Вибухонебезпечна концентрація парів мазуту в суміші з повітрям становить: нижня границя — 1,4 %, верхня — 8 %.

 1. Граничнодопустима концентрація парів мазуту в повітрі робочої зони ГДК=300 мг/м3 згідно з ГОСТ 12 1.005.

 2. У разі потрапляння мазуту:

на шкіру — необхідно витерти мазут ганчіркою, забруднене місце промити теплою водою з милом,

на слизову оболонку ока — негайно промити великою кількістю води;

у шлунок — викликати блювання, промити шлунок та направити потерпілого до лікарні.

 1. Під час роботи з мазутом проводять контроль повітря робочої зони на наявність парів аліфатичних насичених вуглеводнів С,-С10 у перерахунку на вуглець (ГДК =300 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005).

 2. У разі загорання мазуту використовують наступні засоби пожежогасіння: розпилену воду, піну, вогнегасні порошки класів В та ABC (універсальні); при об'ємному гасінні — вуглекислий газ. вогнегасні порошки класів В та ABC та засоби аерозольного гасіння.

 3. Під час роботи з мазутом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, перед­бачені типовими галузевими нормами, затвердженими за встановленим порядком: костюми згідно з ГОСТ 12.4.112 або 12.4.111, черевики згідно з ДСТУ 3962, рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.010, захисні окуляри типу ЗН згідно з ГОСТ 12.4.013, фартухи згідно з ГОСТ 12.4.029.

В місцях, де концентрація парів мазуту перевищує ГДК, застосовують протигази марок А, БКФ, шлангові протигази марки ПШ-1 або аналогічні згідно з ГОСТ 12.4.034.

 1. Для захисту шкіри рук застосовують захисні рукавиці, мазі і пасти згідно з ГОСТ 12.4.068.

 2. Приміщення, де проводять роботи з мазутом, мають бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [12], ДНАОП 0.00-1.18 [13] та ГОСТ 12.4.021, водопровідною системою та каналізацією згідно з СНиП 2.04.01 [14], штучним освітленням згідно з СНиП 11-4 [15], опаленням згідно з СНиП 2.04.05 [12], забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874.

Перед входом у приміщення необхідно вивішувати попереджувальні знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026.

В приміщеннях для зберігання мазуту не дозволяється зберігати кислоти, балони з киснем та інші окисники.

Все обладнання і комунікації повинні бути захищені від статичної електрики засобами захис­ту згідно з ДНАОП 0.00-1.29 [16] і ГОСТ 12.4.124.

  1. 8 приміщеннях для зберігання та використання мазуту забороняється працювати з від­критим вогнем; електрообладнання, електричні мережі та арматура штучного освітлення повинні бути у вибухозахисному виконанні.

  2. Під час відкривання тари з мазутом не дозволяється використовувати інструменти, які в разі удару дають іскру.

  3. Щоб запобігти забрудненню повітря виробничих приміщень, необхідно забезпечити герметичність тари, обладнання, комунікацій та засобів відбирання проб відповідно до ДНАОП 0.03-1.07 [17], затверджених за встановленим порядком.

  4. Персоналу, що працює з мазутом, необхідно проходити попередні і періодичні медогля­ди згідно з «Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників певних катего­рій» [18].

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Якщо мазут розлито в приміщенні, його необхідно зібрати в окрему тару, місце розливу протерти насухо ганчіркою, яку прибрати в спеціальний металевий ящик, а потім спалити згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [19].

Якщо мазут розлито на відкритому майданчику, місце розливу засипають піском, який на­далі вивозять у відвал згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [19].

  1. Під час зберігання і використання мазуту слід передбачити заходи, що унеможливлюють потрапляння мазуту в системи побутової та зливової каналізації, а також у відкриті водойми.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Мазут приймають партіями. Партією вважається будь-яка кількість мазуту, який виготов­лено протягом безперервного технологічного процесу за затвердженою технологією, з однако­вими показниками якості і однорідного за своїм компонентним складом, що супроводжується одним документом про якість.

  2. Об'єм виборки згідно з ГОСТ 2517.

