ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

ДСТУ 3871-1999

Видання офіційнеДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Одеським центром стандартизації, метрології і сертифікації

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 15.10.1999 № 277

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.480 — 82)

 1. РОЗРОБНИКИ: 3. Сейфуллін, канд. техн, наук; В. Стриженюк; С. Пуленко (керівник роз­робки); Є. Драгун; Н. Ліповська; А. Шашкін, канд. техн, наук

© Держстандарт України, 2000

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Вихідний еталон для відтворення та передачі одиниці вологості зерна та продуктів його переробки 2

 4. Робочі еталони 2

  1. Робочі еталони 1-го розряду 2

  2. Робочі еталони 2-го розряду 2

  3. Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем З

 5. Робочі засоби вимірювальної техніки З

Додаток А Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки 4ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ
ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

МЕТРОЛОГИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

METROLOGY

STATE VERIFICATION SCHEDULE
FOR MEANS OF MEASURING
MOISTURE OF GRAIN
AND GRAIN PRODUCTS

Чинний від 2000—07—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки (Додаток А) і встановлює призначення вихідного еталона для відтворення та передачі одиниці масової частки вологи (далі — вологість), вираженої у відсот­ках (%), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики вихідного еталона і порядок передачі розміру одиниці вологості від вихідного еталона за допомогою робочих еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки з зазначенням похибок та методів повірки.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такий стандарт:

ДСТУ 3712 — 98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрич­ного опору.

Видання офіційнеЗ ВИХІДНИЙ ЕТАЛОН ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ОДИНИЦІ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

 1. Вихідний еталон (далі — установка) призначений для відтворення та зберігання одиниці вологості зерна та продуктів його переробки й передачі розміру одиниці за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки.

 2. В основу вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки повинна бути покла­дена одиниця, що відтворюється зазначеною установкою.

 3. Установка складається з трьох вакуумно-теплових установок (УВТ зав. № № 18, 19, 20) та вагів лабораторних 2-го класу.

 4. Діапазон значень вологості зерна та продуктів його переробки, що відтворюється уста­новкою, становить від 5 % до 45 %.

 5. Установка забезпечує відтворення одиниці вологості з середнім квадратичним відхи­ленням (S) результату вимірювання, яке не перевищує 0,02 % під час 18-ти незалежних спо­стережень.

 6. Невилучена систематична абсолютна похибка установки 0 не перевищує + 0,063 %.

 7. Для забезпечення відтворення одиниці вологості зерна та продуктів його переробки з зазначеною точністю повинні бути дотримані правила зберігання та застосування установки, які затверджені в установленому порядку.

 8. Установку застосовують для передачі розміру одиниці вологості зерна та продуктів його переробки робочим еталонам 1-го розряду методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою о = + 0,02 %.

 1. РОБОЧІ ЕТАЛОНИ

  1. Робочі еталони 1 -го розряду

   1. Як робочі еталони 1-го розряду застосовують вакуумно-теплові установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %.

   2. Границя допустимої абсолютної похибки (Д) робочих еталонів 1-го розряду становить ±0,15 %.

   3. Робочі еталони 1-го розряду застосовують для повірки термогравіметричних установок 2-го розряду методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою о = + 0,05 %, атестації проб зерна та продуктів його переробки методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою о = ± 0,05 % і повірки робочих засобів вимірювальної техніки методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою о = ± 0,05 %.

  2. Робочі еталони 2-го розряду

   1. Як робочі еталони 2-го розряду застосовують термогравіметричні установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 % і атестовані проби зерна та продуктів його переробки у діапазоні вимірювання вологості від 10 % до ЗО %.

   2. Границя допустимої абсолютної похибки (Д) термогравіметричних установок становить ± 0,30 %.

Границя допустимої абсолютної похибки (д) атестованих проб зерна та продуктів його пере­робки становить + 0,30 %.

 1. Термогравіметричні установки застосовують для повірки робочих засобів вимірювальної техніки методом безпосереднього звіряння з абсолютною похибкою о = ± 0,05 %.

Атестовані проби зерна та продуктів його переробки застосовують для повірки робочих засобів вимірювальної техніки методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою о = + 0,05 %.

  1. Робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем

   1. Як робочі еталони, запозичені з інших повірочних схем, застосовують еталонні мости змінного струму 3-го розряду згідно з ДСТУ 3712.

   2. Еталонні мости змінного струму 3-го розряду застосовують для поелементної повірки резистивних вологомірів методом прямого вимірювання з абсолютною похибкою о = + 0,05 %.

 1. РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  1. Як робочі засоби вимірювальної техніки для визначення вологості застосовують повіт­ряно-теплові установки у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %, діелькометричні вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 8 % до 40 %, резистивні вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 10 % до 35 % та інші вологоміри у діапазоні вимірювання вологості від 5 % до 45 %.

  2. Границя допустимої абсолютної похибки (Д) повітряно-теплових установок становить: — при вологості до 17 % — + 1,0 %;

 • при вологості понад 17 % — + 0,5 %;

Границя допустимої абсолютної похибки (Д) діелькометричних вологомірів становить:

 • при вологості до 17 % — ± 0,5 %;

 • при вологості від 17 % до 35 % — + 1,0 %;

 • при вологості понад 35 % — + 2,5 %.

Границя допустимої абсолютної похибки (Д) резистивних вологомірів становить + 2,5 %.

Границі абсолютних похибок (Д) інших вологомірів допускаються від + 0,5 % до + 2,5 %.

Границі допустимих абсолютних похибок відтворення номінальної градуювальної ха­рактеристики (Дг) діелькометричних та резистивних вологомірів становлять від ± 0,35 % до + 1,0 %.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)


ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ


УДК 681.78 17.180.30 П62

Ключові слова: повірочна схема, засоби вимірювальної техніки, вологість, зерно, продукти переробки зерна.

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000