводячи відповідний другий віріальний коефіцієнт S3(Tg0) для 3Не і S4(Tgo) для 4Не.

У цьому піддіапазоні температуру 790 визначають за формулою:

а

(6)

+ Ьр + ср2

1 + -Вх(790)’
у/ X Уи /

де р — тиск у газовому термометрі;

а, b і с — коефіцієнти, числові значення яких визначають за результатами вимірювань за трьох вищезазначених значень температури;

N — кількість газу;

V — об'єм колби;

8r(7qn) (х = 3 для ізотопу 3Не та х = 4 для ізотопу 4Не) — значення другого віріального коефі-

х3 -1 .

цієнта в м . мол , що задано співвідношеннями:

В3 fco) = {і 6-69 - 336,98(790 )'1 + 91,04(790)’2 -13,82(790 )’3}• 10’6, (7)

В4(7до)= |і6,708 - 374,05(790)~1 - 383,53(790)"2 + (8)

+1799,2(7д0 Г3 - 4ОЗЗ,2(7 )’4 + 3252,)'5 }■ 10'6.

Точність, із якою за формулами (5) та (6) може бути визначено значення 790, залежить від конструкції газового термометра та від щільності використаного газу. Інформацію щодо конструк­тивних особливостей термометра та способів практичної реалізації температурної шкали в цьому температурному діапазоні наведено в бібліографії [2,3] (додаток В).

  1. Діапазон від потрійної точки рівноважного водню (13,8033 К) до точки тверднення срібла (961,78 °С). Платиновий термометр опору

У цьому діапазоні температуру 790 визначають платиновим термометром опору, градуйова­ним у встановлених групах основних реперних точок. Для інтерполяції застосовують стандартні функції та функції відхилення.

Примітка. Жодний платиновий термометр опору не може забезпечити високу точність або бути використаний у всьому за­значеному діапазоні температур. Вибір температурного діапазону або піддіапазону з наведених нижче, в якому можна застосовувати кожний конкретний термометр, визначається конструкцією цього термометра (відповідні рекомендації наведено в додатку А).

У зазначеному температурному діапазоні температуру визначають за допомогою відносного опору термометра І4/(790), тобто відношення опору термометра Я(790) за температури 790 до його опору Я(273,16 К) у потрійній точці води:

(9>

Примітка. Це визначення W(TX) відрізняється від аналогічного визначення відносного опору в попередніх шкалах МТШ-27, МТШ-48, МПТШ-48, МПТШ-68, коли И/(Т90) було визначено як функцію опорної температури 0 °С або 273,15 К.

Еталонний термометр опору має бути виготовлений з платини високої чистоти, вільної від усіх напруг, і задовольняти, принаймні, одне з двох співвідношень:

14/(29,7646 °С) > 1,11807, (10)

14/(-38,8344 °С) < 0,844235. (11)

Для термометра, придатного для роботи до точки тверднення срібла, крім того, має бути виконано вимогу:

14/(961,78 °С) >4,2844. (12)

У кожному з діапазонів, які наведено нижче, температуру 790 обчислюють виходячи з відпо­відних стандартних функцій Wr(7go) та функцій відхилення И/(790)-И/г(790):

  1. У діапазоні від 13,8033 до 273,16 К стандартна функція має вигляд:

12
іпк(г90)]=4 +

/=1

д

In 7-90 +1,5
273,16

1,5

(13)

е Ао,
Aj коефіцієнти , значення яких наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 — Платиновий термометр опору. Значення коефіцієнтів До, Во, Bj:CQ, Cj, Do, Dj стандартних функцій

Ло

-2,135 347 29

So

0,183 324 722

Ал

3,183 247 20

в.

0,240 975 303

д2

-1,801 435 97

е2

0,209 108 771

Аз

0,717 272 04

S3

0,190 439 972

АЛ

0,503 440 27

в4

0,142 648 498

А5

-0,618 993 95

е5

0,077 993 465

^6

-0,053 323 22

Є6

0,012 475 611

А7

0,280 213 62

е7

-0,032 267 127

А3

0,107 152 24

S8

-0,075 291 522

А<>

-0,293 028 65

S9

-0,056 470 670

Л10

0,044 598 72

Єю

0,076 201 285

^11

0,118 686 32

В"

0,123 893 204

Д12

-0,052 481 34

S12

-0,029 201 193Є13

- 0,091 173 542Є14

0,001 317 696®15

0,026 025 526

с0

2,781 572 54

So

439,932 854

Сі

1,646 509 16


472,418 020

С2

-0,137 143 90

О2

37,684 494

С3

-0,006 497 67

Оз

7,472 018

СА

-0,002 344 44


2,920 828

С5

0,005 118 68


0,005 184

^6

0,001 879 82

s8

-0,963 864

С7

-0,002 044 72

о7

-0,188 732

с8

-0,000 461 22

О8

0,191 203

с9

0,000 457 24

S9

0,049 025

Значення стандартної функції в реперних точках наведено в таблиці 1.