  3. Мазут підлягає приймальним, кваліфікаційним, приймально-здавальним, періодичним, типовим та сертифікаційним випробуванням:

 • приймальним — за 6.1, 6.3, за показниками 1-13 таблиці 1 цього стандарту;

 • кваліфікаційним — за програмою, затвердженою за встановленим порядком;

 • приймально-здавальним — за показниками 1, 2, 5, 7-11, 13 таблиці 1, 5.3 та 5.4 цього стандарту;

 • періодичним — за показниками 3, 4, 6, 12 таблиці 1 цього стандарту;

 • типовим — при зміні технології за програмою, затвердженою за встановленим порядком;

 • сертифікаційним — за показниками 1-13 таблиці 1 цього стандарту.

Показники 3, 4 і 6 таблиці 1 визначають періодично не менше 1 разу на місяць, а показник 12 — не менше 1 разу в квартал.

Для мазутів, які виробляють для Міністерства Оборони України, приймально-здавальні ви­пробування виконують за всіма показниками таблиці 1.

 1. Показники 2, 3, 5, 7, 8, 10 — 13 таблиці 1 можуть визначатися за методами згідно з стан­дартами ASTM у разі постачання продукції на експорт. У цьому разі арбітражні методи випробу­вань за цими показниками повинні бути зазначені у договорі на поставку продукції.

 2. У разі одержання незадовільних результатів випробувань хоча б за одним із показників якості, по ньому проводять повторні випробування наново відібраної проби з тієї ж партії.

Реультати повторних випробувань вважають остаточними і поширюють на всю партію.

 1. У разі отримання незадовільних результатів періодичних випробувань, випробування переводять у категорію приймально-здавальних до одержання позитивних результатів, не мен­ше ніж для трьох партій підряд.

 2. Для перевірки відповідності пакування і маркування вимогам 5.4 та 5.5 цього стандарту відбирають 3 % пакувальних одиниць, але не менше трьох. За умови отримання незадовільних результатів проводять перевірку подвоєної вибірки.

Результати повторної перевірки поширюють на всю партію.

  1. Періодичність контролю повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.

  2. Сертифікаційні випробування проводять за порядком, встановленим органом сертифі­кації, акредитованим у системі УкрСЕПРО.

 1. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

  1. Відбирання проб мазуту виконують згідно з ГОСТ 2517. Об’єм об’єднаної проби становить З дм3.

  2. Методи випробування зазначені в таблиці 1 розділу 5 цього стандарту.

  3. Визначення вмісту сірководню

   1. Апаратура і реактиви

Лійка ділильна типу ВД-1-100 ХС згідно з ГОСТ 25336

Пробірка типу П1-16-150 ХС або П1-21-200 ХС згідно з ГОСТ 25336

Натрію гідроксид згідно з ГОСТ 4328, розчин з масовою часткою 2 %

Кислота соляна згідно з ГОСТ 3118

Свинець оцтовокислий згідно з ГОСТ 1027

Папір фільтрувальний лабораторний марки ФБ або ФС згідно з ГОСТ 12026

Термометри згідно з ГОСТ 25336

Секундомір згідно з чинними нормативними документами

Піпетка згідно з ГОСТ 25336

Водяна баня.

 1. Проведення випробування

В ділильну лійку місткістю 100 см3 наливають 10 см3 мазуту та 10 см3 розчину гідроксиду натрію; ретельно збовтують вміст лійки протягом 5—10 хв. Після відстою зливають із лійки через кран 3-5 см3 водного шару в скляну пробірку діаметром 16 мм або 21 мм і доливають в пробірку 0,4-0,6 см3 соляної кислоти.

Пробірку ставлять на водяну баню, яку нагрівають до 25 °С при постійному збовтуванні вмісту пробірки. Одночасно з початком нагрівання у верхню частину пробірки вкладають індика­торний папір, просочений розчином оцтовокислого свинцю, приготовленого згідно з ГОСТ 4517. Індикаторний папір під час випробування підтримують у вологому стані, змочуючи його водою із піпетки.

Зміна кольору індикаторного паперу від світло-коричневого до темно-коричневого говорить про наявність сірководню в мазуті.

