НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи тривожної сигналізації

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 3. Прилади приймально-контрольні
Технічні умови

(CLC/prTS 50131-3:2003, MOD)

Д

БЗ № 11-2004/519

СТУ 4357-3:2004

Видання офіційнеКиїв
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

6ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України та технічний комітет стандартизації «Системи тривожної сигналізації» (ТК 143)

РОЗРОБНИКИ: Г. Макельський, О. Черкашин, В. Усольцев, О. Бовсуновський

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 листопада 2004 р. № 257

З Національний стандарт відповідає CLC/pr TS 50131-3:2003 Alarm systems — Intrusion systems — Part 3: Control and indicating equipment (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови) крім: «Національних відхилів» у розділах 1, 7, 8, та у додатках НА та НБ

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ
с.

Національний вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Визначення 2

  1. Терміни та визначення понять 2

  2. Скорочення 6

 4. Характеристика устатковання 6

  1. Загальні положення 6

  2. Функціювання 6

 5. Склад ППК 7

 6. Класи захисту 7

 7. Вимоги до умов навколишнього середовища 7

 8. Функційні вимоги 8

  1. Входи 8

  2. Експлуатування 9

  3. Обробляння 14

  4. Оповіщення 16

  5. Оповіщення на виході 17

  6. Контролювання втручання (виявлення/захист) 22

  7. Несправність 23

  8. Канали зв’язку 23

  9. Синхронізація 24

  10. Реєстрація подій 24

  11. Джерело електроживлення 25

 9. Електрична безпека 25

 10. Документація на виріб 25

  1. Монтування та технічне обслуговування 25

  2. Інструкція з експлуатування 26

 11. Марковання та познаки 26

 12. Випробовування

  1. Умови випробовувань 27

  2. Функційні випробовування 28

  3. Скорочені функційні випробовування 28

  4. Функційні випробовування 29

  5. Рівні доступу 40

  6. Вимоги до отримування дозволу доступу 40

 13. Випробовування на вплив чинників навколишнього середовища 51

  1. Загальні положення 51

  2. Вибір випробовування на вплив чинників навколишнього середовища 52

Додаток А Види каналів зв’язку 53

А.1 Спеціальні провідні канали (лінії) зв’язку 53

А.2 Загальні провідні канали зв’язку 54

А.З Радіо (безпровідні) канали зв’язку 54

А.4 Часові електричні сигнали 54

Додаток В Приклад розрахунку кількості кодових комбінацій 55

Додаток С Підсумкові вимоги до часових інтервалів 56

Додаток НА Зіставлення термінів та визначень, чинних в Україні, з використаними у цьому стандарті 57

Додаток НБ Бібліографія 58НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CLC/pr TS 50131-3:2003 Alarm systems — Intrusion systems — Part 3: Control and indicating equipment (Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сиг­налізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови), що має редакційні зміни.

Примітка. CLC - скорочення назви Європейського електротехнічного комітету стандартизації CENELEC, рг - проект стан­дарту, TS — познака стандарту типу «технічні умови»

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 143 «Системи тривожної сигналі­зації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації Ук­раїни;.

 • замінено познаки фізичних величин: «ms» — «мс», «s» — «с», «тіп» — «хв», «И» — «год», «V» — «В», «Ah» — «Агод», «Joul» — «Дж»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою;

 • до стандарту долучено національний додаток НА, у якому наведено зіставлення термінів та визначень чинних в Україні з використаними у цьому стандарті та НБ — «Бібліографія»;

 • термін control and indicating equipment CIE (устатковання контролювання та індикації) у назві та по тексту стандарту змінено на прилад приймально-контрольний (ППК), що прий­нятий в термінологічних та інших стандартах України;

 • до розділів 1, 7, 8 долучено «Національні відхили», які у тексті виділено рамкою;

 • долучено вимоги щодо світлового та звукового оповіщення та вимог до шлейфів сигналі­зації подані у 8.5.1 (долучено прогресивні вимоги, взяті з ГОСТ 26342-84 [1], що відсутні у стан­дартах EN).

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».ДСТУ 4357-3:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 3. Прилади приймально-контрольні
Технічні умови

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Часть 3. Приборы приемно-контрольные
Технические условия

ALARM SYSTEMS

INTRUSION SYSTEMS

Part 3. Control and indicating equipment
Technical specification

Чинний від 2006-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці технічні умови визначають вимоги, методи випробовування для визначання класу захисту та кліматичного виконання приладів приймально-контрольних (ППК), призначених для викорис­тання у системах охоронної сигналізації про проникнення і про напад та охоронно-пожежної сиг­налізації про проникнення, про напад та про пожежу, які встановлюють у приміщеннях.

Ці технічні умови визначають вимоги до ППК, які встановлюють у приміщеннях з викорис­танням спеціальних або загальних провідних, або безпровідних (радіоканалів) зв’язку. Ці вимоги також застосовують до складників ППК, які зазвичай монтують на зовнішніх конструкціях будівлі (наприклад: допоміжне керувальне устатковання).

Ці технічні умови визначають вимоги до технічних характеристик ППК, але не відносяться до проектування, планування, монтування, експлуатування або технічного обслуговування цього устатковання.