Обернена функція, що еквівалентна рівнянню (13) у границях до 0,1 мК:

7

(14)

-90 _Р Ле к(7-9о)Г-О.65

273,16 0 £ 'І 0,35

де Во, — коефіцієнти, значення яких наведено в таблиці 4.

Функція відхилення в цьому діапазоні температур має вигляд:

5

‘V(7-90)-lVf(790) = a[lV(790)-l]+b[lV(r90)-lf + £сДіп Ц/(Т90+п, (15)

/-1

де a, b, с — коефіцієнти, значення яких визначають за результатами вимірювань у реперних точках за п = 2.

Термометр може бути градуйовано для застосування або в усьому зазначеному температурно­му діапазоні, або в разі використання для градуювання щоразу меншої кількості реперних точок для піддіапазонів із нижньою границею 24,5561; 54,3584 або 83,8058 К та верхньою — 273,16 К, одна­ковою для всіх цих піддіапазонів:

  1. піддіапазон від потрійної точки рівноважного водню (13,8033 К) до потрійної точки води (273,16 К)

У цьому температурному піддіапазоні градуювання термометра виконують у потрійних точках рівноважного водню (13,8033 К), неону (24,5561 К), кисню (54,3584 К), аргону (83,8058 К), ртуті (234,3156 К) та води (273,16 К) і ще за двох температур, близьких до 17,0 та 20,3 К. Значення цих температур встановлюють двома способами: або за допомогою газового термометра відповідно до 4.2.2.3 (значення температур у цьому випадку мають бути в інтервалах від 16,9 до 17,1 К та від 20,2 до 20,4 К), або використовуючи залежність між тиском насиченої пари і температурою рівноважно­го водню (значення двох температур у цьому випадку мають бути в інтервалах від 17,025 К до 17,045 та від 20,26 до 20,28 К). Точні значення цих температур обчислюють відповідно за формулами:

_ р-33,3213 , /лсх

^90 = — +17,035, (16)

І о, ох

Т90 = Р~1°1>292+ 20,27 , (17)

де Т90 — температура, К; ЗО

р — тиск, кПа.

Функцію відхилення визначено формулою (15) за п = 2. Значення коефіцієнтів а, Ь, с] визна­чають за результатами вимірювань у реперних точках.

  1. піддіапазон від потрійної точки неону (24,5561 К) до потрійної точки води (273,16 К)

У цьому температурному піддіапазоні градуювання термометра виконують у потрійних точках рівноважного водню (13,8033 К), неону (24,5561 К), кисню (54,3584 К), аргону (83,8058 К), ртуті (234,3156 К) та води (273,16 К).

Функцію відхилення визначено формулою (15) за с4 = с5 = 0 та п = 0. Значення коефіцієнтів a, b, с., с2, с3 визначають за результатами вимірювань у реперних точках;

  1. піддіапазон від потрійної точки кисню (54,3584 К) до потрійної точки води (273,16 К)

У цьому температурному піддіапазоні градуювання термометра виконують у потрійних точках кисню (54,3584 К), аргону (83,'8058 К), ртуті (234,3156 К) і води (273,16 К).

Функцію відхилення визначено формулою (15) за с2 = с3 = с4 = с5 = 0 та п = 1.

Значення коефіцієнтів а, b та ф визначають за результатами вимірювань у реперних точках; 4) піддіапазон від потрійної точки аргону (83,8058 К) до потрійної точки води (273,16 К)

У цьому температурному піддіапазоні градуювання термометра виконують у потрійних точках аргону (83,8058 К), ртуті (234,3156 К) та води (273,16 К).

Функцію відхилення визначено формулою:

W(790)- wr90) = а [и/фет)-l]+ b[W^0)- l]ln ), (18)

  1. Значення коефіцієнтів а і b визначають за результатами вимірювань у реперних точках.В діапазоні від 0 до 961,78 °С стандартна функція має вигляд:

  1. И/Дт90) = С04сД9578^15];, (19)

/=1 401 )

де Со, Сі коефіцієнти, значення яких наведено в таблиці 4.

Значення стандартної функції Wr(Tgo) у реперних точках зазначено в таблиці 1.

Обернена функція, еквівалентна рівнянню (19) у границях 0,1 мК:

(Т,о)- 273,15 = О0 + £O,f 264 ї . (20)

і=і 1.о4 )

де Do, D коефіцієнти, значення яких наведено в таблиці 4,

Функція відхилення в цьому діапазоні температур має вигляд:

^(4,) - Wr90) = аИТзо >1] + b[wfc0 >1]2+с[УУ(Тж )-l] 3+ d И/(Т90 )-И^ 660,323 °С J, (21)

де а, Ь, с, та d — коефіцієнти.

За температур, нижчих ніж точка тверднення алюмінію d = 0, а значення коефіцієнтів а, b і с визначають за виміряним відхиленням від Wr(TQ0) за температур тверднення олова, цинку й алю­мінію. У діапазоні від точки тверднення алюмінію до точки тверднення срібла значення а, b та с залишаються ті самі, а значення d визначають за результатами вимірювань відхилення від Wr(Ts0) за температури тверднення срібла.