  1. Визначення вмісту сірки

   1. Масову частку сірки для мазуту всіх марок визначають згідно з ГОСТ 1437 або ГОСТ 3877, у разі розбіжності в оцінюванні якості мазуту визначення проводять згідно з ГОСТ 3877.

  2. Контроль показників, наведених у 5.4 та 5.5, виконують візуально.

  3. Під час роботи з мазутом проводять контроль повітря робочої зони на наявність парів аліфатичних насичених вуглеводнів С, — С10 згідно з МУ № 2328 [20].

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортування та зберігання мазуту виконують згідно з ГОСТ 1510 з дотриманням ви­мог пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, «Правил пожежної безпеки в Украї­ні» [21] та інструкцій пожежної безпеки, що розроблені на кожному підприємстві з урахуванням його специфіки.

 2. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність якості мазуту вимогам цього стандарту у разі дотри­мання вимог транспортування та зберігання.

  2. Гарантійний термін зберігання мазутів марок Ф5 і Ф12 — 5 років з дати його виготов­лення, паливних 40 і 100 — без обмеження терміну зберігання. Гарантійний термін зберігання повинен бути зазначений у паспорті на продукцію.

  3. Після закінчення гарантійного терміну зберігання мазут може бути використано за при­значенням тільки за умови перевірки його перед застосуванням на відповідність вимогам цього стандарту

  4. Виробник мазуту не відповідає за результати його застосування в разі використання мазуту не за прямим призначенням, або за умов, не передбачених цим стандартом, або без дотримання запобіжних заходів.

ДОДАТОК А
(довідковий)

КОДИ ДКПП ТА окп

Таблиця А.1

Марка мазуту

Код ДКПП

Код ОКП

Флотський Ф5 зольний:— малосірчистий

23 20 17.000

02 5213 0100

— сірчистий

23 20.17.000

02 5213 0102

Флотський Ф12 зольний:— малосірчистий

23 20.17.000

02 5213 0101

Паливний 40 малозольний:— низькосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0105

— малосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0106

— сірчистий

23.20.17.000

02 5211 0107

— високосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0108

Паливний 40 зольний:— низькосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0101

і — малосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0102

— сірчистий

23.20.17.000

02 5211 0103

— високосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0104

Паливний 100 малозольний:— низькосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0205

— малосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0206

— сірчистий

23.20.17.000

02 5211 0207

— високосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0208

Паливний 100 зольний.— низькосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0201

— малосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0202

— сірчистий

23.20.17.000

02 5211 0203

— високосірчистий

23.20.17.000

02 5211 0204

ДОДАТОК Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ASTM D 2983-87 Метод визначення динамічної в'язкості рідких автомобільних олив за низьких температур з використанням віскозиметра Брукфільда.

 2. ASTM D 482-91 Метод визначення вмісту золи в нафтопродуктах.

 3. ASTM D 95-83 Визначення води в нафтопродуктах і бітумінозних матеріалах методом дистиляції.

 4. ASTM D 1552-90 Визначення вмісту сірки в нафтопродуктах (високотемпературний ме­тод).

 5. ASTM D 189-88 Метод визначення коксового залишку за Конрадсоном.

 6. ASTM D 93-90 Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі за Мартенсом — Ленським.

 7. ASTM D 92-90 Методи визначення температури спалаху і займання нафтопродуктів у відкритому тиглі за Клівлендом.

 8. ASTM D 97-90 Метод визначення температури застигання нафтових олив.

 9. ASTM D 240-92 Метод визначення теплоти згорання в калориметричній бомбі.

 10. ASTM D 2382-83 Метод визначення теплоти згорання вуглеводневих палив у калоримет­ричній бомбі (високоточний метод).

 11. ASTM D 1298-85 Визначення густини (питомої ваги) та ваги за АРІ (Американський інсти­тут нафти), сирової нафти та рідких нафтопродуктів за допомогою гідрометра.

 12. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

 13. ДНАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експ­луатації вибухозахищених вентиляторів.

 14. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация.

 15. СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение.

 16. ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. — Київ: Основи, 1997.

 17. ДНАОП 0.03-1.07-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию № 1042-73.

 18. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 р. № 45.

 19. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.

 20. МУ 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммар­ного содержания углеводородов С., — С и ароматических углеводородов в воздухе.