Ці вимоги застосовні також до ППК, у якому частини, що призначені для виявляння, забез­печування зв’язку, керування, каналів зв’язку та джерела електроживлення відокремлені один від одного.

Вимоги визначають для складників ППК умови навколишнього середовища відповідно до наданої класифікації. Ця класифікація описує умови навколишнього середовища, у яких, згідно з проектом, можна очікувати роботу складника ППК. У разі невідповідності вимог наявним чо­тирьом класам умов навколишнього середовища вони повинні бути обумовлені крайніми умовами експлуатування, які визначені географією місцевості розташовання відповідно до особливих на- цюмальних умов, вказаних у додатку A EN 50131-1.

Національний відхил

Замість EN 50131-1 можна застосовувати ГОСТ 15150 [2]. Загальні вимоги до умов навколишнього середовища на­дано у розділі 7

Видання офіційне

Примітка 1. У цих технічних умовах є посилання на термін «Скомбінована система охоронної сигналізації (ССОСр, використаний по всьому тексті Цей термін означає, що ця система є сукупністю систем охоронної та охоронно-пожежної сигналізації про проникнення, напад та пожежу, які можуть бути встановлені окремо

Національний відхил

Для ППК охоронно-пожежних, що виконують охоронні функції, щоб забезпечити необхідні пожежні функції необхідно застосовувати вимоги згідно з ДСТУ EN 54-2 [3]

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

Publication

Year

Title

EN50130-4

1996

Alarm systems — Electromagnetic compatibility — Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 50130-5

1998

Alarm systems — Environmental test methods

EN 50131-1

1997

Alarm systems — Intrusion systems — General requirements

EN 50131-6

1997

Alarm systems — Intrusion systems — Power supplies

EN 60065

2002

Audio, video, and similar electronic apparatus — Safety requirements

EN 60073

1993

Coding of indicating devices and actuators by colours and supplementary means (IEC 60073:1991)

EN 60529

1991

Specification for degrees of of protection provided by enclosures (IP code)

EN 60950

2001

Information technology equipment — Safety — General requirements

IEC 60068-1

1988

Environmental testing — Part 1: General guidance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯEN 50130-4:1996 Системи тривожної сигналізації. Електромагнітна сумісність. Серія стан­дартів: Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

EN 50130-5 1998 Системи тривожної сигналізації. Методи випробовування на тривкість до впливу чинників навколишнього середовища

EN 50131-1:1997 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Загальні вимоги

EN 50131-6:1997 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Джерело електроживлення

EN 60065:2002 Аудіо, відео та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки

EN 60073:1993 Кодове позначання устатковання та приводів коліром та допоміжними за­собами (ІЕС 60073:1991)

EN 60529:1991 Ступені захисту, які забезпечують оболонки (IP код)

EN 60950:2001 Інформаційне технологічне устатковання. Безпека. Загальні вимоги

ІЕС 60068-1:1988 Випробовування на вплив чинників навколишнього середовища. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробовувань.

 1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих технічних умовах застосовні такі терміни, визначення та скорочення:

 1. Визначення

  1. підтвердження (acknowledge)

Дія користувача, спрямована на приймання сигналу

 1. дія (action)

Будь-яка обміркована дія або робота користувача

 1. тривалість дії (active period)

Проміжок часу, протягом якого діє тривожний сигнал (див. додаток А)

 1. тривога (alarm)

Попереджування про наявність небезпеки для життя, майна або довкілля

 1. стан тривоги (alarm condition)

Стан системи тривожної сигналізації або її частини, що є результатом реагування системи на наявність небезпеки

 1. тривожне сповіщення (alarm notification)

Передавання сповіщення про стан тривоги до приймально-контрольного приладу та (або) системи передавання тривожних сповіщень

 1. місце виявляння тривоги (alarm point)

Один або декілька сповіщувачів, що згруповані разом, для сповіщення про тривогу або об­робляння тривожних сповіщень

 1. центр приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) (alarm receiving centre (ARC))

Віддалений центр з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації

 1. сигнал тривоги (alarm signal)

Сигнал, сформований пристроєм виявляння

 1. система тривожної сигналізації (alarm system)

Електричне устатковання, призначене для ручного або автоматичного виявляння та попе­реджання про наявність небезпеки

 1. система передавання тривожних сповіщень (СПТС) (alarm transmission system (ATS))

Система, яку використовують для передавання інформації між однією або декількома сис­темами тривожної сигналізації та одним або декількома центрами приймання тривожних спо­віщень

 1. резервне джерело електроживлення (РДЕЖ) (alternative power source (APS))

Джерело електроенергії, що може живити систему протягом визначеного часу, коли основне джерело електроживлення (ОДЕЖ) не діє

 1. допоміжне керувальне устатковання (ДКО) (ancillary control equipment (АСЕ))

Додаткове устатковання, яке використовують для керування

 1. випробовування (conditioning)

Піддання зразка дії умов навколишнього середовища для визначання впливу на нього цих умов

 1. прилад приймально-контрольний (ППК) (control and indicating equipment (CIE))